Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2004. – Випуск №15

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крипякевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – Випуск 15. – 140 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Зміст до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 15
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004)
 • Item
  Концептуальні підходи до підготовки військовослужбовців для виконання місій за кордоном
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Ткачук Павло
  Здійснюється поглиблений політологічний аналіз практики добору, всебічного військово-професійного вишколу військових підрозділів Збройних сил України, які за ухвалою політичного керівництва нашої держави залучаються до виконання миротворчих операцій за кордоном під егідою ООН. Розкрито концептуальні засади цієї відповідальної діяльності, узагальнюється набутий досвід. This work gives profound political analysis of practical experience in selection of personnel and thorough professional training of military units of Ukraine Armed Forces, which are being involved in peacekeeping operations abroad under the aegis of UNO by approval of political leaders of our country. The work also reveals conceptual grounds of this responsible activity and generalizes the acquired experience.
 • Item
  Державницька концепція громадянської освіти і виховання в історичних та літературних документах часів Київської Русі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Іванов, Микола
  Розглянуто окремі історичні та літературні документи періоду існування Київської держави, які відображають погляди їх авторів на питання громадянської освіти та виховання. Автор намагається з’ясувати пріоритети стародавньої педагогіки в питаннях поширення знань про політику та форму¬вання громадянської культури. Зроблено висновок про те, що дослідження найпродуктивніших ідей давніх часів, які пов’язані з розумінням різних аспектів організації системи політичної освіти та громадянського виховання, могли б допомогти краще зрозуміти їх роль і значення сьогодні. The article is dedicated to consideration of the separate historical and literary documents of the term existence of the Kiev state, which one contain views of their writers on problems of civil education. The writer aims to define priorities of pedagogics of ancient times in problems of spread of knowledge on policy and formation of civil culture. In the article is draw a conclusioned that research of the most productive ideas of ancient times, which one bound with comprehension of miscellaneous aspects of organization of a system of political education and civil education, could help best to perceive their role and value today.
 • Item
  Вплив суспільно-політичних процесів у Західній Європі на відродження і формування національної свідомості української інтелігенції другої пол. Xix - поч. Xx ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Перун, Тарас
  Розглянуто питання впливу суспільно-політичних процесів в Західній Європі кін. XVIII - др. пол. XIX ст. на відродження і формування національної свідомості української інтелігенції. Значну увагу приділено етапам зародження і розвитку національної свідомості європейських народів. Розкривається значення і роль інтелігенції в утворенні, обгрунтуванні, поширенні й реалізації ідей, і зокрема національної ідеї. Проводиться думка про спільні тенденції у розвитку та національному самоусвідомленні європейської інтелігенції XIX ст. - поч. XX ст. It is considered the questions of influence of the social-political process in Western Europe of the end of 18 - the second part of 19 centure on the rebirth and forming of the national consciousness of the Ukrainian intelligentsia. Much attention is divided to revealing of the stages of appearance and development of the national consciousness of the European nations. The meaning and role of intelligentsia in the appearance of the basis, spreading and realization of ideas, separately, the nation ideas are revealed. It is holding the opinion about common tendencies in the process of development and the national consciousness in the European intelligentsia of the 19 century - the beginning of 20 century.
 • Item
  Порівняльний аспект фінансової діяльності політичних партій: світовий досвід та Україна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шумельда, Юлія
  Розкрито нормативні та правові аспекти фінансової діяльності політичних партій. Проана¬лізовано феномен політичного фінансування. Відзначена кореляція між фінансовою активністю політичних партій в Європі і юридичними нормами. Охарактеризовано нормативний рівень, спільні характеристики і відмінності у фінансовій діяльності партій в світі, і використання їх в діяльності партій в Україні. Article is devoted to the normative and legal aspects of the political parties financing. In the first part author analyses the phenomenon of political financing, as it is represented in the works of Ukrainian and foreign scientists. Correlation between the financial activities of the political parties in Europe and juridical norms, which regulate it is defined. In the second part, on the normative & documentary level, similiar characteristics and differences of the regulatory practice for the political parties financing activities in the world are defined, is analized the possibility for their practicing in Ukrainian political & legal tradition.
 • Item
  Політична реклама в системі зв’язків з громадськістю Збройних сил україни
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Ільницька Уляна
  Досліджено актуальну проблему становлення та функціонування інституту політичної реклами Збройних сил України. Обгрунтовано необхідність широкого використання рекламних технологій у формуванні позитивного іміджу української Армії та приділяється значна увага концептуальним основам політичного рекламування. The actual problem of establishing of the Institution of political advertisement of the Army of Ukraine is investigated in the article. It’s substantiated that it’s necessary to use advertisement of the technological process of the positive formation of image in Ukrainian Army. Great attention is devoted to the main conceptions of the political advertisement.
 • Item
  Соціальна держава: теоретичний аспект
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Четверікова Лариса
  Коротко розглянута еволюція розвитку концепції соціальної держави, досліджено суть поняття „соціальна держава”, етичні засади, на яких вона грунтується, визначені основні ознаки, притаманні державам соціального типу, наведена класифікація таких держав. In this article the evolution of the conception of the social state is briefly considered, the concept of the „social state”, the ethical fundamentals, on which it is built, are investigated, the main characteristics inherent for the states of the social type are determined, and the classification of such states is given.
 • Item
  Місце виборчих технологій в процесі політичного лідерства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Школяр, Мар’яна
  Проаналізовано особливості застосування виборчих технологій на політичній арені України. Визначено їх місце та роль в процесі політичного лідерства. The peculiarity of realization of the election technologise in the political sphere of the Ukrain have been analized. It’s thrown light upon the place and the role of it in the political leadership process.
 • Item
  Державотворчі аспекти української національної ідеї у теоретичній спадщині С. Шелухіна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Турчин, Ярина
  Проаналізовано праці відомого українського громадсько-політичного діяча, вченого, правознав¬ця кінця XIX - початку XX ст. С. Шелухіна. На основі досліджуваного матеріалу виділено основні складові української національної ідеї: мова, релігія та право, які відіграють консолідуючу роль у відновленні української державності. Показано, що чинники єдності нації не можуть бути однотипними, а перебувають у внутрішній духовній єдності і солідарності. The works of the famous Ukrainian statesman, the scientist, the lawyer at the close of the XIX century and at the beginning of the XX century S.Sheluhin have been analyzed. On the basis of the research material the main components of the Ukrainian national idea are marked out. They are language, religion and law, they play a consolidating role in the process of restoration of the Ukrainian state. It is shown that the things which unite the nation can not be of the same type but are in the inner spiritual unity and solidarity.
 • Item
  Адміністративний ресурс у виборчому процесі україни
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Бучин, Микола
  Розглянуто основні підходи до поняття адміністративного ресурсу. Розкрито умови, сприятливі для використання адміністративного ресурсу. На основі аналізу матеріалу виділено три основні способи використання адміністративного ресурсу, кожен з яких мас свої конкретні форми прояву. All main points of views on administrative resource are considered in this article. Also conditions, favorable for using of adminresourse are determined. Three main methods of using administrative resource having definite forms of manifestation, are spesified.
 • Item
  Проблеми політичних партій у працях українських дослідників 1920–30-х років
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Демчишак, Руслан
  Досліджено погляди українських політиків та політичних мислителів міжвоєнного періоду B. Старосольського, С. Дністрянського, М. Стахіва та О. Назарука. На основі опрацювання теоретичної спадщини цих класиків української партології з’ясовано їх внесок у розвиток теорії політичних партій. Проаналізовано суть методологічних положень, якими вищезгадані мислителі збагатили сферу дослідження партій. Іп this article looks of Ukrainian politicians and political thinkers of the interwar period V. Starosolskyi, S. Dnistryanskyi, M. Stahiv and O. Nazaruk are explored. On the basis of study of theoretical legacy Ukrainian science about parties’ classics is elucidated their contribution in the development of the political parties’ theory. The essence of methodological positions which these thinkers introduced in the sphere of the parties’ research is analysed.
 • Item
  “Діагностика” проблем в політичній комунікації або влада символів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Климанська, Лариса
  Досліджено проблему символізації сучасної політики, організації політичної комунікації через ідеальні символічні матриці: міф, релігію, ідеологію, імідж. Мета, яку ставить перед собою автор - розглянути природу інформаційних обмінів у ході політичної комунікації через різні механізми символізації. The article explores the process of symbolization of modem policy, the organization of political communication throughout idéal symbolic matrix such as myth, religion, ideology, imidge. The goal of this article is to investigate the nature of informative changes in the process of political communication throughout différent mechanisms of symbolization.
 • Item
  Збільшення імміграційного простору як ознака французької демократії: українська політична еміграція в конституційному полі Третьої республіки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Дорошенко, Сергій
  Розглядається політичне значення імміграції в контексті історичного методу. У період Третьої республіки політичні емігранти, вихідці з різних частин Європи, брали активну участь в економічному, соціально-політичному та культурному житті Франції. Оцінка наслідків політичного режиму радянських часів, виконана політичними діячами на сторінках журналу „Тризуб” (Париж), дозволила українським емігрантам долучитися до європейського й світового політичного процесів. The work considers the political significance of immigration in the context of historical methodology. During the period of the Third republic the political emigrants, natives of different countries of Europe took an active part in economical, social, political and cultural life of France. The estimation of the results of the soviet political regime made by the political figures at the pages of the magazine “Tryzub” (Paris) allowed the Ukrainian emigrants to join the European and world political processes.
 • Item
  Етностереотшіи в масовій політичній свідомості польського населення Львова під час Другої світової війни
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Гулай, Василь
  Висвітлено один з аспектів польсько-українських стосунків у Львові в роки Другої світової війни. Досліджено поняття та структуру етностереотипу, особливості проявів негативних стереотипів українців в масовій політичній свідомості та програмах поляків Львова, генезу та наслідків міжнаціонального протистояння. The deal with one of the aspects of the relations Polish and Ukrainian population in years second Word War. The autor studies concept and structure of the ethnie stéréotypé features of manifestation négatif stéréotypé in consciousness political of mass and programmes of the Polish in Lviv, the genesis and conséquences of the international confrontation.
 • Item
  Проблема політичного насильства у творчій спадщині митрополита Андрея Шептицького
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Волинець, Оксана
  Розпад комуністичної системи ініціював перехід українського суспільства від антихристиянської азіатсько-деспотичної системи цінностей до цінностей традиційно-християнських. В цьому контексті концепція політичного ненасильства Митрополита Андрея Шептицького в її християнсько-національно-демократичному трактуванні може стати ядром ідеологічних та аксіологічних орієнтацій сучасної України. Collapse of kommunistic system had pushed Ukrainian society to accomplish the transition from anti - Christian asian - despotic system of values to traditional Christian ones.In this context the conseption of Mitropolite Andrey Sheptitzky of political non - violence in its national-democratic interpretation may come out as a core of ideological and valuable orientation in modern Ukraine.
 • Item
  Українська та російська культура у XVII–XVIII ст.: проблеми політико-культурного співіснування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Божко, Наталія
  Розглянуто складні моменти українсько-російських культурних відносин у період втрати Україною її державності. Аналізуються питання взаємодії культурного середовища двох народів. Presented article is dedicated to complex questions of cultural relationships between Ukraine and Russia during the period when Ukraine lost its statehood. The questions of interaction of cultural environment of the two-peoples are analized.
 • Item
  Інформаційно-психологічний вплив: український досвід, історія та сучасність
  (2004) Леонтьева, Лідія
  З'ясовується місце і специфіка інформаційно-психологічного впливу у зовнішній політиці іноземних держав на різних історичних етапах та в період входження українських земель до складу інших держав. Вивчення пропагандистського впливу в історичному розрізі с актуальним, оскільки світ увійшов в період нового здійснення політики через інформаційне протистояння, у якому Україна може посісти місце як об’єкта, так і суб’єкта впливу. The main subject of the article is to determine the place and specific character of an information and psychological influence in the foreign policy of foreign states at different historic periods and in the period of joining ukrainen territories to another states. Analysis of a propaganda influence with the new a historic aspect is actual now because the world has entered the period of conducting a new policy on the background of an information confrontation and Ukraine can accupy in it the place of an object or subject of such influence.
 • Item
  Демократія в контексті персоніфікації політнко-владних відносин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Когут, Петро
  Висвітлено проблеми вдосконалення демократичного характеру політичних та владно-управ¬лінських відносин через поглиблення їх персоніфікації. Описано кризові явища в сучасній демократії, а також шляхи, форми і методи їх подолання. Обгрунтовано необхідність подальшого розвитку демократичних процесів на основі персонального політичного інтересу і визнання особи їх першоосновою. The problems of improvement of political, governement and managerial relationships and their democratic character and the issue of their personification are highlighted. The crises phenomena in modern democracy are disclosed as well as the ways, forms and methods of their overcoming. Necessity of further development of the democratic processes on the base of personal political interest is proved and a personality is recognized as their source
 • Item
  Пророк української держави: Микола Міхновський (1873-1924)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Патер, Іван
  Дослідження присвячено державницько-самостійницькій діяльності Миколи Міхновського в контексті національно-визвольних змагань українського народу 1917-1920 років, його боротьбі за незалежну Українську державу. The research is devoted to the state-building and independents activities of Mykola Mikhnows’kyi in the context of the national liberation movement of the Ukrainian people in 1917-1920, their struggle for independent Ukrainian state.
 • Item
  Деї представництва в українській політичній традиції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Мороз, Олексій
  Розглядається становлення та розвиток ідей представництва в українській політичній думці. Акцентовано увагу на їх особливостях в ліберальній, народницько-демократичній та консервативній течіях. The paper deals with the formation and evolution of representation concepts in the Ukrainian political thought. The focus is made on specific aspects thereof in the liberal, democratic, and conservative trends.