Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 2(22)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 2 (22) : До ІІ з'їзду Українського товариства геодезії і картографії, 20-ої річниці від дня утворення Державної служби геодезії, картографії та кадастру та 20-ої річниці від дня утворення Українського товариства геодезії і картографії. – 230 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  До питання впливу атмосфери на передавальні характеристики космічних знімальних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Долинська, І.; Бурштинська, Х.
  Виконано порівняльний аналіз математичної мо- делі впливу атмосфери на передавальні характеристики космічних знімальних систем. Проведен сравнительный анализ математической модели влияния атмосферы на передающие характеристики космических съемочных систем. A comparative analysis of mathematical models of atmospheric influence on transmission characteristics of satellite imaging systems is presented.
 • Item
  Специализированное GNSS-оборудование для сбора ГИС-данных
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ефременко, П.; Горб, О.
  Розглянуто особливості задач збору геопросторових даних для ГІС, варіант програмно-апаратного розв’язання указаних задач (комплекс Leica Zeno) та приклади його застосування. Рассмотрены особенности задач сбора геопространственных данных для ГИС, вариант программноаппаратного решения указанных задач (комплекс Leica Zeno) и примеры его применения. The features of the task of collecting geospatial data for GIS, version of software and hardware solutions of these problems (solution Leica Zeno), and examples of its application.
 • Item
  Опыт применения наземного лазерного сканирования для топографических съемок линейных сооружений
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Канашин, Н.; Виноградов, К.; Степанов, Д.
  Применение наземных сканеров для съемок различных объектов достаточно подробно изложено. Однако сегодня появились более совершенные сканеры и программное обеспечение, которые позволяют существенно изменить сканерную съемку. Изложен опыт использования сканера Riegl VZ–400 для съемок линейных сооружений Санкт-Петербурга. Using of terrestrial scanner for different objects surveying is adequately presented. However, more sophisticated scanners and software versions presently have appeared. This can significantly change the way of scanner surveying.Experience of scanner Riegl VZ–400 using for St. Petersburg linear structures surveying is presented in this article. Застосування наземних сканерiв для знімань рiзних об’єктiв достатньо детально викладено. Однак сьогоднi з’явилися досконалiшi сканери та програмне забезпечення, якi дають змогу iстотно змiнити сканерне знімання. Наведено досвiд використання сканера Riegl VZ – 400 для знімання лiнiйних споруд Санкт-Петербурга.
 • Item
  Проект TEMPUS: нові можливості для розвитку геодезичної освіти у Львівській політехніці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бабій, Л.; Колб, І.; Голубінка, Ю.; Маланчук, М.
  Висвітлено участь Національного університе- ту “Львівська політехніка” у міжнародному проекті TEMPUS “Геоінформаційні технології для сталого розвитку в сусідніх східних країнах”. Описано участие Национального университета “Львовская политехника” в международном проекте TEMPUS “Геоинформационные технологии для постоянного развития в соседних восточных странах”. Participation of Lviv Polytechnic National University in international project TEMPUS “Geographic information technology for sustainable development in Eastern neighbouring countries” is described in paper.
 • Item
  Нова спеціальність “Космічний моніторинг Землі”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Заблоцький, Ф.; Третяк, К.; Савчук, С.; Паляниця, Б.; Денисов, О.
  Розглянуто структуру нової спеціальності “Космічний моніторинг Землі” для підготовки магістрів на основі базового напряму “Геодезія, картографія та землеустрій” у Національному університеті “Львівська політехніка”. Рассмотрена структура новой специальности “Космический мониторинг Земли” для подготовки магистров на основе базового направления “Геодезия, картография и землеустройство” в национальном университете “Львовская политехника”. A structure of the new speciality “Space monitoring of the Earth” for the preparation of the holders of a master’s degree on the ground of the basic guiding “Geodesy, Cartography and Land management” at the Lviv Polytechnic National University is discussed.
 • Item
  Оптимізація параметрів батиметричного знімання водосховищ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Третяк, К.; Ломпас, О.
  Запропоновано технологію знаходження оптимальної відстані між промірними точками на знімальному профілі за результатами тестових вимірювань. Предложено технологию определения оптимального расстояния между промерами на профилях по результатам тестовых измерений. In this paper, the authors propose technique of finding an optimal distance between points on the profiles on the results of test measurements.
 • Item
  Геодезичні дискусії на міжнародних форумах Польщі у Варшаві та Кракові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Тревого, І. С.; Задорожний, В.; Голубінка, Ю.
  Наведено інформацію про чергову Х науково- технічну конференцію “Актуальні проблеми в інженерній геодезії”. Приведена информация об очередной Х научнотехнической конференции “Актуальные проблемы в инженерной геодезии”. The information about X regular scientifi c and technical conference “Actual problems in engineering geodesy” is given.
 • Item
  XVІ Міжнародна науково-технічна конференція “Геофорум–2011”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Тревого, І. С.; Савчук, С.; Бурштинська, Х.; Глотов, В.; Денисов, О.
  Зроблено огляд сучасного стану та перспективи розвитку геодезичних, картографічних та кадастрових робіт в Україні за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум–2011”, що відбулася 27–29 квітня 2011 р. у Львові–Яворові. Представлен обзор современного состояния и перспективы развития геодезических, картографических и кадастровых работ в Украине по материалам Международной научно-технической конференции “Геофорум–2011”, состоявшейся 27–29 апреля 2011 г. во Львове–Яворове. The review of current state and prospects of development of surveying, mapping and cadastral work in Ukraine according to the International scientifi c conference “Geoforum–2011”, held April 27–29, 2011 in Lviv–Yavoriv.
 • Item
  Експериментальне дослідження впливу вібрації на результати високоточного нівелювання коротким променем цифровим нівеліром SDL30М
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бурак, К.; Шпаківський, О.
  Вперше встановлено зменшення відліків за штрихкодовою рейкою при дії вібрації на нівелір до 0,5 мм. Досліджено вплив параметрів вібрації (частотий амплітуди) на зміну відліків під час роботи зі звичайного штатива і при компенсації ваги приладу. Рекомендується контроль параметрів вібрації під час роботи зі звичайним штативом. Исследовано влияние параметров вибрации (частоты и амплитуды) на изменение отсчетов при работе с обычным штативом и при компенсации веса прибора. Рекомендуется контролировать параметры вибрации при работе с обычным штативом. Впервые установлено уменьшение отсчета по штрихкодовой рейке при действии вибрации на нивелир до 0,5 мм. For the first time is established decrease reading as to hatch to-leveling staff batten in the vibration action on level till 0.5 мм. Is investigated the influence of the parameters of vibration (frequencies and amplitudes) on change readings in work with usual support and in the compensation of the weight of apparatus. Is recommended to control the parameters of vibration in work with usual support.
 • Item
  Фотограмметричний моніторинг повеневих процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дорожинський, О.; Тукай, Р.
  Описано технологію фотограмметричного опрацювання даних повітряного лазерного сканування, цифрового аерознімання та космічних зображень під час моніторингу повеневих процесів. Технологія застосована для дослідження повені в м. Новий Орлеан (США),спричиненої ураганом Катріна в 2005 р. Визначено основні організаційні та правові перешкоди, що впливають на поширення фотограмметрії та ДЗ. Описано технологию фотограмметрической обработки данных воздушного лазерного сканирования, цифровой аэросъемки и космических снимков при мониторинге паводковых процессов. Технология использована при исследовании паводка в г. Новый Орлеан (США), вызванного ураганом Катрина в 2005 г. Technology of photogrammetric processing of data of air laser scanning, digital aerial survey and space images is described in the paper. This technology is applied for investigation of the flood in New Orleans (USA) caused by the hurricane Kathryn in 2005.
 • Item
  Пам’яті професора Тараса Георгійовича Шевченка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Перспективы мониторинга высокочастотных геодеформаций спутниковыми методами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Учитель, И.; Корбан, В.; Ярошенко, В.; Капочкин, Б.; Кучеренко, Н.
  Приведены сведения о высокоамплитудных асейс- мичных геодеформациях внутрисуточного масштаба. Предлагается использовать стационарные спутники, укомплектованные радарами с синтезированной апертурой (SAR) и спутниковыми альтиметрами с частотой сканирования поверхности менее минуты. Наведено відомості про високоамплітудні асейсмічні геодеформації внутрішньодобового масштабу. Пропонується використання стаціонарних супутників,укомплектованих радарами із синтезованою апертурою (SAR) і супутниковими альтиметрами з частотою сканування поверхні, меншою за хвилину. The information about high-amplitude aseismic geodeformations internal diurnal scale. It is proposed the use of stationary satellites, manned by synthetic aperture radar (SAR) and satellite altimetry with a frequency scanning the surface of less than a minute.
 • Item
  Использование метода анализа иерархий для выбора оптимальной схемы плановой геодезической разбивочной сети на территории с плотной застройкой
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Афонин, Д.
  Приведены рекомендации по закреплению пунктов плановых геодезических разбивочных сетей в условиях плотной городской застройки. Рассмотрена методика использования метода анализа иерархий(МАИ)для выбора оптимальной схемы плановой геодезической разбивочной сети на территории с плотной застройкой. Выбраны основные критерии рассматриваемой задачи оптимизации. В МАИ порядок генерации альтернатив и их сравнение по выбранным критериям показаны на конкретном примере. Подано рекомендації щодо закріплення пунктів планових геодезичних розмічувальних мереж в умовах щільної міської забудови. Розглянуто методику використання методу аналізу ієрархій (МАІ) для вибору оптимальної схеми планової геодезичної розмічувальної мережі на території зі щільною забудовою. Вибрано основні критерії цієї задачі оптимізації. У МАІ порядок генерації альтернатив і їх порівняння за вибраними критеріями показано на конкретному прикладі. This article offers advice on securing items scheduled geodetic networks in terms of layout urbanized. Discussed how to use of the Analytic Hierarchy Process (AHP) to select optimal treatment planning geodetic coordination network on the territory of the built-up. Chosen main criteria of the optimization problem. The AHP order generating alternatives and their comparison by selected criteria are shown in the particular example.
 • Item
  Measurments of displacents of rock massifs in the environment and the interior the Bear Cave in Kletno
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Monkolski, K.; Rozmus, P.; Piyenkosh, K.; Goldin, P.; Lubenets, L.; Romanyshyn, I.
  The article shows the benchmarks displacements in the environment and the interior of the Bear Cave in Kletno oscillate. There are measurements calculations of deformation of benchmarks during surveying works from 1997–2010. Описано дослідження деформацій гірського масиву поблизу Печери Ведмедів у Клєтно. Наведено результати обчислення деформацій упродовж 1997–2010 рр. Описаны исследования деформаций горного массива вблизи Пещеры Медведей в Клетнo. Представлены результаты определения деформаций на протяжении 1997–2010 г.
 • Item
  Vertical movements measurements of educational centre building of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Monkolski, K.; Goldyn, Р.; Kazak, J.
  Подано результати спостережень за будівлею центрального навчального корпусу Природничого університету в м. Вроцлаві та інтерпретацію змін положення контрольних реперів. Представлены результаты наблюдений за зданием центрального учебного корпуса Естественноисторического университета в г. Вроцлаве и интерпретация изменений положения контрольных реперов. The article shows results of measurements on Educational Building of Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, interpretations of controlled bench marks behavior and graphs of theirs changes.
 • Item
  Лазерно-локаційний метод кадастрового зонування електричних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ткачик, О.
  Проаналізовано методи знімання електричних мереж. Наведено залежність між точністю визначення меж охоронних та санітарно-захисних зон і магнітної індукції вздовж ліній електропередачі. Встановлено можливість використання лазерно-локаційного методу знімання для проектування зон обмеженого використання. Проанализированы методи сьемки электрических сетей. Представлена зависимость между точностью определения границ охранных и санитарно-защитных зон и магнитной индукции вдоль линий электропередачи. Установлено возможность использования лазерно-локационного метода съемки при проектировании зон ограниченного использования. The article analyzes the existing methods of withdrawing the electrical networks. The dependence between the accuracy of determining the boundaries of security and sanitary protective buffer zones and the accuracy of determining the magnetic induction along the power lines. Emphasized the possibility of using laserradar method in the modeling zones of limited use.
 • Item
  Використання сучасних підходів до врегулювання питань інтелектуальної власності на геопросторові дані в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дишлик, А.; Марков, C.
  Висвітлено деякі сучасні підходи до технічного захисту авторських прав у сфері цифрових геопросторових даних. Изложены некоторые современные подходы к технической защите авторских прав в области цифровых геопространственных данных. This article contains some modern (up-to-date)approaches to technical сopyright protection in the area of geospatial data.
 • Item
  Пріоритетні напрями розвитку територій з урахуванням туристичного потенціалу на прикладі Карпатського регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Романюк, О.
  Досліджено перспективні напрями розвитку Карпатського регіону, враховуючи його ресурсний потенціал. Запропоновано структуровану модель факторів впливу на розв’язання цієї задачі. Исследованы перспективные направления развития Карпатского региона с учетом его ресурсного потенциала. Предложено структурированную модель факторов влияния на решение этой задачи. The priority directions of the development of the territory is considered in the article. A structured model of factors influencing the decision of solving this problem is proposed in the paper.