Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2006. – №567

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/35606

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Цей випуск збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” містить статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 388 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 66
 • Thumbnail Image
  Item
  Еволюція електронних ринків у світовій економіці
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Іващук, О. В.
  Досліджується проблематика електронних ринків. Розглянуто їх сутність, основні характеристики та сфери застосування. Проведено класифікацію електронних ринків згідно з різними критеріями. Розглянуто етапи їх розвитку та еволюцію в часі. Досліджено принципи та форми їх організації, а саме: товарні біржі, біржі послуг, аукціони, ярмарки і тендери. Розглянуто переваги і недоліки електронних ринків та ризики, пов’язані з їх функціонуванням порівняно з традиційними ринками. Вказано на перспективи розвитку електронних ринків і проблеми, які потребують подальших досліджень. At article the problematics of the electronic markets is investigated. Their essence, the basic characteristics and spheres of application is considered. It is carried out classification of the electronic markets concerning different criteria. It is considered stages of their development and evolution in time. It is investigated principles and forms of their organization, commodity exchanges, stock exchanges of services, auctions, fairs and tenders. It is considered advantages and lacks of the electronic markets and the risk connected to their functioning, in comparison with the traditional markets. It is shown prospects of development of the electronic markets and problems which demand the further researches.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 567
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз потреб мешканців регіонів у фахівцях із вищою освітою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Афтаназів, І. С.
  Запропоновано методику аналізу потреб мешканців регіонів у фахівцях із вищою освітою: спершу визначають кількість мешканців регіону, специфіку і характер основних напрямків їх виробничої діяльності, загальну чисельність робочих місць, в подальшому визначають потребу у дипломованих спеціалістах, направленість їх фахової підготовки. Для повнішого задоволення потреб регіонів агропромислового комплексу рекомендується здійснити крен у підготовці на універсалізацію майбутніх спеціалістів. The method of analysis of demant regions' of habitants of specialists with higher education is offered — at first the amount of habitants of the region, specific and character of basic directions of their production activity, general quantity of workplaces are determined later. The necessity of graduate specialists, orientation of their professional preparation is defined. For more complete satisfaction of necessities of regions of agroindustrial complex to carry out a list in preparation on universalization of future specialists is recommended.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теоретичні засади соціальної держави
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Токарський, Т. Б.
  Розкрито основні передумови становлення та розвитку соціальної держави у світі та Україні. Показано найважливіші концепції “держави загального добробуту” та їх використання у процесі розбудови демократичної правової держави, в якій діє принцип верховенства права, визнаються та забезпечуються фундаментальні права і свободи людини. The article is devoted to opening of basic pre-conditions of becoming and development of the social state in a world and Ukraine. Showing of major conceptions of “state commonwealth” and their use in the process of alteration of the democratic legal state principle of supremacy of right operates in which, is acknowledged and is provided fundamental rights and freedoms of man.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості формування та напрямки реформування комунального податку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Михалевич, П. М.
  Розглянуто динаміку надходження комунального податку до бюджету місцевого самоврядування. Досліджено основні проблеми функціонування комунального податку в Україні. Визначено напрямки вдосконалення механізму оподаткування та запропоновано нову методику обчислення бази оподаткування комунальним податком. The article treats the dynamics of the revenues of the communal tax into the local bodies of government. The author studies the basic problems of the function of communal tax in Ukraine. The trends of improvement of the mechanism of the taxation of communal tax is offered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стан сільськогосподарського виробництва в Західній Україні в період економічної кризи 1929-1933 рр.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Лихолат, Н. Є.
  Досліджено стан сільськогосподарського виробництва в Західній Україні в період економічної кризи 1929-1933 рр. Розглянуто площі, зайняті під різними культурами, врожайність та збори зернових, а також стан тваринництва і його роль в житті селян. Подано вплив податкової системи, земельної реформи, сільськогосподарських машин, знарядь праці, застосування добрив на сільськогосподарське виробництво. State of the farm production in Western Ukraine in the time of economic crisis 1929¬1933 is investigated. The areas were different agricultural plants grow, productivity and harvest grain-crops, as well as condition of cattle breeding and its role in life of farmers is considered. The effect of structure, land reform, agricultural machinery, implements, usage the fertilizer for farm production is shown.
 • Thumbnail Image
  Item
  Логістичні аспекти напрямків вдосконалення та гармонізації до міжнародних норм системи державних закупівель зерна в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Іньшина, О. В.
  Розглянуто питання щодо уточнення специфіки функціонування системи державних закупівель зернової продукції, враховуючи новітні концепції та засади логістичного управління. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано, що стратегія ефективного логістичного управління фінансовими потоками на зерновому ринку дає змогу якісно виконувати економічне регулювання ринку зерна та продуктів його переробки, а також успішно управляти усім процесом максимізації фінансового ефекту від здійснення державних закупівель зернової продукції. This article devoted to questions of specification of functioning of the system of the country concerning formation of financial flows in the grain market, considering new concepts and principles of logistical management. By results of carried out research it is proved, that strategy of effective logistical management by financial streams of the grain market allows to execute qualitatively economic regulation of the market of grain and products of its processing, and also successfully to operate all process of maximization of financial effect from realization of activity with grain production.
 • Thumbnail Image
  Item
  Економічні ефекти від впровадження інновацій на стадії науково-технічної підготовки виробництва
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Сай, Л. П.
  Розглянуто економічні ефекти від впровадження інновацій і можливі способи їх досягнення на стадії науково-технічної підготовки виробництва. Подано характе¬ристику економічних ефектів за окремими класифікаційними ознаками. In the article the factors influencing on economic effect from innovation introduction in the stage of scientific technical design manufactu^. The characteristic economic effect on separates dassification of features.
 • Thumbnail Image
  Item
  Взаємозв’язок економічної та професійної складових освіти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гончаренко, О. О.
  Розглянуто взаємозв’язок економічної та професійної складових освіти. Проаналізовано роль динамічної ступеневої системи підготовки фахівців. Досліджено залежність ефективності використання трудового потенціалу від освітнього рівня й професійної підготовки персоналу підприємства. Запропоновано заходи щодо раціонального використання людського капіталу. The intercommunication of economic and professional components of education is considered. The role of the dynamic level system of the training of specialists is analyzed. The dependence of efficient usage of working potential from the educational level and professional training of the enterprise’s stuff is investigated. Steps as to the rational usage of human capital are proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Регулювання процесу активізування інвестиційної діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Вівчар, О. Й.; Колісник, М. К.; Рудницька, О.М.
  Конкретизовано об’єкти регулювання в управлінні активізуванням ІДП (система цілей підприємства, показники, які відображені у стратегічних і поточних планах активізування ІДП; рішення щодо делегування повноважень, перерозподілу функцій між окремими посадами, службами, підрозділами тощо; організаційна структура управління підприємством; система стимулювання працівників, які залучені до виконання завдань із активізування ІДП; структура і технологія функціонування інформаційної системи підприємства, система внутрішнього контролю, система моніторингу, система обліку і звітності), а також уточнено схему регулювання процесу активізування ІДП. In this article the objects of adjusting are specified in the management by the IAE (system of aims of enterprise, indexes which are represented in the strategic and current plans of the IAE activation; decision in relation to delegation of plenary powers, redistribution of functions between separate positions, services, subsections and others like that; organizational structure of management by an enterprise; system of stimulation of workers which are engaged in implementation of tasks from the IAE activation; structure and technology of functioning of the informative system of enterprise, internal checking system, system of monitoring, system of account and accounting) activation, and also specified the chart of adjusting of process of the IAE activation.