Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2001. – №421

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 421 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 248 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Система управління й освітньо-інформаційного забезпечення енергозбереження регіонального рівня
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Лисяк, Г. М.; Маліновський, A. A.; Турковський, В. Г.
  Наведена структура системи управління та освітньо-інформаційного забезпечення енергозбереження інформаційного рівня. Система виконана трирівневою; вона повинна дозволити зменшити, насамперед, непродуктивні втрати енергоресурсів. The system of management, educational and information support of regional level is discussed. The system is three-level and she should permit to reduce first of all unproductive losses of energy resources.
 • Item
  Облік електричної енергії - концепція та технічні вимоги
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гриценко, A. B.; Праховник, A. B.; Прокопець, В. І.
  У цій статті розглянуто основні положення концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку, а також технічні вимоги до автоматизованих систем обліку електроенергії і їх засобів. In this article the main statements of the concept of automated electricity metering systems construction in the market conditions as well as technical requirements to automated electricity metering systems and their tools are reviewed.
 • Item
  Інформаційно-вимірювальна система вібродіагностики електротехнічного обладнання з використанням первинного перетворювача на поверхневих акустичних хвилях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Шульга, В. Г.; Федоза, О. О.
  Розроблено конструкцію первинного перетворювача вібрацій (ППВ) на основі поверхневих акустичних хвиль (ПАХ), проведений розрахунок основних його параметрів. Запропоновано структурну схему системи діагностики з передачею даних по радіоканалу і по провідній лінії зв’язку з використанням ППВ на ПАХ. Запропонований ППВ безпосередньо виконує функції модулятора і генератора несучої частоти, що дає можливість створити передавач невеликих розмірів. The construction of the primary transformer of vibrations on a basis of surface acoustic waves is designed. The calculation of its basic parameters is carried out. The structure of diagnostic system with data transmission by radio channel and by wire link with use this transformer is offered. Proposed transformer directly executes functions of the modulator and generator of a carrier frequency, that allows to create the transmitter of small size.
 • Item
  Математична модель та алгоритм впровадження конденсаторних установок в електричні мережі промислових підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Хінді, Айман Тахер; Демов, О. Д.
  Показано, що економічну ефективність впровадження конденсаторних установок можна значно змінювати за рахунок зміни їх потужностей та місць установлення. Запропоновано поетапний метод впровадження конденсаторних установок в електричні мережі промислових підприємств, що забезпечує максимальну економічну ефективність вкладання коштів у ці установки на кожному з етапів впровадження. It is shown that economical efficacy of condenser battery’s inculation can be largerly changed at the expense of changing its powers and places of installing. It’s proposed consistent method of inculation of condenser instalation in electrical networks of industrial plants which guarantees maximum economical efficacy on every inculation steps.
 • Item
  Визначення коєфіцієнтів екранування шаруватої структури у змінному електромагнітному полі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Хімюк, І. В.; Кокошин, С. С.; Еркенов, Н. Х.
  На основі розв’язку задачі з визначення електромагнітного поля в шаруватій структурі з довільною кількістю шарів, отримані її екрануючі характеристики (коефіцієнти екранування). Аналітичні вирази для коефіцієнтів екранування шаруватої структури є узагальненням відомих співвідношень. Because of solutions of the task under the definition of an electromagnetic field in a stratified structure with any number of stratums, are obtained it shielding performances (factors of screening). The analytical expressions for factors of screening of a stratified structure are generalization of known relations.
 • Item
  Математичне моделювання перехідних процесів у нелінійних багатополюсниках, складених з двополюсників
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Фільц, P.
  Запропонована математична модель для розрахунку перехідних процесів у багатополюсниках, складених з лінійних і нелінійних резисторів, котушок і конденсаторів. Особливостями моделі є можливість безпосереднього її застосування в моделях систем, орієнтованих на використання методу вузлових потенціалів і неявних методів числового інтегрування і відсутність обмежень на параметри елементів. Mathematical model for transients calculation in multipoles consisting of li-near and nonlinear resistors, coils and capacitors is proposed. The model is free of ele-ments parameters restrictions and it may be used as a part of system model, which is based on nodal method and implicit integration algorithms.
 • Item
  Узагальнена математична модель статичного електромагнітного перетворювача зі стрижневим непровідним феромагнітним магнітопроводом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Фільц, P.
  Описана математична модель для розрахунку перехідних процесів в узагальненому багатополюснику, що є статичним електромагнітним пристроєм, у якому магнітопровід має довільну стрижневу конструкцію, а котушки, що охоплють окремі стрижні або їх групи, утворюють довільне електричне коло. Модель призначена для безпосереднього 'її застосування в моделях систем, орієнтованих на використання методу вузлових потенціалів і неявних методів інтегрування. Mathematical model for transients calculation in multipol, which is the gene-ralized static electromagnetic converter with an arbitrary electric circuit and with rod-type ferromagnetic core of arbitrary construction is proposed. The model may be used as a part of system model, which is based on nodal method and implicit integration algo-rithm.
 • Item
  Способи керування частотою обертання вентильних двигунів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ткачук, В. І.; Гайдук, В. Г.
  Наведено структурні схеми регулювання частоти обертання вентильних двигунів постійного струму. Описано способи керування швидкістю вентильних двигунів: неперервного, імпульсного, релейного та дискретно-фазового. Представлено практичні схеми силових перетворювачів вентильного двигуна. The block diagrams of regulation of frequency of rotation Brushless Direct Current Motor are induced. The ways of management of speed Brushless Motor are described: continuous, pulse, relay and discrete-phase. The practical circuits of power (force) converters Brushless Motor are submitted.
 • Item
  Математичне моделювання низькочастотних перехідних процесів електричних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Стахів, П. Г.; Гоголюк, О. П.
  Викладено концептуальні засади методики формування математичних моделей аналізу перехідних процесів електричних систем у середовищі MATLAB/SIMULINK 5.3, орієнтованої на застосування декомпозиційних підходів і макромоделювання з можливостями адекватного врахування нелінійних характеристик намагнічування та втрат у сталі елементів магнітопроводу електромагнітних апаратів. The formation technique conceptual positions of electrical system transients mathematical model in environment MATLAB/SIMULINK 5.3 are presented. The procedure is oriented on usage of decomposition approaches and macromodeling with possibility of adequate accounting of magnetization nonlinear responses and power losses in steel of a magnetic circuit elements of electromagnetic devices.
 • Item
  Метод комплексних амплітуд для моделювання теплового стану сонячних колекторів та фотобатарей
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Синицин, М. П.; Суржик, Т. В.; Хотін, С. Ю.; Шевчук, В. І.
  Розглянуто метод комплексних амплітуд для аналізу нестаціонарного теплового стану сонячних колекторів та фотобатарей. It is considered the complex amplitude method for the analysis of nonstationary heat state of solar collectors and photobatteries.
 • Item
  Принцип експоненціального згладжування, як засіб мінімізації при енергозберігаючих заходах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Селепина, Р.; Лябук, М.
  Розглянуто застосування принципу експоненціального згладжування для математичного моделювання процесів в електротехнічних пристроях і системах. Запропонований метод, що дає можливість зменшити витрати при експлуатації за допомогою регулювання за статистичним критерієм, який враховує середньо-квадратичне відхилення і математичне сподівання контрольованої величини та проводить прогноз зміни ситуації в регульованій системи. Метод рекомендується, як засіб енергозбереження. It is Considered using the principle of exponential smoothing for mathematical modeling of processes in electrotechnical devices and systems. Offered method enables to reduce expenses at usages by regulation on statistical criterion, which takes into account the gnadratic mean deflection mean of controlled parameter of value. The method allows to forecast change to situations in controlled system and can be recommended as facility preserve energy.
 • Item
  Засіб струмозбереження як один з способів ефективного енерговикористання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Poзeн, B. П.; Побігайло, B. A.
  Poзpoблeнo математичну модель роботи струмообмежуючих приладів за схемою реактор-запобіжник, що дозволяє обмежувати струм короткого замикання і зменшувати споживання активної потужності. The mathematical model of work limitation of rrent of devices under the circuit reactor-fuse, allowing is developed to limit a current of short circuit and to reduce consumption of active capacity.
 • Item
  Моделювання електротеплової нестійкості в ізоляції енергетичних трансформаторів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Резцов, В. Ф.; Еркенов, Н. Х.; Суржик, Т. В.; Хаджинов, О. Л.
  Досліджено процес електротеплової нестійкості в ізоляції енергетичних трансформаторів в наближенні неідеальних діелектриків з анізотропними електричними і тепловими характеристиками. It is investigated the process of electroheat instability in the energetic transforme insulation in the approach of nonideal dielectrics with anizotropie electrical and heat character.
 • Item
  Перешкоди та шляхи ефективного енерговикористання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Праховник, A. B.; Іншеков, Є. М.
  У цій статті розглянуті бар’єри на шляху досягнення енергоефективності в Україні та системна стратегія їх подолання. In this article the energy efficiency barriers in Ukraine and system strategy of their negotiation are reviewed.
 • Item
  Математична модель і результати досліджень однофазних асинхронних генераторів з конденсаторним збудженням
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Плахтина, О. Г.; Копчак, Б. Л.
  Розроблено математичну модель однофазного автономного джерела живлення на базі асинхронного генератора з самозбудженням і неперервної системи автоматичного регулювання напруги, проведено комп’ютерні дослідження джерела в різних режимах роботи. Mathematical model of the single-phase independent power source on the basis of a three-phase induction generator with self-excite and continuous automatic control system of a voltage was designed, computer researches of the power source in different operational modes were carried out.
 • Item
  Дослідження математичної моделі параметричного статичного компенсатора реактивної потужності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Пєтухов, М. В.; Гадай, А. В.; Грицюк, Ю. В
  Розглянуто математичну модель параметричного статичного компенсатора реактивної потужності, у якого індуктивний опір реактора модулюється за гармонічним законом з подвійною частотою напруги мережі. Визначено вплив параметрів модуляції індуктивного опору реактора на інтегральні характеристики енергетичного процесу компенсатора. In message, is considered the mathematical model of parametric static var compensator in reactive power, near by which inductive resistance of reactor is modulated in harmonic law with double frequency of voltage in network. The influence of parameters of inflexion inductive resistances of reactor is defined in whole features of energy process of compensator.
 • Item
  Synthesis of linear, parametric and nonlinear compensators for elimination of distortion and losses of active power
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Pasko, Marian; Walczak, Janusz; Umńska-Bortliczśk, Magdalena
 • Item
  Optimization of electrical energy quality in systems with nonsinusoidal waveforms
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Pasko, Marian; Walczak, Janusz; UmiflsAa-Bortliczek, Magdalena
 • Item
  Symmetrization of asymmetrical three-phase systems with periodic nonsinusoidal voltage source taking their inner impedances into consideration
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Pasko, Marian; Dеbowski, Krzysztof
  The purpose of this paper is to present the principles of symmetrization of a system supplied from three-phase periodic nonsinusoidal voltage source with asymmetrical phase impedance. Symmetrization of the system is achieved by means of connection of the symmetrization system composed of LC two-terminal networks. Their structure will be determined as a result of proper synthesis process [1, 2, 4]. In the paper, the system including three-phase asymmetrical star connected load (Fig. 2) has been taken into account. It is assumed that voltage source has the inner asymmetry impedance, i.e.: ЛZaah ^ Zbbh Ф Zcch and asymmetrical load is described by non-singular full matrix of admittance Yh for the considered harmonics. If the system works without symmetrization its line currents ia,ib,ic are asymmetrical. With the proper symmetrization network currents become symmetrical and their RMS values and active power on source impedances become lower, but the source generates the active power P2 >P1. Deformation of currents of separate phases of the system is reduced, where as the generally understood source power factor is increased. The solution of presented problem may be obtained by means of solving the optimization problem determining the proper purpose function or by means of symmetrical components theory. In this paper the symmetrization problem has been solved by using the symmetrical components theory and compensation of reactive power for each of voltage harmonics under consideration.
 • Item
  Про умови конвергентності для систем другого порядку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Паранчук, Р.; Синицький, Л.
  У роботі розглядаються критерії конвергентності розв’язків для нелінійної системи другого порядку. Проблему конвергентності зведено до дослідження стійкості рівняння другого порядку з параметричним збудженням. Розраховано критичне значення загасання для гармонічного збудження, вище якого параметричне збудження неможливе. Зроблено числовий розрахунок форми кривої, яка дає найсильніше параметричне збудження. Criterions of convergention for non-linear second order system are discussed in this paper. Convergention problem was transformed to the investigation of stability of the second-order equation with parametric excitation. Critical value of damping for harmonic excitation have been calculated. The shape of the curve which gives the strongest parametric excitation have been calculated numerically.