Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №616

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2093

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 616 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 199 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 30
 • Thumbnail Image
  Item
  Паралельно-вертикальний метод і базова структура пристрою обчислення сум парних добутків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Цмоць, І.; Іванців, В.
  Вибрано принципи побудови та шляхи підвищення ефективності використання обладнання, розроблено орієнтований на НВІС-реалізацію паралельно-вертикальний метод і базову структуру пристрою обчислення сум парних добутків.
 • Thumbnail Image
  Item
  Синтез планів експерименту за допомогою ідеальних кільцевих відношень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Різник, В.; Різник, О.; Балич, Б.; Скрибайло-Леськів, Д.
  Розглянуто синтез планів експерименту на основі числових в'язанок та можливість використання планів експерименту з багатьма факторами. Розроблено методику побудови латинських квадратів на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість виключити небажані ефекти у статичних дослідженнях.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ідентифікація параметрів моделі руху поїзда
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шпакович, Р.
  Здійснено числові дослідження впливу основних факторів на режимні і енерговитратні параметри руху поїзда. Основним розглянутим в роботі параметром, для якого запропоновано алгоритм ідентифікації, є тягові характеристики. Проведені дослідження дали можливість запропонувати підхід до побудови системи оперативного керування рухом поїзда.
 • Thumbnail Image
  Item
  Створення графічної бази даних елементарних періодичних Ateb-функцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дронюк, І.; Мавко, М.; Назаркевич, М.
  Розглянуто елементарні періодичні Ateb-функції та їхні властивості. Ateb-функції є унікальними кривими, форма яких залежить від заданих параметрів. Представлено графічну базу даних елементарних періодичних Ateb-функцій залежно від заданого типу і параметрів, що є основою для методу побудови захисних сіток та гільйошних композицій, які наносяться на документи з метою захисту від підробки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання гарантоздатності криптографічних комп'ютерних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Глухов, В.
  Досліджується питання оцінювання гарантоздатності криптографічних комп’ютерних систем.
 • Thumbnail Image
  Item
  Синтез кільцевих монолітних кодів на основі методу графових перетворень циклічних груп полів Галуа
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Велика, О.
  Розроблено новий ефективний метод синтезу монолітних кодів за допомогою використання властивостей циклічних груп у розширених полях Галуа, що розширює можливості вивчення звязків теорії ІКВ з алгебричною теорією скінченних груп у розширених полях Галуа.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз систем накопичення та обробки даних туризму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Угрин, Д.
  Проаналізовано проблеми опрацювання даних туризму та ефективність їх використання в засобах накопичення та обробки інформації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методи оцінки невизначеностей та їх використання в інформаційних технологіях інвентаризації парникових газів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бунь, А.
  Наведено методи оцінювання невизначеностей результатів інвентаризації парникових газів. Найбільше можливостей для аналізу надає використання методу Монте–Карло. Описано розроблене на його основі програмне забезпечення для оцінки невизначеностей результатів інвентаризації парникових газів. Також наведено результати числових експериментів з оцінки невизначеності оцінок емісій парникових газів в Україні.
 • Thumbnail Image
  Item
  Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Берко, А.; Висоцька, В. А.; Чирун, Л.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аспекти процесного підходу при побудові інноваційної моделі виробничого комплексу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ткаченко, Н.
  Досліджено процеси, що відбуваються під час функціонування реально діючого промислового підпрємства. Побудовано схему руху інформації за сценарієм петлі життєвого циклу стандарту якості ISO 9001. Сформована матриця зв’язків між блоками схеми.