Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2006. – № 553

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 86
 • Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування", № 553
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Формування нормативних показників якості біологічного дизельного палива
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Столярчук, П. Г.; Краснопольська, О. І.
  Наведено порівняльну характеристику показників якості біологічного дизельного палива в різних країнах Європи. Зроблено аналіз між показниками на традиційне і біологічне дизельне паливо. І на основі цього запропоновано показники якості на біологічне дизельне паливо для України. The comparative characteristic of biodiesel fuel quality indicators in the different European countries is proposed. The analysis of conventional and biologic diesel fuel indicators is conducted. It results in the proposals of quality indicators for biologic diesel fuel in Ukraine.
 • Item
  Модифікація цеоліту NaA для зневоднення етанолу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Дутчак, В. М.; Квітковський, Л. М.
  Вивчено іонний обмін в цеоліті типу А іона натрію на калій. Коефіцієнт розподілу між іонами дорівнює 1,5 за натрієм. За кількісною залежністю рівноваги за іонного обміну розраховано матеріальний баланс однократної обробки цеоліту NaA для одержання зразка з заданим ступенем заміщення. Заміна іона натрію на калій на 25 % зменшує прохідне вікно з 0,464 до 0,360 нМ, 100 % – до 0,304 нМ. The ionic exchange in zeolite of type A an ion of sodium on каlium is investigated. The factor of distribution between ions is equaled 1,5 on sodium. On quantitative dependence of balance at an ionic exchange the material balance of unitary processing of zeolite NaA for reception of a sample with the set degree of replacement is designed. Replacement of an ion of sodium on каlium on 25 % reduces a through passage window with 0,464 up to 0,360 nanometers, 100 % - up to 0,304 nanometers.
 • Item
  Роздільний і сумісний піроліз етану і пропану
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мацяк, О. М.; Шевчук, В. У.; Баб’як, Л. В.; Май, Суан Ба
  Вивчено закономірності роздільного і сумісного піролізу етану і пропану за температури 850 оС і рекомендовано оптимальний варіант здійснення промислового процесу піролізу названих вуглеводнів. The regularities of separate and joint pyrolysis of ethane and propane have been studies at 850 ºC. The optimal variant of industrial pyrolysis process has been recommended.
 • Item
  Дослідження рослинних олій як перспективних компонентів високоіндексних оливних композицій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Паславський, Я. В.; Бакланова, Н. М.; Удич, М. Я.
  Досліджено вплив ріпакової і соняшникової олій на індекс в’язкості олійно-оливних композицій. Показано, що введення до складу базових нафтових олив згаданих олій покращує їх в’язкісно-температурні властивості і уможливлює отримати високо-індексні оливні композиції. Influence rape oil and sunflower vegetative oils on an index of viscosity of compositions from vegetative and oil oils is investigated. Addition to of base oil oils is higher some the mentioned vegetable oils improves their viscosity-temperature properties and allows to receive high index oil compositions.
 • Item
  Використання нафтополімерних смол у виробництві нафтових бітумів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Криницький, В. В.; Гринишин, О. Б.; Братичак, М. М.
  Наведено результати експериментальних досліджень основних закономірностей процесу одержання окиснених нафтових бітумів в присутності нафтополімерних смол. Показано, що введення невеликої кількості нафтополімерних смол в сировину для виробництва бітумів покращує властивості останніх. The work deals with the experimental results concerning main regularities of the obtaining of oxidative petroleum bitumen in the presence of petroleum resins. The introduction of small amount of petroleum resins into the raw material for bitumen production improves bitumen properties.
 • Item
  Синтез полімерних суспензій для біоаналітичних досліджень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Федорова, О. В.; Петріна, Р. О.; Новіков, В. П.; Станішевський, Я. М.; Грицкова, І. А.; Прокопов, М. І.
  Сформульовано умови синтезу полімерних суспензій, що містять індивідуальні частинки з вузьким розподілом за розміром, для використання в біоаналітичних дослідженнях. Встановлено, що індивідуальні полімерні мікросфери можна синтезувати за умови утворення 1010–1011 частинок/літр і наявності їх в міжфазному шарі ПАР, які понижують гідрофобну взаємодію. Conditions of synthesis of the polymeric suspensions containing individual particles with narrow distribution in the sizes for use in bioanalytical researches are formulated. It is installed, that individual polymeric microspheres, it is possible to synthesize under condition of formation of 1010-1011 particles/litres, and presence in their layer of surface-active substances lowering interaction.
 • Item
  Дослідження механічних властивостей клеєвого шва на основі модифікованої полімерної складової
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Красінський, В. В.; Шаповал, Й. М.
  Встановлено можливі шляхи модифікації фенол-формальдегідної смоли. Досліджено вплив різних модифікаторів, а також концентрації і природи наповнювача на адгезійні властивості клейового шва на основі модифікованої фенол-формальдегідної композиції. Possible ways of modification of phenol – phormaldehyde of resin were determined. It was studied influencing of different modifiers, and concentration, nature of filler on adhesive properties of glue stitch on the basis of the modified phenol – phormaldehyde composition.
 • Item
  Дослідження полімеризації з перенесенням заряду композицій на основі полівінілпіролідону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Гіщак, Х. Я.; Скорохода, В. Й.; Охремчук, Є. В.; Суберляк, О. В.
  Досліджено полімеризацію з перенесенням заряду на поверхні металів змінного ступеня окиснення композицій на основі 2 – гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном. Підтверджено ініціюючу здатність металів, встановлено вплив композиційного складу та природи розчинника на кінетику процесу та склад синтезованих кополімерів. The polymerization of compositions on the basis of 2 – hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpirrolidone with charge transferring on the surface of metal are explored. Their initiating effect was confirmed, the influence of ingredients correlation and nature of solvent on kinetic and synthesized copolymers composition are determined.
 • Item
  Вплив компатибілізаторів на властивості полістиролвмісних сумішей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Тарнавський, А. Б.; Моравський, В. С.; Левицький, В. Є.; Шекета, М. Л.
  Досліджено структуру компатибілізованих сумішей полістиролу з полівінілпіролідоном. Встановлено вплив природи компатибілізатора, який містить ланки стиролу та вінілпіролідону на морфологічні особливості сумішей, насамперед на термодинамічну сумісність між компонентами та розміри надмолекулярних утворень. Встановлено вплив ПВП та природи компатибілізатора на температурний інтервал -переходу. The structure of compatibilized polystyrene / polyvinylpirrolidone (PVP) blends is explored. The influence of a type of compatibilizer contained links of styrene and vinylpirrolidone on morphological features of blends, first of all, on thermodynamic compatibility of compatibility of components and sizes of permolecular formations has been determined. The influence of PVP and a type of compatibilizer on the temperature range of - transferring has been obtained.
 • Item
  Вплив природи поліаміду на реологічні властивості полівінілпіролідонвмісних сумішей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Тарнавський, А. Б.; Левицький, В. Є.
  Досліджено реологічні властивості промислових поліамідів, модифікованих полівінілпіролідоном (ПВП), у взаємозв’язку з їх надмолекулярною структурою. Встановлено вплив ПВП на високоеластичні властивості розтопів сумішей. Виявлено залежність ефективної в’язкості сумішей, входових поправок від вмісту ПВП та швидкості зсуву. The reological features of industry polyamides modify by polyvinylpyrrolidone in interaction its molecular structure have been studing. The polyvinylpyrrolidone influence on high elasticity properties of molten mass of mixtures have been determined. Dependence of effective viscous mixtures and entrance corrections from polyvinylpyrrolidone contain and shift speed has been determined.
 • Item
  Дослідження комплексоутворення в системі полівінілпіролідон-метакрилат-йон металу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Гриценко, О. М.
  Досліджено взаємодію компонентів композицій на основі полівінілпіролідону (ПВП) та гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) у присутності йонів металів змінного ступеня окиснення. Підтверджено утворення комплексу з перенесенням заряду між компонентами композиції. The interaction of compositions on the basis of polyvinylpirrolidone (PVP) with hydroethylenemethacrylate (HEMA) at the presence of change oxidation degree metals ions was investigated. The formation of charge transfer complex between composition components is confirmed.
 • Item
  Комплексне надлужне алкілсаліцилатне мастило
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Гуменецький, Т. В.; Кобилянський, Є. В.; Кравчук, Г. Г.; Папейкін, О. О.; Іщук, Ю. Л.
  Досліджено взаємодію компонентів композицій на основі полівінілпіролідону (ПВП) та гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) у присутності йонів металів змінного ступеня окиснення. Підтверджено утворення комплексу з перенесенням заряду між компонентами композиції. The interaction of compositions on the basis of polyvinylpirrolidone (PVP) with hydroethylenemethacrylate (HEMA) at the presence of change oxidation degree metals ions was investigated. The formation of charge transfer complex between composition components is confirmed.
 • Item
  Полімеризація стиролу в присутності епоксипероксидного олігомеру
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Братичак, Мих. Мих.; Лавренюк, О. І.
  Вивчено основні кінетичні закономірності реакції полімеризації стиролу з використанням як ініціатора 1,2-епокси-3-трет-бутилпероксипропану. Запропоновано методику і синтезовано полістирол з епоксидними групами. Визначено молекулярну масу синтезованого полімеру. The basic (main) kinetic regularities of styrene polymerization reaction with using of 1,2–epoxy–3– tret–butylperoxidepropan as initiator are investigated. The method of receiving of polystyrene with epoxy groups is proposed. The molecular weight of synthesized polymer is determined
 • Item
  Властивості мурашинокислих розчинів сумішей поліамід-6-полівінілпіролідон
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Баран, Н. М.; Мельник, Ю. Я.; Суберляк, О. В.
  Проведено віскозиметричні дослідження розчинів сумішей поліаміду-6 (ПА-6) і полівінілпіролідону (ПВП) в мурашиній кислоті. Встановлено, що при змішуванні ПА-6 і ПВП в розчині відбувається фізична взаємодія між їх макромолекулами з утворенням міжмолекулярних водневих зв’язків, які приводять до утворення інтерполімерного комплексу за відповідних співвідношень ПА-6 : ПВП. The viscosimetric researches of solutions of polyamide-6 and polyvinylpirrolidone blends in formic acid have been conducted. It was investigated, at blending of PA-6 and PVP in the solution had been taken place a physical interaction between their macromolecules. It lead to formation of intermolecular hydrogen links, which cause the creation of interpolymer complex at the suitable correlations of PA-6:PVP
 • Item
  Сорбційно-здатні полімерні суспензії на основі кополімерів полівінілпіролідону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Семенюк, Н. Б.
  Досліджено вплив кількості полівінілпіролідону на гранулометричний склад полімерних частинок, одержаних суспензійною (ко)полімеризацією композицій на основі 2-гідроксіетилметакрилату. Досліджено сорбційно-десорбційні властивості синтезованих кополімерів щодо модельної речовини метиленового синього. Прослідковано вплив рН середовища та температури на процес сорбції-десорбції. The influence of polyvinylpirrolidone amount on polymer particles grain-size composition obtaining by the suspension (co)polymerization of 2-hydroxyethylmethacrylate compositions are investigated. The sorption-desorption properties of granular polymers in accordance with the model compound that is methylen blue are studied. The influence of pH environment and temperature on process of sorption-desorption are determined.
 • Item
  Вплив мінеральної поверхні на термічну стабільність пероксидних груп іммобілізованих олігомерів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Троценко, С. Є.; Беднарська, О. Р.; Токарєв, В. С.
  Методом комплексного термічного аналізу досліджено термічну стабільність пероксидних груп поліфункціональних олігомерів у масі та іммобілізованих на мінеральній поверхні. Встановлено, що в результаті іммобілізації олігомерів на мінеральній поверхні відбувається диференціація пероксидних груп за термічною стабільністю, зумовленою їх різною віддаленістю від поверхні. Thermal stability of the peroxide groups of multifunctional oligomers in bulk and those immobilized at the mineral surfaces has been investigated with the aid of complex thermal analysis. It has been established that immobilization of oligomers at the surface brings about differentiation of peroxide groups with respect to their thermal stability caused by differences in their distance from the surface.
 • Item
  Емульгатор-ініціатор октен-ко-малеїновий ангідрид-ко-трет-бутилпероксиметилмалеїнат для емульсійної полімеризації стиролу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Будішевська, О. Г.; Миськова, І. А.; Воронов, С. А.
  В присутності поверхнево-активного пероксидовмісного кополімеру октен-комалеїновий ангідрид-ко-трет-бутилпероксиметилмалеїнат (О-МА-ПМ), одержаного на основі альтернантного бінарного кополімеру октен-ко-малеїновий ангідриду як емульгатора-ініціатора емульсійної полімеризації стиролу, одержано агрегативно стійкі латекси в інтервалі температур 333–353 К. Визначено порядок по О-МА-ПМС та енергія активації реакції. The stabile polystyrene latexes was obtained within the temperature interval of reaction from 333K to 353K in presence of surface – active copolymer octen – co-maleic anhydride-co-tertbutylperoxy- methylmaleinate (O-MA-PM) as emulgator – initiator, sythezised on the basis of alternating binary copolymer octen – co–maleic anhydride and containing peroxide groups. The order of reaction with respect to O-MA-PM and the free activation energy was determined.
 • Item
  Емульсійна полімеризація стиролу в присутності пероксидовмісного хітозану
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Соломко, Н. Ю.; Будішевська, О. Г.; Кочубей, В. В.
  Шляхом емульсійної полімеризації стиролу в присутності кополімеру хітозан–ко–5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-іну(хітозан-ко-ПМ), який виявляє ефективну антибактеріальну дію і є ініціатором полімеризації і модифікатором полімеру, одержано латекси, частинки яких містять ланцюги хімічно прищепленого хітозан-ко-ПМ. Emulsion polymerization of styrene in presence of copolymer chitosan-co-5-tertbutylperoxy)- 5-methyl-1-hexene-3-in (chitosan-co-PM), which has good antibacterial properties and is initiator of polymerization and modification of polymer, was use, to synthezise latexes, with particles, which contain with the chains chitosan-co-PM bonded to them with chemical bonds.
 • Item
  Формування гідрофільних шарів полісахаридів на полімерних поверхнях різної природи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Самарик, В. Я.; Тарнавчик, І. Т.; Воронов, С. А.
  Описано дослідження прищеплення полісахаридів до пероксидованих полімерних поверхонь різної природи. The investigations of grafting of polysacharides to the surfaces of different nature have been described.