Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – Випуск №20

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – Випуск 20. – 188 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Зміст до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 20
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Титульний аркуш до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 20
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Українська соціал-демократична партія: періодичні видання та діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Хімяк, О.
  Розглядається діяльність Української соціал-демократичної партії та докладно досліджується роль преси у внутрішньопартійному та загальнополітичному житті галицького суспільства. In our work we look at the activity of the USDP and research the role of the press in the in lad-partial and social-political life of Halician society.
 • Item
  Внутрішні війська – елітні формування Воєнної організації української держави
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Луньков, А.; Харахаліль, Л.
  Розкривається історія, основні етапи, особливості формування внутрішніх військ МВС України, зміст нормативно-правових документів, що регламентують діяльність внутрішніх військ, їхню взаємодію з іншими структурними елементами Воєнної організації – Збройними силами, Прикордонними військами тощо. Особлива увага приділяється реформуванню, перебудові внутрішніх військ, їхніх зусиль із захисту прав і свобод громадян, національної безпеки, конституційного ладу у державі. The history, main stages, peculiarities of internal forces MHA of Ukraine forming, content of normative and law documents, which regular the internal forces activities, Their cooperation with other structural elements of military organization – Armed Forces, Frontier Forces and others are revealed in the article. Particular attention is focused on the lasting reforming, internal forces reconstructions, their efforts in rights and freedom protection of citizens, national security and constitutional system in our state.
 • Item
  Релігійний фактор у політичному житті кримських татар в умовах трансформації державотворчих процесів в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Щерба, О.
  Проаналізовано перебіг розвитку та інтеграції ісламського чинника у Криму в умовах становлення та розбудови незалежної України. Здійснено спробу аналізу ступеня впливу релігійного фактора на політичні процеси у житті репатрійованих кримських татар. The motion of process of development and integration of Islam factor in Crimea in the conditions of becoming and building of independent Ukraine is analysed. The attempt of analysis the degree of religious factor influence on political processes in life of repatriated Crimean Tatars is carried out.
 • Item
  Нормативно-правові межі маніпулювання у політичному процесі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кучма, Л.
  Розглянуто проблему нормативно-правового обмеження маніпулювання у сучасних політичних процесах, приділено увагу міжнародним стандартам у забезпечення вільних та чесних виборів. Автор стверджує, що нормативно-правові межі відіграють ключову роль у системі обмежень політичного маніпулювання. This article is devoted to the problem of legal measuring of manipulation in modern political processes. The author pays a great attention to the analysis of the international standards in the process of insurance of free and fair elections. The author asserts that the legal measures pay a great role in the system of measuring of political manipulation.
 • Item
  Політичні партії України у системі субнаціональних відносин “центр–регіони”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кукарцев, О.
  Досліджено роль політичних партій України у взаємовідносинах двох політико-територіальних рівнів влади – загальнодержавного і регіонального. Розглянуто сучасні тенденції розвитку вітчизняної партійної системи у контексті відносин “центр–регіони”. The role of political parties of Ukraine on terms of national and regional political territorial levels of power is investigated. The present development’s tendencies of domestic party system in context of “centre – regions” relations are viewed.
 • Item
  Бідність в Україні та шляхи її подолання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Красун, А.; Турчин, Я.
  Висвітлено різні підходи до вивчення проблеми бідності, подано багатоаспектні шляхи подолання бідності в Україні, використовуючи системні методи до визначення дефініції бідності та моделі мінімізації цього явища. Робота полягає у розробленні теоретичного та методичного забезпечення проблем бідності, виведенні індикацій подолання бідності в умовах сьогодення. An article generalizes different approaches in a spectrum of poverty analysis, which represents multifold ways of poverty resolution in Ukraine, using systematic methods of poverty definition determination and models of poverty minimization. Our research aims to elaborate theoretical and methodological supplement of poverty problems, inferring indications of poverty resolution nowadays.
 • Item
  Чутки як спосіб організації та самоорганізації інформаційного простору політики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Климанська, Л.
  Розглянуто певну “мережу координат”, понять, ключових запитань, якими дослідник інформаційного простору політики може скористатися у вивченні чуток, і технолог – робити певні висновки щодо управлінських, технологічних моментів у використанні їх при плануванні комунікативних технологій. The article deals with the “system of coordinates”, terms, key questions, that can be used by the researcher of the informational process of the politics in analyzing of rumors, and by the technologist to make some conclusions about managing, technological aspects of using those planning communicational technologies.
 • Item
  Етнополітичні аспекти побудови та функціонування Радянського Союзу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шипка, Н.
  Досліджується взаємозв’язок імперії та націоналізму, зокрема, проаналізовано імперський вплив на розвиток формування націй. Розкрито суть радянської політики “імперії позитивної дії” щодо етнічних груп. Intercoupling empire and nationalism are explored, in particular, imperial influence upon development of process formation nations is analyzed. Essence of soviet policy “empire affirmative action” for ethnic group is solved.
 • Item
  Демократизація оборонної сфери через реалізацію механізмів цивільного контролю над збройними силами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ільницька, У.
  Демократичний цивільний контроль над збройними силами розглядається як пріоритетний фактор демократизації оборонної сфери, важливий регулятор цивільно-військових відносин. Науково обґрунтовано доцільність його встановлення, проаналізовано політико-правові основи функціонування та механізми здійснення, розглянуто суб’єктів. Наголошено, що цивільний контроль над армією забезпечує реалізацію таких принципів демократії, як підпорядкованість військової політики та силових структур цивільній владі, недопущення політичної активності армії, унеможливлення функціонування її як самостійного суб’єкта політики. Democratic civil control over the Armed Forces is considered to be priority factor of the defensive sphere`s democratization, important regulator of the civil-military relations. Expediency of its establishment is scientifically grounded, mechanisms of realization are analyzed, subjects are examined. It is accentuated, that civil control over the army ensures realization of such democratic principles as subordination of the military policy and defence and law enforcement agencies to the civil authorities, non-admission of political activity of the army, making impossible its functioning as an independent subject of politics.
 • Item
  Особливості впливу міжетнічних відносин на розвиток політичної нації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Луцишин, Г.
  Проаналізовано особливості міжетнічних відносин в Україні, характер відносин між титульною нацією та національними меншинами, і вплив цих процесів на розвиток політичної нації. In the article it is given the analysis of specific features of ethnic relations in Ukraine, the relations between the title ethnics and national minorities, and the impact of these processes on the development of political nation.
 • Item
  Ідея консолідації національних сил суспільства у діяльності легальних українських політичних партій Західної України у другій половині 30-х рр. ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Демчишак, Р.
  З’ясовано місце ідеї консолідації національних сил суспільства у програмних документах та діяльності легальних українських політичних партій Західної України міжвоєнного періоду. Проаналізовано специфіку бачення міжпартійного порозуміння кожною із розглядуваних партій. Досліджено окремі політичні акції українських політичних партій у межах спроб реалізації консолідаційної ідеї у другій половині 1930-х рр. The article ascertains the place of the idea of consolidation of the national forces of the society in program documents and activity of the Ukrainian political parties of Western Ukraine during the period between the wars. A specific view on the interparty mutual understanding of each of the parties was analysed. Separate public actions of the Ukrainian Political parties aimed at the realization of the idea of consolidation in the second half of 1930s were investigated.
 • Item
  Церковно-партійна взаємодія у виборах у Західній Україні у міжвоєнний період
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яцишин, У.
  Проаналізовано специфіку взаємодії політичних партій із церквою та релігійними організаціями під час виборів, які проходили на західноукраїнських землях, коли вони входили до складу Польщі. The specific of interaction between political parties and the church and religious organizations in elections in Western Ukraine, when this lands where a part of Poland, was analyzed.
 • Item
  Консервативний алгоритм творення української політичної нації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гордієнко, М.
  Розглянуто проблеми творення української політичної нації крізь призму консервативної парадигми, яка надає нового життя традиціям у сучасних умовах, спрямовує державу і владу на відродження національного організму. З’ясовано, що національна ідентифікація народу у сучасному світі стає необхідною передумовою стабільного розвитку суспільства. На основі здійсненого аналізу зроблено висновок про те, що консенсус нації, політична зрілість народу є основою для формування нової української ідентичності. The problems of creation of Ukrainian political nation are considered through the prism of conservative paradigm which gives new life to traditions in modern terms, sends the state and power on the revival of national organism. It is found out, that national authentication of people in the modern world appears necessary pre-condition of stable development of society. On the basis of realizable analysis a conclusion is done that consensus of nation, political maturity of people is basis for forming of the new Ukrainian identity.
 • Item
  Ідея патріархату Української Греко-Католицької Церкви: історія та сучасність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Волинець, О.
  Аналізується проблема ставлення ієрархії Української Греко-Католицької Церкви до питання необхідності проголошення Патріархату. The problem of Ukrainian Greek-Catholic Church Hierarchy’s altitude to the necessity of Patriarchy proclamation is analysed.
 • Item
  Філософсько-методологічні засади дослідження категорій “національного інтересу” та “зовнішньополітичної цілі” (на прикладі зовнішньої політики України)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ярошко, О.
  Визначаються філософсько-методологічні засади дослідження ключових категорій зовнішньополітичного аналізу “національного інтересу” та “зовнішньополітичної цілі”. Теоретико-методологічні напрацювання у сфері дослідження “національного інтересу” та “зовнішньополітичної цілі” співвідносяться з українською зовнішньополітичною практикою. Philosophical methodological bases of the research of key categories of Foreign Policy Analysis “national interest” and “foreign policy goal” are determined at the present article. Theoretical methodological achievements in the research domain of “national interest” and “foreign policy goal” are correlated with the Ukrainian Foreign Policy Activity.
 • Item
  Суть лобізму як категорії політичної науки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Виговський, Д.
  Автор акцентує увагу на проблемі лобізму, оскільки у сучасних політичних процесах в Україні вони недостатньо широко висвітлені. Автор аналізує наявні у політологічній літературі визначення цієї категорії, розглядає позитивні риси та недоліки цього явища. In his article the author concentrates mainly on the problematic of lobbying, because of its lack of representation in the current political processes in Ukraine. The author analyses existing definitions of this category, defines its advantages and drawbacks.
 • Item
  Демократичні принципи виборів: суть та типологія
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бучин, М.
  Подано типологію демократичних принципів виборів. Розглянуто суть та основні характеристики базових демократичних принципів виборів. The classification of democratic maxims of election is made in this article. The essence and main characteristics of basic democratic maxims of election are examined.
 • Item
  Актуальні проблеми функціонування державної бюрократії в Україні: історико-політологічний аспект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тишкун, Ю.
  Досліджуються особливості становлення бюрократії в Україні протягом X–XX ст., відносини бюрократії та громадянського суспільства. Обґрунтовується висновок, що особливості історичної ґенези української державності не сприяли формуванню державної бюрократії в Україні. The peculiarities of the formation of bureaucracy, the interrelation between bureaucracy and the civil society in Ukraine during X–XX centuries are studied in this paper. The conclusion is proved, that the genesis of the Ukrainian state did not contribute to state bureaucracy formation in the Ukraine.