Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Випуск 2(32)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 2 (32). – 142 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Принципи фрактальності механізмів генези біолітів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, В.; Піскунова, О.; Вакулюк, Л.
  Розглянуто застосування принципів фрактальної геометрії для оцінювання механізмів генези біолітів. Пропонується одновимірна теоретико-феноменологічна модель, яка дозволяє отримати функції висот і АКФ. Для двовимірного простору розглянуто ймовірнісну комп’ютерну модель на основі принципів броунівського руху. Емпіричну 3D-модель пропонується отримувати із застосуванням сучасних РЕМ. Для всіх розглянутих моделей подано вирази їх фрактальних розмірностей. Рассмотрено применение принципов фрактальной геометрии для оценки механизмов генезиса биолитов. Предлагается одномерная теоретико-феноменологическая модель, которая позволяет получить функции высот и АКФ. Для двумерного пространства рассмотрена вероятностная компьютерная модель на основе принципов броуновского движения. Эмпирическую 3D модель предлагается получать с применением современных РЭМ. Для всех рассмотренных моделей получены выражения их фрактальных размерностей. The article explores the application of the principles of fractal geometry for evaluation bioliths genesis mechanisms. The one-dimensional theoretical and phenomenological model that provides a function of elevation and ACF is offered. For two-dimensional space probabilistic computer model based on the principles of Brownian motion is considered. Empirical 3D model is proposed to obtain with modern REM. For all these models the expressions of their fractal dimensions are conducted.
 • Item
  The comparative analysis of map projections for the Republic of Moldova territory
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Chiriac, V.; Vlasenco, A.
  Starting from 2001 a new reference system MOLDREF99 based on European Terrestrial Reference System (ETRS89) and Transversal Mercator for Moldova (TMM) map projection was established to provide large scale mapping from 1:500 to 1:10 000. However, the deformations on the margins of the 3,5 degree zone are not fitting requirements for 1:500 mapping. In this case for marginal zones a new scale coefficient has to be used in order to reduce deformations. This circumstance complicates many geodetic applications: geodetic works, cadastral surveying, GIS, mapping, etc. This paper presents the results of study of Oblique Mercator map projection for large scale mapping of territory of our country in order to reduce deformations on the margin of the zone. Comparative study of TMM (Transverse Mercator for Moldova) map projection, currently used for large scale mapping, and Oblique Mercator map projection showed the reduction of deformations on the center from 6 to 2 cm/km and on the margins of the zone from 16 to 8 cm/km. The analyses of Stereo 70 map projection in comparison with both studied map projection showed than relative linear distortions from ±15 cm/km to ±35 cm/km of more than 8 % of country territory and cannot be used as a unique map projection for large scale mapping for all territory of the country. The results of this study could be used for argumentation of new Oblique Mercator map projection for large scale mapping to be adopted by Land Relation and Cadastre Agency. Наведено результати дослідження картографічної проекції Меркатора для великомасштабного картування території Молдови з метою зменшення деформацій на краях зон. Представлены результаты исследования картографической проекции Меркатора для крупномасштабного картирования территории Молдовы с целью уменьшения деформации на краях зон.
 • Item
  Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Четверіков, Б.; Ковальчук, Н.
  Розглянуто методику визначення площ пошкоджених пожежами територій на основі опрацювання космічного зображення із використанням бібліотеки комп’ютерного зору та дерева рішень. Рассмотрена методика определения площадей поврежденных пожарами территорий на основе обработки космического изображения с использованием библиотеки компьютерного зрения и деревьев решений. In the article the method of determination of areas damaged by fire areas from processing space image library using computer vision and decision trees.
 • Item
  До питання реляційної картографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Чабанюк, В.; Дишлик, О.
  Розглянуто некласичні картографічні явища, такі як картографічні платформи і сучасні електронні атласи. Ці явища стали неймовірно поширеними в останні роки, тому картографічна наука повинна звернути на них увагу. Проте виявилось, що для роботи з вищезгаданими явищами недостатньо знань і методологій класичної картографії. Щоб усунути цю суперечність, запропоновано новий напрям теоретичної картографії – “реляційна картографія”. Область дослідження реляційної картографії визначається як різні повторювані відношення між шарами, картами, всередині й між картографічними системами. Рассматриваются неклассические картографические явления, такие как картографические платформы и современные электронные атласы. Эти явления стали невероятно распространенными в последние годы, поэтому ими уже не может пренебрегать картографическая наука. Однако для работы с этими явлениями недостаточно знаний и методологий классических картографий. Чтобы устранить это противо- речие, предлагается создать новое направление теоретической картографии – “реляционную картографию”. Область исследований реляционной картографии определяется как различные повторяемые отношения между слоями, картами, внутри и между картографическими системами. The article reviews the non-classical cartography phenomena – such as the cartographic platform and modern electronic atlases. These phenomena have become incredibly popular in recent years, that is why cartographic science should pay attention to them. However, it turned out that knowledge and methodologies of classical cartography are not enough to work with the above mentioned phenomena. To resolve this contradiction, the authors propose a new direction in theoretical cartography – “relational cartography”. A study area of relational cartography is defined as a variety of repetitive relations between the layers, maps, within and between cartographic systems.
 • Item
  О преимуществах применения ландшафтно-бассейного землеустройства в горных районах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Эфендян, П.
  Рассмотрено применение ландшафтно-бассейного подхода для землеустройства в горных районах. Розглянуто застосування ландшафтно-басейного підходу для землеустрою у гірських районах. In the article the application landscape approach to land management in mountain areas.
 • Item
  Застосування стереотопографічного методу в інвентаризації земель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ямелинець, С.; Приступа, О.; Балян, А.; Ямелинець, Т.
  Запропоновано нову методику швидкого та якісного здійснення інвентаризації всіх земель України, за результатами якої можна створити загальну державну кадастрову цифрову інвентаризаційну карту, яка стане основою для створення кадастрової комп’ютерної системи фіксації майнових та правових відносин власності. Предложено новую методику быстрого и качественного осуществления инвентаризации всех земель Украины, по результатам которой можно получить общую государственную кадастровую цифровую инвентаризационную карту, которая будет основой для создания кадастровой компьютерной системы фиксации имущественных и правовых отношений собственности. Proposed a new method of rapid and efficient implementation of the inventory of land in Ukraine, the results of which can be general state cadastral digital inventory map that will serve as the basis for creating a cadastral computer system of fixing property and legal relations of ownership.
 • Item
  Проблеми оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та можливі шляхи їх вирішення (на прикладі м. Березань Київської області)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Самойленко, Л.
  Досліджено оновлену нормативну грошову оцінку земель м. Березань 2014 р., відповідність її соціально-економічним умовам міста. Виявлено основні проблеми, що виникли внаслідок оновлення, фактори, що їх спричинили. Запропоновано способи забезпечення обґрунтованих розмірів платежів, у розрахунку яких використовують показники нормативної грошової оцінки земель. Статья посвящена исследованию обновленной нормативной денежной оценки г. Березань Киевской области 2014 г., соответствия ее социально-экономическим условиям города. Установлены основные проблемы, возникшие вследствие обновления, вызвавшие их факторы. Предложены пути решения для обеспечения обоснованных размеров оплат, исходящих с нормативной денежной оценки земель. The article is devoted to the updated normative monetary evalution Berezan Kiev region 2014, matching its socio-economic conditions of the city. The main problems caused by the updates that cause them factors. Proposed solutions to ensure a reasonable extent of payments, in the calculation using indicators normative monetary valuation of land.
 • Item
  Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень під час експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Григоровський, П.
  Розглянуто загрози пошкодження будівель і споруд. Показано можливість обґрунтованого вибору методів інструментального контролю за параметрами будівель, споруд і території забудови на прикладі вибору ефективної системи геодезичних спостережень з урахуванням критерію уразливості будівель у процесі їх експлуатації. Рассмотрены угрозы повреждения зданий и сооружений. Показана возможность обоснованного выбора методов инструментального контроля за параметрами зданий, сооружений и территории застройки на примере выбора эффективной системы геодезических наблюдений с учетом критерия уязвимости зданий в процессе их эксплуатации. The threats of damages of building and building are considered. Possibility of reasonable choice of methods of instrumental control is shown after the parameters of building, building and building territory on the example of choice of the effective system of geodesic supervisions taking into account the criterion of vulnerability of building in the process of their exploitation.
 • Item
  Мареографічний метод визначення вертикальних рухів земної кори – аналіз впливу природних і техногенних факторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Досин, С.
  Пояснено важливість та актуальність моніторингу рівня океанів та морів. Спостереження за рівнем моря – це не лише метод дослідження зміни рівня морів та океанів, це й метод дослідження рухів земної кори на прибережних територіях. Наведено методики визначення параметрів вертикальних рухів земної кори на основі даних рівня моря. Висвітлено фактори, які впливають на зміну рівня водної поверхні. Вказано числові параметри факторів та можливу величину внеску кожного з них в зміну рівня моря. Здійснено класифікацію факторів, що впливають на зміну рівня океанів та морів. Объяснено важность и актуальность мониторинга уровня океанов и морей. Наблюдение за уровнем моря – это не только метод исследования изменения уровня морей и океанов, это и метод исследования движений земной коры на прибрежных территориях. Приведены методики определения параметров вертикальных движений земной коры на основе данных уровня моря. Освещены факторы, влияющие на изменение уровня водной поверхности. Указано числовые параметры факторов и возможную величину вклада каждого из них в изменение уровня моря. Проведена классификация факторов, влияющих на изменение уровня океанов и морей. The importance and relevance of monitoring of the oceans and seas is explained. Observations of sea level – is not only a method of investigating changes in the seas and oceans this is the method of study crustal movements in coastal areas. Methods for determining the parameters of vertical crustal movements based on sea level are made. Factors that influence on change of water surface is described. Numerical parameters specified factors and possible value contribution of each of them in sea level change are presented. Classification of factors affecting the change in the level of the oceans and seas is made.
 • Item
  Математичні принципи створення комбінованих GNSS розв’язків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Доскіч, С.
  У ході досліджень розглянуто математичні принципи створення комбінованих розв’язків та запропоновано комбінування на рівні окремих сесій GNSS спостережень (днів) та на рівні багаторічних GNSS спостережень. Для реалізації цих розв’язків рекомендовано використовувати програмний пакет GAMIT/GLOBK. В ходе исследований рассмотрены математические принципы создания комбинированных решений и предложены комбинирования на уровне отдельных сессий GNSS наблюдений (дней) и на уровне многолетних GNSS наблюдений. Для реализации этих решений рекомендуется использовать программный пакет GAMIT / GLOBK. During the research it was investigated the mathematical principles of the combined solutions and two approaches were offered: the combination at the level of separate sessions GNSS observations (days) and combination at the level of long-term GNSS observations. For realization of these solutions were recommended software GAMIТ/GLOBK.
 • Item
  Geodetic base preparation for state border demarcation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ratkevičs, A.; Celms, A.; Kukule, I.
  In any organizing activities for the national boundaries the established works includes as the first – the political agreement processes, which is known as the “delimitation”, and as second subsequent – state border real technical eviction in the current land area, which is called as the «demarcation» and be understand that a crossdiscipline such as Geodesy there are always play an important role. If in the first delimitation phase of measurement accuracy requirements for geodetic data not so important, then in the next demarcation stage the geodetic accuracy of the data already play an important role. This primarily related to the fact that the general politicolegal status in border demarcation phase becomes also as a real physical and technical objects. As in each technical construction or structure it also generates a serious attention to mathematical precision criteria directly in the field of geodesy. Similarly as in the designing and constructions for any engineering object or in forming land properties. In turn, increase the accuracy of the criteria in the field of geodesy, it is always associated with a theoretical and practical position of the geodetic base and its quality. Quality criteria of geodetic base are always linked with the future activities with geodetic data and services provided for the use of project. They are usually set or needs can be satisfied with the already available the base of the structure and the parameters or it is necessary to improve or build from scratch. Engaging in the border demarcation process, the question of the geodetic base is always topical and it is not always a simple solution. The article examines the in Latvian Republic practices gained experience and knowledge on the geodetic substrate preparation, analyzing the current process of demarcation of the Latvia-Russia border cases and previously realized border demarcation works on the other Latvian national borders (Latvia – Estonia, Latvia – Lithuania and Latvia – Belarus). The end result corroboration of the assumption that in all cases the geodetic base of creation is excludable and indispensable measure, which of course can be realized in various technical, technological or conceptual model versions. Also the latest GNSS technology options do not exclude the need for the establishment of such a substrate. Розглянуто досвід практичного використання геодезичної основи для демаркації державного кордону Латвії з сусідніми країнами. Рассмотрен опыт практического использования геодезической основы для демаркации государственной границы Латвии с соседними странами.
 • Item
  Влияние расстояний между базовыми станциями и спутниковым приемником на точность координатных определений в RTK-режиме
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гавриленко, Д.
  Рассматривается вопрос точности определения координат в RTK-режиме при использовании перманентных базовых станций, в частности, зависимость ошибок определения координат от расстояния до одиночной базовой станции. Экспериментальные исследования выполнены с использованием станций сети SystemNet в диапазоне от 6 до 235 км. Результаты выполненных работ позволили установить, что основное влияние на точность позиционирования оказывают систематические ошибки. Для обеспечения сантиметровой точности координирования расстояния до базовой станции не должны превышать 30–40 км. С учетом перекрытия зон от отдельных станций можно считать, что расстояния между ними должны составлять не более 60–80 км. Розглянуто питання точності визначення координат у RTK-режимі з використанням перманентних базових станцій, зокрема, залежність помилок визначення координат від відстані до одиничної базової станції. Експериментальні дослідження виконано з використанням станцій мережі SystemNet у діапазоні від 6 до 235 км. Результати виконаних робіт дали змогу встановити, що основний вплив на точність позиціонування здійснюють систематичні помилки. Для забезпечення сантиметрової точності координування відстані до базової станції не повинні перевищувати 30–40 км. З урахуванням перекриття зон від окремих станцій можна вважати, що відстані між ними повинні становити не більше ніж 60–80 км. In the article is considered question of measurement accuracy in RTK-mode using permanent base station and dependence of coordinates’ measurement error on distance to single base station. Experimental research has implemented on stations of SystemNet with distance range from 6 km to 235 km. Results of work let reveal that basic influence on measurement accuracy of positioning make systematic errors. Systematic errors are increasing with increasing distance from base station. Distance to base station shouldn’t exceed 30–40 km for getting plane coordinates’ measurement accuracy in 1 cm. Systematic errors of height significant less of plane errors. Random measurement errors of plane coordinates and random measurement errors of height are practically same. They are increase with increasing of distance but not exceed 0,1 m with distance up to 180 km. Based on the measurement accuracy of plane coordinates and taking into account the overlapping areas of the single stations can be assumed that the distance between the base stations must be in range 60–80 km.
 • Item
  Геодезия и метрология больших длин и коротких векторов. Эксперименты и эталоны
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Купко, В.; Неежмаков, П.; Олейник, А.; Занимонский, Е.; Тревого, И.; Цюпак, И.; Цисак, Я.; Тревого, І. С.
  Сопоставлены результаты отечественных экспериментов в области метрологического обеспечения измерений больших длин. Представлена концепция международного эталона и показаны возможности использования в его составе украинских геодезических полигонов. Зіставлено результати вітчизняних експериментів у сфері метрологічного забезпечення вимірювань великих довжин. Викладено концепцію міжнародного еталона й показано можливості використання в його складі українських геодезичних полігонів. The results of domestic experiments in the field of metrological assurance of measuring of long distances were compared. The concept of the international standard was presented and the possibility of using of Ukrainian geodetic polygons in this standard was shown.
 • Item
  Перший захист подвійних німецько-українських дипломів геодезистами-магістрами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Третяк, К.; Тревого, І. С.; Савчук, С.; Задорожний, В.
  Розглянуто успішний етап захисту магістерсь- ких кваліфікаційних робіт п’ятьох українських магістрантів-геодезистів Львівської політехніки, виконаних в Університеті прикладних наук “Вища школа Нойбранденбурґ” (Німеччина) в 2016 р. у межах українсько-німецької співпраці за угодою про подвійні дипломи. Рассмотрено успешный этап защиты пятью украинскими магистрами-геодезистами Львовской политехники магистерских квалификационных работ, выполненных в Университете прикладных наук “Высшая школа Нойбранденбург” (Германия) в 2016 г. в рамках украинско-немецкого сотрудничества соглашению о двойных дипломах. Considered defense of master theses fi ve Ukrainian masters surveyors from Lviv Polytechnic National University, performed at the University of Applied Sciences “High School Neubrandenburg” Germany in 2016 as part of Ukrainian-German cooperation under a double diplomas.
 • Item
  Географія студентів Інституту геодезії Львівської політехніки на прикладі Львівської області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ярема, Н.; Іванчук, Д.; Приступа, О.
  Виконано тематичне картографування та аналіз географії студентів Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” на прикладі Львівської області з 2010 до 2015 рр. Выполнено тематическое картографирование и анализ географии студентов Института геодезии Национального университета “Львовская политехника” на примере Львовской области с 2010 по 2015 гг. Thematic mapping and analysis of geographical location students of the Institute of geodesy Lviv Polytechnic on the example of Lviv region from 2010 by 2015 was completed.
 • Item
  Чеський і австрійський математик і геодезист Ян Голфелд (1750–1814) в Галичині та у Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Дрбал, А.
  Описано життєвий шлях, професійну і педагогічну діяльність чеського й австрійського математика і геодезиста професора д-ра Яна Голфелда (1750–1814). Особливу увагу звернуто на його діяльність в Галичині й у Львові. Описан жизненный путь, профессиональная и педагогическая деятельность чешского и австрийского математика и геодезиста – профессора д-ра Яна Голфелда (1750–1814). Особое внимание обращено на его деятельность в Галичине и во Львове. Describes the life, professional and pedagogical activities of the Czech and Austrian matematics and surveyor Professor Dr. Jan Holfeld (1750–1814). Particular attention is paid to its activity in Galicia and Lviv.
 • Item
  Напрями розвитку кадастрової системи України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Перович, І.
  Висвітлено бачення розвитку кадастру та кадастро- вої системи України. Кадастр стане багатоцільовим у форматі 3D або 4D. Важливе місце в суспільному житті займатимуть кадастрові системи в публічному доступі в режимі on-line. В такі системи будуть інтегровані бази даних інших інформаційних реєстрів, зокрема реєстри прав власності, оцінки нерухомості тощо. Изложено видение развития кадастра и кадастровой системы Украины. Кадастр станет многоцелевым в формате 3D или 4D. Важное место в общественной жизни займут кадастровые системы, публично доступные в режиме on-line. В такие системы будут интегрированы базы данных других информационных ресурсов, в частности, реестры прав собственности, оценки недвижимости и другие. In this article realized expectation development of the cadastre and cadastral system in Ukraine. Cadastre will be multipurpose and 3-dimensional or 4-dimensional. Important place in the community interests to fi nd cadastral system in a public format that can be used on-line. This cadastral system will be integrated with different information resources: rights, value land and property, etc.
 • Item
  Моніторинг стану пунктів геодезичної мережі України з використанням соціальних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Тревого, І. С.; Ільків, Є.; Галярник, М.
  Запропоновано вдосконалити проект громад- ського руху для оперативного стеження за станом пунктів Державної геодезичної мережі України. Рекомендовано доповнити інформацію про геодезичні пункти, подану на розроблених сайтах. Наведено технологію збирання інформації для наповнення відповідних сайтів. Предложено усовершенствовать проект обще- ственного движения для оперативного слежения за состоянием пунктов Государственной геодезической сети Украины. Рекомендовано дополнить информацию о геодезических пунктах, представленную на разработанных сайтах. Приведено технологию сбора информации для наполнения соответствующих сайтов. A project to improve the social movement for surveillance operations as points of state geodetic network in Ukraine. Recommended supplement information about geodetic points listed in developed sites. The technology for collecting information content of those websites.
 • Item
  Десять років співпраці з Українським товариством геодезії і картографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Тревого, І. С.; Ковтун, В.
  Висвітлено досвід плідної співпраці з УТГК у наданні різноманітних інженерних послуг у галузі проектування та будівництва, інженерної геодезії, маркшейдерії та топографії. Изложен опыт плодотворного сотрудничества с УТГК в предоставлении различных инженерных услуг в области проектирования и строительства, инженерной геодезии, маркшейдерии и топографии. The experience of fruitful cooperation with USGC in a variety of engineering services in design and construction, engineering geodesy, vine surveying and topography.