Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 2

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 12, number 2. – P. 135–278. : ill.

Chemistry & Chemical Technology

Зміст (том 12, № 2)


135
143
147
154
158
167
176
182
188
196
202
207
213
221
229
236
244
251
258
263
272
279

Content (Vol. 12, No 2)


135
143
147
154
158
167
176
182
188
196
202
207
213
221
229
236
244
251
258
263
272
279

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  The acid-base interaction role in the processes of the filled diane epoxy resin structuring
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Danchenko, Yuliya; Kachomanova, Mariya; Barabash, Yelena; Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
  За допомогою методу ротаційної віскози- метрії вивчені процеси структурування в діановій епоксидній смолі марки ЕД-20, яка містить дисперсні оксидні наповнювачі та модифікатори. Показано, що визначальну роль в цих процесах відіграють кислотно-основні взаємодії між функційними групами молекул смоли і активними центрами поверхні наповнювачів. Ступінь структурування визначається як загальним числом активних центрів поверхні, так і їх значенням рКа. Встановлено, що інтенсивність дифузійних явищ визначається кислотною силою гідроксильних груп наповнювачів, в той час як частка об’ємних ефектів в композиціях невелика.
 • Item
  Adsorption of cadmium ions from aqueous solutions on modified sorbents
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Shachneva, Evgeniya; Archibasova, Darya; Astrakhan State University
  Одержано нові модифіковані сорбенти на основі опок Астраханської області. Проведено порівняння сорбції кадмію на вказаних сорбентах. Вивчено ізотерми статичної сорбції речовин з водних розчинів, розраховані зміни ентальпії, ізобарно-ізотермічного потенціалу та ентропії сорбції. Розрахована кінетика сорбції йонів кадмію з водних розчинів. Показано, що результати досліджень можуть бути використані для очищення води від йонів кадмію.
 • Item
  Synthesis, structure and properties of copper(II) chelates with benzimidazole-2-N-arylcarbothioamides
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Gordienko, Olga; Titov, Taras; Ranskiy, Anatoliy; Gumenchuk, Olexander; Vinnytsia National Technical University; Vinnitsa Research and Experimental Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
  Комплексоутворенням ацетатів і хлоридів купруму(ІІ), а також свіжоосадженого Cu(OH)2 з бензіміда-золіл-2-N-арилкарботіоамідами (HLI–IV) отримано коорди-наційні сполуки загальної формули CuLI IV2- . Монокристал комплексу [Cu(C16H14N3S)2]×і-С3Н7ОН отримано повільним випаровуванням насиченого розчину хелату CuL II 2 в ізопропіловому спирті. Отримані сполуки досліджено методами елементного, рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектро- скопією. Досліджена кристалічна структура монокристалу є сольватом комплексу купруму(ІІ) складу [Cu(C16H14N3S)2] та ізопропілового спирту в співвідношенні 1:1. Центральний атом купруму(ІІ) координований двома атомами нітрогену та сульфуру депротонованого тіоамідного ліганду. Досліджено протизношувальні та антифрикційні властивості мастильних композицій на основі індустріальної оливи І-20А тасинтезованих комплексів CuL I IV2- .
 • Item
  Interaction of 5-substituted 1,4-naphthoquinones and amino thiotriazoles: reaction ways and regioselectivity
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Shakh, Yuriy; Slesarchuk, Mykhaylo; Syngaevsky, Vadym; Bolibrukh, Khrystyna; Karkhut, Andriy; Polovkovych, Svyatoslav; Shevchuk, Liliya; Novikov, Volodymyr; Lviv Polytechnic National University
  Проведено реакції нуклеофільного заміщення між 5-R-2,3-дихлоро-1,4-нафтохінонами і 4-аміно-5-гетерил- 4H-1,2,4-триазол-3-тіолами. Показано, що взаємодія може відбуватися за двома альтернативними напрямами, які регулюються за допомогою умов реакції. Проведено пошук відмінностей в реагуючих атомах досліджуваних молекул внаслідок порівняння розрахованих індексів Фукуї. Експери- ментально показано вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників у 5 положенні 2,3-дихлор- 1,4-нафтохінону на регіоселективність перебігу реакції нуклеофільного заміщення. Порівняння отриманих спектрів 1H ЯМР з DFT розрахованими для обох можливих форм одержуваних продуктів дає можливість однозначно віднести синтезовані сполуки відповідним структурам. Синтезовані сполуки охарактеризовані за допомогою ІЧ, 1H ЯМР, 13C ЯМР спектроскопії та елементного аналізу.
 • Item
  A preliminary investigation concerning metal oxides as catalysts for esterification of lauric acid with isopropanol
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Krause, Fernanda; Maruyama, Swami Area; Wypych, Fernando; Federal University of Paraná
  Синтезовано ізопропілаурат з викорис- танням як каталізатора суміші оксидів металів. Найвищу кон- версію отримано за таких умов: 393 К, молярне співвідно- шення ізопропанол:лауринова кислота 10:1, склад каталіза- тора 33 % CuO, 33 % Ag2O і 33 % Al2O3, співвідношення каталізатор/лауринова кислота становить 8 мас %, час реакції 2 год. Показано, що оксиди каталізатора після естерифікації не перетворюються в інші речовини.
 • Item
  Decomposition of tert-butyl hydroperoxide in the presence of selected initiators and catalysts
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Makota, Oksana; Trach, Yuriy; Saldan, Ivan; Evers, Eike; Kalevaru, Narayana; Martin, Andreas; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv; Leibniz Institute for Catalysis at the University Rostock
  Вивчено розклад трет-бутилового гідро- пероксиду в присутності ініціаторів (трет-бутилпероксид(tBuOOtBu), азодіізобутиронитрил (AIBN)) та каталізаторів(Mo2B5, MoB, Mo2B, MoSi2, VB2, VSi2). Показано, що введення радикалів може зменшити каталітичну активність. Запропоновано механізм початкової стадії розкладу трет- бутилового гідропероксиду та рівняння швидкості реакції.
 • Item
  Catalytic oxidation of cyclohex-2-enol at porous iron zeolite-like material: investigations by GC/MS, polarography and X-ray powder diffraction
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Abu-Shandi, Khalid Hamad; Technical Tafila University
  Досліджено полімерні комплекси фосфатів пористого заліза (NH4)4Fe3II(OH)2F2[H3(PO4)4] (1),(C3H12N2)FeII6(H2O)4[B4P8O32(OH)8] (2) та {[FeII(H2PO4)2-(μ-4,4'-bipy)(H2O)]·H2O·(4,4'-bipy)} (3) для окиснення циклогекс-2-енолу. З використанням газової хроматографії/мас спектроскопії (ГХ/МС), ІЧ-спектроскопії та елементного аналізу визначено характеристику отриманих продуктів. Структурні властивості полімерних комплексів вивчені методом порош- кового рентгенодифракційного та електрохімічного аналізу. Показано, що ці комплекси демонструють необоротний окисно-відновний процес і мають високу термічну стійкість. Встановлено, що комплекси зазнають фазових змін, про що свідчить зміна ступеня окиснення металевих центрів.
 • Item
  Adsorption of zinc ions in water on natural and treated clay
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Djebbar, Mustapha; Djafri, Fatiha; University of Mascara, Algeria; University of Oran, Algeria
  Досліджено адсорбцію йонів цинку у воді на природних та активованих глинах. За допомогою методів ТГА/ДТА та хімічного аналізу визначено характеристики природної глини до і після активації. Досліджено вплив різних параметрів, таких як вихідна концентрація, температура, рН, час контакту та концентрація адсорбенту. Показано, що активована глина є кращим адсорбентом для видалення йонів Zn2+ у порівнянні з природною і може використовува- тися замість дорогих адсорбентів. Розраховані термо- динамічні параметри, які показали, що адсорбція Zn2+ на природній та активованій глині є ендотермічним процесом.
 • Item
  Professor Volodymyr Starchevskyy – 60th anniversary
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Bratychak, Michael; Shyshchak, Olena; Lviv Polytechnic National University
 • Item
  Intensification of drying process during activated carbon regeneration
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Atamanyuk, Volodymyr; Huzova, Iryna; Gnativ, Zoriana; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено тепломасообмінний процес під час регенерації активованого вугілля. Обґрунтовано механізм фільтраційного висушування активованого вугілля за умов однакової його температури з тепловим агентом. Згідно обґрунтованому механізму, тепловому балансу та критеріальних рівнянь встановлено час припинення подачі теплового агенту. Доведено, що енергії акумульованої частини висушеного шару активованого вугілля буде достатньо для довисушування шару до кінцевої вологості. Запропонований спосіб регенерації дає змогу зменшити кількість затраченої питомої енергії.
 • Item
  Thermodynamics of (NH4 +) cation adsorption under static conditions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Sabadash, Vira; Gumnitsky, Jaroslaw; Lyuta, Oksana; Pochapska, Iryna; Lviv Polytechnic National University
  Експериментально досліджено адсорбцію йонів амонію природним цеолітом та Al2O3 за статичних умов. Обґрунтовано причину зміни рН досліджуваного розчину під час адсорбції йонів амонію на Al2O3. Побудовано діаграму складу двокомпонентної системи і встановлено склад адсорб- ційної системи в стані рівноваги. Здійснено термодинамічні розрахунки адсорбційної системи Al2O3–NH4Cl–H2O. Вста- новлено, що поглинання амонію оксидом алюмінію відбувається за механізмом фізичної адсорбції.
 • Item
  Corrosion-electrochemical behaviour of low-alloy steel in alkaline media
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Maizelis, Antonina; Bairachniy, Boris; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  Показано, що низьколегована хроммолібден- ванадієва сталь 12Х1МФ, у порівнянні зі сталлю звичайної якості Ст.3, у концентрованому лужному розчині має більш позитивний стаціонарний потенціал та більш низьку перенапругу виділення водню. Після пропускання 1100 А∙год/м2 кількості електрики, швидкість її анодного розчинення стає нижчою у порівнянні зі сталлю Ст.3, і не збільшується з підвищенням густини струму.
 • Item
  Investigation of structure formation in calciumsilicophosphate glass-ceramic coatings for dental implants
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Savvova, Oksana; Babich, Olena; Fesenko, Oleksii; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  Обґрунтовано перспективність створення біоактивних склокристалічних покриттів по сплавах титану як імплантатів для дентального протезування зі скороченим терміном зрощування з кістковою тканиною. Досліджено особливості формування структури кальційфосфато- силікатних стекол на початкових етапах зародкоутворення. Встановлено, що наявність сиботоксичних метафосфатних і гідроксидних груп у склорозплаві та утворення зародків кристалічної фази за механізмом спінодального розподілу дає можливість сформувати зміцнену структуру скломатеріалів з вмістом гідроксиапатиту та флюорапатиту за умов низькотемпературного короткочасного термічного оброблення. Розроблені склокристалічні матеріали можуть бути використані як основа при одержанні резорбційних зміцнених склокристалічних покриттів по сплавах титану для дентальних імплантатів.
 • Item
  Dependence of the ignition temperature of coals on their properties
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Miroshnichenko, Denis; Kaftan, Yuriy; Desna, Natali; Nazarov, Valeriy; Senkevich, Irina; Nikolaichuk, Yuriy; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”; Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry (UKHIN); Donbass State Pedagogical University
  Проаналізовані реакції вугілля з реагентами, які використовуються для визначення температури займання неокисненого вугілля. Визначені величини температур займання вугілля України, Росії, Канади, Австралії, Чехії, Польщі та Індонезії. Оцінено вплив складу, структури та властивостей вугілля на температуру його займання. Встановлено, що температура займання неокисненого вугілля щільно пов’язана з вмістом органічного та ароматичного карбону, структурним параметром, що характеризує ступінь насичення органічної маси вугілля, а також показниками середнього коефіцієнту відбиття вітриніту та виходу летких речовин.
 • Item
  Synthesis of biomass waste derived activated carbon-NBR composites for automobile application
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Jadhav, Abhijit; Mohanraj, Govindaraj Thangaraj; Gokarn, Ashok; Mayadevi, Suseeladevi; Birla Institute of Technology, India; National Chemical Laboratory, India
  Показано придатність використання активованого вугілля, отриманого з шкарлупи горіхів пальми катеху, кокосової шкарлупи та листя кокосових горіхів, як наповнювача при приготуванні композитів на основі БНК для автомобільної промисловості. Проведено активацію вуглецю фосфатною кислотою (H3PO4) як дегідруючого агенту. Ви- значено, що стехіометричне співвідношення біомаси та фос- фатної кислоти становить 3:1 для об‘єму партії 300 г. У по- рівнянні з промисловим вуглецевим наповнювачем, активоване вугілля, отримане з відходів біомаси, краще витримує тест на набухання. Встановлено, що серед трьох протестованих зраз- ків активізований вуглець, отриманий з кокосової шкарлупи, найкраще витримує тест на набухання та має найменше відсоткове відхилення в ступені твердості. Отримані результати узгоджуються з даними технічного аналізу.
 • Item
  Empirical model for optimizing shea butter extraction in an unbaffled vessel equipped with an impeller
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Omodara, Julius; Ayo, Daniel; Emetere, Moses; Ayoola, Ayodeji; Covenant University, P. M. B. 1023, Ota, Ogun State, Nigeria; University of Lagos, Akoka, Lagos State Nigeria; University of Johannesburg, Auckland Park Campus, Johannesburg, South Africa
  З використанням методу Бокса-Вілсона (МБВ) проведено оптимізацію виходу олії дерева ші, екстра- гованого в реакторі з гладкими стінками, обладнаному імпе- лером, внаслідок зміни часу, температури та швидкості пере- мішування. Для досліджень застосовували гвинтовий імпелер, встановлений на швидкісному змішувачі Tecmix TM 1100. Для розроблення та оптимізації змінних процесу використана програма Minitab 16.1. Встановлено, що температура та швидкість мають значний вплив на вихід з p-значеннями 0,001 і0,002, відповідно. Значення виходу олії відповідно до графіку залишків показують, що прийнята модель є ефективною, оскільки експериментальні та прогнозовані значення виходу дуже близькі. Доведено адекватність моделі.
 • Item
  Phosphorylated zeolite-A/chitosan composites as proton exchange membrane fuel cell
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Wafiroh, Siti; Abdulloh, Abdulloh; Widati, Alfa Akustia; Universitas Airlangga, Indonesia
  Виготовлено фосфорильовані цеоліт- А/хітозанові композити та показано можливість їх викорис- тання як альтернативного матеріалу для протонообмінних мембранних паливних елементів (ПОМПЕ). Таку можливість продемонстровано механічними властивостями, властивістю до набухання, протонною провідністю, метанольною проникністю та термічною стійкістю. Депротонуванням, демінералізацією та деацетилюванням одержано хітозан з відходів ракоподібних креветок. Проведено його модифікування з використанням цеоліту А в різних концентраціях. Додаткове модифікування проведено з використанням трифосфату натрію (ТФН) як фосфорилюючого агенту та глутаральдегіду як зшиваючого агенту. За результатами скануючої електрон- ної мікроскопії встановлено, що мембрана має жорсткі пори. Показано, що фосфорильований цеоліт-А/хітозан гібридний композит як електролітна мембрана з модифікованими природними полімерами може стати рішенням екологічного та економічного паливного елемента.
 • Item
  Chemical composition and antioxidant activity of Globularia alypum l. leaves essential oil from Ain-Defla (Algeria)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Amri, Habib; Hamadouche, Mohammed; Alsafra, Zouheir; Eppe, Gauthier; Abed, Douniazad El; University of Oran 1 Ahmed Ben Bella; HassibaBenbouali University of Chlef; University of Liège, Belgium
  З використанням ГХ/МС методу проведений аналіз хімічного складу ефірної олії, отриманої внаслідок гідродистиляції висушеного листя Globularia alypum L., з ви- ходом 2,10±0,09 %. Визначено 60 компонентів, які пред- ставляють 99,04% від загальної кількості олії. Для оцінювання антиоксидантної активності застосовано три різні підходи: вловлювання вільними радикалами 2,2-дифеніл-1-пікрилгідра- зилу (DPPH), тест-системи знебарвлювання b-каротину (BCB) та аналіз антиокиснювальної здатності (FRAP). Проведено порівняння одержаного антиоксиданту з антиоксидантною синтетичною аскорбіновою кислотою. Показано, що ефірна олія G.alypum проявляє непогані антиоксидантні властивості.
 • Item
  Rheological properties of polymer colloid–cellulose thickener systems
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Sviderskyi, Valentyn; Melnyk, Liubov; Shendera, Anna; Fleisher, Hanna; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsy Kyiv Polytechnic Institute”
  Запропоновано спосіб модифікації полі- мерних водних дисперсій за допомогою загусників, а саме естерів целюлози. Досліджено вплив природи плівко- утворюючого агенту на реологічні властивості системи за різного ступеню деформації зсуву. Визначено структурно- механічні та реологічні властивості досліджуваних систем. Встановлено, що гідроксиетилцелюлоза є кращим загусником у порівнянні з карбоксиметилцелюлозою. Гідроксиетилцелюлоза надає двокомпонентним системам більш чітко визначені псевдопластичні властивості, що полегшує виробництво та застосування фарб. Результати дослідження можуть бути використані при виробництві водоемульсійних лакофарбових покриттів
 • Item
  Viscoelastic properties of amine-cured epoxy-titania composites obtained by the sol-gel method
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Zhil’tsova, Svitlana; Brovko, Oleksandr; Leonova, Natalya; Vasyl’ Stus Donetsk National University; Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of Ukraine
  Досліджено в’язкопружні властивості епоксидно-титанових композитів амінного тверднення, отри- маних золь-гель методом. Аналіз фізико-механічних влас- тивостей показав, що збільшення вмісту TiO2 приводить до зниження температури склування композитів, при цьому спостерігається нелінійна зміна густини зшивання.