Фізико-математичні науки. – 2008. – №625

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – № 625 : Фізико-математичні науки / [відповідальний редактор П. І. Каленюк]. – 96 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Існування локальних розв'язків мішаної задачі для нелінійного еволюційного рівняння п'ятого порядку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Пукач, П. Я.
  Досліджується перша мішана задача для нелінійного рівняння п'ятого порядку з інтегральним доданком. Розглянуте рівняння узагальнює рівняння коливань балки. Отримано умови існування локального за часовою змінною узагальненого розв'язку в просторах Соболєва. The paper is devoted to investigation of the rst mixed problem for fth order nonlinear equation with integral item. Such equation generalizes the equation of beam vibrations. The conditions of the existence of generalized solution local by time variable in Sobolev spaces have been obtained.
 • Item
  Неіснування глобального розв'язку мішаної задачі для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Торган, Г. Р.
  Досліджено мішану задачу для одного параболічного рівняння четвертого порядку з другою похідною за часом і нестандартною нелінійністю. Отримано достатні умови існування локального і неіснування глобального узагальненого розв'язку. In the paper there are investigate the initial boundary value problem for one parabolic equation forth order with second time derivative and with nonstandard nonlinearity. There are obtained conditions existence of the local and nonexistence of the global solution.
 • Item
  Задача з інтегральними умовами для рівняння з частинними похідними другого порядку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ільків, В. С.; Магеровська, Т. В.
  В області, що є декартовим добутком відрізка [0,T] і р-вимірного тора ­­Пp,досліджено нелокальну задачу з загальними інтегральними умовами для строго гіперболічного(хвильового) рівняння utt = a2¢u, äå a = a(t) > 0 - неперервно диференційована на відрізку [0,T] функція ¢ =p Pj=1@2=@x2j -оператор Лапласа. Задача є некоректною за Адамаром і пов"язана з проблемою малих знаменників. За допомогою матричного підходу та використання ізоморфізму просторів доведено теорему про оцінки знизу малих знаменників. На основі таких оцінок отримано умови існування та єдиності розв"язку задачі у просторах Соболєва періодичних за змінними x1; : : : ; xp функцій. In domain, which is a Cartesian product of segment [0; T] and p-dimensional torus ­p, the nonlocal problem with common integral conditions for strong hyperbolic (wave) equation utt = a2¢u, where a = a(t) > 0 continuously di erentiable on segment [0; T] function, ¢ = p Pj=1 @2=@x2 j Laplace operator, are investigated. Problem is incorrect by Hadamard and connect with problem of small denominators. By using of metric approach and isomorphism of space, the theorem about vlower estimation of small denominators was proved. As a remet of such estimation the existence anduniqueness conditions of problem solution in Sobolev space of periodic by variance x1; : : : ; xn functions, were obtained.
 • Item
  Вплив швидкостей електронних процесів на імпульси струму негативної корони
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чигінь, В.; Горун, П.; Обухівський, Р.
  Дослідженно залежність струму пульсуючого негативного коронного розряду в суміші газів азот-кисень за концентрації 1% від часу в області першого імпульсу. Використаючи різні числові методи, отримано і порівняно функції розподілу електронів, коефіцієнти ізоляції молекул азоту та відповідні часові залежності струму корони. Temporal dependence of the current of pulsating negative corona in the mixture of nitrogenoxygen gases of 1 % oxygen concentration in the region of rst pulse is investigated. Using various numerical methods, there are found and compared the electron energy distribution functions, the rates of ionization of nitrogen molecules and the corresponding temporal dependences of corona current.
 • Item
  Локальна взаємодія електронів з потенціалом кристалічних дефектів у твердому розчині CdxHg1¡xTe (x = 0:52; 0:59; 1) за низької температури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Малик, О. П.
  Запропоновано близькодіючу модель розсіяння електронів на потенціалі статичної деформації в твердому розчинні CdxHg1¡xTe (x = 0:52; 0:59; 1). Розраховано температурні залежності рухливості електронів в інтервалі 4.2 - 300K. Model of electron scattering on the short-range potential caused by the static strain eld in the solid solution CdxHg1¡xTe (x = 0:52; 0:59; 1) is proposed. The temperature dependences of electron mobility in the range 4:2 ¡ 300K are calculated.