Логістика. – 2018. – №892

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та працівників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлено сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптацію до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовано методи маркетингового та логістичного управління, розглянуто механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 892. – 292 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика

Зміст


1
3
10
19
25
32
38
49
56
64
72
80
90
100
105
114
121
127
134
140
149
160
165
171
179
189
196
203
212
222
228
239
246
256
262
272
279
288

Content


1
3
10
19
25
32
38
49
56
64
72
80
90
100
105
114
121
127
134
140
149
160
165
171
179
189
196
203
212
222
228
239
246
256
262
272
279
288

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Ентропія в діяльності підприємства: суть та основні підходи до оцінювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дейнега, О. В.; Дейнега, І. О.; Рівненський державний гуманітарний університет
  Ідентифіковано області застосування поняття “ентропія” та його суть. Визначено умови виникнення ентропії в економіці. Ідентифіковано специфічні особливості прояву економічної ентропії. Систематизовано складові, розглянуто основні підходи до оцінювання, сформовано перелік факторів впливу на ентропію, що виникає у діяльності підприємств. Наведено заходи, що сприяють зниженню рівня ентропії у практиці господарювання підприємств. Встановлено, що найвагомішим фактором, що визначає ринкову успішність підприємства, як економічної системи, є доступність до якісної інформації.
 • Item
  Маркетингова складова “дорожньої карти” розвитку зовнішньої торгівлі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Герасимчук, В. Г.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
  Проведено аналіз товарної та географічої структури, динаміки та ефективності зовнішньої торгівлі країни. Досліджено характерні особливості здійснення експортних поставок на історичних етапах розвитку національної економіки. Виявлено основні проблеми у здійсненні експортно-імпортних операцій та їх першопричини. Праналізовано ефективність застосування маркетингових інструментів у просуванні вітчизняних товарів і послуг на зовнішний ринок. Запропоновано заходи для зміцнення експортного потенціалу як важливої складової економічної безпеки держави при реалізації Експортної стратегії України.
 • Item
  Місце фінансового контролінгу в управлінні фінансовими потоками в логістичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гладкова, О. В.; Національний фармацевтичний університет
  Розглянуто існуючі вітчизняні та іноземні точки зору до визначення поняття “фінансовий контролінг”, запропоновано його трактування з урахуванням особливостей логістичних процесів як систему дій, спрямованих на підтримку, чи стабілізацію фінансового стану логістичної системи шляхом планування та оцінки її фінансових потоків, та прийняття відповідних рішень відносно їх оптимізації. В роботі визначено зміст та алгоритм формування системи фінансового контролінгу для управління фінансовими потоками в логістичних системах, запропоновано узагальнений механізм його реалізації.
 • Item
  Розвиток молодіжного лідерства в структурі інноваційних стратегій розвитку закладів вищої освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бублик, М. І.; Копач, Т. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівська дирекція ТДВ “Страхова компанія “Гардіан”
  Досліджено розвиток молодіжного лідерства з точки зору викликів громадянського суспільства. Проаналізовано стан та перспективи розвитку молодіжного лідерства, готовність громадянського суспільства сприяти його розвитку на яскравих прикладах із життя обдарованої молоді Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, що є структурним підрозділом Національного університету “Львівська політехніка”. Запропоновано включити розвиток молодіжного лідерства до складу інноваційних стратегій розвитку закладів вищої освіти.
 • Item
  Вплив соціальних мереж на процес купівлі-продажу: орієнтація на економію часу, ресурсу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бочко, О. Ю.; Якимишин, Лілія Ярославівна; Національний університет “Львівська політехніка”; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  Здійснено порівняльну характеристику соціальних та традиційних медіа. Обґрунтовано рівень використання соціальних мереж в межах яких здійснюється процес “купівля-продаж”. Виявлено, що найбільшу питому вагу соціальних мереж в Україні посідають “Facebook” та “Твіттер”, що становить більше ніж 80% всіх соціальних мереж, якими користуються клієнти в процесі “купівля-продаж”. Здійснено дослідження динаміки зміни запитів для “Facebook”, “Твіттер”, “Instagram”, вказано на переваги використання соціальних мереж для просування товарів.
 • Item
  Дослідження еволюції поняття “бренд” в контексті розвитку суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Боєнко, О. Ю.; Донецький національний університет імені Василя Стуса
  Стаття присвячена визначенню етапів еволюції концепту “бренд”, виділенню його сучасних рис, основних переваг, які бренд потенційно надає споживачам. Надано авторське бачення еволюції поняття “бренд” через призму розвитку суспільства, відповідно до якої побудовано піраміду ускладнення характеристик товарів від товарів з яскраво вираженими матеріальними рисами до товарів з особливими рисами, націленими на конкретного споживача. Проаналізовано рейтинг брендів Forbes 2018 року та визначено найуспішніші бренди за даний період. Проведено порівняння з найуспішнішими галузями України відповідно до рейтингу Forbes. Структуровано сучасні риси бренду як явища та брендингу як процесу, а також виділено основні переваги, які отримують споживачі, купуючи брендові товари.
 • Item
  Korytarze dla nowego jedwabnego szlaku z udziałem ukrainy i polski – perspektywy rozwoju
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Antonowicz, M.; Akademia Leona Koźmińskiego Polska
  Transportations is a particularly complex form of transport because of the involvement in the transport of various means of transport. In container transport cargo are held in one and the same loading unit for the entire road transport from the vendor to the customer without handling of the goods themselves, using means of transport with different modes of transport. International trade, Transcontinental is done mostly by using containers. Container flows between Asia and Europe exceed 21 million TEU. The importance of the relationship and on the Europe-Asia lines stressed for a long time. The concept of land and sea Silk Road presupposes the creation of a network of transport corridors, which would mix China from EU countries.
 • Item
  Місцеве самоврядування як активний суб’єкт господарювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Глинський, Н. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено критичний аналіз ролі органу місцевого самоврядування як активного господарюючого суб’єкта. Визначено, що ведення господарської діяльності місцевим самоврядуванням (або його одиниці) повинно бути прямою відповіддю на місцеві потреби, і тим самим покращити умови життя населення, а також гарантувати ефективність функціонування комунальної інфраструктури. Доведено, що органи місцевої влади, беручи на себе виконання певних громадських завдань в галузі економіки часто призводять до ситуації, в якій господарська діяльність у певному сегменті ринку застережена на користь привілейованих осіб/організацій.
 • Item
  Професійний портрет логіста: маркетингові дослідження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Чорнописька, Н. В.; Стасюк, К. З.; Національний університет “Львівська політехніка”
  В статті висвітлено професійний портрет логіста, отриманий авторами на підставі маркетингових досліджень. Виявлено нестачу фахівців з логістики, зумовлену, в першу чергу, невідповідністю темпу розвитку ринку праці в сфері логістики до темпу розвитку ринку освітніх послуг з логістики. В ході дослідження було також встановлено, що, зважаючи на те, що логістичні компанії не мають ні відділу логістики, ні посади логіста, вони запрошують фахівців без професійної освіти, оскільки посада диктує вимоги до кандидатури, а не специфіка галузі, в якій вони працюють. Розкрито портрет логіста трьох рівнів/ступенів професійної компетенції: операційного, тактичного, стратегічного. Отриманий портрет логіста підтвердив гіпотезу, що переважна більшість менеджерів 2PL та 3PL компаній (за винятком стратегічного рівня управління), які представляють вітчизняний ринок логістичних послуг, не мають професійної фахової підготовки з логістики.
 • Item
  Експортна стратегія і тренди розвитку маркетингової діяльності підприємств в умовах відкритої економіки України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мних, О. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто якісні зміни в діловому середовищі українського бізнесу. Проведено економічну інтерпретацію порівняльних трендів макроекономічних показників. Приведені регресійні моделі, що відображають інтенсивність зміни експорту та імпорту. Визначено умови ефективного впровадження експортної стратегії на основі синтезу економічних та поведінкових аспектів в експортній маркетинговій діяльності підприємства.
 • Item
  Управління ризиком у логістичній системі через систему страхового захисту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Рикованова, І. С.; Таранський, І. П.; Донець, Д. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто страхування як метод зниження ризику, що полягає в перенесені ризику на третю сторону – страхову компанію. Такі привабливі механізми компенсації ризику, як страхування, в багатьох ситуаціях, з якими стикаються ланки логістичної системи, не застосовуються. Це пов’язано як з неготовністю страхових компаній брати на страхування окремі ризики, так і з відсутністю у більшості господарюючих об’єктів фінансових можливостей страхувати свої ризики в повному обсязі. Страхування логістичних ризиків – це цілий комплекс заходів по захисту бізнесу від будь-яких можливих збитків пов’язаних з діяльністю підприємства (постачання, виробництво, складування та дистрибуція).
 • Item
  Квантифікація інтеграційного менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гронська, Н. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Викладено основні поняття метилогічної інтеграції сфер маркетингу, логістики, менеджменту, екологічного моніторингу. Досліджено мотиви цілісного упорядкування, об’єднання, узгодження їх організаційних рівнів та структур у відповідності до інформаціологічних відношень між ними. Представлено метод формування елементів тріадної єдності та модель відображення простору взаємодії підприємницької діяльності й соціальної екології. Висунуто гіпотезу акумулювання духовної субстанції сфер діяльності та буття та спосіб взаємодії інформаційно-енергетичного насичення.
 • Item
  Маркетингова оцінка детермінант регіональних сегментів світового ринку ресторанних послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Вовчанська, О. М.; Іванова, Л. О.; Львівський торговельно-економічний університет; Львівський державний університет фізичної культури імені І. Боберського
  Досліджено світовий ринок ресторанних послуг та його найбільші регіональні сегменти, встановлено основні тенденції розвитку. Здійснено маркетингову оцінку основних детермінант регіональних сегментів світового ринку ресторанних послуг. Визначено рейтинг 25 країн за обсягами продажів у світовій ресторанній індустрії. Проаналізовано динаміку і якісні зміни кон’юнктури ринку ресторанних послуг в домінуючих країнах. Розглянуто чинники, що впливають на перспективи розвитку світового ринку ресторанних послуг в сучасних умовах.
 • Item
  Концепція маркетингу територій в розвитку зеленого туризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Фігун, Н. В.; Пастернак, О. І.; Національний університет “Львівська політехніка”; ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”
  Обґрунтовано доцільність дослідження розвитку туризму на основі концепції маркетингу територій. Досліджено зелений туризм як перспективний напрям розвитку, зокрема на прикладі біосферного транскордонного резервату “Розточчя”. Описано переваги розвитку зеленого туризму для території та її мешканців. Обґрунтовано доцільність розвитку зеленого туризму з точки зору основних законодавчих актів України та Польщі. Запропоновано низку маркетингових заходів для активізації туризму та залучення інвестицій в туристичну галузь України на рівні регіонів та держави в цілому.
 • Item
  Проблеми створення і ефективної діяльності екологістичних харчових і переробних підприємств малого та середнього бізнесу на теренах західної України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Афтаназів, І. С.; Струтинська, Л. Р.; Андрусів, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У матеріалах статті проаналізовано причини та етапи становлення екологістики як різновиду інноваційної діяльності, спрямованої на збереження навколишнього середовища та екології довкілля. На прикладі підприємств харчової та переробної промисловості Західної України відображено потребу поетапного запровадження екологічної діяльності, у становленні якої не обійтись без сприяння органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Показано, що за наявності певного сприяння органів місцевого самоврядування переробка органічних відходів може бути економічно вигідною для виробників харчової та переробної промисловостей.
 • Item
  Дослідження глобального ринку логістичних послуг: світові тенденції та вплив на Україну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Шандрівська, О. Є.; Якимишин, Лілія Ярославівна; Національний університет “Львівська політехніка”; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  Досліджено стан глобального ринку логістичних послуг, проаналізовано глобальні витрати на логістику та доходи 3PL-операторів у 2016 р. у регіональному розрізі, стан ринку логістичних послуг країн, які демонструють найвищі темпи зростання, в т.ч. структура ринку 3PL-операторів у США, виявлені чинники розвитку логістичного середовища у країнах з розвинутою економікою та країнах з економікою, що розвивається. Наведено екон омічні показники результатів функціонування ринку логістичних послуг за країнами Євразії. Проведено аналіз основних інноваційних технологій технічного, технологічного та іншого спрямування, які мають найбільший потенціал для підвищення ефективності бізнесу, серед яких є поширення автоматизації та робототехніки, застосування логістичних технологій на основі інтелектуального програмного забезпечення посилення спеціалізації та прибутковості у нішах ринку логістичних послуг.
 • Item
  Оцінка координації елементів комплексу маркетингу. результати дослідження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Хадріан, П.; Краківський економічний університет
  Стаття присвячена одному з ключових аспектів маркетингу, який полягає у впливі на цільовий ринок інтегрованого складу елементів комплексу маркетингу. Мета статті – представити результати дослідження рівня цієї особливості маркетингової діяльності на основі опитування 840 польських підприємств, проведеного відділом маркетингу економічного університету у Кракові. Результати свідчать про середню та добру оцінку координації інструментів комплексу маркетингу (де оцінка в групах великих підприємств є більш високою) та появі статистично значущих зв’язків між оцінкою ступеня координації „маркетинг-мікc” та, зокрема, оцінюючи значення окремих елементів у цьому складі, стратегію виграшу клієнтів або оцінку ступеня адаптації підприємств до сучасної ринкової економіки.
 • Item
  Обґрунтування напрямів покращання маркетингової діяльності вітчизняних виробників кухонних меблів (на прикладі тзов “діоліні”)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Чипак, А. А.; Кузьо, Н. Є.; Косар, Н. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано стан ринку кухонних меблів в Україні, подано характеристику діяльності ТзОВ “ДіоЛіні” на ньому, його стратегій. За допомогою опитування досліджено ставлення споживачів до вітчизняних та іноземних виробників меблів, ступінь зацікавленості в модних тенденціях на меблевому ринку, вподобання щодо стилю меблів, кольорової гами, комплектації тощо. Визначено пріоритетні напрями покращання маркетингової діяльності ТзОВ “ДіоЛіні” у межах вдосконалення його товарної, збутової та комунікаційної політики з урахуванням результатів проведеного опитування та шкали Т. Сааті.
 • Item
  Маркетингова та логістична діяльність автомобілебудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Терлецька, В. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено та проаналізовано маркетингову та логістичну діяльності авто- мобілебудівних підприємств для забезпечення на їх основі конкурентних переваг та формування позитивного іміджу в динамічних умовах функціонування. Визначено на що спрямовані маркетингова та логістична діяльності підприємств в Україні. Охарактеризовано ринок автомобілебудівної продукції України. Виокремлено недоліки здійснення маркетингової і логістичної діяльності вітчизняних підприємств. Розглянуто концепцію “точно в строк”, визначено її базові постулати та переваги. Представлено рекомендації для ефективного функціонування маркетингової та логістичної діяльності вітчизняних підприємств автомобілебудування.