Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2007. – №587

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько- викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 587 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 139 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Зміст до "Електроенергетичні та електромеханічні системи"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Титульний аркуш до "Електроенергетичні та електромеханічні системи"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Основні складові векторного потенціалу магнітного поля, індуктивностей розсіяння і короткого замикання довгих екранованих обмоток
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.
  Отримані вирази для основних складових векторного потенціалу, індуктивностей розсіяння і короткого замикання довгих екранованих обмоток залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток і екрана у разі плоскопаралельного магнітного поля. Expressions are for the main components of vector-potential, leakage inductances and short circuit inductance of long screen windings depending on geometrical sizes and mutual placement of windings and screen for a case of plane-parallel magnetic field.
 • Item
  Графіки навантажень та статична стійкість малих електростанцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Яковчук, П. Є.; Цяпа, В. Б.; Комаров, В. І.; Уханська, Д. В.
  Проаналізовано сучасний стан використання паливних енергетичних ресурсів, графіків електричних навантажень та питання стійкості малих електростанцій. Розглянуто взаємозв'язок цих параметрів у сенсі їх впливу на оптимізацію завдань енергопостачання. He analysis of the modern state of the use of fuels power resources load-graphs electric and question of firmness of small power-stations is conducted. Intercommunication of these parameters is considered in sense of their influence on optimization of tasks of energy supply.
 • Item
  Аналіз процесів безпосереднього перезаряджання нагромаджувачів енергії з постійними узагальненими ємностями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Щур, І. З.
  Враховуючи поняття термодинаміки необоротних процесів, узагальнено описання нагромаджувачів енергії та здійснено класифікацію процесів їх перезарядження. Отримано і проаналізованого аналітичні залежності основних показників процесу безпосереднього перезарядження нагромаджувачів енергії з постійними узагальненими ємностями. Coming the concepts of thermodynamics of irreversible processes from the generalized description of energy accumulators is carried out and conducted the classification of processes of their recharging. It is got and analyzed the analytical dependences of basic indexes of process of the direct recharging of energy accumulators with the permanent generalized capacities.
 • Item
  Аналіз умов симетрії усталених режимів багатофазних нелінійних електричних кіл
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Фільц, Р. В.; Селепина, Р. О.
  Запропоновано аналітичний метод перевірки гіпотез про симетрію струмів в установлених режимах роботи багатофазних нелінійних електричних кіл під час їх живлення симетричними багатофазними системами негармонічних напруг. Analytical method of current symmetry verification of polyphase nonlinear electric circuits steady states with symmetrical polyphase inputs has been developed.
 • Item
  Розрахунок рівноважниковим методом процесів у колах першого порядку при пилкоподібній напрузі живлення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Фільц, Р. В.; Лябук, М. Н.
  Показано застосування рівноважникового методу до розрахунку установлених і перехідних процесів в електричних колах першого порядку при пилкоподібному вимушенні. Analytical method of steady states and transients calculation in linear first order circuit with saw-tooth input has been developed.
 • Item
  Покращання коефіцієнта потужності силових випрямлячів в системах електропостачання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Федів, Є. І.; Сівакова, О. М.
  Досліджено електромагнітні процеси однофазного мостового випрямляча, керованого зміною моментів часу закривання тиристорів. Отримані аналітичні вирази для основних енергетичних характеристик можуть бути використані для розрахунку режимів та проектування електричних мереж з перетворювальними установками. The research on electromagnetic processes of single-phase bridge rectifier directed by the change of closing thyristors moments has been conducted. The received analytical expressions for basic power descriptions can be used for the calculation of the modes and planning of electric networks with converter installations.
 • Item
  Особливості теплового розрахунку електромеханічного перетворювача з явнополюсним статором і зовнішнім пасивним ротором
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ткачук, В. І.; Біляковський, І. Є.; Продиус, В. М.; Вайда, Б. Р.
  Запропонована методика теплового розрахунку вентильних реактивних двигунів оберненої конструкції, що дає змогу з достатньою для інженерної практики точністю здійснювати відповідні розрахунки цих двигунів, які доцільно застосовувати для прямих приводів механізмів. Methodic of thermal calculation switched reluctance motors with unscrewed construction is given. It allows to perform projects calculations with engineering precision, which are advisable to apply in direct-drive mechanism.
 • Item
  Характеристики асинхронного електропривода з нелінійностями в колі статора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Селепина, Й. Р.
  Розглянуто характеристики асинхронного електропривода на базі асинхронного двигуна з короткозамкненим ротом і включенням у роз'єднання спільної точки статора несиметричного мостового випрямляча. In this article are considered the characteristics of the electric drive on the basis of the asynchronous engine with a short-circuited rotor, with the asymmetrical bridge rectifier, which is included in the disconnected general point of stator.
 • Item
  Визначення розрахункової ємності комунально-побутової електричної мережі для розробки схем з підвищеним рівнем електробезпеки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Радченко, В. М.; Шелех, Ю. Л.
  Проведено експериментальні дослідження значень ємностей побутових електроприладів та квартирної електропроводки відносно "землі" Визначено розрахункові ємності квартир. Отримані дані необхідно використовувати під час формулювання технічних вимог для створення комунально-побутової електромережі з підвищеним рівнем електричної безпеки. Experimental researches of values of capacities of domestic electric devices and housing electric wiring are conducted in relation to “earth”. The calculation capacities of apartments are certain. It is necessary to use finding for formulation of technical requirements for creation of communal domestic electric networks with the promoted electric strength security.
 • Item
  Симетрична система рівнянь електродинаміки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Пеленський, Р. А.
  Симетрична система рівнянь електродинаміки слугує фундаментом, на якому розбудовуються математичні моделі усереднених полів наноконструктор. Вона враховує подвійні шари електричних та магнітних зарядів приповерхових шарів наноплівки. A symmetrical system of the equation of electrodynamics serves as a basis for developing mathematical models of the averaged fields of nanostructures. This system takes into account the double layers of electrical and magnetic charges of the resurface regions of the film.
 • Item
  Цифрове робастне управління двомасовою обмотувальною машиною
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Нікітіна, Т. Б.
  Симетрична система рівнянь електродинаміки слугує фундаментом, на якому розбудовуються математичні моделі усереднених полів наноструктур. Вона враховує подвійні шари електричних та магнітних зарядів приповерхових шарів наноплівки. A symmetrical system of the equation of electrodynamics serves as a basis for developing mathematical models of the averaged fields of nanostructures. This system takes into account the double layers of electrical and magnetic charges of the resurface regions of the film.
 • Item
  Компенсація реактивних струмів у пускових режимах електропривода штангових нафтовидобувних установок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Маляр, А. В.
  Запропоновано метод визначення закону зміни ємності конденсаторів у пускових режимах асинхронного електропривода штангової нафтовидобувної установки, який дає змогу зменшити до мінімального значення струму в лінії, яка живить установку. A method of determining variation law of capacitor capacity in the starting modes of the asynchronous drive of a rod oil-pumping unit, which allows reducing the current in the power line to the minimum value, is proposed.
 • Item
  Розрахунок безвідмовності електромеханічної системи з однократним загальним заміщувальним полегшеним резервуванням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Лозинський, О. Ю.; Щербовських, С. В.
  Стаття присвячена синтезу розширеної однорідної Марковської моделі надійності для електромеханічного об'єкта з однократним загальним полегшеним резервуванням. У статті запропоновані моделі відмов складових елементів, які найбільш прийняті для розв'язання поставленої задачі. Проведено аналіз коректності та адекватності отрманих у статті результатів. This paper is devoted to synthesis of extended homogeneous Markov reliability model for electromechanical item with single whole stand by reduced redundancy. In the paper failure component model is suggested that the most proper for this problem decision. Correctness and adequacy analysis for received model by result comparison with recognized models is given.
 • Item
  Алгоритм розрахунку інформативних параметрів форми струму дуги ДСП на основі швидкого wavelet-перетворення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Лізанець, В. В.
  Обгрунтовано використання швидкого wavelet-перетворення для аналізу форми струмів дуг дугової сталеплавильної печі. Наведено алгоритм розрахунку коефіцієнтів форми струмів дуг на основі швидкого wavelet-перетворення з використанням їх як інформативні параметри в системі автоматизованого розпізнавання технологічних стадій плавлення в дуговій сталеплавельній печі. The use of rapid wavelet-transformation is grounded for the analysis of form of currents of arcs of arc steel-smelting stove. The algorithm of calculation of coefficients of form of currents of arcs is resulted on the basis of rapid wavelet-transformation from the use of them as informing parameters in the system of the automated recognition of technological stages of melting in an arc steel-smelting stove.
 • Item
  Динамічна стійкість режимів енергоблока з додатковим робочим трансформатором власних потреб
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Лисяк, Г. М.; Коновал, В. С.; Пастух, О. Р.
  Здійснено порівняльний аналіз динамічної стійкості режимів енергоблока електростанцій, електрична частина якого виконана як за схемою з додатковим робочим трансформатором власних потреб, так і за традиційною схемою. Наведено результати комп'ютерного симулювання електромеханічних перехідних процесів енергоблока з турбогенератором ТГВ-200М. The comparative analysis of dynamic stability of modes power unit of power stations is made, which electrical part is behind the circuit with the additional working transformer of own needs, and behind the traditional circuit. The results of koputer simulating elektromechanical transient for power unit with turbogenerator TГВ-200V are given.
 • Item
  Асинхронний генератор з регулюванням збудження та швидкості струмом ротор
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Куцик, А. С.; Йовбак, В. Д.
  Описано схему та алгоритм векторного керування асинхронним генератором у схемі подвійного живлення, що забезпечує регулювання збудження та швидкості обертання генератора струмами ротора з формуванням заданого значення коефіцієнта потужності на виході генератора. Наведено результати математичного моделювання, що демонструють виконання поставлених задач керування. The scheme and the algorithm of vector control of an asynchronous generator is described, that provides adjusting of excitation and speed of generator by the rotor currents with forming of the set value of a power-factor on the output of generator. The results of mathematical modeling are presented, that demonstrate implementation the set control problems.
 • Item
  Математичні засади об’єктно-орієнтованого моделювання електроприводі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Костинюк, Л. Д.; Мороз, В. І.
  Запропоновано числово-аналітичний метод з використанням рекурентних формул, які отримані на підставі апроксимації інтегралу згортки з ненульовими початковими умовами, для об'єктно-орієнтованого моделювання автоматизованих електроприводів. The object-oriented simulation method of the automatic electric drives using recurrent formulas based on the approximations of the convolution integral with nonzero initial conditions is proposed in this article.
 • Item
  Глибоке дискретне регулювання напруги випрямляча з некерованими вентилями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Климук, П. П.; Олійник, М. Й.; Федишин, В. Г.
  Розглянуто спосіб глибокого дискретного регулювання середнього значення випрямленої напруги трифазного некерованого мостового випрямляча за умови його роботи на суто активне навантаження за допомогою виведення з роботи певної кількості діодів. The article dwells upon the deep step control of the rectified voltage average value of the tree-phase unregulated rectifier bridge when it works for purely resistive load by means of disactivating a certain number of diodes.