Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Випуск 2(32)

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34300

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Випуск 2 (32). – 142 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 24
 • Thumbnail Image
  Item
  Принципи фрактальності механізмів генези біолітів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, В.; Піскунова, О.; Вакулюк, Л.
  Розглянуто застосування принципів фрактальної геометрії для оцінювання механізмів генези біолітів. Пропонується одновимірна теоретико-феноменологічна модель, яка дозволяє отримати функції висот і АКФ. Для двовимірного простору розглянуто ймовірнісну комп’ютерну модель на основі принципів броунівського руху. Емпіричну 3D-модель пропонується отримувати із застосуванням сучасних РЕМ. Для всіх розглянутих моделей подано вирази їх фрактальних розмірностей. Рассмотрено применение принципов фрактальной геометрии для оценки механизмов генезиса биолитов. Предлагается одномерная теоретико-феноменологическая модель, которая позволяет получить функции высот и АКФ. Для двумерного пространства рассмотрена вероятностная компьютерная модель на основе принципов броуновского движения. Эмпирическую 3D модель предлагается получать с применением современных РЭМ. Для всех рассмотренных моделей получены выражения их фрактальных размерностей. The article explores the application of the principles of fractal geometry for evaluation bioliths genesis mechanisms. The one-dimensional theoretical and phenomenological model that provides a function of elevation and ACF is offered. For two-dimensional space probabilistic computer model based on the principles of Brownian motion is considered. Empirical 3D model is proposed to obtain with modern REM. For all these models the expressions of their fractal dimensions are conducted.
 • Thumbnail Image
  Item
  The comparative analysis of map projections for the Republic of Moldova territory
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Chiriac, V.; Vlasenco, A.
  Starting from 2001 a new reference system MOLDREF99 based on European Terrestrial Reference System (ETRS89) and Transversal Mercator for Moldova (TMM) map projection was established to provide large scale mapping from 1:500 to 1:10 000. However, the deformations on the margins of the 3,5 degree zone are not fitting requirements for 1:500 mapping. In this case for marginal zones a new scale coefficient has to be used in order to reduce deformations. This circumstance complicates many geodetic applications: geodetic works, cadastral surveying, GIS, mapping, etc. This paper presents the results of study of Oblique Mercator map projection for large scale mapping of territory of our country in order to reduce deformations on the margin of the zone. Comparative study of TMM (Transverse Mercator for Moldova) map projection, currently used for large scale mapping, and Oblique Mercator map projection showed the reduction of deformations on the center from 6 to 2 cm/km and on the margins of the zone from 16 to 8 cm/km. The analyses of Stereo 70 map projection in comparison with both studied map projection showed than relative linear distortions from ±15 cm/km to ±35 cm/km of more than 8 % of country territory and cannot be used as a unique map projection for large scale mapping for all territory of the country. The results of this study could be used for argumentation of new Oblique Mercator map projection for large scale mapping to be adopted by Land Relation and Cadastre Agency. Наведено результати дослідження картографічної проекції Меркатора для великомасштабного картування території Молдови з метою зменшення деформацій на краях зон. Представлены результаты исследования картографической проекции Меркатора для крупномасштабного картирования территории Молдовы с целью уменьшения деформации на краях зон.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Четверіков, Б.; Ковальчук, Н.
  Розглянуто методику визначення площ пошкоджених пожежами територій на основі опрацювання космічного зображення із використанням бібліотеки комп’ютерного зору та дерева рішень. Рассмотрена методика определения площадей поврежденных пожарами территорий на основе обработки космического изображения с использованием библиотеки компьютерного зрения и деревьев решений. In the article the method of determination of areas damaged by fire areas from processing space image library using computer vision and decision trees.
 • Thumbnail Image
  Item
  До питання реляційної картографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Чабанюк, В.; Дишлик, О.
  Розглянуто некласичні картографічні явища, такі як картографічні платформи і сучасні електронні атласи. Ці явища стали неймовірно поширеними в останні роки, тому картографічна наука повинна звернути на них увагу. Проте виявилось, що для роботи з вищезгаданими явищами недостатньо знань і методологій класичної картографії. Щоб усунути цю суперечність, запропоновано новий напрям теоретичної картографії – “реляційна картографія”. Область дослідження реляційної картографії визначається як різні повторювані відношення між шарами, картами, всередині й між картографічними системами. Рассматриваются неклассические картографические явления, такие как картографические платформы и современные электронные атласы. Эти явления стали невероятно распространенными в последние годы, поэтому ими уже не может пренебрегать картографическая наука. Однако для работы с этими явлениями недостаточно знаний и методологий классических картографий. Чтобы устранить это противо- речие, предлагается создать новое направление теоретической картографии – “реляционную картографию”. Область исследований реляционной картографии определяется как различные повторяемые отношения между слоями, картами, внутри и между картографическими системами. The article reviews the non-classical cartography phenomena – such as the cartographic platform and modern electronic atlases. These phenomena have become incredibly popular in recent years, that is why cartographic science should pay attention to them. However, it turned out that knowledge and methodologies of classical cartography are not enough to work with the above mentioned phenomena. To resolve this contradiction, the authors propose a new direction in theoretical cartography – “relational cartography”. A study area of relational cartography is defined as a variety of repetitive relations between the layers, maps, within and between cartographic systems.
 • Thumbnail Image
  Item
  О преимуществах применения ландшафтно-бассейного землеустройства в горных районах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Эфендян, П.
  Рассмотрено применение ландшафтно-бассейного подхода для землеустройства в горных районах. Розглянуто застосування ландшафтно-басейного підходу для землеустрою у гірських районах. In the article the application landscape approach to land management in mountain areas.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування стереотопографічного методу в інвентаризації земель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ямелинець, С.; Приступа, О.; Балян, А.; Ямелинець, Т.
  Запропоновано нову методику швидкого та якісного здійснення інвентаризації всіх земель України, за результатами якої можна створити загальну державну кадастрову цифрову інвентаризаційну карту, яка стане основою для створення кадастрової комп’ютерної системи фіксації майнових та правових відносин власності. Предложено новую методику быстрого и качественного осуществления инвентаризации всех земель Украины, по результатам которой можно получить общую государственную кадастровую цифровую инвентаризационную карту, которая будет основой для создания кадастровой компьютерной системы фиксации имущественных и правовых отношений собственности. Proposed a new method of rapid and efficient implementation of the inventory of land in Ukraine, the results of which can be general state cadastral digital inventory map that will serve as the basis for creating a cadastral computer system of fixing property and legal relations of ownership.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та можливі шляхи їх вирішення (на прикладі м. Березань Київської області)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Самойленко, Л.
  Досліджено оновлену нормативну грошову оцінку земель м. Березань 2014 р., відповідність її соціально-економічним умовам міста. Виявлено основні проблеми, що виникли внаслідок оновлення, фактори, що їх спричинили. Запропоновано способи забезпечення обґрунтованих розмірів платежів, у розрахунку яких використовують показники нормативної грошової оцінки земель. Статья посвящена исследованию обновленной нормативной денежной оценки г. Березань Киевской области 2014 г., соответствия ее социально-экономическим условиям города. Установлены основные проблемы, возникшие вследствие обновления, вызвавшие их факторы. Предложены пути решения для обеспечения обоснованных размеров оплат, исходящих с нормативной денежной оценки земель. The article is devoted to the updated normative monetary evalution Berezan Kiev region 2014, matching its socio-economic conditions of the city. The main problems caused by the updates that cause them factors. Proposed solutions to ensure a reasonable extent of payments, in the calculation using indicators normative monetary valuation of land.
 • Thumbnail Image
  Item
  Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень під час експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Григоровський, П.
  Розглянуто загрози пошкодження будівель і споруд. Показано можливість обґрунтованого вибору методів інструментального контролю за параметрами будівель, споруд і території забудови на прикладі вибору ефективної системи геодезичних спостережень з урахуванням критерію уразливості будівель у процесі їх експлуатації. Рассмотрены угрозы повреждения зданий и сооружений. Показана возможность обоснованного выбора методов инструментального контроля за параметрами зданий, сооружений и территории застройки на примере выбора эффективной системы геодезических наблюдений с учетом критерия уязвимости зданий в процессе их эксплуатации. The threats of damages of building and building are considered. Possibility of reasonable choice of methods of instrumental control is shown after the parameters of building, building and building territory on the example of choice of the effective system of geodesic supervisions taking into account the criterion of vulnerability of building in the process of their exploitation.
 • Thumbnail Image
  Item
  Мареографічний метод визначення вертикальних рухів земної кори – аналіз впливу природних і техногенних факторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Досин, С.
  Пояснено важливість та актуальність моніторингу рівня океанів та морів. Спостереження за рівнем моря – це не лише метод дослідження зміни рівня морів та океанів, це й метод дослідження рухів земної кори на прибережних територіях. Наведено методики визначення параметрів вертикальних рухів земної кори на основі даних рівня моря. Висвітлено фактори, які впливають на зміну рівня водної поверхні. Вказано числові параметри факторів та можливу величину внеску кожного з них в зміну рівня моря. Здійснено класифікацію факторів, що впливають на зміну рівня океанів та морів. Объяснено важность и актуальность мониторинга уровня океанов и морей. Наблюдение за уровнем моря – это не только метод исследования изменения уровня морей и океанов, это и метод исследования движений земной коры на прибрежных территориях. Приведены методики определения параметров вертикальных движений земной коры на основе данных уровня моря. Освещены факторы, влияющие на изменение уровня водной поверхности. Указано числовые параметры факторов и возможную величину вклада каждого из них в изменение уровня моря. Проведена классификация факторов, влияющих на изменение уровня океанов и морей. The importance and relevance of monitoring of the oceans and seas is explained. Observations of sea level – is not only a method of investigating changes in the seas and oceans this is the method of study crustal movements in coastal areas. Methods for determining the parameters of vertical crustal movements based on sea level are made. Factors that influence on change of water surface is described. Numerical parameters specified factors and possible value contribution of each of them in sea level change are presented. Classification of factors affecting the change in the level of the oceans and seas is made.