Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2011. – № 701

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 701 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 120 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Міцність основних елементів кулькової муфти вільного ходу велосипеда
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сороківський, О. І.; Носов, Ю. Є.
  Розглянуто теоретичні дослідження кулькової муфти вільного ходу задньої втулки велосипеда. Побудовано тривимірну модель муфти та виконано розрахунок на міцність основних її елементів. Для перевірки теоретичних досліджень виготовлено дослідний зразок, і перевірено його працездатність у реальних умовах експлуатації. В результаті досліджень виявлено ділянки, де виникають значні контактні напруження. In article the theoretical researches of a overrunning ball clutch of a back cartridge of a bicycle is considered. The volumetric model clutch is created and the account on durability of its basic elements is carried out. For check of theoretical researches the skilled sample is made, and its serviceability in real conditions of operation is checked up. As a result of the carried out researches it is revealed places, where there are significant contact pressure.
 • Item
  Дослідження динаміки руху дволанкового автовоза
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кузьо, І. В.; Житенко, О. В.; Зінько, Р. В.
  Досліджено динаміку руху дволанкового автовоза за допомогою математичної моделі, що враховує особливості компонування такого транспортного засобу, пружне закріплення транспортованих вантажів, умови експлуатації та руху. The mathematical model of the motion dynamics of joint arthrous two sections autocart is offered. A model takes into account the features of arrangement of transport vehicle, resilient fixing of the transported loads, condition of exploitation and motion.
 • Item
  Оцінка міцності надземних переходів магістральних газопроводів при обслуговуванні опорних елементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кичма, А. О.; Гелетій, В. М.; Новіцький, Я. М.
  Розглянуто методику комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану надземних переходів магістральних газопроводів при їх підйомі над опорами під час робіт з обслуговування опорних елементів таких переходів за різних експлуатаційних умов. The methods of computer design of the tensely-deformed state of above-ground transitions of main gas pipelines are considered at their getting up above supports at conducted works on maintenance of supporting elements of such transitions at different operating terms.
 • Item
  Аналіз аеродинамічних та інерційних навантажень тихохідного вітроколеса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кузьо, І. В.; Корендій, В. М.; Прокопець, Н. І.
  Поставлено задачу аналізу динаміки тихохідного вітроколеса, розроблення методики розрахунку його конструктивних елементів з урахуванням аеродинамічних, відцентрових, гіроскопічних, коріолісових сил та сил тяжіння, реалізації розробленої методики для конструювання лопатей вітроколеса вітроенергетичної установки потужністю 0.5 кВт. The article raised the problem of dynamics analysis of low-speed wind-wheel, developing methods of calculation of its structural elements including aerodynamic, centrifugal, gyroscopic, gravitational and Coriolis forces, implementing the developed technique for constructing blades of the wind-wheel for wind-power installation with a capacity of 0.5 kW.
 • Item
  Математична модель циклоїдального зачеплення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Іванов, В. В.; Чумак, Н. В.; Данило, Я. Я.
  Проаналізовано методи розрахунку циклоїдального зачеплення – геометричні та на міцність. Розроблено математичну модель циклоїдального зачеплення, яка дала змогу знайти раціональні співвідношення геометричних параметрів, що забезпечують підвищення продуктивності насоса за рахунок збільшення об’єму рідини в міжзубовій западині, за умови забезпечення достатньої контактної та згинальної міцності зубів. Знайдена чутливість геометричних входів математичної моделі щодо об’єму рідини міжзубової западини. The methods of geometrical and strength calculationof the cycloid gearing are analysed. The mathematical model of the cycloid gearing, whichallowed to find rational correlations of geometrical parameters which providethe increaseof the productivity a pump due to the increase of volumeof liquid in teeth gash, is developed, on condition of providingof sufficient contact and bend strength of teeth. The sensitiveness of geometrical entrancesof mathematical model is found in relation to the volumeof liquid of teeth gash.
 • Item
  Проектування систем динамічних гасників коливань різних типів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дівеєв, Б. М.; Керницький, І. С.; Лебіга, В. М.
  Розглянуто методи розрахунку й оптимізації конструкції динамічних гасників коливань (ДГК). Подано дискретно-континуальні моделі динамічних систем: обертових машин, віброзахисних платформ, подовгастих елементів колісних машин – ДГК. Описано малопараметричні схеми аналізу вібрації та генетичних алгоритмів оптимізації. Показано приклади оптимальних конструкцій ДГК. The paper deals with the methods of calculation andoptimization of constructions with the dynamic vibration absorbers (DVA). The discrete-continue models of dynamic systems: rotating machines, vibro protection plates, wheel machines elongated elements – DVA’s are offered. Few parameters numerical schemes of vibration analysis and genetic optimization algorithms are under discussion. Examples of optimal DVA’s designs are presented.
 • Item
  Розрахунок та оптимізація шумопоглинальних шаруватих пластин з додатковими масами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дівеєв, Б. М.; Коник, І. В.; Пастернак, М. Г.
  Запропоновано нову процедуру для отримання звукоізолюючих параметрів плит типу «сендвіч» з додатковими дискретними елементами типу динамічних гасників коливань (ДГК). Основна перевага цього методу в тому, що він не ґрунтується на жорстких припущеннях щодо моделі плити. Для акустичних розрахунків розглядається еквівалентна “сендвічу” балка Тимошенка. The present paper is an attempt at proposing a novel procedure to derive the sound isolation parameters for sandwich plates with the presence of an additional discrete elements as dynamic vibration absorbers (DVA). The main advantage of the present method is that it does not rely on strong assumptions about the model of the plate. For acoustic calculations Timoshenko beam equivalent to sandwich is under discussion.
 • Item
  Встановлення раціональних пружних параметрів двочастотних резонансних вібраційних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гурський, В. М.; Шпак, Я. В.
  Розглянуто задачу встановлення заданих двочастотних резонансних режимів роботи вібраційної системи з розрахунком жорсткостей її пружних ланок та номінального зусилля електромагнітного збурення. This article describes the set of twofrequency resonance modes of operations of the oscillation system by the calculation of inflexibilities of it resilient system and nominal effort of electromagnetic indignation.
 • Item
  Визначення амплітудно-частотних характеристик електромагнітного вібраційно-відцентрового зміцнювача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кусий, Я. М.; Топільницький, В. Г.
  Розроблено алгоритм визначення амплітудно-частотних характеристик вібраційно-відцентрового зміцнювального пристрою. Наведено принципову схему устави та вібровимірювального комплексу для дослідження амплітудно-частотних характеристик вібраційного зміцнювача, описано їхню будову та принцип роботи. Проаналізовано результати експериментальних досліджень. The gain-frequency characteristics determination algorithm of vibrational-centrifugal strengthening treatment is worked out. A fundamental chart over of setting and vibromeasuring complex for gain-frequency characteristics research of vibrational-centrifugal strengthening treatment is brought. Structure and work’s principle of setting it is described. The experimental researches results are analysed.
 • Item
  Алгоритм моделювання руху автобусів у типових їздових циклах та особливості розрахунку лінійної витрати палива
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Крайник, Л. В.; Боднар, М. Ф.
  Наведено алгоритми імітаційного моделювання руху автобусів II та III класів у типових приміському, міжміському та магістральному їздових циклах (тестах) для оцінки лінійних норм витрати палива та паливно-швидкісної характеристики. There are presented algorithms of simulation drive of the II and III classes buses in a typical suburban, intercity and long way cycles (tests) to measure linear norms of fuel consumtion.
 • Item
  Моделювання режиму кручення каркаса кузова міського автобуса типу LOW-ENTRY
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Горбай, О. З.; Голенко, К. Е.
  Описано режим кручення каркаса кузова міської моделі автобуса типу Low-entry з визначенням зон можливих перевантажень та місцезнаходження недопустимих значень напружень та деформацій в них. За допомогою комп’ютерного моделювання проаналізовано особливості поведінки варіанта поєднання класичної задньої та низькопідлогової передньої частини автобуса середнього класу типу Low-entry при крайових умовах навантажень. A twisting of body framing of low-entry city bus model with determination of areas of possible overloads and location of impermissible values of tensions and deformations in them was calculated. Computer simulation has allowed to define features of common behaviour of bus body framing combined of a classic part on the back and the low floor on the front under action of boundary conditions.
 • Item
  Експериментальне дослідження кратної самосинхронізації дебалансних віброзбудників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ярошевич, М. П.; Тимощук, В. М.; Силивонюк, А. В.
  Здійснено експериментальну перевірку можливості отримання стійких режимів кратної самосинхронізації дебалансних збудників вібраційних машин з тримким тілом, що здійснює плоскі коливання. The experimental testing of possibility of gaining the multiple self-synchrozation stable modes disbalance exciters of vibration machines containing carrying body that makes plane vibration is carried out.
 • Item
  Розрахунок довгомірних металоконструкцій кранів з урахуванням геометричної нелінійності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гелетій, В. М.
  Розглянуто питання комп’ютерного моделювання механічних систем з довгомірними металоконструціями значної податливості, навантаженими стискаючими зусиллями. Такі системи описуються нелінійними рівняннями рівноваги. На прикладі баштового крана запропоновано процедуру деформаційного розрахунку і розрахунку на стійкість таких систем. The question of computer design of the mechanical systems is considered with long-length metallic constructions of considerable pliability, by the loaded squeezing efforts. Such systems are described by nonlinear equalizations of equilibrium. On the example of tower faucet the offered procedure of deformation calculation and calculation is on firmness of such systems.
 • Item
  Асимптотичний метод у дослідженні впливу періодичних сил на нелінійні коливання гнучких елементів привода
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хитряк, О. І.; Сокіл, М. Б.
  Для дослідження коливних процесів у двовимірних гнучких тілах, які характеризуються сталою швидкістю поздовжнього руху, розроблено методику визначення впливу нелінійних та періодичних сил на основні параметри коливань. Розглянуто нерезонансний і резонансний випадки. It is developed the technique of determination the influence of nonlinear and periodic forces on the main parameters fluctuations to study the oscillatory processes in two-dimensional flexible elements, which are characterized by constant speed of longitudinal motion. They are considered non-resonant and resonant cases.
 • Item
  Напруження, зона зчеплення та тертя в контакті двох тіл подвійної кривини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Римар, О. М.
  Одержано та доведено до інженерного рівня формули для обчислення нормальних напружень і параметрів зони зчеплення та тертя в контакті двох тіл подвійної кривини. Знайдено формули для обчислення та досліджено параметри тертя кочення в повному діапазоні значень ексцентриситету еліпса поверхні контакту. It is got and well-proven to the engineering level of formula for the calculation of normal tensions and parameters of area of tripping and friction in the contact of two bodies of bicurvature. Formulas are found for a calculation and investigational parameters of friction of woobling in the complete range of values of ексцентриситета ellipse of surface of contact.
 • Item
  Метод розрахунку клинопасових передач за коефіцієнтами запасу міцності приводних пасів
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2011) Павлище, В. Т.; Предко, Р. Я.
  Запропонований метод дає змогу обґрунтовано вибирати тип перерізу клинового паса і призначати конструктивні параметри пасової передачі для повного використання навантажувальної здатності приводних пасів. Метод ґрунтується на сучасних теоретичних положеннях забезпечення витривалості клинових пасів для заданих умов експлуатації пасових передач і дає результати, які узгоджуються з чинними стандартами. Method of calculation makes it possible to rationally choose the v-belt and the design parameters of belt transmission. This method allows full use of load carrying capacity of v-belts. Method is based on the modern theory of fatigue fracture belts and agreed with the standard.
 • Item
  Вплив локальних навантажень на напружено-деформований стан тонкостінного трубопроводу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Харченко, Є. В.; Новіцький, Ю. Я.
  Виконано дослідження напружено-деформованого стану наземних переходів магістральних газопроводів при їх підйомі над опорами з урахуванням локальних навантажень від взаємодії опорних елементів підіймального пристрою з трубопроводом. Здійснео порівняльний аналіз напружень у тонкостінному трубопроводі без урахування впливу локальних навантажень та з урахуванням їхнього впливу на напружено- деформований стан труби. Research of the tensely-deformed state of surface transitions of main gas pipelines is executed at their getting up above supports taking into account the local loading from cooperating of supporting elements of jeck with a pipeline. The comparative analysis of tensions is conducted in the thin-walled pipeline without the account of influence of the local loading and taking into account their influence on the tensely-deformed state of pipe.
 • Item
  Оцінка технічного стану колісних вузлів автомобіля за параметрами коливань непідресорених мас
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Нємий, С. В.; Данило, Я. Я.
  Досліджено вплив непідресорених мас на вібраційне навантаження кузова автомобіля. Наведено теоретичні викладки, що обґрунтовують можливість оцінювання технічного стану коліс автомобіля та ланок їхнього привода за параметрами власних коливань непідресорених мас. The impact of sprung mass on the oscillating load of the cab of the car is explored. Theoretical computes which ground of possibility of marc of technical state of wheels of the car and links of it occasion by parameters of oscillation of not sprung mass are adduced.
 • Item
  Рекуперація енергії гальмування легкового аватомобіля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Миськів, Т. Г.; Янчик, Н. Р.
  Розглянуто проблеми, пов’язані з рекуперацією енергії гальмування в гібридному приводі за допомогою стиснутого повітря. Запропонована система рекуперації енергії із періодичною трансформацією традиційного поршневого чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння у двотактний компресор чи пневматичний двигун залежно від режиму роботи. Problems associated with energy braking recovery in a hybrid drive using compressed air were considered. The energy recovery system through the periodic transformation of traditional four-stroke internal combustion engine in two-stroke compressor or pneumatic engine depending on the mode operation was proposed.