Логістика. – 2015. – №833

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 833. – 172 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Зміст до Вісника "Логістика" № 833
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Пам’яті Петра Павловича Бондарева (1938–1991 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Вплив економічних відхилень на діяльність автосервісних підприємств вантажних автомобілів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Юськів, В. М.; Соколовський, І. Б.
  Робота присвячена актуальним проблемам розвитку автосервісних підприємств в Україні. Показано, що умовою їхнього ефективного функціонування на ринку автосервісних послуг є застосування логістичного підходу. Логістична концепція полягає в необхідності поєднання задоволення попиту на послуги автосервісу з фінансово-виробничими потребами самого підприємства. Важливе значення у реалізації логістичного підходу має його інформаційно-аналітичне забезпечення. The article deals with modern trends in Ukrainian auto service centers’ development. It is proved that the logistic approach is the main factor of profitable auto service business. The logistics concept merges the auto service needs with financial and production needs of the auto service center itself. Information and analytical approach plays one of the main roles in the logistics.
 • Item
  Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Леонова, С. В.; Шевців, Л. Ю.
  Проаналізовано основні аспекти впровадження концепції соціально-відповідального маркетингу на вітчизняних підприємствах. Досліджено поняття “істотні питання” соціально-відповідального маркетингу та подано їх класифікацію. Ідентифіковано напрями реалізації соціально-відповідальних заходів у межах кожного елемента комплексу маркетингу для підприємства енергетичної галузі. The basic aspects of introducing the concept of socially responsible marketing to domestic enterprises. The concept “significant issues” socially responsible marketing and filed their classification. Identified areas of implementing socially responsible activities within each element of the marketing mix for the company's energy sector.
 • Item
  Управління ланцюгами поставок торгових мереж на засадах категорійного менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кіндій, М. В.; Малиш, Я. В.; Прийма, Л. П.
  Досліджено специфіку управління ланцюгами поставок торгових мереж. Запропоноване здійснення логістичного управління ланцюгами поставок із застосуванням методів категорійного менеджменту. На прикладі наведений поділ товарного асортименту на категорії для їх кращого управління в межах ланцюга поставок. Запропоновані головні методи управління для кожної товарної категорії. In article is investigate a specificity of retail supply chain management. It is proposed implementation of the supply chain management using the methods of Category Management. In the example presented the division of product lines into categories for their better management within the supply chain. Proposed methods of control for each product category.
 • Item
  Практичний аспект впровадження системи SS на вітчизняних підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кобилюх, О. Я.; Ганусяк, М. Ю.
  Наведено опис системи 5S. Обґрунтовано причини опору працівників. Визначено основні переваги застосування системи 5S. Наведено приклади впровадження системи на українських підприємствах. In the article is the description of the 5S system. Reasons of workers resistance are grounded. The main advantages of applying 5S system are defined. Examples of implementation of the system in Ukrainian enterprises are described.
 • Item
  Маркетинг як складова підвищення інвестиційної привабливості підприємств в умовах зони вільної торгівлі з ЄС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Балик, У. О.; Колісник, М. В.
  Досліджено питання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств у контексті використання інвестиційних можливостей зони вільної торгівлі з ЄС. Розкрито особливості маркетингового процесу підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Проаналівано можливості зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а саме: спрощення умов здійснення інвестиційної діяльності для обох сторін; налагодження тіснішої співпраці інвестонадавачів та інвестоотримувачів; збільшення рівня конкурентної боротьби, що позитивно вплине на розвиток бізнес-середовища в Україні; створення умов для поліпшення технічного та технологічного стану вітчизняних підприємств. Запропоновано маркетингові стратегії та їх заходи для інвестонадавачів та інвестоотримувачів залежно від рівня інвестиційної привабливості підприємства. The question of investment attractiveness of domestic enterprises in the context investment opportunities of Free Trade Area with the EU is investigated. The features of the marketing process to increase the investment attractiveness of enterprises are revealed. The possibilities of a free trade area between Ukraine and the EU, namely the facilitation of investment activities for both parties; set-up cooperation investproviderand investreceiver; increased levels of competition, which will positively affect the development of the business environment in Ukraine; create conditions for the improvement of technical and technological state of Ukrainian enterprises. Marketing strategies and their measures to investprovider and investreceiver depend on the level of investment attractiveness enterprises are suggested.
 • Item
  Сучасні тенденції споживчої поведінки населення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шкварчук, Л. О.
  Оцінено зміни споживчої поведінки населення України впродовж останніх десяти років. Доведено, що споживання є основним, найдинамічнішим елементом ВВП. Досліджено особливості зміни структури та обсягу споживання основних продуктів харчування в період загострення кризових явищ. Ідентифіковано причинно-наслідкові зв’язки зміни споживчої поведінки за різних умов розвитку економіки країни. The changes in consumer behaviour of the population of Ukraine during the past ten years have been estimated in the article. It is proved that consumption is the major, most dynamic element of GDP. The features of changes in the structure and volume of consumption of basic foodstuffs in the period of aggravation of the crisis investigated. The causal relation of changes in consumer behaviour at different conditions of economic development of the country identified.
 • Item
  Ідентифікація етапів розвитку ринку логістичних послуг в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шандрівська, О. Є.; Костюк, О. С.; Наконечна, Т. В.
  Обґрунтовано ознаки та виокремлено етапи розвитку ринку логістичних послуг в Україні. Запропоновано розглядати перебування сучасного ринку логістичних послуг в Україні на другому етапі свого розвитку (етапі зростання, для якого характерні три фази). Відповідно до фаз розвитку проведено його структуризацію за ознаками: кількісні характеристики етапів розвитку ринку логістичних послуг, чинники сприяння його формуванню, розвитку чи регресу, ілюстрація розвитку етапів. Окреслено проблеми сучасного етапу розвитку ринку логістичних послуг (другої хвилі дестабілізації) в Україні та охарактеризовані проблемні поля розвитку воєнної логістики, пов’язані з військовими діями в зоні АТО та здійснення волонтерської діяльності щодо доставки у зону АТО гуманітарних вантажів. Наведена оцінка перспектив розвитку ринку логістичних послуг в Україні. The work reasonably singled signs and stages of the logistics services market in Ukraine. A stay is considered modern logistics services market in Ukraine in the second stage of development (growth stage, characterized by three phases). Pprovedeno structuring logistics services market on the basis of: quantitative characteristics of the stages of development of the logistics, the factors promoting its formation, development or regression, illustration stages of development. Outlined the problems of contemporary development of logistics services market (the second wave of destabilization) in Ukraine and described the problematic field of military logistics. The following assessment of the prospects of the market of logistics services in Ukraine.
 • Item
  Зародження військової логістики в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Чорнописька, Н. В.; Брень, О. В.; Данильців, О. І.
  Узагальнено поступ військової логістики в світі. Встановлено сучасний стан розвитку військової логістики в Україні. Проаналізовано позиції України по військового потенціалу (показник GFP). Висвітлено результати досліджень думки громадськості та експертів щодо функції, місця та значення військової логістики в Україні, етапу її розвитку. Проаналізовано основні виклики, які є перед військовою логістикою сьогодення. Виділено основні чинники впливу, які стримують її розвиток у Збройних силах України. Окреслено перші кроки щодо імплементації військової логістики як інструмента подолання збройної агресії та її наслідків. The progress in the world of military logistics is generalized. The current status of military logistics in Ukraine was established. Ukraine’s position in terms of global firepower (GFP) is analyzed. The research results of public opinions and experts opinions about functions, places and values of military logistics in Ukraine and stages of her development was showed. The main challenges facing today to military logistics was analyzed. The main factors wich slowed down the evolution of military logistics in the Armed Forces of Ukraine was selected. First steps to the implementation of military logistics as a tool to overcome the armed aggression was outlined.
 • Item
  Контроль прийняття рішень у точці біфуркації в процесі перебігу підприємницької діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Хома, І. Б.
  Сформовано та деталізовано системний підхід щодо запровадження контролю прийняття рішень у точці біфуркації в умовах перебігу підприємницької діяльності. Визначено властивості точки біфуркації в синергетичній концепції хаосу та побудовано узагальнений поетапний процес виходу з цієї точки з виокремленням елементу введення додаткового контролю прийнятого рішення для перевірки його оптимальності в діапазоні подолання невизначеності та випадкових економічних дій. The systematic approach for the control’s introduction of decision-making at the bifurcation point in the conditions of the course of enterprise activity is generated and detailed. The properties of bifurcation point in a synergetic concept of chaos are determined and the summarized stage-by-stage process of exit from this point is built with the emphasis of introduction’s element of the additional control of the accepted decision as a check on its optimality in the range to overcome uncertainty and occasional economic activities. The incorrect decision at the bifurcation point can substantially alter the development of entrepreneurial activity, since at this point due to the capability of multidirectional decision making, they can be wrong and totally unjustified for expected calculations, and their implementation does not allow in a fairly limited time interval to come to a common optimal results. Therefore the problem of early warning of non-optimal decision in the moment of overcoming of bifurcation point in the business through the introduction of additional effective control of decision-making is topical. The bifurcation point is a critical state of any system in which the available system becomes unstable towards to all changes those occur intermittently. Besides, the uncertainty regarding the future development of the entire system occurs at the bifurcation point, and itself state of the system is characterized by randomness and absolute unpredictable. The complexity of the validation of the accepted decision at the bifurcation point, as it is known, depends on such properties: the nonclosure of economic systems, in the context of which is being held enterprise activity; the disequilibrium of economic processes, that complicates the use of economic and mathematical modeling; the irreversibility of economic evolution; the nonlinearity of economic transformation; the ambiguity of economic goals; the presence of the inevitable bifurcation choice. The identification of the bifurcation point by its coordinates states a fact of the specific overcoming chaotization and demands the immediate going out of this condition through the choice of concrete decision, as well as this allows to establish the existence of the bifurcation model for further development of entrepreneurial activity, which, in contrast to the evolutionary model of development, will be based on a obligatory change of system’s quality. The problem of the complexity of the passage of this point consist the possibility of a wide choice of decision-making, where each vector direction is rationally correct and, besides, what the final decision will be taken, it is impossible to predict in advance. It is also possible and alternative decisions, which require pre-evaluation with respect to the other. The process’ introduction of way out of the bifurcation point in enterprise activity with elements of input of additional control of the optimum decision-making not only allows to systematize approach to the effective control of decision-making at this point, but also studies have shown that to save financial resources and to minimize the cost of the search for measures to stabilize the situations which arise at wrongly economic decision-making in any case.
 • Item
  Значення стратегії постачання у загальній стратегії розвитку машинобудівних підприємств у ланцюгу поставок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Савченко, Ю. Т.
  Нові технології, тиск витрат, ринкові зміни змушують сучасні підприємства активно займатись логістикою постачання. Одним з основних елементів системи постачання є підприємство-постачальник, тому, формуючи постачання і приймаючи стратегічні рішення, важливо оцінювати постачальників та аналізувати взаємовідносини “постачальник-покупець”. Висвітлено стратегічні і тактичні завдання постачання підприємства та ефекти, які призводять до покращення задоволення і цінності клієнтів. Розглянуто цілі машинобудівного підприємства у сфері закупівлі і план дій під час розроблення стратегії постачання. Висвітлено суть взаємовідносин із постачальниками на основі концепції партнерського маркетингу. Основну увагу приділено формуванню партнерських відносин із постачальниками, як елемента загальної стратегії розвитку підприємства в ланцюгу поставок. Визначено види взаємозв’язків і форми співпраці між постачальниками і покупцем на ринку виробництва устаткування мовленнєвого оповіщення людей про пожежу та інші надзвичайні ситуації. Досліджено види ситуацій, які виникають під час закупівель. New technologies, pressure of charges, market changes, force modern enterprises actively engage in the questions of logistic of supply. Expansion and differentiation of markets of supply, caused by technical and economic changes, underline the strategic value of supply from the point of view of realization of primary objectives of enterprise. One of basic elements of the system of supply is an enterprise-supplier, thus while forming a supply and acceptance of strategic decisions it is important to estimate suppliers and analyse mutual relations “supplier-customer”. Strategic approach is accountable for development of collaboration with suppliers, improvement of mutual relations between a customer and supplier. The strategic and tactical tasks of supply of enterprise and effects which result in the increase of pleasure and value of clients are reflected. The aims of machine-building enterprise in the field of purchase and plan of actions are considered in the development of strategy of supply. The essence of mutual relations with suppliers is reflected on the basis of conception of the partner marketing. Main attention is dedicated to forming partner relationships with suppliers, as an element of general strategy of the development of enterprise in the chain of deliveries. The types of intercommunications and form of collaboration are defined between suppliers and customer at the market of production of the equipment of vocal notification of people about a fire and other extraordinary situations. Priority directions of forming of partner relations are offered for a domestic enterprise and his suppliers.
 • Item
  Стратегічні аспекти контролінгу логістичної діяльності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Русановська, О. А.
  Встановлено сутність контролінгу логістичної діяльності підприємства, визначено основні характерні ознаки контролінгу основної діяльності та контролінгу логістичної діяльності підприємства, що дало змогу сформулювати специфікацію контролінгу логістичної діяльності підприємства. Сформульовано основні критерії ідентифікації стратегічного контролінгу логістичної діяльності у зіставленні з контролінгом основної діяльності підприємства. На основні проведених досліджень сформульовано визначення стратегічного контролінгу логістичної діяльності підприємства, яке охоплює всі його властивості та особливості реалізації порівняно з стратегічним контролінгом основної діяльності підприємства. The essence of controlling of enterprise’s logistics are established, the main characteristics of the controlling core activities and controlling of enterprise’s logistics are determinate, that’s allowed to formulate the specification of controlling enterprise’s logistics. The basic criteria for identifying strategic logistics controlling are formulated in comparison with the strategic controlling core of the enterprise. At the basic of the research are formulated the definition of strategic logistics controlling of enterprise, which covers all its properties and characteristics of implementation compared to controlling the strategic core of the enterprise.
 • Item
  Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Подвальна, Г. В.; Кузяк, В. В.
  Досліджено місце автомобільного транспорту у сфері транспорту України. Оцінено рівень інвестиційного забезпечення основних засобів транспортних підприємств. Проаналізовано стан, рух і ефективність використання основних засобів у сфері транспорту України і, зокрема автотранспортних підприємств Львівської області. Виявлено ключові проблеми наявного стану основних засобів вітчизняних транспортних підприємств, зокрема автотранспортних, і запропоновано заходи щодо їх мінімізації. Набув подальшого розвитку методичний підхід до аналізу основних засобів, у межах якого запропоновано оцінювати основні засоби автотранспортних підприємствах у розрізі трьох груп показників: інвестиційне забезпечення, стан, рух основних засобів і ефективність їх використання, що дає змогу комплексно оцінити формування основних засобів, з урахуванням інвестиційної складової. Значимість одержаних результатів полягає у виявленні головних проблем відтворення основних засобів сфери транспорту і доведенні теоретичних положень, аналітичних результатів дослідження, висновків до рівня конкретних пропозицій щодо покращення стану основних засобів транспортних підприємств, що можуть бути використані і органами влади під час реалізації транспортної політики, і суб’єктами господарювання у поточній практичній діяльності. Investigated the place of road transport in transport Ukraine. Reviewed level of investment security fixed assets of transport companies. The analysis of the state of motion and efficiency of fixed assets in the transport sector and in particular Ukraine trucking companies, Lviv region. Revealed key problems of the current state of fixed assets of domestic transport companies, including motor and suggest measures to minimize them. Got the further development of a methodological approach to the analysis of fixed assets, in which proposed to carry out the evaluation of fixed assets of transport enterprises in the context of three groups of indicators: investment support, the state, the movement of fixed assets and the effectiveness of their use, that allow to evaluate the formation of fixed assets, subject investment component. The significance of the results is to identify the key problems of reproduction of the basic means of transport and the proof of theoretical statements, analytical research results and conclusions to the level of concrete proposals for improvement of fixed assets of transport companies that may be used by the authorities in the implementation of transport policy and sub ‘the objects in the current economic practice.
 • Item
  Перспективи очищення водного середовища для забезпечення безпеки водноресурсного потенціалу в системі ресурсозберігаючих технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Петрушка, І. М.; Крет, І. З.; Петрушка, К. І.
  Наведені дослідження, скеровані на розширення спектра використання природних та модифікованих сорбентів для адсорбційного очищення стічних вод від забрудників 2–4 класу небезпеки, є актуальними і дозволяють мінімізувати екологічну небезпеку від забруднення гідросфери. Забезпечення економічного розвитку підприємств України потребує постійного пошуку резервів зростання їх виробничо-збутових можливостей. Потужним резервом такого зростання може бути реалізація заходів, спрямованих на економію ресурсів у розрахунку на одиницю самого вихідного продукту, яка виготовляється за допомогою цих ресурсів. Потрібно порівняти ефективність діяльності двох підприємств однієї галузі в однаковий часовий проміжок. Необхідно обґрунтувати доцільність застосування показника ефективності використання певного виду ресурсів підприємства. Запропоновано класифікацію використання природних та модифікованих природних сорбентів залежно від виду та концентрації забрудника в стічних водах. Побудовано структурно-логічну схему обґрунтування доцільності застосування показника ефективності використання певного виду ресурсів підприємства. Представлено групування чинників, що сприяють впровадженню ресурсозберігаючих технологій у разі наявності лише одного виробника-монополіста. З проведеного аналізу видно, що за високого рівня конкуренції на ринку, найадекватнішим методом ціноутворення на вихідний продукт є метод замикаючих питомих приведених витрат, тобто ціну одиниці вихідного продукту приймають на рівні питомих приведених витрат (ППВ) у того виробника вихідного продукту, для якого вони є найменшими. А впровадження на промислових підприємствах ресурсоощадних видів техніки та технологій потребують визначення можливостей повнішого урахування чинників невизначеності та ризику під час такого оцінювання. Presented studies in the article are directed to expand the range of using natural and modified sorbents for adsorptional purification of wastewater pollutants from 2-4 class of danger are relevant and to minimize environmental risks of pollution of the hydrosphere. Ensuring economic development of enterprises in Ukraine needs constant search for increased reserves of its production and sales abilities. With powerful reserve of such increase could be the implementation of measures, directed to save resources per unit of output product, which manufactured by using these resources. There is a need to compare the effectiveness of two companies of the same industry at the same period of time. You must prove the feasibility of indicator performance, using a certain type of enterprise resources. In the article the classification of natural and modified natural sorbents depending on the type and concentration of purification in wastewater. Created structural and logical scheme for applying effectiveness unit for a certain type of enterprise resources. Presented a grouping factors that contribute the implementing energy saving technologies in the case where there is only one monopoly producer. The analysis showed that if the high level of competition in the market exists, the most appropriate method of price creation on outcome product is a method of locking unit of reduced costs, the price of the outcome product taken as specific reduced costs (SRC) in the manufacturer of the outcome product for whom they are the lowest: And implementation in industrial enterprises of resource saving types and technologies need to identify opportunities for more complete account of risks and uncertainties in the process of the evaluation.
 • Item
  Стратегія просування туристичного бренда країни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Музиченко-Козловська, О. В.
  З’ясовано місце туристичного бренда у формуванні національного бренда. Визначено складові бренда. Запропоновано алгоритм формування туристичного бренда країни. Проаналізовано наявний туристичний бренд України. Визначено завдання та стратегію туристичного брендингу. Розроблено модель формування стратегії просування туристичного бренда країни та наведено відповідну схему. Детально сформульовано кожен з етапів стратегії просування туристичного бренда країни. Запропоновано показники визначення загального індексу привабливості туристичного бренда країни. The place tourism brand in the formation of a national brand. The composition of the brand. The algorithm of forming brand of tourism country. The existing Ukraine tourist brand. Objectives and strategy of tourism branding. The model of the formation of brand strategy to promote tourism of the country and are an appropriate scheme. Formulated in detail each of the stages of brand strategy to promote tourism of the country. The indexes determine the overall index attractiveness of tourist country brand.
 • Item
  Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мних, О. Б.; Гречин, Б. Д.
  Наведено характеристики особливостей розвитку глобальних екологічних процесів, оцінки залежностей капіталізації підприємства від екологічної ефективності. Доведено, що екологічний розвиток промислових підприємств перебуває в тісній взаємодії із суміжними галузями економіки. Показано можливості використання екологічних індексів інвестиційно привабливих компаній для формування фондів соціально відповідального інвестування і для розвитку нових інструментів екомаркетингу та екологістики. Побудовано змістовну модель екологічної орієнтації бізнесу, розкрито його сутність як домінанти стратегічного мислення менеджменту в економіці знань. Наведені регресійні моделі, які відображають ефективність використання біомаси на вітчизняному підприємстві, як джерела енергії під час виробництва сільськогосподарської продукції. The article given the characteristic features of global environmental processes, given the characteristics of dependency evaluation capitalization of enterprise environmental performance. It is proved that the development of the environmental industry is in close cooperation with sumizhnyymy sectors. The possibilities of using environmental indices investment attractive companies to create socially responsible investment funds and for the development of new instruments of environmental marketing and environmental logistics. Built content model of environmental business orientation, reveals its essence as a dominant strategic thinking management in the knowledge economy. Resulted regression models that reflect the efficiency of the domestic enterprise biomass as an energy source in the production of agricultural products.
 • Item
  Теоретичні засади формування системи оптової торгівлі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мамчин, М. М.; Лозинський, В. Т.; Прокопенко, І. В.
  Наведено результати теоретичного дослідження потенційних основ для формування оптової торгівлі як цілісної системи за допомогою загальнонаукових методів. Запропоновано визначення поняття “оптова торгівля”. Проаналізовано та визначено інструментарій теоретичних та емпіричних методів для дослідження оптової торгівлі. Охарактеризовано загальні чинники впливу на формування оптової торгівлі як організаційно-економічної системи в сучасних умовах розвитку суспільства та технологій. Визначено проблеми теоретичного та прикладного характеру, що зумовили актуальність цього дослідження, а також основні напрями трансформації оптової торгівлі як підсистеми внутрішньої торгівлі. Проведений аналіз дав можливість виокремити особливості системного підходу до розгляду оптової торгівлі та окреслити ймовірний діапазон здійснення подальших наукових досліджень у цій сфері. In the article the results of theoretical research of potential bases are resulted for forming of wholesale as integral system by scientific methods. Is offered determination of concept “wholesale”. The tool of theoretical and empiric methods is analysed and certain for research of wholesale. The general factors of influence are described on forming of wholesale as an organizationally-economic system in the modern terms of development of society and technologies. The problems of theoretical and applied character, which stipulated actuality of this research, and also basic directions of transformation of wholesale as subsystems of domestic trade, are certain. The conducted analysis allowed to select the features of approach of the systems of consideration of wholesale and outline the credible range of realization of next scientific researches in this sphere.
 • Item
  Особливості планування сталої міської мобільності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Маргіта, Н. О.; Вороніна, Р. М.; Карий, О. І.
  Досліджено теоретичні засади сталої міської мобільності. Наведено відмінності традиційного транспортного планування та планування сталої міської мобільності. Узагальнено цілі, сфери застосування, основні ознаки, переваги та етапи плану сталої міської мобільності. Проаналізовано кращі світові практики впровадження плану сталої міської мобільності. Узагальнено ефекти, що досягаються внаслідок планування сталої міської мобільності. The article describes the issue of sustainable urban mobility. The differences between traditional transport planning and sustainable urban mobility planning are analyzed. The aims, fields of application, key features, benefits and phases of sustainable urban mobility plan are defined. The article provides the analysis of term “sustainable urban mobility plan”. The tasks within the Action Plan on Urban Mobility are presented. The index of sustainable urban mobility (I_SUM) for the assessment of sustainable urban mobility plan implementation is proposed. The best practices of sustainable urban mobility plan implementation are analyzed. The benefits of sustainable urban mobility planning are summarized. Perspectives of further research of sustainable urban mobility planning are suggested.
 • Item
  GPS in the formation of ecological consciousness of customer
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Krykavskyy, Ye.
  Встановлено можливості використання методу АНР як інструменту стандартизації відбору маршруту перевезення, що є особливо важливим для комерційного транспорту, оскільки на постачальників впливають виробники, які вимагають від перевізників екологічної свідомості. Обґрунтовано використання системи GPS для формування екологічної свідомості користувачів та вибору відповідального сценарію поведінки під час вибору маршруту перевезення. Established the possibility of using ANR method as a tool for standardizing the choice of route for transportation, which is especially important for commercial vehicles, since the suppliers affect manufacturers which are requiring from carriers an environmental awareness. Grounded the use of GPS system for the formation of ecological consciousness of users and selection of responsible scenario behavior in choosing route of transportation.