Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2007. – №597

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 597 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 180 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Аналіз та синтез нейропредиктора системи керування електропривода насосної станції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Головач, І. Р.; Кінчур, О. Ф.; Лозинський, А. О.; Хай, М. В.
  Розглянуті питання синтезу нейропредиктора на основі різних типів нейронних мереж. проаналізовано точність прогнозу споживання води під час застосування різних активаційних функцій нейронів та різної кількості прихованих шарів мережі прямого поширення сигналу. наведено результати короткострокового прогнозу нейропредиктора на даних тестової множини. The questions of neuropredictor synthesis by use of different type of neural networks structure have been considered. The precision of short term water demand forecasting in the case of the use of different neuron activation functions or different number of hidden layers of feed-forward neural networks have been analysed. The result of neuropredictor short term forecasting by use the data from test set have been shown.
 • Item
  Математичне моделювання процесу переносу тепла під дією НВЧ енергії в технології переробки нафти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Яковенко, В. О.
  Наведено математичну модель процесу теплообміну водонафтової емульсії у каналах під дією енергії надвисоких частот отримані узагальнювальні результати для довільних перерізів каналу з урахуванням фазових перетворень у матеріалі. The mathematical model of process of heat exchange of a water-oil emulsion in channels under activity of energy of ultrahigh frequencies is given. Extending effects for the any sections of the channel in view of phase changes in a material are gained.
 • Item
  Вплив інформаційних технологій навчання на якість навчального процесу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Коруд, В. І.; Мусихіна, Н. П.
  Розглянуто вплив інформаційних технологій навчання на якість навчального процесу й особливості їхнього використання за умови отримання ефективних показників навчання показано взаємозв’язок таких технологій з класичними засобами підтримання процесу навчання. The influence of information technologies on quality of teaching process and peculiar properties of their usage under conditions of obtaining effective teaching activities are considered. The relation of such technologies with classic supporting teaching tools is given.
 • Item
  Моделювання режиму неперервного струму силового випрямляча з двохопераційними тиристорами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Сівакова, О. М.; Федів, Є. І.
  Здійснено моделювання режиму неперервного струму однофазного мостового випрямляча керованого зміною моментів часу закривання теристорів. отримані аналітичні вирази для гармонічних складових змінного струму. Проаналізовано вплив способу управління вентилями на ступінь спотворення струму джерела живлення випрямляча. The design of continuous current mode of single-phase bridge rectifier directed by the change of closing thyristors moments has been conducted. The analytical expressions for the harmonic constituents of alternating current have been received. The influence of thyristors control mode on the current distortion degree of rectifier power source has been analyzed.
 • Item
  Пошук нульового наближення в задачах оптимізації режимів теплопостачальних мереж
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Маліновський, А. А.; Музичак, А. З.; Турковський, В. Г.
  Розглянуто визначення початкового наближення витрат теплоносія у вітках теплової мережі для подальшого розв'язання оптимізаційних задач. Ідея пошуку полягає у використанні допоміжної характеристики що описує поведінку фізичного об'єкта за нарощування вимушувальних сил. Definition of initial approximation of charges of the heat-carrier in branches of a thermal network for the further decision optimization problems is surveyed. The idea of search consists in use of the auxiliary characteristic which allows to describe behaviour of physical object at escalating compulsory forces.
 • Item
  Першочергові завдання проблемно - орієнтованої системи моніторингу режимів ОЕС України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Буткевич, О. Ф.; Кириленко, О. В.
  Розглянуто підстави для створення проблемно орієнтованої системи моніторингу режимів ОЕС України та її першочергові завдання, повязані з оцінюванням рівня безпеки поточних режимів запропоновано способи їх розв'язання. The grounds for design of problem-oriented monitoring system dealing with Ukrainian Interconnected Power System operational conditions are considered. The top-priority problems regarding the estimation of safety level for current operational conditions are examined, and the ways of their solution are offered.
 • Item
  Моделирование неоднородных электрических полей в высоковольтной твердой полимерной изоляции с гетерогенными микровключениями
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Перетятко, Ю. В.; Щерба, А. А.
  Розроблено тривимірну цифрову модель для аналізу неоднорідних електричних полів у твердій полімерній ізоляції високовольтнтх кабелів та самоутримних ізольованих проводів. модель розроблено з використанням пакета прикладних програм FEMLAB. на моделі досліджено розподіл напруженості електричного поля в областях твердої поліетиленової ізоляції між мікровключеннями води та всередині газових мікровключень. Показано що напруженість поля може значно зростати у разі зменшення відстані між двома мікровключеннями. Ще значнішим може бути зростання напруженості у разі виникнення на поверхні включень витягнутих мікровиступів (так званих триїнгів або дендритів). Тhe three-dimensional digital model for the analysis of the nonuniform electric fields in solid polymer insulation of high-voltage cables and self-holding insulated conductors has been developed. The model has been developed using the program package FEMLAB. On model the electric field intensity distribution in the areas of solid polyethylene insulation between water micro-inclusions and inside gas micro-inclusion s have been studied It is shown, that the electric field intensity can increase considerably with decreasing of distance between two micro-inclusions. The intensity growth can be even more considerable at initiation of prolate micro-protrusions (so-called treeings or dendrites) on inclusion surface.
 • Item
  Спеціалізована система навчання оперативного персоналу електричних станцій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Баран, П. М.; Кідиба, В. П.; Пришляк, Я. Д.
  Сформульовані принципи побудови автоматизованої системи навчання для оперативного персоналу електричних станцій. Here formulated principles of building the automatic system education for dispatcher operating personnel of the electrical station.
 • Item
  Вплив корони на перенапруги в ЛЕП 750 КВ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Губіліт, І. В.; Дудурин, О. Б.; Сегеда, М. С.
  Розглянуто методику розрахунку перенапруг за допомогою методу який заснований в основному на врахуванні активних втрат. встановлено залежність та форму кривої залежності втрвт на корону в лініях електропересилання 750 кВ та показано відносне перетворення ємнісної провідності. There are present of method of calculation the Overvoltages from the method an action loss in this article. It’s founded the dependence and the shape of dependenc’s curve of the loss to crown in transmission lines 750 kV and relative transformation of capacity laying.
 • Item
  Формування зовнішніх характеристик схем установок стабілізації параметрів режиму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Маліновський, А. А.; Турковський, О. В.
  Наведено результати досліджень зовнішніх характеристик установки стабілізації параметрів режиму математична модель для досліджень грунтується на диференційному гармонічному моделі. In paper presents the results of researching external characteristics of mode stabilization device; the mathematic model for researching is based on differential harmonious method.
 • Item
  Зміст до Вісник "Електроенергетичні та електромеханічні системи" № 597
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007)
 • Item
  Комбінована математична модель електромагнітних пристроїв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Мадай, В. С.; Шегедин, О. І.
  Розглянуто особливості моделювання електромагнітних пристроїв та дослідження режимів їх роботи.розроблено комбіновану математичну модель для розрахунку перехідних та усталених процесів на основі поєднання методів теорії електромагнітних кіліметодів теорії електромагнітного поля що дає змогу визначити просторово часовий розподіл векторів напруженості магнітного поля і магнітної індукції. Features of mathematical modeling and analysis of electromagnetic devices are considered. Combined mathematical model to calculate transient and steady-state regimes based on methods of electromagnetic circuits and electromagnetic field theory is developed. Proposed model makes it possible to evaluate time-space distribution of magnetic field tension and magnetic induction vectors.
 • Item
  Формування нейроматематичних моделей, неоглядних засобами телеметрії електричних мереж за принципами чорної та напівпрозорої скриньок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Данилюк, О. В.; Дьяченко, Н. Б.; Рибак, В. Я.; Рильський, С. М.
  Наведено нейроматематичні моделі неоглядних засобами телеметрії електричних мереж за принципами “чорної” та “напівпрозорої” скриньок. Застосування таких моделей дозволяє забезпечити оперативне моделювання режимів електричних мереж з врахуванням впливу фрагментів електричних мереж, в яких відсутні засоби телеметрії. The neuromathematical models of electric networks without remote control on foundations of “black” and “translucent” small boxes are represented in this article. Application of such models allows providing the operative design of the modes of electric networks that are taking into account influence of electric networks’ fragments without remote control.
 • Item
  Характеристики коливань напруги в електропостачальних мережах з установками стабілізації параметрів режиму динамічного навантаження
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Олійник, М. Й.; Турковський, В. Г.
  Наведено результати досліджень коливань напруги в мережах електропостачання установок з різкозмінним навантаженням та показано можливість зменшення негативного електромагнітного впливу за допомогою установки стабілізації параметрів режиму. There represented results researching of voltage fluctuation in power supply network with quick varying load and possibility of decreasing the negative influence of alternating current steel-melting arc-furnace by stabilizing regime characteristics device.
 • Item
  Моделювання електричної системи як засіб для побудови нейронної мережі ідентифікації джерел гармонік
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Амброз, В. М.; Варецький, Ю. О.; Наконечний, Т. І.
  Розглянуто проблему ідентифікації напруг вищих гармонік в електричній мережі з нелінійними навантаженнями за допомогою штучної нейронної мережі. запропоновано здійснювати вибір структури нейронної мережі вхідної комбінації величин а також тренувальної множини на основі даних отриманих внаслідок моделювання характерних режимів електричної мережі. Voltage harmonic identification problem in electrical network consisting nonlinear loads on the neural network basis is described. It was proposed to select the neural network architecture and inputs, as well as training set by results of modeling power system representative operations.
 • Item
  Математична модель інформативних параметрів струмів та напруг дуг для нейромережевої системи розпізнавання технологічних стадій плавлення в ДСП
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Лізанець, В. В.; Паранчук, Я. С.
  Розроблено структуру алгоритм функціонування та математичну модель струмів та напруг дуг для підсистеми інформаційного забезпечення нейромережевої системи розпізнавання технологічних стадій плавлення в дуговій сталеплавильній печі. A structure, algorithm of functioning and mathematical model of currents and tensions of arcs, is developed for the subsystem of the informative providing of the neuron system of recognition of technological stages of melting in an arc steel-smelting furnace.
 • Item
  До регулювання швидкості обертання комутаторних двигунів постійного струму побутових пристроїв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Біляковський, І. Є.; Крохмальний, Б. І.
  Запропоновано просте розв'язання задачі обмеження максимального струму в електроприводах побутових пристроїв на базі колекторних та безщіткових двигунів з плавним запуском і регулюванням швидкості обертання. Керований електропривод відзначається надійністю і простотою реалізації. A simple decision of the problem of "soft" start and regulation of the speed of electric drive direct curent motor of domestic devices are offered. Electric drive control differs with safety and simplicity of realization.
 • Item
  Математичне моделювання електропересильні з неявнополюсними синхронними генераторами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Гоголюк, О. П.; Стахів, П. Г.
  Розглянуто проблему математичного моделювання електромагнітних перехідних процесів електропересильні "джерело живлення силовий трансформатор лінія електропересилання трансформатор навантаження". описано проблему моделювання електроенергетичних систем з неявнополюсними синхронними генераторами. показано доцільність створення математичних моделей і макромоделей елементів електроенергетичних систем та їх адаптація до середовища MATLAB/Simulink.
 • Item
  Определение расстояния до места замыкания на землю в рабочем режиме присоединения
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Гребченко, Н. В.; Сидоренко, А. А.
  Розглянуто новий метод визначення відстані від початку приєднання 6-10 кв до місця замикання на землю в робочому режимі. метод засновано на зіставленні дійсного значення вектора струму нульової послідовності та вектора який розраховується на математичній моделі вузла мережі при припустимій відстані місця замикання. розглянуто шляхи підвищення точності методу.
 • Item
  Математична модель електричної активності серця
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Горячко, В. І.; Горячко, Т. В.; Соколовський, М. О.
  Запропоновано математичну модель електричної активності серця людини на основі параметричного електричного кола з розподіленими параметрами.