Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2009. – №654

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 654 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 304 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 55
 • Item
  Режими роботи електроприводу транспортного засобу на базі вентильних двигунів без давачів у явному вигляді
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Ткачук, В. І.; Біляковський, І. Є.; Копчак, Б. Л.
  Розглянуто режими роботи електроприводу на базі вентильних двигунів без давачів положення ротора у явному вигляді та співвідношення для розрахунків відповідних параметрів компонентів схемотехніки для забезпечення надійного запуску, регулювання швидкості обертання та гальмування двигунів.
 • Item
  Моделювання енергоощадних режимів роботи енергообладнання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Тимошик, А. М.
  Проаналізовано причини зростання втрат і, як наслідок зменшення ефективності роботи енергообладнання через старіння і деградацію. Розглядається питання доцільності застосування методів нечіткої логіки для контролю і управління ефективністю експлуатації турбогенераторів.
 • Item
  Моделирование процессов акустической эмиссии и использование его результатов в информационно-измерительных системах электроэнергетического оборудования
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Улитко, А. В.
  Розглянуто питання моделювання процесів акустичної емісії, що супроводжують роботу вузлів електротехнічного устаткування. За результатами аналізу побудованих моделей запропоновано нові діагностичні ознаки, що ґрунтуються на використанні пуассонівського спектра стрибків, що входять в характеристичну функцію, яка описує досліджуваний акустоемісійний сигнал. This paper deals modeling of the acoustic emission signal. Based on the results of the models analyses it is offered the new diagnostic characteristic. This characteristics are based on the Poisson jump spectrum and appear in characteristic function describing the acoustic emission signal.
 • Item
  Electomagnetic field in human environment and method of its determination
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Stzalka-Goluszka, K.; Syrek, P.
  Показано приклади джерел електромагнітних полів включно з їхньою можливою небезпекою. В останньому розділі статті наведено методи графічної інтерпретації полів навколо високовольтних ліній. Природна напруженість електричного поля навколо Землі оцінюються величиною 100-150 В/м, проте під час грози вона сягає 20 кВ/м. Магнітне поле Землі є оптимальним для існування життя і його розвитку. Магнетизм землі сягає 47 Т. Живі організми створюють незначне магнітне поле, що є протилежним до магнітного поля землі. Існує багато джерел електромагнітних полів: електричні установки в будинках, промисловості, транспорті, а також широке коло домашніх електричних пристроїв. Paper presents examples of sources electromagnetic fields and possible dangers involved. Last charters of paper presents methods leading to graphical interpretation of fields around high-voltage lines. Natural intension of electric field over Earth assumes value of 100-150 [V/m] but by thunderstorm reaches 20 [kV/m]. Earth’s magnetic field is optimal for existence of life and its growth. The magnetism of earth reaches 47[T]. Live organisms induces a slight magnetic field, that is contrary the magnetic field of the earth. There are many sources of electromagnetic fields, electric installations used in buildings, industry, transport, and wide range of house devices.
 • Item
  Макромодель для дослідження роботи асинхронних двигунів під час живлення від тиристорного регулятора напруги
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Стахів, П. Г.; Маляр, В. С.; Селепина, Й. Р.
  Розглядається питання математичного моделювання динамічних режимів роботи асинхронного двигуна, який живиться від тиристорного перетворювача напруги, з урахуванням несинусоїдності напруги живлення та насичення магнітопроводу на основі використання макромоделей. The paper is devoted to problem of mathematical modeling of asynchronous motor dynamic modes supplied from thyristor voltage converter. In proposed macromodel non-sinusoidal character of supply voltage and magnetic core saturation were taken into account.
 • Item
  Моделювання нормального режиму залежного інвертора з закриваючими тиристорами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Сівакова, О. М.; Федів, Є. І.
  Запропоновано покращення коефіцієнта потужності однофазного залежного інвертора засобами фазового керування силових двохопераційних тиристорів. Показана можливість роботи інвертора в режимах генерації реактивної потужності зсуву в приймальну мережу змінного струму. The improvement of monophase grid-controlled inverter power-factor is offered by means of phase control of power two-operating thyristors. The operating possibility of inverter in the modes of generating fundamental reactive power in the receiving AC network is demonstrated.
 • Item
  Динамическое преобразование схем замещения электрических систем при моделировании переходных процессов
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Сивокобыленко, В. Ф.; Харченко, П. А.
  Запропоновано алгоритм перетворення розрахункових схем великих електричних мереж, за допомогою якого може бути істотно підвищена ефективність моделювання у темпі реального часу. Алгоритм побудований на основі замін віддалених ділянок електричного кола на еквівалентні багато струменеві зірки, що складаються з функціональних джерел струму. Функції джерел отримуються за допомогою чисельно-аналітичного розв’язання системи повних диференційних рівнянь схеми. The article introduces the transforming algorithm for computational schemes of large power grids, which can significantly enhance performance of transient modeling in real-time. The algorithm is based on replacing remote areas of electrical circuit with equivalent multi-ray stars, which consists of functional current sources. The functions of current sources obtain through numeric-analytical solution of the scheme’s full differential equations system
 • Item
  Исследование влияния электрических параметров дуговых сталеплавильных печей на режим их тепловой работы.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Садовой, А. В.; Яшина, К. В.
  Наведено дослідження електричних процесів в дугових електросталеплавильних печей змінного струму на основі уточненої математичної моделі. Одержано залежності кількості тепла, що надходить в піч, від електричних параметрів плавлення. The article cited the study of electrical processes in electric are furnaces, AC, on the basis of the elaborated mathematical model. The dependencies of the quantity of heat incoming into the furnace from the electrical parameters of melting are received.
 • Item
  Моделі електричних машин для дослідження процесів в електричних мережах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Равлик, О. М.
  Розроблені математичні і цифрові моделі електричних машин для дослідження процесів в електричних мережах із урахуванням їх основних параметрів, що забезпечують необхідну адекватність моделювання. Mathematical and digital models of electric machinery for research of processes in electric networks taking into account their key parameters which provide necessary adequacy modeling are created.
 • Item
  Моделювання режимів роботи АСК ТП в лабораторних умовах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Пилипенко, Ю. В.; Софієнко, О. В.
  Розглянуто проблеми впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами підстанцій. Показано макет системи керування підстанції. Introduction problems of automated control system for management of substation’s technological processes are considered. The model of management system for substation is revealed.
 • Item
  Моделювання режимів нейромережевої системи ідентифікації параметрів силового кола дугової печі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Паранчук, Р. Я.
  Запропоновано математичну та цифрову моделі нейромережевої системи неперервного вимірювання параметрів силового кола дугової сталеплавної печі. Подано результати моделювання процесу ідентифікації параметрів її силового кола. Mathematical and digital model of neural network based system for continuous measuring of power circuit parameters in are steel-melting furnace are offered. The results of simulation of power circuit parameters measuring process are given.
 • Item
  Algorithms to errors resulting from the non-periodic component of short circuit current
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Musierowicz, K.
  Неперіодичні складові струму короткого замикання можуть бути причиною похибок під час поточних вимірювань. Значення таких помилок, які утримують за допомогою різних алгоритмів, відрізняються між собою і залежить також від прийнятої моделі струму під час короткого замикання. Проаналізовано різні алгоритми, які використовують метод найменших квадратів, і здійснено їх порівняння стосовно точності оцінки критеріальних величин захистів від струмів короткого замикання. Показано, що найбільші похибки (до декількох десятків процесів) з’являються у разі використання моделі класичного сигналу. Модель електричної мережі на основі диференційного рівняння кола короткого замикання є резистивною для постійної складової струму, тоді як її подальше застосування обмежено оцінкою активного і реактивного опорів кола короткого замикання. Більше того, цей алгоритм є придатним для гармонічного спотворення, яке з’являється у вимірюваних сигналах. Запропоновано алгоритм, який застосовує розклад експоненційних функцій у ряди Тейлора. Цей алгоритм немає недоліків попередніх алгоритмів і є універсальним. Non-periodic component of short circuit current can be a source of errors in the on-line measurements. Values of such errors generated by diverse algorithms is different and depends also on the assumed model of the fault current. In the paper, different algorithms using the least square method (LSM) have been analyzed and compared regarding accuracy of estimation of criterion values of the fault current based protections. It has been shown that the highest errors (up to some tens of percents, appear when the classic signal model is applied. Network model based on the differential equation of the fault loop is resistant to the direct-current component whilst the application of the latter is restricted to the estimation of the fault loop’s resistance and reactance. Moreover, the algorithm is susceptible to harmonic distortions appearing in the measuring signals. An algorithm which implements the expansion of exponential function into the Taylor series has been proposed. The algorithm is free of drawbacks of precedent algorithms and shows to be the universal one.
 • Item
  Вплив зрівноваження верстата-гойдалки на роботу привідного двигуна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Маляр, А. В.; Молнар, В. В.
  Розглядається питання вибору критерію оцінки впливу зрівноваження верстата-гойдалки на роботу електроприводу штангової глибинонасосної установки. На підставі математичного моделювання показано взаємозв’язок дисперсії струму привідного двигуна з оптимальним режимом роботи привідного двигуна верстата-гойдалки. An issue of selecting a criterion for evaluating the influence of the balance of the rod oil-pumping unit on the driving motor operation is discussed. Based on mathematic modeling, the relation between variance of the driving motor current and the optimal operation mode of the pumping unit’ driving motor is shown.
 • Item
  Розрахунок статичних характеристик асинхронних двигунів у фазних координатах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Маляр, В. С.; Гайдук, В. Г.
  Розглядається питання розрахунку статичних характеристик асинхронного двигуна на основі рівнянь електромагнітної рівноваги, записаних у нерухомих трифазних координатних осях. In the paper the problem of asynchronous motor static characteristics calculation is considered. The model is created based on static equilibrium equations written using stationary thee-phase coordinate axes.
 • Item
  Удосконалення систем керування екскаваторними електроприводами, що працюють в режимах перевантажень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Лозинський, О. Ю.; Панченко, Б. Я.; Цяпа, В. Б.; Карплюк, Л. Ф.
  Описано та наведено результати досліджень роботи системи екстреного захисту електромеханічного обладнання екскаватора. The results of researches of work of the system of ekstrennogo defence of electromechanics equipment of power-shovel are described and resulted
 • Item
  Режими зовнішніх коротких замикань енергоблока з додатковим робочим трансформатором власних потреб
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Лисяк, Г. М.; Пастух, О. Р.; Равлик, О. М.
  Проведено порівняльний аналіз рівнів напруги на шинах власних потреб енергоблока з додатковим робочим трансформатором власних потреб час усталених режимів зовнішніх коротких замикань. Наведено результати досліджень для енергоблока електростанції з турбогенератором ТГВ-200М. The comparative analysis of voltage levels at auxiliary buses of power unit with the additional working auxiliary transformer under internal short circuits is carried out. The results of researches for power unit with power plant turbogenerator ТГВ-200М are given.
 • Item
  Аплікація математичної моделі системи генерування електроенергії синхронною машиною в комп’ютерній мережі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Куцик, А.С.; Семенюк, М.Б.
  Розроблено багатокомп’ютерну (багатопроцесорну) систему, в якій розділені розрахунок математичної моделі системи генерування електроенергії синхронною машиною, керування математичною моделлю і реєстрація результатів розрахунку. Multiprocessor system, which separated the calculation of power generation system mathematical model and model control and registration of calculation results, has been developed.
 • Item
  Комп’ютерне діагностівання безщіткових систем збудження генераторів електростанцій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Куцик, А.С.; Йовбак, Б.Д.
  Описано розроблений програмно-технічний комплекс для діагностування безщіткових систем збудження генераторів електростанцій з використанням працюючих в реальному часі комп’ютерних моделей генераторних блоків. Наведено результати експериментальних досліджень режимів роботи безщіткових систем збудження, знятих під час їх діагностування. The program-technical complex is developed for diagnosing of the brushless excitation systems of power plant generators with the use of the real time computer models of generator block. The results of experimental researches of the work regimes of the brushless excitation systems obtained under their diagnosing are presented.
 • Item
  Математична модель асинхронного електроприводу зі збудженням потужністю ковзання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Кузнєцов, О. О.
  Пояснено можливість збудження асинхронної машини потужністю ковзання. Створено об’єктно-орієнтовану математичну модель електроприводу. Наведено і проаналізовано результати математичного моделювання. The possibility of slip energy excitation of induction machine is shown. The object oriented mathematic model of the drive is created. Results of mathematic modeling are shown and analyzed.
 • Item
  Оценка геометрических параметров высокочастотных электромагнитных систем по заданному условию джоулевой диссипации в движущейся металлической полосе
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Васецкий, Ю. М.; Мазуренко, И. Л
  Асимптотичні методи дослідження використано для отримання оцінок геометричних параметрів електромагнітних систем індукційного нагрівання металевих смуг. Проаналізовано індуктори у вигляді струмових контурів як плоскої, так і просторової конфігурацій. Розрахунки підтвердили коректність знайдених геометричних параметрів. Asymptotic methods are used for estimation of geometrical parameters of electromagnetic systems for induction heating of metal strips. Both spatial and flat current configurations of inductors are analyzed. The calculations have confirmed correctness of obtained geometrical parameters.