Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2015. – № 812

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Хімія, технологія речовин та їх застосування” опубліковано результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 812. – 480 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 82
 • Item
  Нестаціонарний процес розчинення шару зернистого матеріалу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Симак, Д. М.; Люта, О. В.
  Проаналізовано розчинення твердої фази у нерухомому шарі матеріалу на початкових стадіях, які характеризуються нестаціонарністю. Визначено коефіцієнт масовіддачі та порівняно його з теоретичним значенням. Подано розраховані зміни розмірів частинок з висотою. У роботі наведено рівняння, згідно з яким визначалося експериментальне значення коефіцієнта масовіддачі, яке дорівнювало 1,34·10-5 м/с. Цю величину порівнювали із теоретичним значенням, яке визначали за критеріальною залежністю для одинарних частинок і дорівнювало 2,12·10-5 м/с. Різниця у величинах коефіцієнта масовіддачі пояснюється тим, що частинки у нерухомому шарі контактують одна з однією і деяка частина поверхні не бере участі у масообміні. Dissolutionof the solid phasein thefixed layer of thematerialin early stages characterized by non-stationarityhas been analyzed. The mass-transfer coefficienthas been determinedand comparedwith the theoretical value. Сalculatedparticle sizechangesand heighthas are presented. The paper givesthe equation serving for determination of an experimental coefficient of mass transfer which amounted to 1,34 • 10-5mp/s. This value has been compared with the theoretical value determined according to criterial dependency for single particles and amounted to 2,12 × 10-5mp/s. The difference in the coefficient mass transfer values wasdue to the fact that the particles in a fixed layer are in contact with each other and some part of the surface is not involved in the mass transfer.
 • Item
  Технології металізації полівінілхлоридного пластику та одержання металовмісних композитів із підвищеними фізико-механічними властивостями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тимків, І. А.; Моравський, В. С.; Качмарчик, І. В.; Суберляк, О. В.
  Розроблено технологію металізації полівінілхлоридного пластикату та одержано металовмісні полівінілхлоридні композити. Досліджено фізико-механічні, теплофізичні та електричні властивості, а також вплив вмісту металу в композиції на експлуатаційні властивості. Досліджено структуру металевого наповнювача і металовмісних композитів з використанням рентгеноструктурного аналізу та електронної мікроскопії. Оптимальне поєднання полімеру і металевого наповнювача для досягнення високих експлуатаційних характеристик вимагає врахування об’ємного співвідношення полімер-металевий наповнювач, природи металу, форми і характеру розподілу його частинок і взаємодії на границі розподілу полімер-метал. Металізовані пластмаси стійкіші до корозії, ніж металеві деталі з таким самим покриттям. Metallization technology of polyvinyl chloride and metal-PVC composites was developed. Mechanical, thermal and electrical properties, and the impact of the metal content in the composition of the performance properties were studied. A study of the structure of metal and metal-filler composites using X-ray diffraction and electron microscopy was carried out. The optimum combination of polymer and metallic filler to achieve high performance requires consideration of the volume ratio of polymer-metallic filler, metal nature, shape and nature of the distribution of its particles and interactions at the border of distribution of polymer and metal. The metallized plastics are more resistant to corrosion than metal parts with the same coverage.
 • Item
  Поверхнево-активні холестерилвмісні кополімери для солюбілізації ліпофільних речовин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Демчук, З. І.; Савка, М. З.; Вострес, В. Б.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.
  Синтезовано амфіфільні поверхнево-активні кополімери полі(холестерилмалеїнатко-малеїнова кислота-ко-етилтриоксіетиленметакрилати) (ХолМК-МК-ПЕМА) з різним вмістом фрагмента холестерилу взаємодією холестеролу з альтернатним кополімером полі(малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксіетиленметакрилатом) і подальшим лужним гідролізом полі(холестерилмалеїнат-ко-малеїновий ангідрид-ко-етилтриоксіетилен-метакрилату) (ХолМК-МА-ПЕМА). Синтезовані кополімери утворюють водні колоїдні розчини, які здатні солюбілізувати ліпофільні речовини – судан ІІІ, куркумін, бензол. Amphiphilic surface active copolymers poly(cholesterylmaleinate-co-maleic acidcoethyltrioxyethylenemethacrylate) (CholMC-MA-PEMA) with different content of cholesteryl moeity were synthesized through interaction of cholesterol with alternative copolymer poly(maleic anhydride-co-ethyltrioxyethylenemethacrylate) and followed by alkaline hydrolysis of poly(cholesterylmaleinate-co-maleic anhydride-co-ethyltrioxyethylenemnthacrylate) (CholMC-MA-PEMA). The obtained copolymers form water colloid solutions which are capable of solubilizing lipophilic substances – Sudan ІІІ, curcumin, and benzene.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 812
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015)
 • Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 812
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015)
 • Item
  Сорбція альбуміну на поверхні частинок дисперсної фази поліестеретерів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Тарнавчик, І. Т.; Носова, Н. Г.; Панченко, А. В.; Максимів, А. Б.; Варваренко, С. М.
  Проведено комплексне дослідження впливу сорбції бичачого сироваткового альбуміну (BSA) на агрегативну стійкість частинок дисперсної фази кополіестеретерів (одержаних на основі суміші діолів (поліетиленгліколів та поліпропіленгліколів) різної природи та N-захищеної глутамінової кислоти) та їх розміри. Показано, що внаслідок сорбції бичачого сироваткового альбуміну (BSA) відбувається підвищення агрегаційної стійкості системи. Комплекс властивостей синтезованих кополіестеретерів та їх водних дисперсій створює передумови для їх використання як дисперсних полімерних систем транспорту терапевтичних препаратів. A comprehensive study of the effect of bovine serum albumin (BSA) sorption on the aggregative stability of the сopolyestereter dispersed phase particles and their size has been conducted. The сopolyestereter has been obtained on the basis of diol mixture (polyethyleneglycol, polypropyleneglycol) of different origin and N-substituted glutamic acid). It has been demonstrated that due to bovine serum albumin sorption the aggregation stability of the system increases. The complex of properties of synthesized сopolyestereters and their aqueous dispersions preconditions their use as dispersed polymer transport systems for therapeutic drugs.
 • Item
  Синтез магнітонаповнених перехресно-зшитих частинок поліестеру на основі похідних глутамінової кислоти, двохатомних спиртів та гліцерину
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Тарас, Р. С.; Самарик, В. Я.; Надашкевич, З. Я.; Ільчук, В. О.; Нагорняк, М. І.
  Отримано магнітонаповнені перехресно зшиті частинки поліестеру на основі похідних глутамінової кислоти, двохатомних спиртів та гліцерину. Такі поліестери було одержано в умовах реакції Стегліха при 15°С. Прищеплення поліестеру до магнетиту відбувається за рахунок модифікації частинок магнетиту 3-амінопропіл-триетоксисиланом. Не модифікований магнетит не можна використати для прищеплення до його поверхні поліестеру, оскільки має здатність до коагуляції. Показано, що формування перехресно-зшитого каркасу структурованого гелю визначається кількістю модифікатора поверхні. Magnet-containing cross-linked polyester particles based on the derivatives of glutamic acid, diatomic alcohols, and glycerol have been obtained. The polyester synthesis has been carried out under the Steglich reaction conditions at 15°С. Covalent grafting of polyester onto magnetite surface is due to the modification of magnetite particles with 3-aminoprophyltrietoxysilane. Unmodified magnetite cannot be used for covalent grafting because of its coagulation capacity. The study results demonstrate that the formation of the cross-linked scaffold of the structured gel is defined by the amount of surface modifier.
 • Item
  Нанокомпозитні плівки з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та нанокристалами CdS
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Петрусь, Р. Ю.; Токарев, В. С.
  Одержано струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційноздатних кополімерів з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками (ВНТ) та синтезованими in situ нанокристалами CdS. Показано, що розмір нанокристалів можна регулювати, змінюючи природу кополімеру, концентрацію та марку ВНТ, спосіб отримання нанокомпозитної плівки. Досліджено струмопровідні та оптичні властивості одержаних нанокомпозитів. Отримані дані свідчать, що у випадку наповнювачів з різним типом провідності (p- та n-) не спостерігається їх синергетичного впливу на електропровідні властивості композиційного матеріалу. In this study, the electroconductive nanocomp site films based on reactive copolymers with combined filling by carbon nanotubes (CNT) and in situ synthesized CdS nanocrystals have been obtained. It has been demonstrated that the size of synthesized nanocrystals can be modified by the change of copolymer nature, concentration and type of CNT, the method of obtaining the nanocomposite film. The electroconductive and optical properties of obtained nanocomposites have been studied. The synergetic influence of the fillers with diverse conductivity type (p- and n-) on the conductive properties of composite material has not been observed.
 • Item
  Нанокомпозитні плівки, наповнені вуглецевими нанотрубками, допованими нанокристалами СdS
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Сердюк, В. О.; Нікітішин, Є. Ю.; Долинська, Л. В.; Надашкевич, З. Я.
  Одержано струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційноздатних кополімерів 5-трет-бутил-5-гексен-1-метил-3-ену, малеїнового ангідриду, акрилонітрилу, бутилметакрилату і бутилакрилату різного складу, наповнені вуглецевими нанотруб-ками (BHT), допованими нанокристалами CdS, причому вміст іммобілізованого на поверхні нанотрубок напівпровідника визначається маркою вихідних ВНТ, а саме кількістю домішок в їх структурі. Показано, що струмопровідні та оптичні властивості композитних матеріалів залежать від природи ВНТ, наявності іммобілізованого на їх поверхні полімеру та способу синтезу допуючих нанокристалів CdS. In this study, the electroconductive nanocomposite films based on reactive copolymers of 5-tert-butyl-5-hexene-1-methyl-3-yne, maleic anhydride, acrylonitrile, butyl methacrylate, and butyl acrylate filled by carbon nanotubes (CNT) and doped with CdS nanocrystals were obtained. The amount of semiconductor immobilized on the nanotube surface is defined by the nature of the initial CNT, namely, by the impurity level in their structure. It has been demonstrated that the conductive and optical properties of composite materials depend on the nature of CNTs, presence of a polymer immobilized on their surface and the technique of the synthesis of doping CdS nanocrystals.
 • Item
  Флуоресцеїновмісні кополіестери глутамінової кислоти та поліетердіолів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Ференс, М. В.; Носова, Н. Г.; Фігурка, Н. В.; Варваренко, С. М.; Кір’янчук, В. Ф.; Воронов, С. А.
  Створено методики синтезу та синтезовано амфіфільні поліестерні-псевдополі-амінокислоти з флуоресцентними властивостями за рахунок ковалентного приєднання відповідних фрагментів до макромолекул, оптимізовано вміст флуоресцентних фрагментів у макромолекулі. Комплекс властивостей одержаних кополіестерів, таких як здатність понижати поверхневий натяг водних розчинів, утворювати стабільні міцелярні розчини, солюбілізувати водонерозчинні сполуки та здатність до флуоресценції дають змогу використовувати їх як полімерну основу для нових засобів доставки ліків -тераностиків. The synthesis techniques of hybrid macromolecules of amphiphilic polyester materials (pseudo-poly(amino acid)) were developed. Pseudo-poly(amino acid)s with fluorescence properties were obtained via covalent attachment of corresponding fragments in the macromolecule structure. Optimization of fluorescence fragments content in the macromolecules was conducted. A complex of properties of the obtained copolyesters, such as the ability to reduce the surface tension of aqueous solutions, to form stable micellar solutions, to solubilize water-insoluble compounds, and their fluorescent capacity, allows for using them as a polymer base for new drug carriers, namely the theranostics.
 • Item
  Модифікація крейди рослинними оліями
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Чобіт, М. Р.; Васильєв, В. П.; Кот, В. А.
  Досліджено процеси модифікації крейди рослинними жирами для одержання полімерних композиційних матеріалів. Процес гідрофобізації також можна застосувати у будівельній галузі. Як модифікатор використовували соняшникову олію, якої може накопичуватись значна кількість на підприємствах харчової промисловості. Досліджено кінетику модифікації наповнювача в різних за природою середовищах. Проведено фізико-механічні дослідження одержаних полімерних композитів, які показали збільшення ударної в’язкості та добрі пластифікуючі властивості, що покращує експлуатаційні властивості матеріалів. The processes of modification chalk by vegetable fats, to obtain polymeric composites were investigated. Hydrophobic process can be used in the construction industry too. How modifier was used sunflower oil, which can accumulate a significant amount in the food industry. The kinetics of filler modification in various natural environments were investigated. Physical-mechanical analysis of obtained polymer composites that shown an increase in impact strength and good plasticizing properties, which leads to improved performance properties, was conducted.
 • Item
  Формування полімерних гідрогелів з включеними частинками гідроксиапатиту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Борова, С. Г.; Чобіт, М. Р.; Петришин, І. В.
  Розроблено нові способи синтезу гідрогелевих композитів із наночастинками гідроксиапатиту золь-гель методом. Спочатку наночастинки синтезували в присутності пероксидних олігомерів, які потім забезпечують прищеплення поліакриламіду до поверхні наночастинок. За іншим способом, наповнені гідрогелі утворювались при in situ синтезі наночастинок гідроксиапатиту безпосередньо у структурованих поліакриламідних гелях. Встановлено форму, склад та структуру отриманих наночастинок гідроксиапатиту та полімерних композитів з використанням газо-рідинної хроматографії, рентгеноструктурного аналізу, електронної сканувальної мікроскопії. In this paper we present new methods for synthesis of hydrogel composites with nanoparticles of hydroxyapatite using sol-gel synthesis developed as a result of our investigation. Initially, the nanoparticles were synthesized with present peroxide oligomers, which subsequently provided for polyacrylamide grafting to the surface of nanoparticles. In accordance with another approach, the filled hydrogels were afforded via in situ synthesis of hydroxyapatite nanoparticles straight inside the cross-linked polyacrylamide gels. The shape, composition, and structure of the obtained hydroxyapatite nanoparticles as well as polymer composites were studied using gas-liquid chromatography, X-RD analysis, and scanning electron microscopy.
 • Item
  Термочутливі полімери блочної та гребенеподібної будови на основі олігопероксидних прекурсорів-макроініціаторів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) М’ягкота, О.; Рябцева, А.; Мітіна, Н.; Карабін, М.; Кречик, Н.; Заіченко, О.
  Pадикальною полімеризацією, ініційованою кінцевими або бічними пероксидовмісними фрагментами полімерних макроініціаторів, було синтезовано низку нових термочутливих блок- та гребенеподібних кополімерів на основі N-ізопропілакриламіду. Встановлено взаємозв’язки між природою та складом вихідної мономерної суміші з кінетичними особливостями полімеризації та колоїдно-хімічними характеристиками отриманих полімерів. Структуру всіх полімерів було підтверджено методами ІЧ- та 1Н-ЯМР спектроскопії. A series of novel heat-sensitive block and comb-like N-isopropylacrylamide copolymers were synthesized via radical polymerization initiated by terminal or side peroxide-containing fragments of polymeric macroinitiators. The correlation between the nature and the mixing formula of the initial monomer mixtures and kinetic peculiarities of polymerization as well as colloidal-chemical properties of the obtained polymers has been revealed. The structure of all polymers has been confirmed via IR- and 1H-NMR spectroscopy.
 • Item
  Вплив природи мінерального наповнювача на закономірності формування та властивості гідрогелевих пористих композитів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Семенюк, Н. Б.; Дзяман, І. З.; Боровець, З.І.; Скорохода, В. Й.
  Досліджено полімеризацію композицій 2-гідроксіетилметакрилату із полівінілпіролідоном у присутності мінеральних наповнювачів і встановлено вплив природи та кількості наповнювача на кінетику полімеризації та склад кополімерів. Методом полімеризаційного наповнення одержано композити у вигляді пористих блоків, які рекомендовано для використання в процесах остеогенезу. Підтверджено утворення наночастинок срібла реакцією відновлення аргентуму нітрату у присутності 2-гідроксіетилметакрилату. The polymerization of 2-hydroxyethylmethacrylate compositions with polyvinylpyrrolidone and present mineral fillers has been studied. The influence of the nature and quantity of a mineral filler on polymerization kinetics and formula of copolymers have been revealed. As a result of polymerization filling, the porous block composites have been obtained which are recommended for use in bone formation. The formation of the silver nanoparticles through the silver nitrate reduction reaction with present 2-hydroxyethylmethacrylate has been proved.
 • Item
  Особливості одержання сферичних гідрогелів для систем контрольованого вивільнення ліків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Семенюк, Н. Б.; Когут, О. О.; Чернигевич, І. Д.; Небога, Г. Б.; Скорохода, В. Й.
  Досліджено вплив кількості полівінілпіролідону та природи ініціаторів на гранулометричний склад полімерних частинок, одержаних суспензійною (ко)полімеризацією композицій на основі 2-гідроксіетилметакрилату та полівінілпіролідону. Підтверджено можливість здійснення суспензійної полімеризації композицій у присутності ліків різної будови. Досліджено вплив природи лікарської речовини на дисперсні характеристики полімерних частинок. Синтезовані кополімери рекомендовано для використання як полімерні носії для контрольованого вивільнення ліків. The influence of the quantity of polyvinylpyrrolidone and the nature of initiators on the grain size distribution of polymer particles obtained by the suspension (co)polymerization of 2-hydroxyethylmethacrylate-polyvinylpyrrolidone compositions has been studied. The possibility of suspension polymerization of compositions with present drugs of different structure has been proved. The influence of the drug nature on the dispersion properties of polymer particles has been studied. The synthesized copolymers are recommended as polymeric systems for controlled drug release.
 • Item
  Метод формування композиційних мембран на основі гідрогелевих плівок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Яцульчак, Г. В.; Мельник, Ю. Я.; Цвик, В. Р.; Суберляк, О. В.
  Підібрано якісний склад субфази для модифікування гідрогелевих мембран ультратонким поліамідним шаром. Розроблено лабораторну установку, яка дає змогу наносити поверхневий шар з поліаміду за безпосереднього контакту гідрогелевої плівки з тонким шаром модифікувального розчину. Одержано композиційні плівкові мембрани на основі рідкоструктурованих кополімерів гідроксіетилметакрилату з полівініл-піролідоном та аліфатичного поліаміду. Міцність одержаних мембран у гідратованому стані може сягати 1,1 МПа, а коефіцієнт проникності за хлоридом натрію - (0,3¸2,3)×104 моль×м-2×год-1. As part of the study, the qualitative subphase content for the modification of hydrogel membranes by ultrathin polyamide layer has been selected. The laboratory facility that allows for applying the surface layer of polyamide upon the direct contact of the hydrogel film with a thin layer of the modifying solution has been developed. The compositional film membranes based on hydroxyethyl methacrylate cross-linking copolymers with polyvinylpyrrolidone and aliphatic polyamide have been obtained. The strength of the membranes obtained in the hydrated state can reach 1.1 MPa, and the coefficient of permeability under the sodium chloride is (0,3¸2,3)×104 mol×m-2×hr-1.
 • Item
  Закономірності структурування модифікованих полівінілхлоридом поліестерних композитів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Самойлюк, Д. С.; Левицький, В. Є.; Гуменецький, Т. В.; Фігурка, О. М.
  Досліджено вплив полімерного модифікатора полівінілхлориду (ПВХ) та метал-силікатних наповнювачів на фізико-хімічні закономірності структурування ненасиченої поліестерної смоли. Встановлено, що введення у поліестерну композицію Zn-вмісних силікатних утворень сповільнює швидкість тверднення, а введення Ni–вмісних силікатних утворень і ПВХ пришвидшує процес тверднення поліестерних олігомерів. Запропоновано можливий механізм структурування ненасичених поліестерних смол у присутності полівінілхлориду та металовмісних полімерів-силікатних утворень. The influence of polyvinyl chloride (PVC) polymer modifier and metal-silicate fillers on the physico-chemical regularities of unsaturated polyester resin patterning. The results suggest that adding Zn-containing silicate structures in polyester composition leads to slower cure rate, while introduction of Ni-containing silicate structures and PVC accelerates process of curing of polyester oligomers. A possible mechanism for patterning the unsaturated polyester resins in the presence of polyvinyl chloride and metal-containing polymers, the silicate structures, has been suggested.
 • Item
  Закономірності желювання модифікованих полівінілхлоридних матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Ларук, Ю. В.; Левицький, В. Є.
  Наведено результати віскозиметричних досліджень систем полівінілхлорид-полімерний модифікатор – діоктилфталат. Виявлено вплив процесу желювання на реологічні властивості модифікованих полівінілхлоридних пластикатів. Встановлено вплив полістирольних модифікаторів (суспензійного та удароміцного полістиролу) та дрібнодисперсних Ba, Zn-вмісних полімер-силікатних композитів на процес желювання, характер кривих течії та реологічні характеристики: індекс течії і границю текучості пластифікованого полівінілхлориду. The results of viscometry studies of the systems of poly(vinyl chloride)-polymer modifier – dioctylphthalate are presented. The impact of gelation on the rheological properties of modified PVC compounds has been revealed. The effect of polystyrene modifiers (suspension and shockproof polystyrene) and fine Ba, Zn-containing polymer-silicate composites on gelation process, the nature of flow curves and rheological properties, i. e. the flow index and liquid limit of plasticized poly(vinyl chloride) have been detected.
 • Item
  Наповнення композицій полівінілпіролідону гідроксиапатитом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Земке, В. М.; Чопик, Н. В.
  На основі композицій 2-гідроксиетилметакрилату з полівінілпіролідоном досліджено вплив гідроксиапатиту на значення кута змочування на підкладках різної природи, а саме: “скло органічне”, “скло силікатне”, “кераміка з глянцевою поверхнею”, “кераміка з необробленою поверхнею”, “сталева пластина”, “кісткова тканина”. Встановлено вплив природи та кількості неорганічного наповнювача на адгезивну здатність комопзицій. Визначена адгезивна міцність клейового шва композиції полівінілпіролідону та гідроксиапатиту з додаванням низькомолекулярного доданку. As exemplified in the 2-hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpyrrolidone compositions, the influence of hydroxyapatite on the value of the contact angle of the linings of the different nature, such as “organic glass”, “silicate glass”, “ceramics with a glossy surface”, “ceramics with a rough surface”, “steel plate”, and “bone tissue” has been studied. The effect of the nature and quantity of an inorganic filler on the adhesion ability of the composition has been determined. The adhesive strength of the adhesive line of polyvinylpyrrolidone and hydroxyapatite compositions with a low-molecular additive has been defined.
 • Item
  Термогравіметричні дослідження полівінілпіролідону, модифікованого монтморилонітом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Красінський, В. В.; Кочубей, В. В.; Клим, Ю. В.; Гайдос, І.
  Методами диференційно-термічного та термогравіметричного аналізів досліджено вплив монтморилоніту (ММТ) на термостійкість полівінілпіролідону (ПВП). Зразки монтморилоніт-полівінілпіролідонової суміші характеризуються вищою термічною стійкістю, ніж зразок полівінілпіролідону, ступінь зростання температури початку деструкції залежить від співвідношення компонентів. Початок термічної деструкції композиції ММТ: ПВП = 1:7 зміщений в область вищих температур (260 °С), тоді як для зразків ПВП, ММТ: ПВП = 1:3 і ММТ: ПВП = 1:5 термодеструкція починається за температур 200 і 220 °С відповідно. The influence of montmorillonite (MMT) and polyvinylpyrrolidone (PVP) ratio on thermal stability of obtained compositions is investigated using methods of differential thermal and thermogravimetric analysis. Samples montmorillonite-polyvinylpyrrolidone mixture are characterized by higher thermal stability than polyvinylpyrrolidone sample. Degree temperature rise early destruction depends on the ratio of the components. The beginning of thermal destruction of the composite with MMT: PVP = 1:7 is shifted toward the area of higher temperatures (260°C). At the same time thermal destruction begins at 200 °C for PVP and 220 °C – for the composite withMMT: PVP = 1:3 and MMT: PVP = 1:5.