Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2014. – Випуск 2(28)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – 107 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Електронна тахеометрія у безрефлекторному режимі
  (2014) Тревого, І.; Лісник, О.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Встановлено, що між виміряними відстанями на різні відбивні поверхні під час тахеометричного знімання у масштабах від 1:1000 включно немає суттєвої різниці. Визначено, що гарантії виробника щодо дальності вимірів у режимі без рефлектора та на плівковий відбивач значно завищені. Установлено, что между измеренными расстояниями на различные отражающие поверхности при тахеометрической съемке в масштабах от 1:1000 нет существенной разницы. Определено, что гарантии производителя по дальности измерений в режиме без рефлектора и на пленочный отражатель значительно завышены. Found that between the measured distances on different beatings back surfaces during a Tacheometric surveying in 1:1000 scales and more there is not a substantial difference. Determined, that guarantees of producer in relation to distance measuring , considerably overpriced.
 • Item
  XІХ Міжнародна науково-технічна конференція “Геофорум 2014”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тревого, І. С.; Денисов, О.; Савчук, С.; Четверіков, Б.; Задорожний, В.
  Наведено хронологію міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум 2014”, яка відбулася 23–25 квітня 2014 р. у Львові–Яворові. Представлена хронология международной научно-технической конференции “Геофорум 2014”, состоявшейся 23–25 апреля 2014 г. во Львове–Яворове. The article presents the chronology of the international scientifi c and technical conference “Geoforum 2014”, held from 23–25 April 2014, in Lviv–Yavorov.
 • Item
  Геодезичний моніторинг переформувань елементів долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Волосецький, Б.
  Розглянуто результати моніторингових робіт із дослідження переформувань долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регону. За результатами повторних геодезичних спостережень виявлено зміни положення русел рік та деформацій морфоформ рельєфу річкових долин внаслідок проходження паводків. Виявлено величини переміщень положення русел рік та наявність повененебезпечних ділянок. Расмотрены результаты мониторинговых работ по исследованию переформирований долинно-руслового рельефа рек Карпатского региона. По результатам повторных геодезических наблюдений выявлены изменения положения русел рек и деформации морфоформ речных долин вследствие прохождения паводков. Определены величини перемещений положения русел рек и наличие паводкоопасных участков. The results of the geodetic monitoring of the rivers valley-relief changing in Carpathian region is considering. The repeated geodetic observations reveal the displacements of rivers valleys and its deformation due to freshets. The displacements of the river valleys and positions of potentially hazardous freshets are determined.
 • Item
  Кадастр геодезичних пунктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тревого, І. С.; Ільків, Є.; Галярник, М.
  Сучасний банк геодезичних даних повинен містити всебічну інформацію про геодезичний пункт. Для кращого використання геодезичних пунктів запропоновано нову нумерацію. Запро вадження цієї системи істотно залежить від коштів, виділених місцевими органами на розвиток топографо-геодезичної діяльності. Современный банк геодезических даних должен включать всестороннюю информацию о геодезическом пункте. Для лучшего использования геодезических пунктов предложено новую номерацию. Внедрение этой системы существенно зависит от средств, виделенных местными органами на развитие топографо-геодезической деятельности. The current geodetic data bank should include comprehensive information about the geodetic control point. To make better use of geodetic points proposed new numbering. The introduction of this system strongly depends on the allocation of funds for the development of local topographic and geodetic activities.
 • Item
  Диференційні формули першого роду для розв’язання прямої геодезичної задачі в просторовій системі координат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Пилип’юк, Р. Г.; Пилип’юк, Р. Р.; Грицюк, Т.
  Розглянуто теорію визначення поправок до просторових геодезичних координат суміжної до вихідної точки геодезичної мережі за допомогою диференційних формул. Встановлено, що у кінцеві значення поправок входять складові, які враховують як зміни геодезичних координат у вихідній точці мережі, так і зміни топоцентричних просторових полярних координат у цій вихідній точці. Рассмотрена теория определения поправок в пространственные геодезические координаты смежного относительно исходного пункта геодезической сети с помощью дифференциальных формул. Установлено, что конечные значения поправок включают в себя составляющие, которые учитывают как изменения геодезических координат исходного пункта сети, так и изменения топоцентрических полярных координат в этом исходном пункте. The theory of determination of corrections to threedimensional geodesic coordinates of adjacent point in relation to the initial point of geodesic network by differential formulas is considered. It is set that the final values of corrections include in constituents, which take into account both the changes of geodesic coordinates of initial point of network.
 • Item
  Використання вегетаційних індексів для ідентифікації об’єктів земної поверхні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Бардиш, Б.; Бурштинська, Х.
  Розглянуто 30 вегетаційних індексів, які використовують для отримання нових зображень. Їх згруповано за класами: індекси рослинності; індекси, які враховують вплив ґрунтової лінії; індекси, які враховують вплив атмосфери. Проаналізовано ефективність використання конк ретних вегетаційних індексів для інтерпретації об’єктів земної поверхні (переважно лісів), отриманих за космічним знімком із супутника WorldView-2. Рассмотрено 30 вегетационных индексов, используемых для получения новых изображений. Они сгруппированы по класссам: индексы растительного покрова, учитывающие влияние грунтовой линии и учитывающие влияние атмосферы. Проанализировано эффективность использования конкретных вегетационных индексов для интерпретации объектов земной поверхности (преимущественно лесов), полученных по космическому снимку из спутника WorldView-2. The paper considers 30 vegetation indices that are used to produce new images. Indices are grouped by classes: improving interpretation of vegetation, taking into account the influence of soil lines and considering the influence of the atmosphere. An analysis of the effectiveness of the use of specific vegetation indices for the interpretation of objects on the surface, mainly forests, obtained by space images from WorldView-2 satellite.
 • Item
  Фрактальна теорія ерозії ґрунту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Мельник, В.; Шостак, О.
  Розглянуто питання застосування принципів фрактальної геометрії для ідентифікації та відображення ґрунту як фрактального порового середовища. Проаналізовано можливість використання множини Кантора для опису механіки руйнування фрагментів ґрунту. Рассмотрены вопросы применения принципов фрактальной геометрии для идентификации и отображения почвы как фрактальной поровой среды. Проанализирована возможность использования множества Кантора для описания механики разрушения фрагментов почвы. The issues of the of fractal geometry principles application for the identification and mapping of soil as a fractal porous medium are viewed. The possibility of use of Cantor set to describe the mechanics of soil fracture fragments is analyzed.
 • Item
  Про поділ земельних ділянок, які надані в оренду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Рябчій, В. А.; Рябчій, В. В.
  Проаналізовано ситуацію в земельних відносинах, коли орендарі земельних ділянок, на яких розташовано їхнє нерухоме майно, продають не все майно, а тільки його частину. Розроблено пропозиції щодо поліпшення процедури і нормативно-правових актів України з цього питання з метою значного прискорення укладання та реєстрації нових договорів оренди. Проанализирована ситуация в земельных отношениях, когда арендаторы земельных участков, на которых расположено их недвижимое имущество, продают не все имущество, а только его часть.Разработаны предложения по улучшению процедуры и нормативно-правовых актов Украины по этому вопросу с целью значительного ускорения заключения и регистрации новых договоров аренды. This article analyzes the current situation in land relations, when renting of land on which they are located real estate, do not sell all the property, but only a part. Proposals to improve the procedures and legal acts of Ukraine on this issue in order to significantly accelerate the conclusion and registration of new leases.
 • Item
  Дослідження геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ-106 І (Суми, Україна)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Іванчук, О.
  Наведено результати досліджень геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ-106І в діапазоні збільшень від М=1000х до М=25000х. Після врахування порівняно незначних лінійних (масштабних) спотворень (ΔМ=± 3 %) залишкові нелінійні спотворення геометрії залишаються ще суттєвими – до ± 1,5 мм (± 15 пікселів) для зображень розміром 120×90 мм. Методом поліноміальної апроксимації геометричні спотворення враховують, після чого їх залишкові величини не перевищують ± 0,3 мм (± 3 пік- сели). Це дає змогу отримувати просторові кількісні параметри мікроповерхонь дослідних об’єктів з високою точністю, зокрема, у разі збільшення (масштабу) зображень М=1000х: mx = my = 0,1–0,2 мкм, mh(Z) = 1–1,5 мкм, а при М=25000х – mx=my=0,005–0,01 мкм, mh(Z)=0,1–0,2 мкм. Приведены результаты исследований геометрических искажений цифровых РЭМ-изображений, полученных на РЭМ-106И в диапазоне увеличений от М=1000х до М=25000х. После учета относительно незначительных линейных (масштабных) искажений (ΔМ= ± 3 %) нелинейные искажения геометрии остаются еще существенными – до ± 1,5 мм (± 15 пикселей) при размере зображений 120×90 мм. Методом полиномиальной аппроксимации геометрические искажения учитывают, после чего их остаточные значения не превышают ± 0,3 мм (± 3 пиксела). Это позволяет получать пространственные количественные параметры микроповерхностей исследовательских объектов с высокой точностью, в частности, при увеличении (масштабе) изображений М=1000х: mx = my = 0,1–0,2 мкм, mh(Z) = 1–1,5 мкм, а при М=25000х – mx=my=0,005–0,01 мкм, mh(Z)=0,1–0,2 мкм. The results of these studies, geometric distortion of digital SEM images obtained are in SEM-106I increases ranging from M=1000 h to M =25000 h. After taking into account the relatively small linear (large-scale) distortions (ΔM = ± 3 %), the residual nonlinear distortion geometry are still substantial – up to ± 1,5 mm (± 15 pixels) for images of size 120×90 mm. The method of polynomial approximation of geometric distortion into account, then their residual values do not exceed ± 0,3 mm (± 3 pixels). It enables spatial parameters mikrosurface quantitative research objects with high accuracy, in particular by increasing the (scale) image of M=1000 h : mx = my = 0,1–0,2 mkm, mh(Z) = 1–1,5 mkm, аnd when М=25000 h –mx=my=0,005–0,01 mkm, mh(Z)=0,1–0,2 mkm.
 • Item
  Methods of creation of historical situation plan сoncentration camp “Stalag-328” (Citadel) in Lviv (Ukraine) on the base archival aerial image
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Chetverikov, B.; Babiy, L.
  It so happened that with the development of digital technology GIS tools can be used to display the historical situations on modern materials. One of the important historical sites of that time is the notorious concentration camp “Stalag-328”, situated at the Citadel in Lviv. The aim of this work is the interpretation of fragment archival aerial image of Lviv during the World War II, which made by the Nazis in 1944, and compatible processing of contemporary space image, and archival aerial image using GIS tool. Розвиток цифрових технологій дає змогу використати ГІС-інструментарій для відображення історичної ситуації на сучасних картографічних матеріалах. Однією з важливих історичних пам’яток є концтабір “Шталаг -328”, розташований на Цитаделі у м. Львові. В роботі інтерпретовано фрагмент архівного аерознімка м. Львова часів Другої світової війни, який отримано в 1944 р., і сумісно опрацьовано сучасне космічне зображення й архівні аерозображення за допомогою інструментарію ГІС. Сформовано план концентраційного табору з позначеними місцями розстрілів та масових поховань військовополонених. Развитие цифровых технологий позволяет использовать ГИС-инструментарий для отображения ситуации на современных картографических материалах. Одним из важных исторических памятников является концлагерь “Шталаг-328”, расположенный на Цитадели во Львове. В работе интерпретировано фрагмент архивного аэроснимка г. Львова времён Второй мировой войны, который получен в 1944 г., совместно обработано современное космическое изображение и архивные аэроизображения с помощью инструментария ГИС. Получен план концентрационного лагеря с обозначенными местами расстрелов и массовых захоронений военнопленных.
 • Item
  Технологічна модель адміністрування земельних ресурсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Перович, І.
  Запропоновано технологічну модель формування системи адміністрування земельних ресурсів. Модель містить цілу низку рентноутворювальних факторів: економічних, природних, соціальних, інженерно-технічних, правових, екологічних, а також іншу статистичну інформацію, що дає змогу на основі аналітичних та економіко-математичних методів сформувати об’єктивні та достовірні програми адміністрування земельних ресурсів окремих територій або адміністративно-територіальних утворень. Предложено технологическую модель формирования системы администрирования земельних ресурсов. Модель включает целый комплекс рентообразующих факторов: экономических, природных, социальных, инженерно-технических, правовых, экологических, а также другую статистическую информацию, что позволяет на основе аналитических и экономико-математических методов создать объективные и достоверные программы администрирования земельних ресурсов. It is proposed the technological model of the formation of the system of land resources administration. This model includes a number of rental forming factors: economic, natural, social, engineering, legal, environmental, and other statistical information that allows on the basis of analytical and mathematical economic methods to form objective and reliable programs of administration of land resources of certain territories or administrative and territorial units.
 • Item
  Современное геоинформационное обеспечение строительства в исторической части города
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Горб, А.; Ерёменко, Д.
  Предложено применение современных геоинформационных технологий (лазерное сканирование, структурный мониторинг) при строительстве крупного объекта в исторической части города Харькова. Запропоновано застосування сучасних геоінформаційних технологій (лазерне сканування, структурний моніторинг) під час будівництва великого об’єкта в історичній частині міста Харкова. The article propose is using of modern geographic information technologies (laser scanning, structural monitoring) in the construction of a large facility into historical part of the Kharkiv city.
 • Item
  Метод узгодження розрахункових значень вартості земельних ділянок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Калиніченко, Ю.
  Досліджено проблему узгодження розрахункових значень вартості земельних ділянок, отриманих за допомогою трьох методичних підходів: витратного, дохідного і порівняльного. Запропоновано метод розрахунку рівня значущості кожного з методичних підходів в остаточному значенні вартості, який дасть змогу зменшити ступінь суб’єктивізму під час узгодження результатів. Исследована проблема согласования расчетных значений стоимости земельных участков, полученных с помощью трех методических подходов: затратного, доходного и сравнительного. Предложен метод расчета уровня значимости каждого из методических подходов в окончательном значении стоимости, ко торый даст возможность уменьшить степень субъективизма при согласовании результатов. The problem of calculated values adjustment of land plots cost received by three methodological approaches, namely expense, income and comparative ones has been investigated. The method of calculating the level of meaningfulness of each methodological approach in final cost value giving an opportunity to reduce the degree of subjectivity while adjusting the results has been suggested.
 • Item
  Використання програмного комплексу Surfer у кадастровій оцінці земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Паламар, А.
  Розглянуто суть програмного комплексу Surfer, його основні функції та характеристики. Виявлено, що врахування екологічного стану території під час грошової оцінки земель на території гірничопромислових комплексів є необхідною умовою для визначення їх достовірної вартості, зниження податкового тиску на забруднених землях. Проаналізовано використання сучасної техніки і новітніх інформаційних технологій у землевпорядкуванні та кадастрі. Наведено графічне зображення розподілу локального коефіцієнта Клк при нормативній грошовій оцінці земель. Рассмотрено сущность программного комплекса Surfer, его основные функции и характеристики. Выявлено, что учет экологического состояния территории при денежной оценке земель на территории горнопромышленных комплексов является необходимым условием для определения их достоверной стоимости, снижения налогового давления на загрязненных землях. Проанализировано использование современной техники и новейших информационных технологий при землеустройстве и кадастре. Приведено графическое изображение распределения локального коэффициента (Клк) при нормативной денежной оценке земель. The essence of the complex Surfer software characteristics of its main functions and characteristics. It was found that the account status of the land in monetary assessment in the mining complexes is a prerequisite for accurate determination of their value, lowering the tax burden on contaminated lands. Analyzed using modern technology and modern information technology in land management and cadastre. The above graphic representation of the distribution of the local factor at Klk normative monetary evaluation of land.
 • Item
  Розширення наукової та навчальної співпраці геодезистів українського та німецького університетів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тревого, І. С.; Задорожний, В.; Савчин, І.
  Наведено результати наукової та навчальної співпраці Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” та Вищої школи Нойбранденбурга. Показано широкі можливості практичного застосування найсучаснішого геодезичного обладнання. Представлены результаты научного и учебного сотрудничества Института геодезии Национального университета “Львовская политехника” и Высшей школы Нойбранденбурга. Показано широкие возможности практического применения современного геодезического оборудования. The article presents results of scientifi c and educational cooperation between the Institute of Geodesy of Lviv Polytechnic National University and University of Applied Sciences Neubrandenburg. Opportunities of practical application of the most modern surveying equipment are shown.
 • Item
  Обґрунтування методів управління земельними ресурсами промислових міст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Трегуб, М.; Трегуб, Ю.
  Наведено результати аналізу та обґрунтування методів управління загалом та запропоновано застосування економічних, планувальних, адміністративних, соціальних і екологічних методів управління земельними ресурсами в промислових містах. Приведены результаты анализа и обоснования методов управления в общем и сделаны предложения по использованию экономических, планировочных, административных, социальных и экологических методов управления земельными ресурсами в промышленных городах. Given the results of analysis and justification of management methods in general, and made suggestions on the use of economic, planning, administrative, social and environmental land management methods in the industrial cities.
 • Item
  Аналіз літературних джерел. Можливості застосування безпілотних літальних апаратів для аерознімальних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Глотов, В.; Гуніна, А.
  Здійснений критичний аналіз літературних джерел стосовно можливостей застосування сучасних БПЛА для великомасштабного аерознімання. Наведено розгорнуту класифікацію сучасних БПЛА та подано відповідні висновки, окреслено перспективи розвитку цього технологічного процесу. Представлен критический анализ литературы относительно возможностей применения современных БПЛА для крупномасштабной аэросъемки. Приведена развернутая классификация современных БПЛА, сделаны соответствующие выводы, показаны перспективы развития этого технологического процесса. The critical analysis of the possibilities to using modern UAVs for large-scale aerial photography is presented in the paper. Detailed classification of modern UAVs propose and submitted the appropriate conclusions and prospects of this technological process.
 • Item
  Вплив температури на положення осі обертання обертової печі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Приступа, О.; Крутянков, І.
  Доведено важливість врахування різної зміни температур під час переходу від холодного до гарячого стану печі, бо це істотно впливає на положення осі обертання печі. Доказана важность учёта разных изменений температур при переходе от холодного к горячему состоянию печи, так как это существенно влияет на положение оси вращения печи. It has been proved that it is important to consider different temperature changes during the transition from cold to hot kiln condition, as it has significant influence on the position of the axis of rotation of the kiln.