Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2006. – №567

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Цей випуск збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” містить статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 388 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Еволюція електронних ринків у світовій економіці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Іващук, О. В.
  Досліджується проблематика електронних ринків. Розглянуто їх сутність, основні характеристики та сфери застосування. Проведено класифікацію електронних ринків згідно з різними критеріями. Розглянуто етапи їх розвитку та еволюцію в часі. Досліджено принципи та форми їх організації, а саме: товарні біржі, біржі послуг, аукціони, ярмарки і тендери. Розглянуто переваги і недоліки електронних ринків та ризики, пов’язані з їх функціонуванням порівняно з традиційними ринками. Вказано на перспективи розвитку електронних ринків і проблеми, які потребують подальших досліджень. At article the problematics of the electronic markets is investigated. Their essence, the basic characteristics and spheres of application is considered. It is carried out classification of the electronic markets concerning different criteria. It is considered stages of their development and evolution in time. It is investigated principles and forms of their organization, commodity exchanges, stock exchanges of services, auctions, fairs and tenders. It is considered advantages and lacks of the electronic markets and the risk connected to their functioning, in comparison with the traditional markets. It is shown prospects of development of the electronic markets and problems which demand the further researches.
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 567
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Item
  Аналіз потреб мешканців регіонів у фахівцях із вищою освітою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Афтаназів, І. С.
  Запропоновано методику аналізу потреб мешканців регіонів у фахівцях із вищою освітою: спершу визначають кількість мешканців регіону, специфіку і характер основних напрямків їх виробничої діяльності, загальну чисельність робочих місць, в подальшому визначають потребу у дипломованих спеціалістах, направленість їх фахової підготовки. Для повнішого задоволення потреб регіонів агропромислового комплексу рекомендується здійснити крен у підготовці на універсалізацію майбутніх спеціалістів. The method of analysis of demant regions' of habitants of specialists with higher education is offered — at first the amount of habitants of the region, specific and character of basic directions of their production activity, general quantity of workplaces are determined later. The necessity of graduate specialists, orientation of their professional preparation is defined. For more complete satisfaction of necessities of regions of agroindustrial complex to carry out a list in preparation on universalization of future specialists is recommended.
 • Item
  Теоретичні засади соціальної держави
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Токарський, Т. Б.
  Розкрито основні передумови становлення та розвитку соціальної держави у світі та Україні. Показано найважливіші концепції “держави загального добробуту” та їх використання у процесі розбудови демократичної правової держави, в якій діє принцип верховенства права, визнаються та забезпечуються фундаментальні права і свободи людини. The article is devoted to opening of basic pre-conditions of becoming and development of the social state in a world and Ukraine. Showing of major conceptions of “state commonwealth” and their use in the process of alteration of the democratic legal state principle of supremacy of right operates in which, is acknowledged and is provided fundamental rights and freedoms of man.
 • Item
  Особливості формування та напрямки реформування комунального податку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Михалевич, П. М.
  Розглянуто динаміку надходження комунального податку до бюджету місцевого самоврядування. Досліджено основні проблеми функціонування комунального податку в Україні. Визначено напрямки вдосконалення механізму оподаткування та запропоновано нову методику обчислення бази оподаткування комунальним податком. The article treats the dynamics of the revenues of the communal tax into the local bodies of government. The author studies the basic problems of the function of communal tax in Ukraine. The trends of improvement of the mechanism of the taxation of communal tax is offered.
 • Item
  Стан сільськогосподарського виробництва в Західній Україні в період економічної кризи 1929-1933 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Лихолат, Н. Є.
  Досліджено стан сільськогосподарського виробництва в Західній Україні в період економічної кризи 1929-1933 рр. Розглянуто площі, зайняті під різними культурами, врожайність та збори зернових, а також стан тваринництва і його роль в житті селян. Подано вплив податкової системи, земельної реформи, сільськогосподарських машин, знарядь праці, застосування добрив на сільськогосподарське виробництво. State of the farm production in Western Ukraine in the time of economic crisis 1929¬1933 is investigated. The areas were different agricultural plants grow, productivity and harvest grain-crops, as well as condition of cattle breeding and its role in life of farmers is considered. The effect of structure, land reform, agricultural machinery, implements, usage the fertilizer for farm production is shown.
 • Item
  Логістичні аспекти напрямків вдосконалення та гармонізації до міжнародних норм системи державних закупівель зерна в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Іньшина, О. В.
  Розглянуто питання щодо уточнення специфіки функціонування системи державних закупівель зернової продукції, враховуючи новітні концепції та засади логістичного управління. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано, що стратегія ефективного логістичного управління фінансовими потоками на зерновому ринку дає змогу якісно виконувати економічне регулювання ринку зерна та продуктів його переробки, а також успішно управляти усім процесом максимізації фінансового ефекту від здійснення державних закупівель зернової продукції. This article devoted to questions of specification of functioning of the system of the country concerning formation of financial flows in the grain market, considering new concepts and principles of logistical management. By results of carried out research it is proved, that strategy of effective logistical management by financial streams of the grain market allows to execute qualitatively economic regulation of the market of grain and products of its processing, and also successfully to operate all process of maximization of financial effect from realization of activity with grain production.
 • Item
  Економічні ефекти від впровадження інновацій на стадії науково-технічної підготовки виробництва
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Сай, Л. П.
  Розглянуто економічні ефекти від впровадження інновацій і можливі способи їх досягнення на стадії науково-технічної підготовки виробництва. Подано характе¬ристику економічних ефектів за окремими класифікаційними ознаками. In the article the factors influencing on economic effect from innovation introduction in the stage of scientific technical design manufactu^. The characteristic economic effect on separates dassification of features.
 • Item
  Взаємозв’язок економічної та професійної складових освіти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гончаренко, О. О.
  Розглянуто взаємозв’язок економічної та професійної складових освіти. Проаналізовано роль динамічної ступеневої системи підготовки фахівців. Досліджено залежність ефективності використання трудового потенціалу від освітнього рівня й професійної підготовки персоналу підприємства. Запропоновано заходи щодо раціонального використання людського капіталу. The intercommunication of economic and professional components of education is considered. The role of the dynamic level system of the training of specialists is analyzed. The dependence of efficient usage of working potential from the educational level and professional training of the enterprise’s stuff is investigated. Steps as to the rational usage of human capital are proposed.
 • Item
  Регулювання процесу активізування інвестиційної діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Вівчар, О. Й.; Колісник, М. К.; Рудницька, О.М.
  Конкретизовано об’єкти регулювання в управлінні активізуванням ІДП (система цілей підприємства, показники, які відображені у стратегічних і поточних планах активізування ІДП; рішення щодо делегування повноважень, перерозподілу функцій між окремими посадами, службами, підрозділами тощо; організаційна структура управління підприємством; система стимулювання працівників, які залучені до виконання завдань із активізування ІДП; структура і технологія функціонування інформаційної системи підприємства, система внутрішнього контролю, система моніторингу, система обліку і звітності), а також уточнено схему регулювання процесу активізування ІДП. In this article the objects of adjusting are specified in the management by the IAE (system of aims of enterprise, indexes which are represented in the strategic and current plans of the IAE activation; decision in relation to delegation of plenary powers, redistribution of functions between separate positions, services, subsections and others like that; organizational structure of management by an enterprise; system of stimulation of workers which are engaged in implementation of tasks from the IAE activation; structure and technology of functioning of the informative system of enterprise, internal checking system, system of monitoring, system of account and accounting) activation, and also specified the chart of adjusting of process of the IAE activation.
 • Item
  Визначення основних засад конкурентоспроможності регіону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ярошевич, Н. Б.
  Обґрунтовано необхідність розробки та реалізації Стратегії регіонального розвитку на засадах конкурентоспроможності регіону, а не конкурентоспроможності регіональної економіки; обґрунтовано необхідність розмежування цих понять. Конкурентоспроможність регіону визначається конкурентоспроможністю економіки регіону, конкурентопридатністю ресурсів, певним рівнем соціальних стандартів життя населення та збалансованості територіального розвитку. In the article the basic attention is inverted to the problems of creating the regions development Strategy’s, witch based on region competitiveness position. The terms region’s competitiveness and region’s economic competitiveness are analyzed and divided in the article. The region’s competitiveness determine of region’s economic competitiveness, and resources competitiveness, high degree of social standards of life, and high degree of equal territorial development.
 • Item
  Оцінювання стійкості функціонування підприємства в умовах реструктуризації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Шуляр, Р. В.
  Узагальнено існуючі дослідження у галузі оцінювання стійкості функціонування підприємств. Запропоновано дерево основних, найважливіших показників для оцінювання стійкості підприємства в умовах реструктуризації. Обґрунтовано комплексність поняття стійкості підприємства. На основі існуючих публікацій та наукових досліджень подано розгорнуте трактування найважливішої складової стійкості, а саме — фінансової стійкості. The present researches are generalized in the field of estimation of stability of operation of firms. The tree of the basic parameters for estimation of stability of firm in conditions of re¬structuring is offered. The integrated approach of concept stability of firm is justified. The organized interpretation of major component stability, namely financial stability is submitted, on the basis of the present publications and scientific researches.
 • Item
  Складові систем якості промислового підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Шуляр, Н. В.
  Розглянуто важливі питання менеджменту якості підприємств. Особлива увага приділяється саме управлінню якістю, як поширеній сьогодні сфері удосконалення діяльності та трансформації суб’єктів господарської діяльності, адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища. Проблеми удосконалення управління якістю продукції промислових підприємств зображено в історичному ракурсі, що дає можливість сформувати перелік причин та невдач минулих історичних підходів щодо управління якістю та механізмів їх усунення у майбутньому. By the publication the reviewed relevant problems of management of quality of firms. The special weight just to quality control, as to a widespread today orb of advancing of activity and transformation of the subjects of economic activities, adapting of firms to conditions of an environment is afforded. The problems of advancing of product quality control of industrial firms are calculated in a historical aspect angle, which one enables to form a list of reasons and failures
 • Item
  Стан та нові тенденції сучасного розвитку торгівлі м. Львові
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Футало, Т. В.
  Розглядається стан розвитку і функціонування торгівлі у м. Львові на макро- і мікрорівнях, аналізуються процеси і явища, характерні для сучасного розвитку сфери обігу. Виявлені і обґрунтовані нові, основні тенденції та закономірності розвитку торгівлі. State of development and functioning of trade in the city of Lviv at macro and micro levels is being considered. We have analyzed the processes and phenomena specific to modern development of sphere of circulation. The main tendencies and mechanism of development of trade are demonstrated in the work.
 • Item
  Формування теоретичних засад інфраструктури житлового будівництва
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Скибінський, О. С.; Григор’єв, О. Ю.; Пшик, О. О.
  Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні наукові праці з питань інфраструктури. Уточнено трактування терміна інфраструктура житлового будівництва. Сформовано класифікацію інфраструктури житлового будівництва за елементами та проаналізовано їх функції. In the article domestic and foreign scientific papers are analyzed on the questions of infrastructure. Interpretation of the term "infrastructure of house building" is specified. Classification of infrastructure of house-building is formed after elements and their functions analyzed.
 • Item
  Функції лізингу в умовах становлення та розвитку фінасового ринку України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Семен, Н. І.
  Проаналізовано існуючі підходи до виділення функцій лізингу та їх характеристики. Автором запропоновано виділяти такі функції: баланс інтересів, ризикознижувальна, інноваційна та маркетингова, що уможливить адекватніше розкрити роль, значення та сутність лізингу на фінансовому ринку України. Також наведено причини виділення цих функцій, їх практичне значення та теоретичний внесок у розвиток лізингу як фінансового інструменту. The current approaches of leasing functions and their characteristics were analyzed in the article. Author proposed to underline such functions: balance if interests, minimization of risk, innovation and marketing. These functions allow more adequate understand of role, importance and means of the leasing and the Ukrainian financial market. The main reasons of stressed these functions, practical aspects and theoretical contribution in leasing development as a financial instrument were elucidated.
 • Item
  Застосування підприємствами України банківського переказу у сфері зовнішньоекономічної діяльності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Прокопишин, Л. М.
  Розглядається банківський переказ як одна із найпоширеніших форм міжнародних розрахунків, що застосовується підприємствами України під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Виділено види банківського переказу та наведено схему здійснення банківського переказу із комбінацією варіантів з авансовим платежем та платежем проти поставки товару. The author considers banking retelling as one of the popular kind of foreign payments, which are used by Ukrainian organizations in foreign economic activity. It has also described kinds of banking retelling and chart realization of banking retelling with combined variants with advance payment and payment to delivery goods.
 • Item
  Формування концепції розвитку вітчизняних підприємств на основі бенчмаркінгу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Полянська, А. С.
  Розглянуто сучасний підхід до розвитку організацій на основі бенчмаркінгу. Досліджено основні об’єкти та передумови застосування підходу бенчмаркінгу в управлінні підприємством. Запропоновано теоретичний підхід до формування концепції розвитку вітчизняних підприємств на основі бенчмаркінгу. This publication examines modern approach to the organizational development based on benchmarking. It researches the main objects and prerequisites of using benchmarking approach in organizational management. The article suggests theoretical approach to the formation of the concept of domestic enterprise development on the basis of benchmarking.
 • Item
  Проблеми розвитку іпотечного кредитування населення в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ноджак, Л. С.
  Розглянуто проблеми розвитку іпотечного кредитування громадян в Україні. На основі проведеного розгляду пропонуються шляхи їх вирішення та заходи щодо сприяння розвитку вітчизняного іпотечного ринку. ІП the article problems of development of crediting of the citizens under a pledge of the real estate in Ukraine are considered. On the basis of the carried out(spent) analysis the ways of their decision and measures concerning development of the domestic market of ipoteka are offered.
 • Item
  Розвиток підприємств легкої промисловості у контексті інтеграції України до СОТ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Нижник, І. В.
  На основі аналізу останніх досліджень вчених і практиків, правової та міждержавної договірної систем виявлено основні проблеми експортно-імпортних операцій з текстилю; представлено існуючі тенденції зовнішньоекономічної діяльності підприємств легкої промисловості; визначено пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності процесу приєднання України до СОТ; окреслено основні напрями удосконалення розвитку цієї галузі за умов інтеграції української економіки у європейський простір та висвітлено перспективи подальших досліджень щодо створення належних умов розвитку підприємств легкої промисловості в аспекті їх інтеграції до світового ринку текстильних товарів. On the basis of analysis of the last researches of scientists and practical workers, legal and intergovernmental contractual systems, found out the basic problems of export-import operations of textile; the existent tendencies of foreign economic activity of enterprises of light industry are presented; certainly foreground jobs are in relation to the increase of efficiency process of Ukraine joining to WTO; outlined basic directions of improvement development of this industry subject to the condition integration of the Ukrainian economy in European space and the prospects of subsequent researches of author are reflected in relation to creation of the proper terms of development of enterprises of light industry in the aspect of their integration to the world market of textile commodities.