Проблеми економіки та управління. – 2007. – №579

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Серед економічних проблем чільне місце займають матеріали, в яких розглядаються питання, пов'язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішенням актуальних завдань впливу на ефективність господарювання інноваційних процесів, удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління чільне місце займають публікації, в яких висвітлюються проблеми удосконалення системи управління завдяки використанню сучасних інформаційних технологій, інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, формування та використання кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі матеріали будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 647 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 134
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управіління" № 579
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007)
 • Item
  Зміст до «Проблеми економіки та управіління» № 579
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007)
 • Item
  Weiterbildung an deutschen hochschulen - das praxisbeispiel european business and government academy
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Görtler, Р.
 • Item
  Transfer innowacji pomidzy wyzsz4 uczelni4 a przedsibiorstwem
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Dworczyk, M.; Kayіra, Z.
  W pracy podano charakterystykg dzialalnosci innowacyjnej, innowacji, ich miejsce w dzialalnosci naukowo-technicznej w statystyce N/T OECD i statystyk krajowych. Scharakteryzowano realizatorow procesow transferu szkoly wyzsze ich miejsce w sektorach Krajowego, Regionalnego Systemu Innowacyjnego w Systemie Edukacji kraju, ktory zgodnie z uchwalami porozumienia Bolonskiego tworzy Europejsk^ Przestrzen Szkolnictwa Wyzszego. Wyodr^bniono komorki zarz^dzania dzialalnosci;] naukow^ i innowacyjn^ przedsi^biorstwa oraz dzialalnosci] naukow] i wspolpracy wyzszej uczelni, wydzialu - glownych wykonawcow demonstrowanego procesu transferu. Rodzaj wykonywanych czynnosci technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, decyzyjnych, prawnych sklada sig na system zarz]dzania dzialalnosci] badawczo - rozwojow] na potrzebne przygotowanie i umiejgtnosci. Postuluje sig podjgcie na wyzszych szczeblach kraju Unii Europejskiej dzialan przygotowania edukacyjnego ksztalconych inzynierow, ekonomistow w podanym wyzej zakresie.
 • Item
  Аналіз компонентів процесу управління персоналом в контексті формування системи менеджменту організацій в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Шляга, О. В.
  Досліджено основні компоненти процесу управління персоналом в процесі форму¬вання менеджменту організацій для досягнення його безперервності та ефективності - моделі управління та методи управління. Обґрунтовані практичні аспекти застосування моделей і методів управління персоналом. Автором виявлено перспективи практичної реалізації моделі рефлексивного управління та супутні методи реалізації цієї моделі в процесі формування сучасної системи менеджменту організацій в Україні. Main components of Human Resources Management questions’ in Organization Management forming for the continuity and effectiveness achievement are investigated in the article. There are substantiated practical aspects of the models and methods of Human Resources Management’ usage. The author revealed prospects for the future for the Reflex Human Resources Management with attendant methods of this model realization in the modern Organization Management system forming in the Ukraine.
 • Item
  Проблеми та необхідність організування системи внутрішнього аудиту на вітчизняних підприємствах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Шевчук, В. Р.; Лаушник, О. І.
  Впровадження системи внутрішнього аудиту дає змогу вдосконалити діяльність підприємства, а також покращити системи внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління. Обґрунтовано необхідність впровадження системи внутрішнього аудиту на вітчизняних підприємствах, розглянуто проблеми, що виникають у процесі її організування, а також розроблено теоретичні основи побудови системи внутрішнього аудиту на підприємстві. Application of the internal audit system allows improving the organization’s activity, as well as improving the systems of internal check, risk management and corporate management. Thus in the article authors proved the necessity of internal audit system’s introduction, viewed problems of internal audit system’s organization and worked out the theoretical bases for building the internal audit system.
 • Item
  Трансформація діяльності підприємства з метою дотримання принципу безперервності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Фоменко, B. O.
  Досліджено поняття трансформації діяльності підприємства з метою дотримання принципу безперервності. Автор розглядає різні моделі трансформування підприємства та можливе їх застосування у випадку, якщо під впливом зовнішніх чи внутрішніх факторів йому загрожує припинення діяльності. Основну увагу приділено зменшенню втрат вартості активів та збереженню налагоджених виробничих та бізнес-процесів під час трансформування підприємства. In the article is explored the notion of activity enterprise transformation with the purpose of continuity principle observance. An author considers different models of enterprise transformation and possible their application in case if under act of external or internal factors, stopping of activity threatens to him. Basic attention is spared to reduction of cost assets losses, and saving of the put right productions and business-processes during conducting of enterprise transformation.
 • Item
  Індивідуальний маркетинг як головна інноваційна стратегія компанії в умовах глобалізації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Фільянов, П. О.
  Висвітлено проблему доцільності застосування стратегії індивідуального марке¬тингу на міжнародному і місцевому ринках. Досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід. Викладено можливість використання мережі Інтернет як ефективної складової індивідуального маркетингу. The problem of expediency of application of strategy of individual marketing in the international and local markets is shined. Foreign and domestic experience is investigated. The opportunity of use of a network the Internet, as is stated to an effective component of individual marketing.
 • Item
  Методи прогнозування інноваційного розвитку підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Філіпова, К. В.
  Розкрито сутність окремих методів прогнозування інноваційного розвитку підприємства. Вказано можливості використання існуючих методів прогнозування для оцінки доцільності впровадження новацій у діяльності підприємств. Обґрунтовано ефективність застосування методу ймовірнісно-автоматного моделювання для прогно¬зування інноваційного розвитку підприємства. Essence of some methods of forecasting firm’s innovation development is opened. The opportunities of use of existing forecasting methods for evaluation of expediency of innovations’ introduction in activity of the enterprises are specified. The efficiency of use of the method of probabilistic-automated modeling for forecasting firm’s innovation development is suggested.
 • Item
  Шляхи покращання інвестиційної діяльності матеріально-технічного постачання агропромислового комплексу на прикладі Івано-Франківської області
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Федорак, В. І.
  Розглянуто механізми вдосконалення управління інвестиційною діяльністю агросервісних підприємств та сформовано теоретичні і практичні рекомендації щодо реалізації такого управління. Виділено передумови для здійснення ефективного процесу інвестування матеріально-технічної забезпечення агропромислового комплексу (АПК) на інноваційній основі. In this work mechanism for improvement of investment management of agricultural service enterprises is examined and theoretical and practical recommendations for realization of such management. The preconditions for realization of effective investment process for material maintenance of agriculture on the innovation’s basis are allocated.
 • Item
  Ризик-менеджмент та страхування інноваційної діяльності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Тершак, Л. Б.
  Обґрунтовано необхідність використання ризик-менеджменту у діяльності інно¬ваційного підприємства. Проаналізовано методи оптимізації процесу управління ризиками та визначено переваги і недоліки використання системи страхового захисту з метою мінімізації ризиків діяльності інноваційного підприємства. The article contains the analysis of “risk-management” necessity in innovation activity. The methods of risk-management optimization and advantages and disadvantages of insurance system as a proof of risk minimization in innovation activity are described
 • Item
  Побудова інноваційної моделі управління конкурентоспроможністю підприємства на основі розвитку креативної мережі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Тарнавська, Н. П.
  Запропоновано нове трактування моделі управління конкурентоспроможністю підприємства на інноваційній основі з урахуванням зміни умов і форм конкуренції при побудові К-суспільства. Сформульовано основні засади побудови такої моделі, а також обґрунтовано необхідність формування дієвої креативної мережі з метою забезпечення функціонування інноваційної моделі управління конкурентоспроможністю підпри¬ємства на принципах превентивності, гнучкості і перманентності. The new understanding of managerial model of enterprise competitiveness is proposes on the innovative basis of environmental changes and forms of competition in terms of construction of K-society. The main ways of construction of such a society are formulated, as well as necessity of proactive creative chain is defined in accordance of providing functioning of the innovative model of enterprise competitiveness management of the bases of preventiveness, flexibility and permanency.
 • Item
  Управління інноваційним процесом на основі застосування контролінгу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Тадика, І. Б.; Голубкова, І. А.
  Досліджено напрямки інноваційного розвитку економіки України. Обґрунтовано та запропоновано інноваційний стратегічний шлях удосконалення управління виробництвом на основі використання контролінгу. Систематизовано основні цілі та напрями реалізації стратегічного контролінгу. Виділено основні фази процесу стратегічного планування під час проведення інноваційного пошуку. The Explored directions innovations developments of the economy of the Ukraine motivated and is offered innovation strategic way of the improvement of management production on base of the use controlling. The basic purposes and directions of realization of the strategic controlling are systematized. The basic phases of process of strategic planning, which take place at the realization of innovations’ search, are allocated.
 • Item
  Венчурне інвестуванння у структурі інноваційного процесу: європейський досвід та українська модель
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Стирський, М. В.
  Здійснено порівняльний аналіз тенденцій розвитку ринку венчурного капіталу у європейських країнах. Зазначено, що європейські венчурні інститути орієнтуються на впровадження не стільки технологічних, скільки організаційно-управлінських інновацій. Як можлива причина вказаної ситуації розглядається відсутність повноцінного ринку акцій фірм сектора високих технологій. Виокремлено головні особливості української моделі венчурного інвестування та проблеми, пов’язані з її реалізацією. Вказано перспективні напрями оптимізації правового середовища фінансування інноваційних проектів в Україні. The comparative analysis of tendencies of development of the venture capital market in the European countries is carried out. It is specified, that European venture institutes are guided by introduction not so much technological, how many organizational-administrative innovations. As the possible reason of the specified situation absence of the high-grade stock market of firms of high technologies sector is considered. The main features of the Ukrainian model of venture investments and the problems connected with its realization.are certain. It is specified perspective directions of optimization of the legal environment of innovative projects financing in Ukraine.
 • Item
  Діяльність сучасних інноваційних структур в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Старченко, О. С.; Трегубов, О. С.
  Розглянуто основні заходи державної підтримки інноваційної діяльності в Україні. Одним з видів підтримки інноваційної діяльності в Україні є спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків. Проаналізовано ре¬зультати діяльності всіх існуючих технологічних парків України. Запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку технопарків в Україні. In the article the basic measures of state support of innovative activity in Ukraine are considered. One of types of support of innovative activity in Ukraine is the dedicated mode of activity of technological parks an investment and innovative. The results of activity of all existent technological parks of Ukraine are analyzed. Offered recommendations in relation to further development of technological parks in Ukraine.
 • Item
  Теоретичні аспекти вибору оптимального варіанта технології виробництва продукції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Стадницький, Ю. І.
  Увага акцентується на потребі забезпечення відповідності порівнювальних альтернативних варіантів технологій вимогам діючого законодавства щодо впливу на персонал та довкілля, а також на врахуванні того, що кожна технологія характеризуватиметься як певним періодом часу задоволення відповідної потреби, так і певним рівнем якості задоволення цієї потреби. Обґрунтовано, що мінімальний період окупності інвестицій не може бути критерієм оптимальності варіанта інвестицій. Attention is accented on the necessity of providing of accordance of comparing alternative variants of technologies to the requirements of active law in relation to influence on a personnel and environment, and also on consideration of that every technology will be characterized by both the definite period of time of satisfaction of the proper necessity and definite level of quality of satisfaction of this necessity. Grounded, that the minimum period of recoupment of investments can not be the criterion of optimum of variant of investments.
 • Item
  Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу організації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Соболєва, Т. О.
  Досліджено методичні проблеми оцінювання інноваційного потенціалу організації. Запропонований комплексний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу, який ґрунтується на виокремленні такого специфічного показника, як активність інноваційного потенціалу. Залежно від мети оцінювання запропоновано доповнити діагностику інноваційного потенціалу розробленням профілю інноваційних ресурсів та оцінюванням ступеня відповідності конкретному нововведенню. This article is devoted to methodical problems of organization’s innovation potential evaluation. The proposed complex approach to innovation potential evaluation is based on allocation of such a specific indicator as innovation potential activity. Depending upon the purpose of evaluation, the diagnostics of innovation potential is submitted to be supplemented with the elaboration of innovation resources profile and with the estimation of its correspondence extent to the certain innovation.
 • Item
  Діагностика конкурентоспроможності персоналу в системі управління інноваційною діяльністю підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Смірнов, О. О.
  Обґрунтовано, що вдосконалення інноваційного менеджменту потребує посилення мотивації персоналу до інноваційної діяльності. Доведено, що система мотивації праці на інноваційному підприємстві буде ефективною, якщо спиратиметься на об’єктивну оцінку конкурентоспроможності персоналу. Вдосконалено методику оцінювання конкурентоспроможності персоналу, яку рекомендовано впроваджувати в управління інноваційним процесом на підприємстві. It has been motivated that improvement of innovation management needs increase of motivation of staff to innovation activity. It has been proved that the system of motivation of labour at innovation enterprise will be effective if it applies on an objective valuation of competitiveness of staff. It has been improved the methodics of evaluation of competitiveness of staff, which has been recommended to inculcate in the management of innovation process at the enterprise.
 • Item
  Макрологістична система державних закупівель як інноваційна логістична система
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Смиричинський, В. В.
  Розглянуто змістовні визначення логістики, області взаємодії базової та інно¬ваційної логістики сфери державних закупівель. Обґрунтовується необхідність форму¬вання макрологістичної системи державних закупівель як інноваційної логістичної сис¬теми. Наведено спільність та відмінность зазначених логістичних підходів і перспективи розвитку інноваційної логістики. The article presents the core definitions of logistics, fields of correlation between basic and innovation logistics of state procurement branch. The author substantiates the heed to form macrologistic system of state procurement as on innovative logistic system. The work also introduces similar and different logistic approaches as well as discusses the perspectives of innovative logistics development.
 • Item
  Деякі підходи до оцінки інвестиційних проектів з врахуванням їх ризикованості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Скоробогатова, Н. Є.
  Розглянуто проблеми визначення структури життєвого циклу інвестиційного проекту; запропоновано використання економічної амортизації як показника строку окупності капітальних вкладень; зроблено детальну розбивку життєвого циклу проекту на етапи з метою більш точного визначення потреби в коштах для його фінансування; виділено основні ризики, присутні в інвестиційній діяльності; розраховано загальний інвестиційний ризик проекту; запропоновано основні підходи до управління грошовими потоками з метою ефективного управління проектом. In article problems of definition of structure of project life cycle are considered; use of economic amortization as showing of recovery term of outlay of capital investments is offered; detailed breakdown of life cycle of the project on stages with the purpose of more exact definition of means need for its financing is made; the basic risks present in investment activity are allocated; the general investment risk of the project is determined; the basic approaches on management of monetary streams are offered with the purpose of efficient control the project.