Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2021. – Vol. 4, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60837

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv Polytechnic Publishing House, 2021. – Volume 4, number 1. – 248 p. : il. : ill.

Зміст


1
8
19
26
33
44
53
60
66
74
82
88
93
99
105
109
116
126
131
138
145
152
158
166
172
179
186
191
198
206
213
219
224
230
237
243
245

Content (Vol. 4, No 1)


1
8
19
26
33
44
53
60
66
74
82
88
93
99
105
109
116
126
131
138
145
152
158
166
172
179
186
191
198
206
213
219
224
230
237
243
245

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 37
 • Thumbnail Image
  Item
  Theoretical analysis and experimental study of H2S dissociation processes in ultrahigh-frequency plasmotron
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Знак, З. О.; Znak, Z. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виконано теоретичний аналіз гідродинамічних умов у плазмохімічному реакторі за тангенціального подавання газу. Показано, що внаслідок створення закрученого потоку в реакторі виникає градієнт тиску, завдяки цьому вздовж вертикальної осі формується зона розрідження, що сприяє виникненню плазмового розряду. На підставі експериментальних досліджень плазмолізу сірководню у закрученому потоці та аналізу зображень плазмового розряду із використанням монохроматичних світлофільтрів визначено загальну структуру плазмового розряду. Встановлено вплив градієнта температури в реакторі на можливість формування кластерів сірки як передумови утворення високомолекулярного продукту – полімерної сірки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості структуроутворення композиційних гіпсовапняних в’яжучих для неавтоклавного газобетону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Чеканський, Б. Б.; Луцюк, І. В.; Пастушок, В. Р.; Chekanskyi, B. B.; Lutsyuk, I. V.; Pastushok, V. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Методом РФА ідентифіковано кристалічні фази продуктів гідратації гіпсовапняного в’яжучого. Встановлено фізико-хімічні закономірності процесів структуроутворення у модельній системі “гіпс – негашене вапно – метакаолін – аморфний кремнезем – вода – бура”. Досліджено вплив виду негашеного вапна та марки гіпсового в’яжучого на морфологію і розміри кристалів гіпсу двогідрату. Встановлено взаємозв’язок між процесами структуроутворення композиційних гіпсовапняних в’яжучих за нормальних умов тверднення та фізико-механічними характеристиками каменю
 • Thumbnail Image
  Item
  Influence of electrode material on the electrochemical behavior of the absorbing solution of the quinhydrone method of gases purification from hydrogen sulfide
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Слюзар, А. В.; Мерцало, Іванна Павлівна; Козуб, М. І.; Милютина, П. В.; Якименко, Я. О.; Slyuzar, A. V.; Mertsalo, I. P.; Kozub, M. I.; Myliutyna, P. V.; Yakymenko, Ya. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Методом циклічної вольтамперометрії (ЦВА) досліджено електрохімічну поведінку карбонатних розчинів хінгідрону 1, 5, 10, 20 та 30 г/дм 3 під час його вистоювання 0–12 діб на різних електродних матеріалах – Ni та Au. Виявлено відмінні від нікелю каталітичні властивості золота в реакціях анодного окиснення хінгідронного каталізатора.
 • Thumbnail Image
  Item
  Мікро- і наноструктурований титану (IV) оксид у соно-, фото- і сонофотокаталітичній деградації ксантенового барвника родаміну Б (Огляд)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Сухацький, Ю. В.; Знак, З. О.; Чупінський, Д. В.; Sukhatskyi, Yu. V.; Znak, Z. O.; Chupinskyi, D. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто адсорбційні методи вилучення родаміну Б зі стічних вод й окиснювальні методи його деградації, які ґрунтуються на використанні передових процесів окиснення (сонолізу, фотолізу, соно-, фото- і сонофотокаталізу). Встановлено, що як адсорбенти для вилучення родаміну Б застосовують матеріали природного походження (наприклад, глини, цеоліти, вугільну золу, анаеробні шлами, тверді відходи сільського господарства) та їх модифіковані або активовані аналоги. Наведено можливий механізм фото- і сонофото-каталітичної деградації родаміну Б за наявності мікро- і наноструктурованого титану (IV) оксиду. Проаналізовано ефективність його застосування для деградації родаміну Б.
 • Thumbnail Image
  Item
  Quantum-chemical modeling of the processes of cadmium sulfide and cadmium selenide films synthesis in aqueous solutions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Созанський, М. А.; Шаповал, П. Й.; Стаднік, В. Є.; Гумінілович, Р. Р.; Курило, О. П.; Sozanskyi, M. A.; Shapoval, P. Yo.; Stadnik, V. E.; Guminilovych, R. R.; Kurylo, O. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено квантово-хімічне моделювання хімізму процесу синтезу CdS та CdSe у водних розчинах. Змодельовано синтез CdS із утворенням проміжних комплексних форм Cd(II) із тринатрій цитратом та амоній гідроксидом. Для синтезу CdSe використано натрію селеносульфат із тринатрій цитратом і без нього. Встановлено, що цей процес проходить через декілька проміжних стадій із утворенням перехідних реакційноздатних комплексів. На основі отриманих даних побудовано енергетичні діаграми стадій та здійснено порівняння процесів синтезу CdS і CdSe із різними комплексоутворювальними реагентами. Методом хімічного синтезу отримано плівки CdS та CdSe з водного розчину солі кадмію, комплексоутворюючого та халькогенізуючого реагентів. Рентгенофазовим аналізом підтверджено утворення цільових сполук, що було передбачено моделюванням.
 • Thumbnail Image
  Item
  Normal phase thin layer chromatography for aromatic derivatives of 3-chloro-1,4-naphtochinone
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Смірнова, О. Я.; Ятчишин, Й. Й.; Колобич, С. В.; Полюжин, І. П.; Smirnova, O. Ya.; Yatchyshyn, Yo. Yo.; Kolobych, S. V.; Poliuzhyn, I. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено хроматографічні характеристики восьми ароматичних похідних 3-хлоро-1,4- нафтохінону в умовах нормальнофазової тонкошарової хроматографії для бінарної мобільної фази на основі бензолу і таких полярних розчинників, як хлороформ, ацетон, ацетонітрил, метанол і пропан-2-ол. Нахил лінійних залежностей утримування досліджених сполук від концентрації полярного компонента в мобільній фазі задовільно корелює із площею, яку займає адсорбована молекула аналіту на нерухомій фазі. Відтинок у рівнянні Сочевінського залежить від полярного компонента мобільної фази.
 • Thumbnail Image
  Item
  Пам’яті Володимира Павловича Новікова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16)
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження закономірностей одержання наночастинок срібла з використанням полівінілпіролідону та їх вплив на фунгібактерицидні властивості композитів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Дудок, Г. Д.; Семенюк, Н. Б.; Скорохода, Т. В.; Мельник, Ю. Я.; Шалата, В. Я.; Dudok, H. D.; Semenyuk, N. B.; Skorokhoda, T. V.; Melnyk, Yu. Ya.; Shalata, V. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; АТ “Галичфарм”; Lviv Polytechnic National University; JSC “Halychpharm”
  Досліджено вплив технологічних чинників на закономірності одержання наночастинок срібла з використанням полівінілпіролідону та встановлено їх вплив у складі композитів на протимікробні властивості останніх. Визначено вплив температури і кількості полівінілпіролідону, концентрації Ag+ на кінетику відновлення йонів срібла. Синтезовано срібловмісні композити у вигляді пористих блоків та плівок та досліджено їхні бактерицидні та фунгіцидні властивості. Розроблені пористі композити рекомендовані для використання у медицині для заміщення пошкодженої кісткової тканини.
 • Thumbnail Image
  Item
  Акрилові мономери на основі рослинних олій із високим вмістом естерів олеїнової кислоти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Кір’янчук, В. Ф.; Демчук, З. І.; Когут, А. М.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.; Kirianchuk, V. F.; Demchuk, Z. I.; Kohut, A. M.; Voronov, A. S.; Voronov, S. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Державний університет Північної Дакоти; Lviv Polytechnic National University; North Dakota State University
  Нові акрилові мономери отримано перестерифікацією оливкової, канолової та високоолеїнової соєвої олії N-гідроксіетилакриламідом. Вивчено кінетичні особливості гомополімеризаціїцих мономерів і порівняно вплив вмісту естерів лінолевої (С18:2) та ліноленової (С18:3) кислот на швидкість полімеризації та величину молекулярної маси гомополімерів. Встановлено, що константи передачі ланцюга на мономер зростають у ряду мономерів: оливковий (СМ = 0,016) < високоолеїновий соєвий (СМ = 0,018) < каноловий (СМ = 0,025). Особливості гомополімеризації пов’язані із різним ступенем ненасиченості фрагментів жирних кислот.