Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2014. – № 787

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 479 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 92
 • Item
  Розроблення та дослідження властивостей мастильно-охолоджувальних рідин на основі полівінілпіролідону та поліакриламіду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шаповал, Й. М.; Кочубей, В. В.; Суберляк, О. В.; Полюжин, І. П.; Козак, М. Б.
  Ґрунтуючись на дослідженні концентраційних залежностей динамічної в’язкості та поверхневого натягу водних розчинів полівінілпіролідон та поліакриламід, показано, що кращою полімерною складовою для синтетичних мастильно-охолоджувальних рідин є полівінілпіролідон. Під час застосування полівінілпіролідону можливим є істотне підвищення корозійної активності технологічних рідин, яку можна зменшити введенням іншої полімерної складової – поліакриламіду та інгібіторів корозії. In the article the concentration dependencies of dynamic viscosity and surface tension of aqueous solutions of polyvinylpyrrolidone and polyacrylamid were researched. It was shown that polyvinylpyrrolidone is more preferable polymeric constituent for synthetic lubricating liquids. When using the polyvinylpyrrolidone, a significant increase of corroison activity of technological liquids is likely to occur and can be decreased with another polymeric constituent - polyacrylamid and corrosion inhibitors.
 • Item
  Захисна дія інгібіторів корозії під час репасивації алюмінію
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гуменецький, Т. В.; Хлопик, О. П.; Зінь, І. М.; Самойлюк, Д. С.
  Досліджена захисна дія хроматного та фосфатного неорганічних інгібіторів корозії на механічно активованій поверхні алюмінію. Значення електродного потенціалу алюмінію під час його репасивації у контрольному та інгібованому корозійних середовищах на 100–400 мВ менше, ніж під час вільної корозії, що вказує на можливість перебігу гальванічної взаємодії між активованими та непошкодженими ділянками металу. Швидкість репасивації алюмінію найвища в неінгібованому та інгібованому хроматом середовищі і трохи нижча у фосфатовмісному розчині. Два інгібітори істотно знижують густину струму потенціостатичної поляризації зрізу алюмінію внаслідок утворення захисної плівки. Найефективніший за цих умов хроманий інгібітор корозії. The protective effect of chromate and phosphate inorganic corrosion inhibitors on the mechanically activated aluminium surface was studied. It was determined that the value of the electrode potential of aluminum during its repassivation in the control and inhibited corrosive environments was 100-400 mV lower than at free corrosion, which indicates the possibility of galvanic interaction between activated and not damaged areas of metal. Aluminium repassivation rate was highest in uninhibited and chromate inhibited solutions and somewhat lower in phosphate solution. Both inhibitors significantly reduce the current density of potentiostatic polarization of freshly cut aluminium in consequence of the formation of aprotective film. The chromate inhibitor of corrosion is the most effective under these conditions.
 • Item
  Вплив молекулярної маси полівінілпіролідону на адгезійну здатність композицій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Земке, В. М.; Чопик, Н. В.; Бурча, Т. М.
  Досліджено вплив концентрації водного розчину полівнілпіролідону з різною молекулярною масою на значення кута змочування з використанням підкладок різної природи. Розраховано співвідношення роботи адгезії до роботи когезії для усіх композицій. The influence of concentration of polyvinylpyrrolidon water solution with different molecular mass on the value of wetting angle with the use of underlayer of different nature was researched. The correlation of adhesion to cohesion work for all compositions was calculated.
 • Item
  Срібловмісні композити полівінілпіролідону з антибактеріальними властивостями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Семенюк, Н. Б.; Дудок, Г. Д.; Комаровська-Порохнявець, О. З.; Скорохода, Т. В.; Нечай, Я. Р.
  Досліджено полімеризацію наповнених гідроксіапатитом композицій 2-гідро-ксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності солей арґентуму і встановлено, що солі арґентуму уповільнюють швидкість полімеризації. Синтезовано композити у вигляді пористих блоків, які містять у своїй структурі наночастинки срібла, та підтверджено їхні бактерицидні та фунгіцидні властивості. The polymerization of hydroxylapatite compositions of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone in the presence of silver salts was researched, and it was found that silver salts retard the polymerization velocity. The composites as porous blocks, that containing in their structure silver nanoparticles, were synthesized and their antibacterial and antifunginal properties were confirmed.
 • Item
  Особливості одержання наночастинок срібла у присутності полівінілпіролідону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Семенюк, Н. Б.; Костів, У. В.; Дзяман, І. З.; Клим, Ю. В.; Скорохода, В. Й.
  Досліджено закономірності одержання наночастинок срібла реакцією відновлення його з солей полівінілпіролідоном без використання традиційних відновників, зокрема токсичних. Встановлений вплив природи солі арґентуму, середовища, молекулярної маси полівінілпіролідону на розмір наночастинок. The regularities of receiving the silver nanoparticles by reaction of silver restoring from salts with polyvinylpyrrolidone without using the conventional restoring agents, including toxic substances, were researched. The influence of silver salt nature, medium, polyvinylpyrrolidone molecular weight on the size of nanoparticles was determined.
 • Item
  Вплив міжмолекулярних взаємодій на сумісність полівінілхлориду і полістиролу у діестерфталатних пластифікаторах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ларук, Ю. В.; Калагурка, А. М.; Левицький, В. Є.
  Встановлений вплив компонентного складу і природи пластифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій у системі полівінілхлорид – полістирол – діестерфталат та оптичні характеристики розчинів полімерів. Виявлено вплив міжмолекулярних взаємодій на параметр сумісності між макромолекулами. The influence of component composition and nature of plasticizer on the nature of intermolecular interactions in the system polyvinyl chloride - polystyrene - diesterphtalate and optical properties of polymer solutions is ascertained. The influence of intermolecular interactions on the compatibility parameter between macromolecules is revealed.
 • Item
  Формування тонких шарів реакційно здатних кополімерів на планарних поверхнях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Чобіт, М. Р.; Нікітішин, Є. Ю.; Долинська, Л. В.; Монцібович, Р. О.
  Досліджено процеси одержання та властивості тонких полімерних плівок сітчастої будови на основі реакційноздатних кополімерів. Показано, що зшиті сітчасті структури формуються як за рахунок реакцій пероксидних груп, присутніх у структурі кополімерів, так і за рахунок взаємодії ангідридних груп з біфункціональними спиртами. Визначено оптимальні умови та співвідношення компонентів для формування сітчастих тривимірних структур з високим ступенем зшивки. The processes of receiving and the properties of thin polymer pellicles of network structure on the basis of reactionary copolymers were researched. It was shown that the cross linked network structures are formed as a result of the reactions of peroxide groups presented in polymer structure as well as due to the interactions of anhydride groups with bifunctional alcohols. The optimal conditions and component correlation for the formation of network three-dimensional structures with high linking level were determined.
 • Item
  Активаційне наповнення ненасичених поліестерних смол
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Суберляк, О. В.; Шибанова, А. М.; Челядин, Л. І.; Мельник, Ю. Я.
  Встановлено вплив дисперсного поверхнево модифікованого оксиду титану (IV) на умови тверднення ненасичених поліестерних смол та властивості композитів. Встановлено режими тверднення поліестерних смол і виявлено активаційну роль наповнювача на формування композитів з покращеними експлуатаційними характеристиками. The influence of dispersed surface modified titanium oxide (IV) on the conditions of confirmation of unsaturated polyester resins and properties of composites was ascertained. The regimes of confirmation of polyester resins and detected activation role of filler for forming the composites with improved operational characteristics were determined.
 • Item
  Аналіз ефективності процесу екструзії пористого поліетилену
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тор-Святек, А.; Красінський, В. В.; Дулебова, Л.
  Наведено результати досліджень оцінки ефективності процесу екструзії мікропористого поліетилену низької густини модифікованого спінювальним агентом у вигляді мікросфер. In the article the research results of the efficiency of the extrusion process of microporous low density polyethylene modified with foaming agent in the form of microspheres are presented.
 • Item
  Розрахунок та обґрунтування технологічних параметрів одержання плівкових гідрогелевих матеріалів відцентровим формуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Волошкевич, П. П.; Коваль, Ю. Б.
  На основі експериментальних та теоретичних досліджень проаналізовано технологічні параметри процесу формування гідрогелевих плівкових матеріалів методом відцентрового формування. Дослідженням механіки руху композиції у відцентровій формі отримані теоретичні залежності, які встановлюють зв’язок між геометричними характеристиками форми та швидкістю її обертання з технологічними параметрами формування плівок. The analysis of technological parameters of hydrogel film materials formation process is carried out on the basis of experimental and theoretical investigations by centrifugal forming method. The theoretical dependences that are determining the relationship between geometric characteristics of form and it’s rotation rate with technological parameters of films formation were received through investigation of composition movement mechanics in centrifugal form.
 • Item
  Вплив природи полімеру і хлориду металу на закономірності одержання полімер-силікатного композиту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Масюк, А. С.; Нечипор, Р. В.; Левицький, В. Є.
  Встановлений вплив концентраційних чинників, природи хлориду металу, вмісту полівінілпіролідону на закономірності одержання модифікованих силікатів металів. Обґрунтовано умови та раціональні технологічні параметри сумісного осадження водорозчинних силікатів та полімерів під впливом хлоридів металів. In the article the influence of the concentration factors, the nature of the metal chloride and polyvinylpyrolidone content on the regularities of receiving the modified silicates of metals is ascertained. The conditions and rational technological parameters of compatible deposition of water-soluble silicates and polymers under the influence of metal chlorides are determined.
 • Item
  Використання RED-OX систем на основі CE4+ для одержання пероксидвмісних полімерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) М’ягкота, О. С.; Рябцева, А. О.; Мітіна, Н. Є.; Гевусь, О. І.; Долинська, Л. В.; Заіченко, О. С.
  Гетеротелехелатні олігомери та блок-кополімери з кінцевими пероксидним, глюкозним та іншими функціональними фрагментами були синтезовані полімеризацією, ініційованою RedOx системою –OH вмісні речовини та сіль Ce4+ в присутності пероксидовмісного агента передачі ланцюга. Були досліджені структурні та колоїдно-хімічні властивості олігопероксидів. The heterotelechelic oligomers and block-copolymers with ultimate peroxide, glucose and other functional fragments were synthesized by polymerization, initiated by RedOx system – OH agents and Ce4+ salt in the presence of peroxide chain transfer agent. The structural and colloidal-chemical properties of oligoperoxides were studied.
 • Item
  Гетерофазний синтез графт-кополімерів з гідрофільними та гідрофобними бічними ланцюгами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Коротич, М. В.; Долинська, Л. В.; Букартик, Н. М.; Токарев, В. С.
  Пропонується новий підхід до керованого синтезу амфіфільних графт-кополімерів, який полягає у проведенні одночасної або послідовно-паралельної гетерофазної прищеплювальної полімеризації різних за полярністю мономерів на межі розділу фаз за умов їх локалізації у різних фазах. Досліджено стабілізаційні властивості одержаних кополімерів з гідрофільними і гідрофобними бічними ланцюгами для прямих та зворотних систем. In this paper a new approach to the controlled synthesis of amphiphilic graft copolymers is proposed. The approach consists in the conduction of simultaneous or serial-parallel heterophase grafting polymerization of monomers, different by their polarity, at the interface of phases under conditions of their localization in the separated phases. The stabilizing properties of the obtained copolymers with hydrophilic and hydrophobic side chains for direct and reverse systems are investigated.
 • Item
  Амфіфільні діестери піромелітової кислоти для солюбілізації ліпофільних речовин у воді
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Хоменко, О. І.; Кудіна, О. О.; Бубен, Р. Г.; Будішевська, О. Г.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.
  Амфіфільні ПАР – діестери піромелітової кислоти з ліпофільними та гідрофільними фрагментами використано для колоїдного розчинення ряду ліпофільних речовин. Амфіфільні ПАР у водному середовищі утворюють сферичні міцели та міцелярні агрегати, які солюбілізують водонерозчинні речовини залежно від їх природи та будови ПАР. Amphiphilic surfactants, diesters of pyromellitic acid with lipophilic and hydrophilic fragments, were used for colloidal solubilization of lipophilic agents. In aqueous solution amphiphilic surfactants form spherical micelles and micellar aggregates which solubilize water-insoluble agents, depending on their nature and surfactant structure.
 • Item
  Створення композицій гідрогелів як матриць для трансдермальних систем доставки ліків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Варваренко, С. М.
  Показана можливість створення гідрогелевих композицій на основі армованого перехреснозшитого поліакриламіду, наповненого наночастинками амфіфільного поліестеретеру, для трансдермальних засобів доставки ліків. The possibility of formation of hydrogel compositions based on the reinforced crosslinked polyacrylamide filled with amphiphilic polyesterether nanoparticles for transdermal drug delivery systems is shown.
 • Item
  Гідрогелі на основі похідних сукцинатів хітозану як абсорбенти барвників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Жолобко, О. Ю.; Демчук, З. І.; Бук, М. І.; Вострес, В. Б.; Будішевська, О. Г.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.
  Термічною обробкою ксерогелів, одержаних висушуванням водорозчинних поліетиленглікольвмісних сукцинатів хітозану (Хіт), без використання додаткових активаторів функціональних груп або каталізаторів проводили формування тривимірної полімерної структури. Одержані зразки набрякають у воді з утворенням гідрогелів, здатних до абсорбування та вивільненя барвників родаміну G та малахітового зеленого. The three-dimensional polymer structure was formed by the thermal treatment of xerogels, received by drying the watersoluble polyoxyethylene chitosan succinates without any additional activators of functional groups or catalysts. The obtained samples are swelling in water with forming hydrogels, capable to absorption and release of rhodamine G and malachite green dyes.
 • Item
  Кополімеризація похідних α-амінокислот з діолами у присутності гліцерину
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тарас, Р. С.; Нагорняк, М. І.; Ільчук, В. О.; Самарик, В. Я.; Воронов, С. А.
  Отримано перехресно зшиті поліестери на основі глутамінової кислоти, гліцерину та спиртів оксиетиленового та оксипропіленового ряду. Показано що такі поліестери здатні формувати стабільну дисперсію з частинками мікронного розміру. The cross linked polyesters based on glutamic acid, glycerol and oxyethylene and oxypropylene alcohols were received. It was shown that those polyesters are able to form stabilized dispersion with microsized particles.
 • Item
  Polymer nanocomposite films embedded carbon nanotubes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Petrus, R. Yu.; Tokarev, V. S.
  The conductive nanocomposite films on the basis of reactionary copolymers with embedded carbon nanotubes were received. The percolation threshold of obtained nanocomposites was determined and it was shown that its value depends on the size of specific surface of nanotubes, composition and conditions of composite obtaining. Одержано струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційноздатних кополімерів з вбудованими вуглецевими нанотрубками. Визначено поріг перколяції одержаних нанокомпозитів і показано, що його значення залежить від величина питомої поверхні нанотрубок, складу та умов одержання композиту.
 • Item
  Amphiphilic aminofuncional diesterethers as dispersed system stabilizers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ferens, M. V.; Nosova, N. G.; Fihurka, N. V.; Dron, I. A.; Varvarenko, S. M.
 • Item
  Синтез функціональних кополімерів методом полімераналогічних перетворень для інкапсулювання ефірних олій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сердюк, В. О.; Борова, С. Г.; Надашкевич, З. Я.; Токарев, В. С.
  Проведено модифікацію функціональних пероксидвмісних терполімерів методом полімераналогічних перетворень. Досліджено кінетичні закономірності процесу модифікації, підтверджено якісний склад модифікованих кополімерів. Здійснено формування полімерних мікрокапсул на основі модифікованих кополімерів як оболонко-твірного матеріалу, що містять інкапсульовану лавандову ефірну олію із застосуванням екстракційно-коацерваційного методу мікрокасулювання. Досліджено вплив швидкості диспергування, температури, рН на розмір мікрокапсул. The modification of functional peroxidic terpolymers was carried out by polymeranalogous transformation method. The kinetic regularities of modification process were studied, and the qualitative composition of the modified copolymers was confirmed. The formation of polymeric microcapsules based on modified copolymers as a cover-generating material, and containing incapsulated lavender essential oil by applying the coacervationextraction method of microencapsulation was performed. The influence of dispersion speed, temperature, pH on the size of microcapsules was studied.