Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – Випуск №20

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2131

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – Випуск 20. – 188 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 41
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 20
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 20
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Thumbnail Image
  Item
  Українська соціал-демократична партія: періодичні видання та діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Хімяк, О.
  Розглядається діяльність Української соціал-демократичної партії та докладно досліджується роль преси у внутрішньопартійному та загальнополітичному житті галицького суспільства. In our work we look at the activity of the USDP and research the role of the press in the in lad-partial and social-political life of Halician society.
 • Thumbnail Image
  Item
  Внутрішні війська – елітні формування Воєнної організації української держави
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Луньков, А.; Харахаліль, Л.
  Розкривається історія, основні етапи, особливості формування внутрішніх військ МВС України, зміст нормативно-правових документів, що регламентують діяльність внутрішніх військ, їхню взаємодію з іншими структурними елементами Воєнної організації – Збройними силами, Прикордонними військами тощо. Особлива увага приділяється реформуванню, перебудові внутрішніх військ, їхніх зусиль із захисту прав і свобод громадян, національної безпеки, конституційного ладу у державі. The history, main stages, peculiarities of internal forces MHA of Ukraine forming, content of normative and law documents, which regular the internal forces activities, Their cooperation with other structural elements of military organization – Armed Forces, Frontier Forces and others are revealed in the article. Particular attention is focused on the lasting reforming, internal forces reconstructions, their efforts in rights and freedom protection of citizens, national security and constitutional system in our state.
 • Thumbnail Image
  Item
  Релігійний фактор у політичному житті кримських татар в умовах трансформації державотворчих процесів в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Щерба, О.
  Проаналізовано перебіг розвитку та інтеграції ісламського чинника у Криму в умовах становлення та розбудови незалежної України. Здійснено спробу аналізу ступеня впливу релігійного фактора на політичні процеси у житті репатрійованих кримських татар. The motion of process of development and integration of Islam factor in Crimea in the conditions of becoming and building of independent Ukraine is analysed. The attempt of analysis the degree of religious factor influence on political processes in life of repatriated Crimean Tatars is carried out.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нормативно-правові межі маніпулювання у політичному процесі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кучма, Л.
  Розглянуто проблему нормативно-правового обмеження маніпулювання у сучасних політичних процесах, приділено увагу міжнародним стандартам у забезпечення вільних та чесних виборів. Автор стверджує, що нормативно-правові межі відіграють ключову роль у системі обмежень політичного маніпулювання. This article is devoted to the problem of legal measuring of manipulation in modern political processes. The author pays a great attention to the analysis of the international standards in the process of insurance of free and fair elections. The author asserts that the legal measures pay a great role in the system of measuring of political manipulation.
 • Thumbnail Image
  Item
  Політичні партії України у системі субнаціональних відносин “центр–регіони”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кукарцев, О.
  Досліджено роль політичних партій України у взаємовідносинах двох політико-територіальних рівнів влади – загальнодержавного і регіонального. Розглянуто сучасні тенденції розвитку вітчизняної партійної системи у контексті відносин “центр–регіони”. The role of political parties of Ukraine on terms of national and regional political territorial levels of power is investigated. The present development’s tendencies of domestic party system in context of “centre – regions” relations are viewed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Бідність в Україні та шляхи її подолання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Красун, А.; Турчин, Я.
  Висвітлено різні підходи до вивчення проблеми бідності, подано багатоаспектні шляхи подолання бідності в Україні, використовуючи системні методи до визначення дефініції бідності та моделі мінімізації цього явища. Робота полягає у розробленні теоретичного та методичного забезпечення проблем бідності, виведенні індикацій подолання бідності в умовах сьогодення. An article generalizes different approaches in a spectrum of poverty analysis, which represents multifold ways of poverty resolution in Ukraine, using systematic methods of poverty definition determination and models of poverty minimization. Our research aims to elaborate theoretical and methodological supplement of poverty problems, inferring indications of poverty resolution nowadays.
 • Thumbnail Image
  Item
  Чутки як спосіб організації та самоорганізації інформаційного простору політики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Климанська, Л.
  Розглянуто певну “мережу координат”, понять, ключових запитань, якими дослідник інформаційного простору політики може скористатися у вивченні чуток, і технолог – робити певні висновки щодо управлінських, технологічних моментів у використанні їх при плануванні комунікативних технологій. The article deals with the “system of coordinates”, terms, key questions, that can be used by the researcher of the informational process of the politics in analyzing of rumors, and by the technologist to make some conclusions about managing, technological aspects of using those planning communicational technologies.
 • Thumbnail Image
  Item
  Етнополітичні аспекти побудови та функціонування Радянського Союзу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шипка, Н.
  Досліджується взаємозв’язок імперії та націоналізму, зокрема, проаналізовано імперський вплив на розвиток формування націй. Розкрито суть радянської політики “імперії позитивної дії” щодо етнічних груп. Intercoupling empire and nationalism are explored, in particular, imperial influence upon development of process formation nations is analyzed. Essence of soviet policy “empire affirmative action” for ethnic group is solved.