Логістика. – 2006. – №552

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету «Львівська політехніка», українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обгрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 552 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 476 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРІЯ ЛОГІСТИКИ І МАРКЕТИНГУ
3
10
17
24
29
35
40
46
56
62
75
82
87
95
101
105
111
121
127
132
136
141
146
151
ЛОГІСТИЧНЕ ТА МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ
158
164
169
178
187
195
200
203
209
217
225
233
240
247
255
260
267
273
280
289
294
298
305
312
321
329
334
340
ФОРМУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
344
350
359
365
370
379
388
399
404
411
418
424
433
439
445
451
456
462
468
474

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 73
 • Item
  Стратегічне управління ланцюгом поставок
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Костюк, О. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розкрито сутність стратегічного управління ланцюгом поставок (SCM), наведено перелік модулів і показники вартості у складі ланцюга поставок, умови в рамках системного підходу щодо забезпечення функціонування SCM, а також схему управління ланцюгом поставок на стратегічному рівні Проаналізовано пропозицію, що є на українському ринку у сфері інформаційних технологій, зокрема управління ланцюгом поставок в системі DeloPro.
 • Item
  Постійні та змінні витрати: сутність та класифікація
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Когут, У. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто класифікацію логістичних витрат за характером змінності та існуючі класифікації витрат за ознакою ступеня впливу обсягу виробництва на рівень витрат, а також удосконалено класифікацію витрат за цією ознакою, з зазначенням економічного змісту цієї класифікації та її важливості в практичній діяльності підприємств, уточнено трактування понять та визначено сутність певних видів витрат в межах цієї класифікації.
 • Item
  Зміст до “Логістика”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31)
 • Item
  Ринкова вартість нерухомості: принципи оцінки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Яремко, І. Й.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто концептуальні підходи і принципи оцінки ринкової вартості нерухомості. Проведено порівняльний аналіз загальних і спеціальних принципів та методик визначення ринкової вартості нерухомості. Запропоновано додаткові принципи оцінки нерухомості, адекватні особливостям національної економіки, які перспективно можуть бути використані у подальших дослідженнях розвитку вітчизняної оцінної діяльності.
 • Item
  Сучасні підходи до проблеми адаптації підприємств у ринкових умовах господарювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Щур, О. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано особливості вирішення проблеми адаптації підприємств в ринкових умовах. Запропоновано власний підхід до розуміння поняття адаптації підприємств до зовнішнього середовища. Подано визначення статичної та динамічної адаптації, а також розглянуто маркетингову діяльність як основний засіб адаптації підприємства до ринкових умов.
 • Item
  Дослідження тенденцій розвитку малих підприємств з використанням методів економіко-математичного моделювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Червона, О. Ю.; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Вивчається динаміка розвитку малих промислових підприємств за допомогою економіко-математичного моделювання. Встановлено співвідношення між показниками, що характеризують стан малих підприємств, та чинниками, які впливають на них. Визначено позитивні та негативні тенденції розвитку малого бізнесу у промисловості. Запропоновано основні напрямки державної підтримки цього сектору економіки.
 • Item
  Логістика в управлінні стосунками з клієнтами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Карвовський, Я.; Блонський, К.; Щецинський університет
  Розкрито сутність сучасних логістичних рішень та напрями їх використання у стосунках із клієнтами. Розглянуто “систему швидкого реагування” (QR), “систему ефективного обслуговування клієнта” (ECR), стратегію управління запасами постачальником (VMI). Окреслено корисні зміни у логістичних процесах з використанням QR. Обгрунтовано необхідність інтеграції маркетингових і логістичних заходів, завдяки яким генеруються нові вартості для клієнта.
 • Item
  Сутність та основні напрямки диверсифікації діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Цогла, О. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто суть, основні види та напрямки диверсифікації. Уточнено трактування терміна “диверсифікація”. Виділено особливості процесу диверсифікації та основні чинники зростання ефективності діяльності диверсифікованого підприємства. Сформульовано організаційно-економічні чинники зростання ефективності діяльності диверсифікованого підприємства.
 • Item
  Розвиток аграрного виробництва та його державна підтримка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Урба, С. І.; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку аграрного виробництва. Особливу увагу приділено аналізу галузей рослинництва і тваринництва. Висвітлено основні напрями державної підтримки сільського господарства. Важливе значення має оцінка ефективності використання коштів державного бюджету. Обґрунтовано необхідність бюджетного фінансування аграрного виробництва та здійснення конкретних заходів щодо вдосконалення системи бюджетної підтримки аграрного сектору економіки України.
 • Item
  Обґрунтування необхідності впровадження недержавних пенсійних фондів в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Скворцов, І. Б.; Яневич, Н. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено ефективність діючої сьогодні солідарної системи пенсійного забезпечення та обґрунтовано доцільність впровадження недержавних пенсійних фондів в Україні. Відображено основні переваги участі у недержавному пенсійному страхуванні для держави, роботодавця та працівника. Виявлено проблеми становлення системи недержавного пенсійного забезпечення, досліджено перспективи розвитку на основі наведених статистичних даних. Подано пропозиції щодо удосконалення пенсійної системи з метою максимальної вигоди для пенсіонерів.
 • Item
  Застосування преференційного механізму та його роль у становленні логістичної системи державних закупівель в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Смиричинський, В. В.; Тернопільський державний економічний університет
  Розглянуто напрями регламентації становлення ринку державних закупівель, функції механізму преференційних пільг у системі оподаткування України, доцільність їх надання учасникам тендерних процедур, дискусійні аспекти можливості скасування необгрунтованих преференцій і межі їх застосування та удосконалення на ринку державних закупівель.
 • Item
  Стан національної депозитарної системи України і перспективи її розвитку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Рикованова, І. С.; Гапа, А. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблеми формування Національної депозитарної системи України. Наведено рекомендації щодо управління депозитарною системою, розробки технологій обробки інформації, передачі повідомлень, стандартів, які рекомендовано використовувати в практиці обміну повідомленнями. Запропоновано заходи щодо зниження основних ризиків в системах обслуговування цінних паперів.
 • Item
  Системний підхід до корпоративного управління
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Мукан, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Уточнено сутність категорії “система корпоративного управління”. Побудовано структуру системи корпоративного управління згідно із топологічно-змістовим описом, за яким виділено виробничу, фінансово-економічну, матеріально-технічну, нормативно- правову, соціальну, інформаційну, адміністративно-власницьку, етико-культурологічну підсистеми. Виокремлено та коротко охарактеризовано елементи системи корпоративного управління згідно із функціональним описом.
 • Item
  Значущість аналізу галузей в реалізації конкурентної політики
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Михальчишин, Н. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено відмінності у теоретичному та практичному підходах до аналізу галузі в процесі реалізації конкурентної політики. Обґрунтовано необхідність галузевого аналізу. Розглянуто види галузевого аналізу, що пов’язані із визначенням структури ринку, моделі та стану конкуренції, ступеня монополізації і необхідності регулювання галузі. Запропоновано послідовність аналізу галузі в перехідній економіці, яка складається з наведення загальної характеристики ринку, аналізу цін, політики ціноутворення, величини прибутку, показників та наслідків монопольної влади, можливостей утворення монополізованих структур.
 • Item
  Логістичні аспекти формування раціональної структури витрат підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Леонова, С. В.; Гринів, Н. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджуються перспективи практичного застосування методики “цільових витрат”. Запропоновано методику як цілісну концепцію маркетингово-логістичного управління, що застосовує стратегію зниження витрат шляхом формування їх оптимальної структури і реалізує функції планування вдосконаленої продукції, попереднього контролю витрат та обчислення цільової собівартості відповідно до вимог споживачів.
 • Item
  Економіко-математичне моделювання цільової підсистеми системи екологічного менеджменту лісогосподарського підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Лебедевич, С. І.; Мамчин, М. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Відображено результати дослідження можливостей економіко-математичного моделювання цільової підсистеми системи екологічного менеджменту лісогосподарського підприємства. Визначено складові компоненти цільової системи екологічного менеджменту та показники оцінки корисного ефекту продукції. Наведено економіко- математичну модель задачі технічної підготовки виробництва. Зазначено напрямки подальших досліджень.
 • Item
  Удосконалення системи моніторингу управління оборотним капіталом енергетичного підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Камінська, О. М.; Побурко, О. Я.; Волинський державний університет; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто напрями удосконалення моніторингу управління оборотним капіталом енергетичного підприємства на засадах контролінгу. Подано структуру основних підсистем системи моніторингу управління оборотним капіталом. Описано склад оцінювальних показників підсистеми бюджетування виробничої діяльності підрозділів підприємства, сформулювано методику розрахунку альтернативних витрат.
 • Item
  Витрати у корпораціях: сутність та підходи до визнання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Дідик, А. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено проблеми управління витратами у корпораціях. Розглянуто та охарактеризовано бухгалтерський, податковий та економічний підходи до визнання витрат, наведено їхню порівняльну характеристику. Уточнено сутність категорії “витрати” згідно з економічним підходом, визначено взаємозв’язки між витратами за кожним із підходів. Проаналізовано правове поле, що регулює в Україні ідентифікацію витрат, їх класифікацію та визначення.
 • Item
  Дивідендна політика та її роль і місце в організаційно-економічному забезпеченні діяльності корпорацій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Ільчук, П. Г.; Цигиль, І. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано дивідендну політику корпорацій, визначено цілі, які переслідує акціонерне товариство під час формування та реалізації дивідендної політики. Досліджено виплати дивідендів акціонерними товариствами України державної та недержавної форм власності за останні кілька років. Визначено роль та місце дивідендної політики в організаційно-економічному забезпеченні діяльності корпорацій, її суб’єкти.
 • Item
  Державне гарантування іноземних інвестицій в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Загородній, А. Г.; Гринів, Т. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто систему державного гарантування іноземного інвестування в Україні. Наведено класифікацію гарантій, що надаються іноземним інвесторам в нашій державі. Виявлено та проаналізовано недоліки у вітчизняному законодавстві, які стосуються сфери іноземного інвестування. Для порівняння описано гарантії, що надаються іноземним інвесторам в США, Канаді та країнах Західної Європи.