Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2002. – № 447

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 447 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 190 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 51
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 447
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002)
 • Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 447
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002)
 • Item
  Лімітуюча стадія масоперенесення селеніду цинку в квазізакритій системі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Білинський, Ю. М.; Захар’яш, О. С.; Лахоцький, Т. В.; Лобойко, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вивчались процеси сублімації селеніду цинку в динамічному вакуумі. Експериментально показано вплив конструкції випаровувача на процес сублімації. Встановлено співвідношення діаметрів випаровувача і його діафрагми, при якому швидкість сублімації ZnSe досягає максимального значення. The processes of sublimation of zinc selenide in the dynamic vacuum were studied in this work. The influence of construction of vaporizer on the process of sublimation was experimental shown. It was determined the correlation of diameters of vaporizer and its diaphragm, at which the velocity of sublimation of ZnSe attains the maximum value.
 • Item
  Вивчення продуктів взаємодії додекавольфрамофосфорної кислоти з метиламіном і діетиламіном
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Врецена, Н. Б.; Дзяна, Г. О.; Семенишин, Д. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Методами ІЧ-спектроскопії, рентгенографії, термогравіметрії досліджено склад та властивості продуктів взаємодії додекавольфрамофосфорної кислоти з метиламіном і діетиламіном (Аm). Встановлено утворення сполук складу (AmH)3PW12O40H2O, запропоновано механізм утворення сполук та схему їх термолізу. The content and properties of the product of treatment of dodecatungstatop- hosphoric acid with methylamine and dimethylamine has been investigated by IR-spectroscopy, X-ray analysis and thermogravimetric analysis. The compounds with the structure (AmH)3PW12O40H2O has been established and the mechanism of formation of these compounds and the schene of their thermolizis are proposed.
 • Item
  Дослідження термомеханічних властивостей полімерної сірки, одержаної розкладом натрію тіосульфату
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Знак, 3. О.; Яворський, В. Т.; Гелеш, А. Б.; Кубіт, О. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Методом термомеханічного аналізу (ТМА) в режимах постійного та імпульсного навантажень досліджено фазові переходи у полімерній сірці, отриманій нетрадиційним способом. Встановлено, що полімерній сірці в певних температурних діапазонах притаманний пружно-еластичний стан. The phase transformations in polymer sulphur obtained by non-traditional method have been investigated by the way of thermo-mechanical analysis in the constant and pulse tension regumes. It was determined that polymer sulphur under the fixed temperature runge is charachterized by the elastic state.
 • Item
  Вплив масового співвідношення між фазами та гідродинамічних умов на технологічні показники екстрагування хлориду натрію з галіто-лангбейнітового залишку калійних виробництв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Кропивницька, Л. М.; Перекупко, Т. В.; Максимович, І. Є.; Блажівський, К. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наводяться результати досліджень вилучення галіту з галіто-лангбейнітового залишку. Експериментально визначені оптимальні умови одержання практично безхлоридного продукту: масове співвідношення Т:Р = 1:3 та інтенсивність перемішування – Reвідц = 1100. Наведені кінетичні закономірності екстрагування CІ- і К+ в різних гідродинамічних умовах. In the present paper the results of the research of halite extraction from halite- and langbeinite-contained waste of potassium productions are cited. The best parameters of process such as mass ratio between reagents and hydrodynamic conditions in the extractor were selicted by experimental way. The kinetic dependencies of CІ- and К+ extraction in veries hydrodynamic conditions are given.
 • Item
  Аналіз та класифікація цинковмісної техногенної сировини
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Курилець, О. Г.; Мартинець, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведені результати теоретичних досліджень джерел утворення цинковмісних викидів, проведено їх класифікацію. The results of theoretical investigation and classification of zinc-contents wastes formation processes.
 • Item
  Вплив поверхнево-активних речовин на властивості анодних покриттів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Мерцало, І. П.; Яворський, В. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив природи і концентрації ПАР на якість анодних покриттів, сформованих на сплаві алюмінію АМГ-3. The influence of nature and concentration of surfactants on quality of anode coatings on surface of aluminium alloy АМГ-3 was inwestigated.
 • Item
  Дослідження фізико-хімічних властивостей моноетаноламіноводних розчинів, насичених сірки (IV) оксидом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Савчук, Л. В.; Яворський, В. Т.; Оленич, P. P.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати досліджень поглинальної здатності моноетаноламіноводних розчинів щодо сірки (IV) оксиду та фізико-хімічних властивостей цих розчинів. The results of investigations of sorbatic ability of ethanolamine-water solution concerning sulphur (IV) oxide have been presented. Physico-chemical properties of obtained solutions have been shown.
 • Item
  Дослідження термоокисної деструкції 1,4-фенілендіамін гексаціаноферату(ІІ) на повітрі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Семенишин, Д. І.; Возняк, З. Р.; Кочубей, В. В.; Борова, О. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено термічний розклад 1,4-фенілендіамін гексаціаноферату(ІІ) на повітрі. Одержані дані були порівняні з термолізом цієї ж сполуки в атмосфері аргону. Запропонована схема термічного розкладу досліджуваного комплексу. Розраховані кінетичні параметри для окремих стадій термолізу. Thermal decomposition of 1,4-phenilendiamin hexacianoferrates(II) has been investigated on air. Obtained data and the results of thermolisis for the same compound in argon atmosphere have been compared. Thermal decomposition scheme for investigated compound has been proposed. Kinetic parameters for separate stages of the thermolisis have been calculated.
 • Item
  Одержання фосфорних добрив із фосфатної сировини Осиківського та Стремигородського родовищ
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Яворський, В. Т.; Зозуля, Г. І.; Буклів, Р. Л.; Лазурко, З. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Встановлено оптимальні умови переробки фосфатної сировини піщанистого і глинистого типу відновлювальним термічним методом з використанням природної та вторинної сульфатвмісної сировини в середовищі димових газів. Наведено дані про якісний і кількісний склад добрив, одержаних на основі фосфоритового концентрату Осиківського та апатитового концентрату Стремигородського родовищ. The optimum conditions of the phosphate raw material of sandy and clay type processing by reducing thermal method in the environment of the smoke gases using natural and waste sulphate containing raw materials have been determined. The qualitative and quantitative contents data of fertilizers obtaining on the base of phosphoryte concentrate of Osyciv and apatyte concentrate of Stremygorod deposits have been presentech.
 • Item
  Кінетика термолізу нітрогенвмісних пероксидів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Бутиліна, Н. О.; Кочубей, В. В.; Дібрівний, В. М.; Федорова, В. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вивчено кінетику термолізу трет.-бутилпероксипіперідилметану та трет.-бутилпероксидиетиламінометану. Проведено аналіз одержаних даних. The kinetics thermolysis of t.-butilperoxipiperidilmethane and t.-butilperoxi- diethyl methane was investigated, the kinetic characteristics were obtained.
 • Item
  Дослідження рівноваги рідина – пара в розчинах бутилового естеру β-метилкротонової кислоти в бензолі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Галатин, І. З.; Ван-Чин-Сян, Ю. Я.; Раєвський, Ю. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено бінарну систему бензол – естер. Визначені коефіцієнти активності компонентів залежно від складу розчину. The binary system of benzen – ester is investigated. The activity coefficients compaunds of solution have been determined.
 • Item
  Визначення надлишкових термодинамічних функцій в розчинах естеру β-метилкротонової кислоти в бензолі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Галатин, І. З.; Ван-Чин-Сян, Ю. Я.; Раєвський, Ю. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На основі коефіцієнтів активності компонентів бінарної системи бензол – естер розраховано надлишкові термодинамічні характеристики: ентальпії, ентропії та енергії Гіббса. On the base of activity coefficients of binary system bensen – ester thermodynamic properties (enthalpies, enthropies and Gibbs energies) have been determined.
 • Item
  Область ліквації в системі BaO – B2O3
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Ганишнюк, Т. А.; Шередько, М. А.; Ван-Чин-Сян, Ю. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Методом високотемпературного ізотермічного центрифугування (ВІЦ) з подальшим хімічним аналізом фаз, що розділилися, були досліджені розплави стекол бінарної боратної системи різних вихідних складів (10-20 мас. % ВаО). Визначені границі області стабільної ліквації системи BaO – B2O3 при температурах 950–1250 °С, що дало можливість побудувати купол стабільної ліквації в цій системі і визначити, що верхня критична температура знаходиться в межах 1350–1400 °С. The glass melts of binary borate system of various initial compositions (10-20 wt. % BaO) were investigated by means of high-temperature isothermal centrifugation (HTIS) and following chemical analysis of segregated phases. The boundaries of the stable liquation area of the system BaO – B2O3 at the temperatures of 950-1250 °С were determined. It gave opportunity to determined the shape of the stable liguation dome of this system and defined that high critical temperature of segregation is at about 1350–1400 °С.
 • Item
  Вплив спирту і розчинника на каталітичний розклад гідропероксиду третбутилу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Макота, О. І.; Трач, Ю. Б.; Никипанчук, М. В.; Пиріг, І. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено перебіг процесу каталітичного розкладу гідропероксиду третбутилу в толуолі та хлорбензолі і вплив третбутилового спирту на нього. Встановлено, що розклад гідропероксиду краще протікає у толуолі. Третбутиловий спирт виявляє інгібуючу дію на цей процес. The proceeding of the process of catalytical decomposition of tert-butyl hydroperoxide in toluene and in chlorobenzene and the influence ot tert-butyl alcohol on it were investigated. It was established that decomposition of tert-butyl hydroperoxide proceed better in toluene. The tert-butyl alcohol exercises inhibite influence on this process.
 • Item
  Дослідження рівноваги рідина – пара в трикомпонентній системі етилакролеїн – оцтова кислота – етилакрилова кислота
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Сергеєв, B. B.; Герасимчук, C. І.; Павловський, Ю. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено рівновагу між рідиною та парою в трикомпонентній системі етилакролеїн – оцтова кислота – етилакрилова кислота. На основі експериментальних даних побудовані трикутні діаграми кипіння та конденсації для трикомпонентної системи. The vapor-liquid equilibrium for ternary systems contained ethyllacrylic aldehyd, acetic acid and ethyllacrylic acid has been investigated. The results of experiments have drawn triangular diagrams of boiling and condensations for ternary systems.
 • Item
  Кінетичні закономірності впливу кількості каталізатора на епоксидування етилалілетилакрилату у присутності Мо2В
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Трач, Ю. Б.; Никипанчук, М. В.; Комаренська, З. М.; Пиріг, І. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено кінетичні закономірності впливу кількості каталізатора Мо2В на епоксидування етилалілетилакрилату гідропероксидом третбутилу. Показано, що нелінійна залежність швидкості процесу від кількості каталізатора може бути пов’язана з наявністю на поверхні каталізатора води, яка є інгібітором процесу. Запропоновано кінетичну модель даної реакції. The kinetic regularities of influence of quantity on the process of epoxidation of ethylalylethylacrylate by tert-butylhydroperoxide by present Mo2B has been researched. It was shown, nonline dependence of process speed on quantity of catalyst can be connected with presence of water on the surface of catalyst which inhibits this process. The kinetic model of this reaction was proposed.
 • Item
  Вплив лужних сполук на структуроутворення цементних композицій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Саницький, М. А.; Соболь, Х. С.; Марущак, У. Д.; Шевчук, Г. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вивчено вплив луговмісних сполук на раннє структуроутворення портландцементів. Встановлено, що додатки-модифікатори на основі тіосульфату та роданіду натрію, змінюючи склад рідкої фази, сприяють однорідному розподілу гідратів та збільшенню щільності цементного каменю. The influence of alkali containing compounds on portlandcement early structure formation was study. It has been established, that admixture-modificatore on the base of sodium tiosulphate and rodanide changes composition of liquid phase, promotes homogenous hydrate distribution and increasing of cement stone density.
 • Item
  Фізико-хімічні особливості процесів гідратації модифікованих багатокомпонентних цементів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002) Саницький, М. А.; Позняк, О. Р.; Федунь, Б. В.; Мазурак, О. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено процеси гідратації та дегідратації головних клінкерних мінералів. Встановлено, що модифікування портландцементу термоактивованим каоліном забезпечує повне зв'язування Са(ОН)2 у гідрогеленіт. Це сприяє підвищенню температури експлуатації жаростійких матеріалів та висолостійкості розчинів і бетонів на основі модифікованих багатокомпонентних цементів. In this paper the hydration and dehydration processes of main cklinker minerals were investigated. It has been established that the modification of Portland cement by thermal-active kaolin provides full binding of Ca(OH)2 in hydrogelenite. It promotes increasing of the exploitation temperature of refractory materials efflorescence resistance of mortars and concretes on the based multicomponent cement.