Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2007. – №587

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34942

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько- викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 587 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 139 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 25
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до "Електроенергетичні та електромеханічні системи"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до "Електроенергетичні та електромеханічні системи"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Thumbnail Image
  Item
  Основні складові векторного потенціалу магнітного поля, індуктивностей розсіяння і короткого замикання довгих екранованих обмоток
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.
  Отримані вирази для основних складових векторного потенціалу, індуктивностей розсіяння і короткого замикання довгих екранованих обмоток залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток і екрана у разі плоскопаралельного магнітного поля. Expressions are for the main components of vector-potential, leakage inductances and short circuit inductance of long screen windings depending on geometrical sizes and mutual placement of windings and screen for a case of plane-parallel magnetic field.
 • Thumbnail Image
  Item
  Графіки навантажень та статична стійкість малих електростанцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Яковчук, П. Є.; Цяпа, В. Б.; Комаров, В. І.; Уханська, Д. В.
  Проаналізовано сучасний стан використання паливних енергетичних ресурсів, графіків електричних навантажень та питання стійкості малих електростанцій. Розглянуто взаємозв'язок цих параметрів у сенсі їх впливу на оптимізацію завдань енергопостачання. He analysis of the modern state of the use of fuels power resources load-graphs electric and question of firmness of small power-stations is conducted. Intercommunication of these parameters is considered in sense of their influence on optimization of tasks of energy supply.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз процесів безпосереднього перезаряджання нагромаджувачів енергії з постійними узагальненими ємностями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Щур, І. З.
  Враховуючи поняття термодинаміки необоротних процесів, узагальнено описання нагромаджувачів енергії та здійснено класифікацію процесів їх перезарядження. Отримано і проаналізованого аналітичні залежності основних показників процесу безпосереднього перезарядження нагромаджувачів енергії з постійними узагальненими ємностями. Coming the concepts of thermodynamics of irreversible processes from the generalized description of energy accumulators is carried out and conducted the classification of processes of their recharging. It is got and analyzed the analytical dependences of basic indexes of process of the direct recharging of energy accumulators with the permanent generalized capacities.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз умов симетрії усталених режимів багатофазних нелінійних електричних кіл
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Фільц, Р. В.; Селепина, Р. О.
  Запропоновано аналітичний метод перевірки гіпотез про симетрію струмів в установлених режимах роботи багатофазних нелінійних електричних кіл під час їх живлення симетричними багатофазними системами негармонічних напруг. Analytical method of current symmetry verification of polyphase nonlinear electric circuits steady states with symmetrical polyphase inputs has been developed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок рівноважниковим методом процесів у колах першого порядку при пилкоподібній напрузі живлення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Фільц, Р. В.; Лябук, М. Н.
  Показано застосування рівноважникового методу до розрахунку установлених і перехідних процесів в електричних колах першого порядку при пилкоподібному вимушенні. Analytical method of steady states and transients calculation in linear first order circuit with saw-tooth input has been developed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Покращання коефіцієнта потужності силових випрямлячів в системах електропостачання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Федів, Є. І.; Сівакова, О. М.
  Досліджено електромагнітні процеси однофазного мостового випрямляча, керованого зміною моментів часу закривання тиристорів. Отримані аналітичні вирази для основних енергетичних характеристик можуть бути використані для розрахунку режимів та проектування електричних мереж з перетворювальними установками. The research on electromagnetic processes of single-phase bridge rectifier directed by the change of closing thyristors moments has been conducted. The received analytical expressions for basic power descriptions can be used for the calculation of the modes and planning of electric networks with converter installations.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості теплового розрахунку електромеханічного перетворювача з явнополюсним статором і зовнішнім пасивним ротором
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ткачук, В. І.; Біляковський, І. Є.; Продиус, В. М.; Вайда, Б. Р.
  Запропонована методика теплового розрахунку вентильних реактивних двигунів оберненої конструкції, що дає змогу з достатньою для інженерної практики точністю здійснювати відповідні розрахунки цих двигунів, які доцільно застосовувати для прямих приводів механізмів. Methodic of thermal calculation switched reluctance motors with unscrewed construction is given. It allows to perform projects calculations with engineering precision, which are advisable to apply in direct-drive mechanism.
 • Thumbnail Image
  Item
  Характеристики асинхронного електропривода з нелінійностями в колі статора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Селепина, Й. Р.
  Розглянуто характеристики асинхронного електропривода на базі асинхронного двигуна з короткозамкненим ротом і включенням у роз'єднання спільної точки статора несиметричного мостового випрямляча. In this article are considered the characteristics of the electric drive on the basis of the asynchronous engine with a short-circuited rotor, with the asymmetrical bridge rectifier, which is included in the disconnected general point of stator.