Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2009. – № 644

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 644 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 336 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 77
 • Item
  Дифузійні властивості плівкових гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Мельник, Ю. Я.; Галишин, О. З.; Скорохода, В. Й.
  Наведено результати досліджень діалізної проникності гідрогелевих плівок на основі кополімерів полівінілпіролідону з гідроксіетилметакрилатом залежно від їхнього складу, товщини та режимів діалізу. Підтверджено можливість використання синтезованих гідрогелів як дифузійних діалізних мембран. Results of researches dialysis permeability films from hydrogel on the basis of copolymers of polyvinylpirrolidone with hydroxymethylenemethacrylate dependence from their composition, thickness and modes of dialysis are brought. Possibility using of the synthesized hydrogels as diffusive dialysis membranes is confirmed.
 • Item
  Дослідження полімеризації полівінілпіролідон-(мет)акрилатних композицій у присутності дрібнодисперсних порошків металів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Суберляк, О. В.; Гіщак, Х. Я.; Гриценко, О. М.; Остапчук, А. І.
  Одержано металовмісні полімерні гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіро- лідону (ПВП) з гідроксиетилметакрилатом (ГЕМА). Досліджено вплив композиційного складу, природи та вмісту металу, молекулярної маси ПВП, температури на кінетику полімеризації ГЕМА-ПВП композицій та структуру одержаних кополімерів. The metal-contqaining polymer hydrogels on the basis of co-polymers of polyvinylpirrolidone with hydroxymethylenemethacrylate (HEMA) are obtained. It was investigated the effect of composition formula, metal nature and contain, molecular weight of PVP, and temperature on the HEMA-PVP polymerization and structure of obtained co-polymers.
 • Item
  Особливості активації поліпропіленової поверхні з використанням N-[(трет-бутилперокси)метил]акриламід-ко-октилметакрилату
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Варваренко, С. М.; Самарик, В. Я.; Тарнавчик, І. Т.; Носова, Н. Г.; Воронов, С. А.
  Проведено активацію поверхні поліпропілену із застосуванням гетерофункціонального поліпероксиду з первинно-третинними пероксидними фрагментами. Вивчено вплив висоти нанесеного шару, а також умов обробки (температура, час) на процес формування прищепленого реакційноздатного покриття. Встановлено оптимальні умови пероксидації поверхні поліпропілену, які забезпечують високий ступінь модифікації. The polypropylene surface activation, using heterofunctional polyperoxide with primary-tertiary peroxide fragments, has been carried out. The influence of coated layer thickness and also treatment conditions (temperature, time) on the process of grafted reactive coatings formation has been studied. Optimal conditions of polypropylene surface activation, which provides high modification degree have been developed.
 • Item
  Пероксидний флуорвмісний олігомер з карбоксильною групою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Братичак, М. М.; Астахова, О. Т.; Шуст, О. В.; Червінський, Т. І.
  Вивчена за температури 313, 323, 333 К кінетика взаємодії пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-20 з флуорвмісним спиртом, що містить карбоксильні групи, у присутності бензилтриетиламонію хлористого. Синтезовано пероксидний флуорвмісний олігомер з карбоксильною групою ПФОК. Структура ПФОК підтверджена ІЧ- спектральними дослідженнями. Показано можливість використання ПФОК як активного структуруючого агента епоксиолігоестерних композицій на основі епоксидної смоли ЕД-24 і олігоестеракрилату ТГМ – 3. Kinetics of interaction between ED-20 epoxy resin derivative with carboxyl group and fluorine-containing alcohol has been studied at 313, 323, 333 K in the presence of triethylammonium chloride. Peroxy fluorine-containing oligomer with PFOС carboxy group has been synthesized. PFOС structure has been confirmed by IR-spectra. The possibility of PFOС application as active crosslinking agent for epoxy-oligoester compositions based on ED-24 epoxy resin and TGM-3 oligoesteracrylate has been shown.
 • Item
  Основні закономірності прищеплення поліакриламідних ланцюгів до пероксидованої поліпропіленової поверхні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Самарик, В. Я.; Варваренко, С. М.; Носова, Н. Г.; Тарнавчик, І. Т.; Воронов, С. А.; Пузько, Н. В
  Проведено модифікацію пероксидованої поверхні поліпропілену за методом “прищеплення від” для акриламіду. Визначено оптимальні умови прищеплення поліакриламіду до пероксидованої поверхні поліпропілену з досягненням ступеня модифікації більше 80–90 %. The modification of polypropylene peroxidized surface via “grafting from” method for acrylamide was carried out. The optimal onditions for polyacrylamide grafting to polypropylene peroxidized surface with approaching of modification degree more than 80–90 % were determinated.
 • Item
  Альтернантні кополімери для одержання нанорозмірних частинок срібла
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Кудіна, О. О.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Хоменко, О. І.; Соломко, Н. Ю.; Долинська, Л. В.
  Досліджено поверхневу активність амфіфільних альтернантних кополімерів α- олефін-ко-малеїновий ангідрид, октилметакрилат-ко-малеїновий та пероксидовмісних похідних, одержаних полімераналогічними перетвореннями. Показано, що у розчині бензолу вони утворюють зворотні міцели, які можуть бути використані як нанореактори для одержання нанорозмірних частинок срібла. Surface activity of amphiphilic alternate copolymer α-olefin-maleic anhydride, octyl- maleic anhydride and their peroxide derivatives, synthesized via polymeranalogic transformations. Copolymers are shown to form reverse micelles, which can be used as nanoreactors for silver nanoparticles synthesis.
 • Item
  Структурні перетворення порошку форстериту в присутності йонів Сr
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Борщишин, І. Д.; Луцюк, І. В.; Кочубей, В. В.; Соляк, Д. І.
  Встановлена можливість одержання керамічних порошків форстеритового складу, легованих оксидом хрому. Досліджено, що введення йону Сr3 + до складу гелеутворювального розчину приводить до структурних змін, які дають змогу отримати монофазний порошок із високим ступенем кристалічності. The possibility of ceramic powder with forsterite composition alloyed by chromium oxide obtaining is determined. It was investigated that introducing of ion Сr 3+ to the gel formationg solution composition results to structural change permitting to obtain monophase powder with high of crystallinity.
 • Item
  Модифікація полімерів поліпероксидами на основі альтернантних поліангідридів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Будішевська, О. Г.; Дронь, І. А.; Кудіна, О. О.; Воронов, С. А.; Кочубей, В. В.; Соломко, Н. Ю.; Долинська, Л. В.
  З використанням октен-ко-малеїновий ангідрид-ко-трет-бутилпероксиметил- малеїнатів методом «прищепленням до» латексних частинок одержано пероксидований поліметилметакрилат (ППММА). За подальшого ініціювання пероксидними фрагментами у складі ППММА проведено прищеплену полімеризацію стиролу і одержано полімерний композит полістирол-пр-поліметилметакрилат. Using 1-octene-co-maleic anhydride-co-tert-butyl-peroxy-methylmaleinate peroxidised polymethylmethacrylate (PPMMA) was obtained via “grafting to” latex particles. Then in its presence grafting polymerization undergoes, initiated by PPMMA peroxide fragments, and polymeric compositе polystyrene - gr - polymethyl methacrylate was obtained.
 • Item
  Дослідження впливу умов фотополімеризації на структуру полівінілпіролідон-2-гідроксіетилметакрилатних полімерів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Шекета, М. Л.; Гриб, Т. І.
  Наведено результати дослідження впливу умов фотополімеризації полівінілпіролідон-2-гідроксіетилметакрилатних композицій, зокрема складу мономер-полімерних систем, довжини хвилі опромінення, температури реакції на структуру продуктів фотоотвердження. Методами фотоколориметрії та ІЧ-спектроскопії доведено утворення зшитих прищеплених кополімерів. The results of polyvinylpirrolidone-2-hydroxyethylenemethacrylate compositions photopolymerization conditions, particularly monomer-polymer systems formula, irradiation wave length, reaction temperature effect the photosetting products structure are presented in this work. The formation of structural graft co-polymers was proved by (infra-red) spectroscopy and photocolorimetry methods.
 • Item
  Гетерофазна полімеризація метилметакрилату в присутності полімерної матриці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Хром’як, У. В.; Когут, Ю. Я.; Левицький, В. Є.; Суберляк, О. В.
  Встановлено основні кінетичні закономірності емульсійної та блочної полімеризації гідрофобних вінілових мономерів у присутності полівінілпіролідону або його кополімерів. Емульсійною полімеризацією метилметакрилату та стиролу синтезовано активні полімерні матриці, які були використані для проведення з високою швидкістю блочної полімеризації метилметакрилату без використання додаткових ініціюючих систем з досягненням високого граничного ступеня конверсії мономера. Basic kinetic conformities to the law of emulsive and sectional polymerization of vinil monomers are set in the presence of polyvinilpyrrolidone or him copolymers. By emulsive polymerization of ethylmethacrylate and styrene are synthesing active polymeric mtriix which were using for a leadthrough with high-rate of sectional polymerization of metylmethacrylate without using of the additional initiator systems with achievement of high maximum degree of conversion to the monomer.
 • Item
  Вплив кополімерів полівінілпіролідону на властивості композитів на основі полістиролу і оксидів металів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Шибанова, А. М.; Суберляк, О. В.; Левицький, В. Є.
  Досліджено фізико-механічні, теплофізичні та реологічні властивості композиційних матеріалів на основі полістиролу і модифікованих кополімерами полівінілпіролідону оксидів металів. Встановлено вплив модифікованих кополімерами полівінілпіролідону оксидів металів на інтервали фазових переходів полістиролу. Іnvestigational physical-mechanical, thermophysical and reology properties of mixtures on the basis of polystyrene and modified by polyvinylpirrolidone. Influence of modified polystyrene foam is set on confine of plasticity, confine of durability at the break and relative lengthening.
 • Item
  Реологічні та тиксотропні властивості феноло-формальдегідних композицій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Красінський, В. В.; Шаповал, Й. М.
  Досліджено реологічні та тиксотропні властивості новолакових феноло- формальдегідних смол, модифікованих полівінілпіролідоном і епоксидіановою смолою. Проведено порівняльний аналіз тиксотропних властивостей розробленої епоксиноволакової композиції та новолаку. Епоксиноволакова композиція характеризується високим показником тиксотропності, на відміну від ФФС затвердженої уротропіном. Investigate reologic and thixotropic properties novolac phenol-formaldehyde resin, modified polivinilpirolidon and epoxy resin. The comparabive analysis of properties thixotropic of developed epoxy-novolac composition and phenol-formaldehyde resin is carried out. Epoxy-novolac composition is characterized by higner properties thixotropic than phenol- formaldehyde resin.
 • Item
  Підвищення захисних властивостей поліуретанового покриття функціональним наповненням
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Гуменецький, Т. В.; Зінь, І. М.; Білий, Л. М.; Соколовський, О. Р.
  Електрохімічними та імпедансними методами вивчали корозійну стійкість сталі з захисними поліуретановими покриттями, модифікованими інгібувальними пігментами. Встановлено, що поєднання у складі поліуретанового ґрунту суміші фосфату / молібдату цинку та додатково природного силікату кальцію підсилює захисні властивості покриття завдяки ефекту синергізму. Підвищення корозійної тривкості підтверджено кінетичними залежностями параметрів імпедансу системи. Electrochemical and impedance study of steel with polyurethane coatings modified by inhibiting pigments was carried out. It was established that addition of the blend of zinc phosphate / molybdate and calcium silicate to polyurethane primer coating greatly improves its protective properties due to synergistic effect. Kinetic of impedance parameters confirms the improvement of inhibited coating corrosion resistance.
 • Item
  Одержання функціональних похідних жирних кислот
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Скачко, С. В.; Гевусь, О. І.; Долинська, Л. В.; Борзенков, М. М.
  Описано одержання функціональних похідних ненасичених жирних кислот за естерною групою та подвійним зв’язком. Встановлено основні закономірності перебігу реакцій та основні характеристики продуктів. The synthesis of functional derivatives of unsaturated fatty acids with ester group and double bond is presented. The major features of the process have been investigated and main characteristics have been selected.
 • Item
  Незбагачені майдан-вильські каоліни в технології клінкерної цегли на основі легкотопних глин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Боровець, З. І.; Пона, М. Г.; Солоха, І. В.
  Досліджено особливості хіміко-мінералогічного складу незбагачених каолінів та їх вплив на процеси спікання легкотопкої глини. The features composition of unenriched kaolins and their influence are explored on the processes of sintering clay.
 • Item
  Особливості структури модифікованої целюлози
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Чобіт, М. Р.; Штомпель, В. І.; Троценко, С. Є.; Воронов, С. А.
  Проведено рентгенографічні дослідження модифікованих зразків целюлози. У результаті проведених досліджень встановлено структурні параметри досліджуваних зразків та вплив модифікації на них. The carried out X-ray analysis of modified samples of cellulose. As a result of the carried out researches is established structural parameters of the investigated samples and influence of updating on them.
 • Item
  Агрегативностабільні емульсії, одержані за участі багатофункціональних олігопероксидів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Монцібович, Р. О.; Чобіт, М. Р.; Троценко, С. Є.
  Одержано високостабільні емульсії типу “олія у воді”, стабілізовані реакційно- здатними карбоксилвмісними пероксидними кополімерами. Досліджено залежність розміру частинок емульсій та їх стабільності від природи кополімеру та умов формування. Показано, що введення в систему незначної кількості іонів двовалентного металу, зокрема Ca2+, значно підвищує агрегативну стабільність одержаних емульсій. High-stable emulsions of “oil-in-water” type have been obtained and stabilized by reactive carboxyl-containing peroxide copolymers. The dependences of emulsion particle size as well as their stability on copolymer nature and formation conditions have been studied. It has been shown that the introduction of small quantities of bivalent metal ions, for example Ca2+, improves significantly the aggregative stability of obtained emulsions.
 • Item
  Синтез і вивчення термічної стійкості чотирикомпонентних кополімерів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Сердюк, В. О.; Кочубей, В. В.; Токарєв, В. С.
  Проведено синтез чотирикомпонентних кополімерів за різних співвідношень вихідних мономерів акрилонітрилу, бутилметакрилату, стирену і малеїнового ангідриду. Методом дериватографії досліджено термічну стійкість синтезованих кополімерів. The synthesis of quaternary copolymers has been performed at a different ratio of initial monomers, namely acrylonitrile, butyl methacrylate, styrene and maleic anhydride. Thermal stability of the copolymers synthesized has been studied by means of derivatography.
 • Item
  Людина та природа. Етапи взаємодії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Березюк, Д. О.; Рачинська, К. О.
  Зроблено спробу проаналізувати та осмислити роль людства в еволюційному процесі розвитку біосфери, його залежність від законів природи. Розглянуто залежність морально-етичних норм від еволюціії та її теперішнє ставлення до довкілля. An attempt to analyze and ponder the role of mankind in the evolutionary development of biosphere, its dependence from nature’s law is done in the article. Dependence of moral and ethic norms from human evolution and its attitude to the environment is overviewed.
 • Item
  Дослідження властивостей профільтраційного екрана полігону твердих відходів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Голець, Н. Ю.; Мальований, М. С.; Малик, Ю. О.
  Наведено результати проведених експериментальних досліджень властивостей глин, що можуть бути використані як протифільтраційний екран полігону. The results of the conducted experimental researches of properties of clays which can be utillized in quality the antilauter screen of ground are resulted in the article.