Філософські науки. – 2011. – №692

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковані статті із актуальних проблем сучасної філософії, зокрема – проблем онтології, гносеології, історії української філософії, релігієзнавства, етичних та естетичних питань, відображено події наукового життя. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 692 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 128 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Розширення горизонтів вітчизняної філософської думки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Петрушенко, Віктор
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" № 692
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Термінатор, філософія і кіно
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бразуль-Брушковський, Євгеній
 • Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" № 692
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Cинтез художнього бачення світу та напруги філософської думки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Петрушенко, Віктор
 • Item
  Людина у світлі концепцій інформаційного суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лазарович, Надія
  Проаналізовано погляди теоретиків інформаційного суспільства на людину, що зумовлюють раціоналізацію людського буття та трансформацію сутнісних вимірів людської природи (інформаційно-технічний детермінізм), появу нових типів спілкування та форм комунікацій (інформаційно-комунікативна сфера), гармонійне поєднання людини, технічної й природної сфер (інформаційний екогуманізм). Знання й інформація визначаються як домінанти аксіосфери особи у смислових вимірах інформаційного суспільства, котрі постулюють модуси мобільності, гнучкості, втрати буттєвої вкоріненості тощо. In the article the views of theorists of the Information Society on a human being is analized: the rationalization of human life and the transformation of the essential measurements of human nature (information-technical determinism), a new types and forms ofcommunication (information-communication sphere), a harmonious combination of human, technical and natural factors (ecology of information sphere). Knowledge and information are defined as dominant values of the Information Society, which postulate modes of mobility, flexibility, loss deep of being etc.
 • Item
  Автономний глузд як джерело конфліктів та чинник оповсякденення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Карівець, Ігор
  Проаналізовано функціонування автономного глузду та шляхи його приходу до абсолютної влади над усіма сферами людського життя. Крім цього, розглянуто можливість синтезу розуму, глузду та чуттів у феномені sensus communis як такого, що виводить людину у трансперсональну та надособистісну площину. In this article the author analyzes the functioning of autonomous common sense and considers common sense’ ways of dominance over all domains of human life. In addition to this, the author considers the possibility of new synthesis of reason, autonomous common sense and senses in the phenomenon of sensus communis, which helps human being to enter transpersonal and superpersonal sphere.
 • Item
  “Турбота про себе” як практика становлення самоідентичності в античну епоху
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мазур, Любов
  Розкрито значення “практик себе” в становленні самоідентичності, зокрема роль старості, волі, Іншого, свободи мовлення тощо. Здійснено порівняльний аналіз класичної і елліністичної моделі “турботи про себе” і виявлено, що в основу останньої покладено розуміння самоідентичності як динамічного процесу співвіднесення індивідуальної самості і автономного розуму. The value of “practices of itself” is exposed in becoming of self-identity, in particular role of old age, will, Other, broadcasting freedom and others like that. The comparative analysis of classic and hellenism model of “anxiety about itself” is carried out and it is educed that in the basis of last is lie understanding of self-identity of as a dynamic process of correlation of individual self and autonomous mind.
 • Item
  Проблема гуманізації в інформаційному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Липка, Ольга
  Проаналізовано особливості інформаційного суспільства, стан його розбудови в Україні. Автор осмислює можливості гуманізації людини у нових умовах та стверджує, що ці умови не сприяють поглибленню гуманності у відносинах між людьми. The author analyses the special features of the information society, the condition of its construction in Ukraine. The author estimates the possibilities of humanization of person in the new conditions. The author claims these conditions do not contribute to deepening the humaness in relations between people.
 • Item
  Апеляція до трансцендентного та її місце у пізнанні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Федорів, Любомир
  Розглянуто відношення до трансцендентного як характеристику людського буття. На основі аналізу внутрішніх механізмів та структури пізнавального процесу зроблено висновок про те, що відношення до трансцендентного найвиразніше виявляється cаме у пізнавальній діяльності людини, постає її вихідною умовою та необхідним складовим елементом. In the article relation between a man and the transcendent is examined. It’s displays in the different spheres of human’s vital activity are inquired. Interior mechanisms and structures of cognitive process are analysed here. Under this conditions the author summered that the relation to the transcendent occurs in its’ significance in human’ cognitive activity, and stays as its’ outlet point and the necessary part.
 • Item
  Концепція природного права голландських мислителів (Ю. Ліпсій, Г. Гроцій)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хвойницька, Христина
  Проаналізовано концепцію природного права голландських учених Ю. Ліпсія та Г. Гроція. Розглянуто специфіку формування та розвитку природно-правових ідей XVI–XVII століть та виявлено, що природне право у творчості голландських мислителів ототожнене з розумною людською природою і зумовлене прагненням людини до спілкування. The article analyzes the concept of natural law by Netherlands scientists J. Lipsius and H. Grotius. Is examined the specific character of formation and development naturally of the lawful ideas XVI–XVII of centuries. Natural law in the works of Netherlands thinkers identified with reasonable human nature and caused by human desire to communicate.
 • Item
  Античний спорт як атрибут дозвілля (Стародавня Греція)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Беднарський, Олександр
  Вільний час за умов життя грека в полісі ставав чинником, який окреслював особливості та спосіб поведінки громадянина, гарантував задоволення його життєвих потреб, серед яких поступово виокремлювалася необхідність у заняттях спортом. Спорт, як форма проведення дозвілля, сприяв формуванню моральних чеснот, дарував людині почесті, славу, публічне визнання й ставав атрибутом цивілізаційних координат, у яких жила антична людина. Upon those existing living conditions free time of an average Greek was considered to be the factor that determined peculiarities and the way the citizen was to behave. At the same time it guaranteed the satisfaction of his vital needs, among which the necessity of goig in for sports has gradually established. As a means of leisure time spending, sport has contributed to the formation of moral features and endowed people with honour, fame, public acknowledgement. Sport has eventually turned into the feature of civilization coordinates the ancient person was existing.
 • Item
  Естетичний вимір інтерактивного переживання у просторі нових медіа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шевчук, Катерина
  Проаналізовано естетичний вимір інтерактивного переживання у контексті сучасного мультимедійного мистецтва. Потреба осмислення проявів електронного мистецтва є важливою для сучасної естетичної теорії. Ключовим питанням постає проблема естетики інтерактивного переживання, яке пов’язане зі сприйняттям художніх об’єктів у кіберпросторі. Для кращого розуміння основних моментів інтерактивного естетичного сприйняття автор статті звертається до концепції польського феноменолога Романа Інґардена, відомого дослідника проблематики естетичного переживання. The author analyzes the aesthetical dimension of interactive experience in the context of contemporary media-art. The necessity of comprehension of electronic art’s phenomena is important for the contemporary aesthetical theory. The key questions concerns of the problem of interactive aesthetical experience, which is connected to the perception of artistic works in cyberspace. The methodological means, used by Author for understanding of the main aspects of interactive aesthetical perception, are aesthetical concepts of Polish phenomenologist Roman Ingarden, who was the famous researcher of problem of aesthetical experience.
 • Item
  Відносність як поняття у філософії та науці: історична панорама та сучасність
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кадикало, Андрій
  Проаналізовано зміст поняття “відносність” та його смислове наповнення залежно від змін наукових і філософських парадигм. Автор звертає увагу на те, що поняття “відносність” сьогодні має для науки і філософії фундаментальніше значення, ніж у класичній парадигмі, оскільки репрезентація дійсності у ХХІ ст. описується такими характеристиками, як нелінійність, біфуркації, складність, неоднотипність тощо. The article is analyzes the essence of relativity and in historical-philosophical context it. The author draws attention to the concept of relativity that helps to understand a new reality. The concept of relativity associated with nonlinearity, bifurcation and complexity.
 • Item
  Трансценденція та іманенція в політичній теорії й проблема буття людини в політичному світі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шевчук, Дмитро
  Проаналізовано проблему трансценденції та іманенції в політичній теорії, а також зумовлені цим феномени, а саме політичну теологію та політичне месіанство. Автор звертає увагу на сутність цих феноменів та їх вияви в політичному світі. Крім того, розглянуто вплив політичної теології та політичного месіанства на буття людини в політичному світі, а також визначено способи подолання негативних наслідків такого впливу. In the present article the problem of transcendence and immanence in political theory is analyzed. There are also investigated phenomena of political theology and political messianism that are resulted by transcendence and immanence. The Author pays attention to the essence of these phenomena and to their manifestations in the political world. Moreover, it is examined the influence of political theology and political messianism on the human being in political world, and presented possibilities of overcoming of the negative consequences of such influence.
 • Item
  Римо-католицьке вчення про виправдання людини у контексті настанов Триденського собору (1545–1563): компаративний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Квасюк, Лариса
  На основі декрету Триденського собору (1545–1563) “Про перворідний гріх та виправдання” досліджується римо-католицьке вчення про виправдання як прощення гріхів, освячення й оновлення внутрішньої людини посередництвом прийняття Божої благодаті та активної діяльності самої людини; здійснюється компаративний аналіз католицького розуміння виправдання з православним, у якому виправдання розглядається як загальний дар Бога, та з протестантським (лютерівським), у якому віра є основою виправдання. The article deals with the Decree adopted by Trydenskyy Cathedral (1545–1563) About Sin and Justification. On the basis the above mentions Decree Rome Catholic teaching about justification as the forgiveness of the sins, the sacred and reunion of the internal person with the mediation of the acceptance of the God`s grace and the activities of the human by itself; it is made the comparative analysis of the catholic understanding of the justification with the Christian, I which the justification is described as the general God`s gift and with the protestant(Lutheran), where the faith is the base of the justification.
 • Item
  Інформаційний простір: філософські аспекти формування поняття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яковенко, Марина
  Розглянуто процес становлення поняття "інформаційний простір" у межах парадигм філософського знання. Систематизовано визначальні для сьогодення уявлення про простір. Розглянуто головні характеристики інформаційного простору. Надано робоче визначення зазначеного поняття. In this article the process of becoming of a concept "information space" in the limits of philosophical paradigms is considered. Ideas of space which are defining for nowadays are systemized. Key features of information space are obzerved. Working definition of this concept is given.
 • Item
  Філософія соціального: онтологічні та метафізичні окреслення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Петрушенко, Віктор
  Розглянуто проблему визначення природи та онтологічних засад соціального явища. Соціальність, що утворюється в результаті перетворення природного матеріалу та створення артефактів, розглядається як така, що існує на межі фізичного і метафізичного. Імперативи соціального передбачають функціонування рефлексивного простору суспільної життєдіяльності. The article is dedicated to definition of nature and ontology bases of the social’s phenomena. The social is understood as board between physical and metaphysical, that is formed as a result of natural material’s transformation and creation of artifacts. Imperatives of the social suppose functioning of social activity’s reflective space.
 • Item
  Рецепція автономної етики І. Канта в російській релігійній філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мазурик, Марія
  З’ясовано причини неприйняття І. Канта російськими релігійними мислителями. Звертається увага на той факт, що в І. Канта людина, як емпірична особистість, є лише об’єктом, а не суб’єктом етичної діяльності. Началом, яке пов’язує дві сфери в ній, виступає почуття обов’язку або безумовна відданість категоричному імперативові. Тобто, якщо кантівський ідеалізм був виключно раціоналістичним, то російські філософи відчували свою спорідненість з ідеалізмом містичним. Це і стає причиною несумісності більшості ідей автономної етики німецького філософа з ідеями російських релігійних мислителів кінця ХІХ – початку ХХ ст., етика яких є зразком „теономної етики любові”. The article is devoted to the research of a problem of devoted to the consideration the Kant’s philosophy and its influence on the establishment ethical thought of the Russian philosophers of the end of 19th – the beginning of 20th century, his autonomous ethics provoked ambiguous reaction from the side of religious philosophers in Russia, who understood the autonomy is first of all the connection of the person with spiritual origin, in fact with God (“theonomical ethics of love”).
 • Item
  Що таке польська аналітична філософія?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Карівець, Ігор