Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №616

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 616 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 199 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Паралельно-вертикальний метод і базова структура пристрою обчислення сум парних добутків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Цмоць, І.; Іванців, В.
  Вибрано принципи побудови та шляхи підвищення ефективності використання обладнання, розроблено орієнтований на НВІС-реалізацію паралельно-вертикальний метод і базову структуру пристрою обчислення сум парних добутків.
 • Item
  Синтез планів експерименту за допомогою ідеальних кільцевих відношень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Різник, В.; Різник, О.; Балич, Б.; Скрибайло-Леськів, Д.
  Розглянуто синтез планів експерименту на основі числових в'язанок та можливість використання планів експерименту з багатьма факторами. Розроблено методику побудови латинських квадратів на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість виключити небажані ефекти у статичних дослідженнях.
 • Item
  Ідентифікація параметрів моделі руху поїзда
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шпакович, Р.
  Здійснено числові дослідження впливу основних факторів на режимні і енерговитратні параметри руху поїзда. Основним розглянутим в роботі параметром, для якого запропоновано алгоритм ідентифікації, є тягові характеристики. Проведені дослідження дали можливість запропонувати підхід до побудови системи оперативного керування рухом поїзда.
 • Item
  Створення графічної бази даних елементарних періодичних Ateb-функцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дронюк, І.; Мавко, М.; Назаркевич, М.
  Розглянуто елементарні періодичні Ateb-функції та їхні властивості. Ateb-функції є унікальними кривими, форма яких залежить від заданих параметрів. Представлено графічну базу даних елементарних періодичних Ateb-функцій залежно від заданого типу і параметрів, що є основою для методу побудови захисних сіток та гільйошних композицій, які наносяться на документи з метою захисту від підробки.
 • Item
  Оцінювання гарантоздатності криптографічних комп'ютерних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Глухов, В.
  Досліджується питання оцінювання гарантоздатності криптографічних комп’ютерних систем.
 • Item
  Синтез кільцевих монолітних кодів на основі методу графових перетворень циклічних груп полів Галуа
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Велика, О.
  Розроблено новий ефективний метод синтезу монолітних кодів за допомогою використання властивостей циклічних груп у розширених полях Галуа, що розширює можливості вивчення звязків теорії ІКВ з алгебричною теорією скінченних груп у розширених полях Галуа.
 • Item
  Аналіз систем накопичення та обробки даних туризму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Угрин, Д.
  Проаналізовано проблеми опрацювання даних туризму та ефективність їх використання в засобах накопичення та обробки інформації.
 • Item
  Методи оцінки невизначеностей та їх використання в інформаційних технологіях інвентаризації парникових газів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бунь, А.
  Наведено методи оцінювання невизначеностей результатів інвентаризації парникових газів. Найбільше можливостей для аналізу надає використання методу Монте–Карло. Описано розроблене на його основі програмне забезпечення для оцінки невизначеностей результатів інвентаризації парникових газів. Також наведено результати числових експериментів з оцінки невизначеності оцінок емісій парникових газів в Україні.
 • Item
  Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Берко, А.; Висоцька, В. А.; Чирун, Л.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.
 • Item
  Аспекти процесного підходу при побудові інноваційної моделі виробничого комплексу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ткаченко, Н.
  Досліджено процеси, що відбуваються під час функціонування реально діючого промислового підпрємства. Побудовано схему руху інформації за сценарієм петлі життєвого циклу стандарту якості ISO 9001. Сформована матриця зв’язків між блоками схеми.
 • Item
  Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревних композицій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Соколовський, Я.; Петрів, О.
  Розроблено нову модель тепломасообмінних та деформаційних процесів під час пресування деревних композитних матеріалів. На основі числової реалізації моделі на прикладі деревостружкової плити виявлено закономірності впливу тепломасоперенесення на деформацію і напруження матеріалу та розроблено на цій основі математичну модель оптимізації режимних параметрів пресування.
 • Item
  Інструментальна система динамічного генерування мобільних навчальних програм
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Амеліна, В.; Семотюк, В.
  Наведено результати дослідження принципів побудови та розроблення інструментальної системи, яка дає змогу створювати навчальні програми для мобільних пристроїв; проаналізовано розроблений метод динамічного генерування мобільних програм. Подано основні елементи архітектури спроектованої інструментальної системи.
 • Item
  Алгоритми розрахунку гідродинамічних параметрів течії газу в трубопроводах (2)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лопух, Н.; Притула, М.; П’янило, Я.; Савула, Я.
  Запропоновано ітераційний метод розв’язування нелінійних систем диференціальних рівнянь у частинних похідних та досліджено вплив кроків дискретизації за координатою та часом на достовірність і збіжність ітераційного процесу. В основу методу покладено лінеаризацію вихідної системи з подальшим уточненням розв’язку шляхом обчислення відповідної неув’язки. Лінеаризована система розв’язується методом скінченних елементів. Результати досліджень апробовані під час обчислювального експерименту.
 • Item
  Метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Даревич, Р.; Досин, Д; Литвин, В.
  Наведено метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології до потреб користувачів. Для здійснення адаптації вводяться ваги понять онтології та ваги зв’язків між ними. Автори запропонували метрику, за допомогою якої визначається відстань між текстовими документами. Використовуючи регресійний аналіз, метрика переводиться в числову оцінку рангування знайдених документів.
 • Item
  Дослідження основних характеристик алгоритму симетричного шифрування RC5 для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яковина, В.; Одуха, О.; Сенів, М.; Білас, О.
  Досліджено швидкість програмної реалізації та характеристик дифузії та конфузії алгоритму RC5. Показано, що дифузійні характеристики алгоритму RC5-32/12/16 практично відповідають сильному лавинному критерію і мають статистично одно- рідний розподіл. Швидкість шифрування на процесорі AMD Athlon X2 5000+ становить 212,77±0,01 Мбайт/с. Подано рекомендації щодо ефективності застосування цього алгоритму для побудови підсистеми захисту інформації у розподіленому комплексі теплового проектування.
 • Item
  Основні концепції мови програмування "OPEN PROLOG"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Зербіно, Д.; Цимбал, Ю.
  Розглянуто недоліки існуючої мови PROLOG для розв’язання логічних задач. Для прикладу взята класична задача на комбінаторний перебір варіантів. Показано, що розв’язок буде елементарним, якщо ввести оператори типу “припустимо, що існує ...” та “припустимо, відсутнє ...”. Авторами створено програмне ядро для реалізації нової версії мови PROLOG.
 • Item
  Аналіз якісних та кількісних характеристик оцінювання ризиків інформаційної безпеки в системах електронної комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Рішняк, І.; Висоцька, В. А.
  Проаналізовано поняття інформації в аспекті об’єкта права власності та досліджено загрози інформаційній безпеці при проектуванні систем захисту інформації.
 • Item
  Математичні моделі методичної похибки одноканальних та двоканальних шумових термометрів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Микитин, І.
  Розглянуто можливі варіанти вхідного кола шумового термометра з використанням одноканального та двоканального підсилювачів. Отримано математичні вирази, які описують залежність методичної похибки від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційних підсилювачів та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду підсилювача.
 • Item
  Аналітична модель WEB-кешування локальної мережі на основі протоколу WCCP
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кузьмін, О. В.
  Запропоновано аналітичну модель для дослідження процесів WEB-кешування на основі протоколу WCCP. Наведені результати моделювання клієнтської частини WEB-системи з використанням мережевого кеш-процесора та за його відсутності.
 • Item
  Застосування генетичного алгоритму в нечітких моделях прогнозування забруднення довкілля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ковальчук, А.
  Показано можливість застосування генетичного алгоритму в нечітких моделях прогнозу забруднення довкілля, використовуючи менший об’єм необхідної інформації, незначно втрачаючи в якості і точності прогнозу. Запропонований підхід може бути застосовний в різних сферах соціального і природничого передбачення.