Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 2

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45139

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 12, number 2. – P. 135–278. : ill.

Chemistry & Chemical Technology

Зміст (том 12, № 2)


135
143
147
154
158
167
176
182
188
196
202
207
213
221
229
236
244
251
258
263
272
279

Content (Vol. 12, No 2)


135
143
147
154
158
167
176
182
188
196
202
207
213
221
229
236
244
251
258
263
272
279

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 22
 • Thumbnail Image
  Item
  The acid-base interaction role in the processes of the filled diane epoxy resin structuring
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Danchenko, Yuliya; Kachomanova, Mariya; Barabash, Yelena; Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
  За допомогою методу ротаційної віскози- метрії вивчені процеси структурування в діановій епоксидній смолі марки ЕД-20, яка містить дисперсні оксидні наповнювачі та модифікатори. Показано, що визначальну роль в цих процесах відіграють кислотно-основні взаємодії між функційними групами молекул смоли і активними центрами поверхні наповнювачів. Ступінь структурування визначається як загальним числом активних центрів поверхні, так і їх значенням рКа. Встановлено, що інтенсивність дифузійних явищ визначається кислотною силою гідроксильних груп наповнювачів, в той час як частка об’ємних ефектів в композиціях невелика.
 • Thumbnail Image
  Item
  Adsorption of cadmium ions from aqueous solutions on modified sorbents
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Shachneva, Evgeniya; Archibasova, Darya; Astrakhan State University
  Одержано нові модифіковані сорбенти на основі опок Астраханської області. Проведено порівняння сорбції кадмію на вказаних сорбентах. Вивчено ізотерми статичної сорбції речовин з водних розчинів, розраховані зміни ентальпії, ізобарно-ізотермічного потенціалу та ентропії сорбції. Розрахована кінетика сорбції йонів кадмію з водних розчинів. Показано, що результати досліджень можуть бути використані для очищення води від йонів кадмію.
 • Thumbnail Image
  Item
  Synthesis, structure and properties of copper(II) chelates with benzimidazole-2-N-arylcarbothioamides
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Gordienko, Olga; Titov, Taras; Ranskiy, Anatoliy; Gumenchuk, Olexander; Vinnytsia National Technical University; Vinnitsa Research and Experimental Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
  Комплексоутворенням ацетатів і хлоридів купруму(ІІ), а також свіжоосадженого Cu(OH)2 з бензіміда-золіл-2-N-арилкарботіоамідами (HLI–IV) отримано коорди-наційні сполуки загальної формули CuLI IV2- . Монокристал комплексу [Cu(C16H14N3S)2]×і-С3Н7ОН отримано повільним випаровуванням насиченого розчину хелату CuL II 2 в ізопропіловому спирті. Отримані сполуки досліджено методами елементного, рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектро- скопією. Досліджена кристалічна структура монокристалу є сольватом комплексу купруму(ІІ) складу [Cu(C16H14N3S)2] та ізопропілового спирту в співвідношенні 1:1. Центральний атом купруму(ІІ) координований двома атомами нітрогену та сульфуру депротонованого тіоамідного ліганду. Досліджено протизношувальні та антифрикційні властивості мастильних композицій на основі індустріальної оливи І-20А тасинтезованих комплексів CuL I IV2- .
 • Thumbnail Image
  Item
  Interaction of 5-substituted 1,4-naphthoquinones and amino thiotriazoles: reaction ways and regioselectivity
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Shakh, Yuriy; Slesarchuk, Mykhaylo; Syngaevsky, Vadym; Bolibrukh, Khrystyna; Karkhut, Andriy; Polovkovych, Svyatoslav; Shevchuk, Liliya; Novikov, Volodymyr; Lviv Polytechnic National University
  Проведено реакції нуклеофільного заміщення між 5-R-2,3-дихлоро-1,4-нафтохінонами і 4-аміно-5-гетерил- 4H-1,2,4-триазол-3-тіолами. Показано, що взаємодія може відбуватися за двома альтернативними напрямами, які регулюються за допомогою умов реакції. Проведено пошук відмінностей в реагуючих атомах досліджуваних молекул внаслідок порівняння розрахованих індексів Фукуї. Експери- ментально показано вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників у 5 положенні 2,3-дихлор- 1,4-нафтохінону на регіоселективність перебігу реакції нуклеофільного заміщення. Порівняння отриманих спектрів 1H ЯМР з DFT розрахованими для обох можливих форм одержуваних продуктів дає можливість однозначно віднести синтезовані сполуки відповідним структурам. Синтезовані сполуки охарактеризовані за допомогою ІЧ, 1H ЯМР, 13C ЯМР спектроскопії та елементного аналізу.
 • Thumbnail Image
  Item
  A preliminary investigation concerning metal oxides as catalysts for esterification of lauric acid with isopropanol
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Krause, Fernanda; Maruyama, Swami Area; Wypych, Fernando; Federal University of Paraná
  Синтезовано ізопропілаурат з викорис- танням як каталізатора суміші оксидів металів. Найвищу кон- версію отримано за таких умов: 393 К, молярне співвідно- шення ізопропанол:лауринова кислота 10:1, склад каталіза- тора 33 % CuO, 33 % Ag2O і 33 % Al2O3, співвідношення каталізатор/лауринова кислота становить 8 мас %, час реакції 2 год. Показано, що оксиди каталізатора після естерифікації не перетворюються в інші речовини.
 • Thumbnail Image
  Item
  Decomposition of tert-butyl hydroperoxide in the presence of selected initiators and catalysts
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Makota, Oksana; Trach, Yuriy; Saldan, Ivan; Evers, Eike; Kalevaru, Narayana; Martin, Andreas; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv; Leibniz Institute for Catalysis at the University Rostock
  Вивчено розклад трет-бутилового гідро- пероксиду в присутності ініціаторів (трет-бутилпероксид(tBuOOtBu), азодіізобутиронитрил (AIBN)) та каталізаторів(Mo2B5, MoB, Mo2B, MoSi2, VB2, VSi2). Показано, що введення радикалів може зменшити каталітичну активність. Запропоновано механізм початкової стадії розкладу трет- бутилового гідропероксиду та рівняння швидкості реакції.
 • Thumbnail Image
  Item
  Catalytic oxidation of cyclohex-2-enol at porous iron zeolite-like material: investigations by GC/MS, polarography and X-ray powder diffraction
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Abu-Shandi, Khalid Hamad; Technical Tafila University
  Досліджено полімерні комплекси фосфатів пористого заліза (NH4)4Fe3II(OH)2F2[H3(PO4)4] (1),(C3H12N2)FeII6(H2O)4[B4P8O32(OH)8] (2) та {[FeII(H2PO4)2-(μ-4,4'-bipy)(H2O)]·H2O·(4,4'-bipy)} (3) для окиснення циклогекс-2-енолу. З використанням газової хроматографії/мас спектроскопії (ГХ/МС), ІЧ-спектроскопії та елементного аналізу визначено характеристику отриманих продуктів. Структурні властивості полімерних комплексів вивчені методом порош- кового рентгенодифракційного та електрохімічного аналізу. Показано, що ці комплекси демонструють необоротний окисно-відновний процес і мають високу термічну стійкість. Встановлено, що комплекси зазнають фазових змін, про що свідчить зміна ступеня окиснення металевих центрів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Professor Volodymyr Starchevskyy – 60th anniversary
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Bratychak, Michael; Shyshchak, Olena; Lviv Polytechnic National University
 • Thumbnail Image
  Item
  Adsorption of zinc ions in water on natural and treated clay
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Djebbar, Mustapha; Djafri, Fatiha; University of Mascara, Algeria; University of Oran, Algeria
  Досліджено адсорбцію йонів цинку у воді на природних та активованих глинах. За допомогою методів ТГА/ДТА та хімічного аналізу визначено характеристики природної глини до і після активації. Досліджено вплив різних параметрів, таких як вихідна концентрація, температура, рН, час контакту та концентрація адсорбенту. Показано, що активована глина є кращим адсорбентом для видалення йонів Zn2+ у порівнянні з природною і може використовува- тися замість дорогих адсорбентів. Розраховані термо- динамічні параметри, які показали, що адсорбція Zn2+ на природній та активованій глині є ендотермічним процесом.
 • Thumbnail Image
  Item
  Intensification of drying process during activated carbon regeneration
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Atamanyuk, Volodymyr; Huzova, Iryna; Gnativ, Zoriana; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено тепломасообмінний процес під час регенерації активованого вугілля. Обґрунтовано механізм фільтраційного висушування активованого вугілля за умов однакової його температури з тепловим агентом. Згідно обґрунтованому механізму, тепловому балансу та критеріальних рівнянь встановлено час припинення подачі теплового агенту. Доведено, що енергії акумульованої частини висушеного шару активованого вугілля буде достатньо для довисушування шару до кінцевої вологості. Запропонований спосіб регенерації дає змогу зменшити кількість затраченої питомої енергії.