Проблеми української термінології. – 2004. – №503

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 503 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 196 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
8
11
14
20
24
27
29
34
38
40
43
48
53
58
61
63
67
71
75
82
86
88
92
97
103
107
110
115
118
121
125
128
132
134
137
141
144
146
149
153
156
159
163
167
173
176
180
184
188
192

Content


1
3
8
11
14
20
24
27
29
34
38
40
43
48
53
58
61
63
67
71
75
82
86
88
92
97
103
107
110
115
118
121
125
128
132
134
137
141
144
146
149
153
156
159
163
167
173
176
180
184
188
192

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксоїдом само-
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Пнзбург, М.; Левіна, С.; Требульова, І.; НДПІАСУтрансгаз
  Проаналізовано підходи до подання зворотних віддієслівних прикметників у сучасних словниках та працях з термінознавства і запропоновано систему правил.
 • Item
  Мовне планування й термінологія
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Боярова, Л.; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
  У статті пропонується загальний аналіз мовного планування в українській термінології (20-і рр. XX ст. - початок XXI ст.). Автор виділяє три періоди: 1) 20-і рр. - сер. 30-х рр. XX ст.; 2) друга половина 30-х рр. - 80-і рр. XX ст.; 3) 90-і рр. XX ст. - початок XXI ст. Підгрунтя для виділення періодів: мета мовного планування в термінології, мовна політика в державі, критерії нормативності термінів.
 • Item
  Пасивні дієслівні конструкції в українському науковому мовленні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Куньч, З.; Голубінка, Н.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Науковий стиль сучасної української мови надто перенасичено пасивними конструкціями, що суперечить традиції функціонування українського дієслова і є наслідком інтерференції російських моделей. У цій статті запропоновано кілька способів уникнути вживання пасивних форм дієслова, що сприятиме відновленню суто українських синтаксичних традицій, які витворилися на народній основі.
 • Item
  Поліпшення якості нормативних документів - головний чинник зміцнення державного статусу української мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Гінзбург, М.; Ганжа, А.; НДПІАСУтрансгаз; НАК “Нафтогаз України”
  Проаналізовано вплив якості викладу нормативних документів на функціювання української мови як державної і запропоновано заходи щодо поліпшення їхньої якості та взаємоузгодженості.
 • Item
  Проблема наукової раціональності як чинника формування глобального соціального порядку постіндустріалізму
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Суліма, Є.
  У статті розкрито роль наукової раціональності в процесі формування постіндустріального порядку. Це потрібно для осмислення умов і можливостей адекватного застосування наукового потенціалу в інтересах випереджального розвитку України.
 • Item
  Зміст до Вісника “Проблеми української термінології”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18)
 • Item
  Фразеологія військової терміносистеми в “Гисторіи” Г. Граб’янки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Денисюк, В.; Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини
  У статті проаналізовано різні групи фразеологічних одиниць, шо належать до військової терміносистеми української мови XVI-XVIII ст. Багато з досліджуваних фразеологізмів засвідчено вже пам’ятками ХІІ-ХШ ст. Основні групи фразеологізмів стосуються понять на позначення початку війни, окремих тактичних воєнних дій та негативних наслідків війни.
 • Item
  Синтаксично-стилістичні вади сучасної фахової мови (на прикладі компуторної)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Рожанківський, Р.; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти й науки України (на базі Львівської політехніки)
  Зіставлено англійські, російські й українські речення, застосовані у загальновживаному програмному продукті Ворд (MS Word’XP). Показано, що за стилістично-синтаксичними властивостями наявні українські речення суперечать нормам української фахової та літературної мови.
 • Item
  Дієслово учитися в системі педагогічної лексики української мови ХVІ-ХVІІІ ст.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Зелінська, О.; Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини
  У статті проаналізовано семантичну структуру дієслова учитися та похідних. Робота виконана на матеріалі писемних пам’яток XVI-XVIII ст. Встановлено, що в понятійному полі “вчитися” дуже широко представлено словотвірне гніздо кореня праслов’янського походження *ик, головною лексичною одиницею в якому є дієслово учитися. Ця лексема характеризується широким семантичним діапазоном, що дає змогу передавати різноманітні педагогічні поняття.
 • Item
  Концепт і концептосфера в термінах метапоняттєвого опису
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Іващенко, В.; Інститут української мови НАН України
  У статті йдеться про метамову лінгвокогнітивного та формально-лінгвістичного описів концептуальних структур, а також окремо взятих концептосфер. Визначено коло метаодиниць такого опису, систематизовано основні термінопоняття лінгвоконцептології в їхній структурній залежності.
 • Item
  Дослідження проблеми створення терміносистеми у сфері соціальної праці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Байбакова, І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті досліджено проблему створення української терміносистеми в новій галузі України - соціальної праці. Одним з конструктивних методів цього процесу є укладання англо- українських термінологічних тлумачних словників з використанням перекладу термінів як джерела. Такий підхід розкриває лінгвістичні особливості цієї терміносистеми, а також шляхи і певні труднощі перекладу, пов’язані з психологічними, соціальними і культурними реаліями.
 • Item
  Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Сімонок, В.; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого
  Статтю присвячено взаємодії української мови з англійською, французькою та німецькою мовами в процесі їх контактування. Ці мови обрано для дослідження через їх розповсюдженість і вплив на інші мови світу. Незважаючи на відмінності їх мовних картин світу, загальним залишається аспект логіко-психологічного мислення людини. У статті проаналізовано основні закономірності еволюції мови, встановлено шляхи, засоби і причини запозичування, визначено функції запозичених слів та розглянуто історичні процеси, пов’язані з ними.
 • Item
  Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Комова, М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті порівняльно проаналізовано термінологічні одиниці української і білоруської мов 15-17 ст. в лексико-семантичному і структурно-словотвірному аспектах.
 • Item
  Українська видавнича термінологія у 30-х роках ХХ століття
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Процик, М.; Українська академія друкарства
  У статті описано зміни, яких зазнала українська видавнича термінологія внаслідок випуску “Видавничого термінологічного бюлетеня”. Матеріал дослідження дозволяє стверджувати, що багато українських видавничих термінів було замінено росіянізмами і запозиченими словами.
 • Item
  Джерела поповнення української музичної термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Булик-Верхола, С.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Статтю присвячено генетичній характеристиці української музичної термінології, виявлено два різновиди термінів: слова, що потрапили в термінологію як готові мовні одиниці, і слова та словосполучення, створені як спеціальні найменування. Охарактеризовано джерела поповнення музичної терміносистеми української мови: використання наявних у мові словотворчих моделей, вторинної номінації, словосполучень, запозичень з інших мов, діалектних назв.
 • Item
  Витоки української правничої термінології в Галичині: “Німецько-руский словар висловів правничих і адміністраційних” (1893) Костя Левицького
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Паночко, М.; Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника
  Завдання дослідження - виявити та дослідити процес (умови, шляхи і способи) формування юридичної термінології, зафіксованої у західноукраїнських джерелах середини XIX ст. Актуальність дослідження зумовлена великим значенням праць Костя Левицького для формування правничої термінології та їх впливом на розвиток сучасної української правничої термінології.
 • Item
  Ідеальна мова з погляду німецько-українських досліджень з термінології (соціолінгвістична оцінка)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Лещук, Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті розглянуто вперше на науковому рівні концептуальні принципи формування ідеальної мови як національномовного, так і загальномовного явища. Доведено особливу актуальність проблеми, яка полягає в її теоретичному та практичному значенні для наукового накреслення ідеальної мови, що послугує основою планування дослідницьких праць з лінгвістики.
 • Item
  Про один забутий термін, або багувріги у термінологічному просторі Славії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Архангельська, А.; Рівненський інститут слов’янознавства
  Статтю присвячено витокам композитної номінації у слов’янських мовах, основу якої у давнину складали багувріги - специфічні складні слова, що їх у європейських граматиках називають атрибутивними, посесивними чи присвійними. Через аналіз ономасіологічної структури багувріг простежується роль людського чинника у процесі номінації, семантична еволюція таких композитних номінантів та їх спеціалізація як термінологічних найменувань різних наукових сфер у слов’янських мовах.
 • Item
  Литовська термінологія у злокалізованих компуторних програмах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Сметона, А.; Кулинич, В.; Вільнюський університет; Акціонерне товариство “Архетипон”, Литва
  У статті йдеться про розвиток литовської термінології в галузі інформаційних технологій. Позаяк російська мова в Литві не була ні робочою мовою на підприємствах, ні мовою навчання, передумови формувати литовську термінологію існували вже в сімдесятих роках. Найінтенсивніша термінологічна праця почалась у дев’яностих роках, коли взялися за локалізацію програм від IBM/Lotus та Microsoft. Злокалізовані продукти мусять перейти експертизу в Державній комісії з литовської мови, й лише такі програми навчальні заклади можуть придбати шляхом відкритих конкурсів. У цілому праця термінологів проходить такими етапами. (1) Склавши список англійських термінів, і проаналізувавши їх відповідники в латиській, російській і польській мовах, пошукують наявні литовські. (2) Якщо не знайдено жодного придатного литовського терміна, створюють новий, вибираючи слово із загальномовної лексики або засобами словотвору. (3) Якщо ж внутрішніми засобами литовської мови створити термін неможливо, адаптують міжнародне слово, достосовуючи його до граматичної системи литовської мови. Сьогодні розвиток литовської термінології відповідає досягненням у галузі обчислювальної техніки й задовольняє вимоги суспільства.
 • Item
  Англо-українська бібліотекознавча лексикографія
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Стрішенець, Н.; Національна бібліотека України ім. В. Вернадського
  У статті подано короткий огляд англо-українських бібліотекознавчих словників. Розглядаються особливості підготовленого автором нового “Англо-українського словника- довідника бібліотечної термінології”.