Chemistry & Chemical Technology. – 2009. – Vol. 3, No. 2

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009. – Volume 3, number 2. – P. 82–168, VI : ill.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Bio and polymers new polymer technologies with water
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Zaikov, Gennady; Madyuskina, Larisa
 • Item
  Professor Mark Davydovich Goldfein. Fifty years in science
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Zaikov, Gennady
 • Item
  Temperature and water effect on the oxidative desulphurization of straight-run diesel fraction with a high sulphur content
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Pysh’yev, Serhiy; Lazorko, Olexander; Bratychak, Michael
  The effect of temperature andwater:rawmaterial ratio on the oxidative desulphurization of straight-run diesel fraction 553–623 K has been examined. The optimum values of temperature and diesel fuel:water ratio for the rawmaterial containing 0.87 wt %of sulphuric compounds have been determined. Вивчено вплив температури та співвідношення вода:сировина на процес оксидаційного знесірчування прямогонної дизельної фракції 553-623 К. Встановлені оптимальні значення температури та співвідношення вода:дизельна фракція для сировини, що містить 0,87% мас. сірчистих сполук.
 • Item
  Fields of ozone applications
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Rakovsky, Slavcho; Anachkov, Metody; Zaikov, Gennady
  The powerful oxidative action of ozone provides basis for development of novel or improved technologies which are widely used in ecology and industry. Special attention is paid to purification of waste gases, water, and soils. The disinfection and cleaning of drinking and process water are considered in detail. Applications of ozone in chemical, pharmaceutical and perfume industries, cosmetics, cellulose, paper and sugar industries, flotation, microelectronics, and many others are also examined in the review. Показано, що сильна оксидаційна дія озону забезпечує базу для розвитку новітніх або модернізованих технологій, які широко використовуються в екології та різних сферах промисловості. Спеціальну увагу приділено очищенню відхідних газів, стічних вод та забрудненню грунтів. Детально розглянуті процеси дезінфекції та очищення питної і технологічної води. Наведені приклади застосування озону в хімічній, фармацевтичній, порфюмерній, косметичній та целюлозо-паперовій промисловості, мікроелектроніці та ін.
 • Item
  Mass exchange dynamics during the second filtration drying period
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Atamanyuk, Volodymyr; Gumnytskyi, Yaroslav
  The work is dedicated to theoretical and experimental investigations of kinetics and dynamics of filtration drying of capillary and porematerials, andmineral granulated fertilizers, in particular. The proposed physical model of a moist particle and the differential system of equations which describes heat exchange in the second drying period enables to determine the transfer velocity ofmass-exchange zone in a dispersion layer of thematerial during filtration drying. Стаття призначена експериментальним і теоретичним дослідженням кінетики і динаміки фільтраційного висушування дисперсних капілярно-пористих матеріалів., зокрема, мінеральних гранульованих добрив. Запропонована фізична модель вологої частинки та система диференційних рівнянь, що описує тепломасообмін у другому періоді висушування і дає змогу визначити швидкість переміщення зони масообміну в шарі дисперсного матеріалу під час фільтраційного висушування.
 • Item
  Modification of track etched fluorinated films by radiation induced graft copolymerization
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Rattan, Sunita; Kaur, Inderjeet; Gupta, Nitika; Avasthi, Devesh Kumar; Tripathi, Ambuj; Khan, Saif Ahmad
  With the aim of improving the basic characteristics of Track Etched Membranes (TEMs), functionalization by graft copolymerization has been attempted in the present work. Thin films (25 ?m) of poly(vinyl fluoride) (PVF) (Tedlar)were irradiated by swift heavy ions (110 MeV Si 8+ ). The irradiated films were chemically etched to form latent tracks. Atomic Force Microscopy (AFM) was used to ascertain the formation of latent tracks. Irradiation effects were studied using UVvisible spectroscopic techniques. The tracks were functionalized by gamma radiation induced grafting with 4-vinyl pyridine (4-VP). In order to anticipate the best grafting conditions, percentage of grafting was studied as a function of various reaction conditions such as (i) total dose, (ii) monomer concentration and (iii) amount ofwater. Maximum percentage of grafting (13.66 %) was obtained at a total dose of 57.024 kGy using 2 ml of 4-VP in 10 ml of water. The grafted films were characterized by FTIR technique. В роботі вивчена можливість покращення основних характеристик ТЕМ-мембран функціоналізацією в наслідок прищепленої кополімеризації. Тонкі плівки (25μм) полівінілфториду (ПВФ) були опромінені швидкими важкими йонами (110МеVSi8+). Опромінені плівки хімічно витравлювали до утворення патентних слідів. Прищеплені плівки охарактеризовано за допомогою Фур'є-спектроскопії.
 • Item
  Hydrogels penetration and sorption properties in the substances release controlled processes
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Skorokhoda, Volodymyr; Semenyuk, Nataliya; Melnyk, Joury; Suberlyak, Oleg
  The crosslinked copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate with polyvinylpyrrolidone as granules and membranes have been synthesized and their penetration and sorption-desorption properties have been investigated. The model of mass-transfer from the solid soluble surface through the hydrogel shell has been suggested. The developed materials are able to create encapsulated and granular polymer forms of drugs prolonged release. Синтезовано рідкострукторовані кополімери 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у вигляді гранул та мембран і досліджено їхню проникність та сорбційно-десорбційні властивості. Запропоновано модель масоперенесення з твердої розчинної поверхні через гідрогелеву оболонку. Підтверджена придатність розроблених матеріалів для створення на їхній основі капсульованих та гранульних полімерних форм пролонгованого вивільнення ліків.
 • Item
  Preparation and properties of (epoxy resin)/(nylon 6,6 oligomer) blends
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Bragg, Jason; Alvarez-Castillo, Alberto; Trejo-Duran, Monica; Castano, Victor
  A series of polymer alloys based on different compositions of Nylon 6,6 oligomers (NYL66Oґs) and epoxy resin have been prepared. The oligomer was extracted from the waste residues of the industrial production of nylon 6,6 and was dissolved in the epoxy resin. The mixture was crosslinked at 333 K using dodecenylsuccinic anhydre (DDSA) as a curing agent. The tensile strength and flexural modulus were found to increase with the addition of NYLO66O up to a maximum value of 2 wt % oligomer content. Both, the tensile and impact strength show a maximum increase due to the addition of 35 wt%NYLO66O. The compressive strength testing revealed a considerable increase, up to 87 %, over that of the neat epoxy with the addition of 1 wt % NYLO66O. An interesting relationship between the mechanical properties and the developed morphology of the blends has been found. Вивчено низку полімерних сумішей на основі різних складів епоксидна смола/олігомери Найлон 6,6. Отримані екстакцією з відпадів промислового виробництва Найлону 6.6 олігомери розчиняли в епоксидній смолі і зшивали при 333 К з використанням додеценілянтарного ангідриду. Знайдено, що міцність до розривання та модуль згинання зростають із додаванням до 2% мас. Найлону. Введення у суміш 35% мас. Найлону підвищує міцність до розривання та ударну в'язкість. Наведені порівняльні тести для чистої епоксидної смоли і сумішей з додаванням Нейлону. Встановлена залежність між механічними властивостями та морфологією сумішей.
 • Item
  Polymers as natural nanocomposites. 1. The reinforcement structural model
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Bashorov, Musa; Kozlov, Georgiy; Zaikov, Gennady; Mikitaev, Abdulakh
  The structural treatment of amorphous glassy polycarbonate as natural nanocomposite was proposed. It has been shown that the polycarbonate stiffness is defined completely by the state of its structure, which is described within the frameworks of a local order model. The large reserves of stiffness raising for amorphous glassy polymers are demonstrated. Запропоноване структурне оброблення аморфного склоподібного полікарбонату як природного нанокомпозиту. Показано, що міцність полікарбонатів повністю визначається їх структурою, яка описана в межах локальної моделі. Встановлено значне збільшення запасу міцності для аморфних склоподібних полімерів.
 • Item
  Selected radical azoinitiators in the synthesis of solvent-borne acrylic pressure-sensitive adhesives
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Pabin-Szafko, Barbara; Wisniewska, Ewa; Czech, Zbigniew
  Functional azoinitiators: 2,2’-azobis(2-methyl- 4-hydroxybutyl propionate) (AIB-BD), 2,2’-azobis[2- methyl-?-hydroxy-tri(oxyethylene) propionate] [AIBTri(OE)] and 2,2’-azobis[2-methyl-?-hydroxyoligo( oxyethylene) propionate] [AIB-OOE(400)] were used in radical polymerization of 2-ethylhexyl acrylate, methyl acrylate and acrylic acid in organic solvent ethyl тacetate to prepare solvent-borne acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA). After polymerization the viscosity, molecular weight and polydispersity of received acrylic PSA have been evaluated and compared with the product of polymerization initiated by the conventional azoinitiator 2,2’-azobisisobutyronitrile (AIBN). Показана можливість використання функційних азоініціаторів: 2,2’-азобіс(2-метил-4-гідроксибутил пропіонату), 2,2’-азобіс[2-метил-ω-гідрокси-три(оксиетилен) пропіонату] та 2,2’-азобіс[2-метил-ω-гідрокси-оліго(оксиетилен) пропіонату] в радикальній полімеризації 2-етилгексилакрилату, метилакрилату і метакрилової кислоти в органічному розчиннику етилацетаті для одержання обмежено розчинних акрилових клеїв, здатних склеюватись при надавлюванні.
 • Item
  Chemical oxidative synthesis and characteristion of organica acid doped soluble conducting poly(o-anisidine)
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Chabukswar, Vasant; Sable, Ganesh
  Synthesis of poly(o-anisidine) with and without acrylic acid doping is carried out by chemical oxidative polymerizationmethod. This is a new polymerizationmethod for the direct synthesis of the emeraldine salt of poly(oanisidine), i.e. it is directly soluble in known organic solvent such as m-cresol, N-methyl pyrrolidone (NMP), DMSO, DMF, etc. without the need for a conversion of salt phase to base form. The reaction is unique since it eliminates the post processing step which involves neutralization of emeraldine salt to form emeraldine base and again reprotonating the base with a secondary protonic acid. The acrylic acid doped polymer prepared using tartaric acid is comparatively more soluble in m-cresol and NMP than the poly(o-anisidine) prepared without acrylic acid. UV-visible spectra for acrylic acid doped poly(o-anisidine) reveals the coil conformation at higher wavelength ~800– 1000 nm along with sharp peak ~440 nm, which may be attributed to secondary doping due to extended coil conformation. Whereas in the presence of NMP as a solvent, the extended tail at higher wavelength disappears while a sharp peak (~630 nm) is observed representing the polymer insulting emeraldine base form. This fact confirms the effect of the solvent on the polymer properties. This is further manifested by the FT-IR spectral studies. Broad and intense band at ~3300–3200cm–1 and 1100–1200 cm–1 in acrylic acid doped polymer accounts for higher degree of doping. The conductivity of acrylic acid doped poly(o-anisidine) is greater than poly(oanisidine) without acrylic acid. The change in resistance of tartaric acid doped poly(o-anisidine) prepared in acrylic acid media upon its exposure to ammonia vapor suggests the applicability of these polymericmaterials for ammonia. Методом хімічної оксидаційної полімеризації синтезовано полі(о-анізидин) з додаванням та без акрилової кислоти. Запропонований метод розроблений для безпосереднього синтезу емеральдинової солі полі(о-анізидину), розчиненої у загальновідомих органічних розчинниках, зокрема в м-крезолі, N-метилпіролідоні, диметилсульфоксиді та ін., без необхідності перетворення солевої фази в основну форму. Показана залежність стійкості полімеру, модифікованого винною кислотою і приготовленого в середовищі акрилової кислоти, до дії парів амонію.
 • Item
  Joint obtaining of 2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2- methanol and sodium salt of 2,5-diethyl-3,4-dihydro-2Hpyran- 2-carboxylic acid via Cannizzaro reaction
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Karpyak, Natalya; Marshalok, Galyna; Kovalskyi, Yaroslav; Fedevych, Maria
  Kinetic regularities of joint obtaining of 2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2-methanol and sodiumsalt of 2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylic acid have been investigated.Optimal synthesis conditions have been established and physico-chemical characteristics of the main products have been determined. Досліджено кінетичні закономірності процесу сумісного одержання 2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-метанолу та Na солі 2,5-дієтил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонової кислоти. На основі отриманих результатів встановлено оптимальні умови синтезу цільових продуктів та встановлені їх фізико-хімічні характеристики.
 • Item
  Peculiarities of 13 C NMR spectra of benzoylformic acid and its esters. 1. Benzoyl fragment
  (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009) Mizyuk, Volodymyr; Shibanov, Volodymyr
  Peculiarities of 13C NMR spectra of benzoyl fragment of benzoylformic acid and its esters have been investigated and characteristic values of a chemical shift of all five types of fragment atom have been examined. Similar parameters of other benzoyl-containing compounds by general formula Bz–X (X = H, NR2, OR, SR, Cl, Br), as well as those of compounds Bz–C (L)(M)(N) have been compared. It has been shown that spectral peculiarities of a benzoylformates phenyl fragment are defined by the carbonyl, not by the carbalkoxyl group. Досліджені особливості спектрів ЯМР13С бензоїльного фрагмента бензоїлмурашиної кислоти та її естерів. Наведені характеристичні величини хімічних зсувів усіх п'яти типів його вуглецевих атомів. Проведено порівняння з аналогічними параметрами інших бензоїлемісних сполук загальної формули Bz–X(X=H,NR2,OR,SR,Cl,Br), а також з сполуками Bz–C(L)(M)(N). Доведено, що спектральні особливості фенільного фрагменту бензоїлформатів визначає карбонільна, а не карбалкоксильна група.