Електроніка. – 2000. – №397

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати широкого спектра науково-технічних досліджень з експериментально-технологічних, теоретичних та методологічних проблем напівпровідникового матеріалознавства, фізики твердого тіла та рідких кристалів, фізики, техніки та використання елементів, приладів та систем сучасної електроніки. Для наукових працівників, інженерів і студентів старших курсів електрофізичних та технологічних спеціальностей. Тематика ВІСНИКА Державного університету «Львівська політехніка» «ЕЛЕКТРОНІКА» охоплює такі розділи електроніки: матеріали електронної техніки; фізика, технологія та виробництво елементів, приладів та систем електронної техніки; фізика і техніка напівпровідників, металів, діелектриків та рідких кристалів; експериментальні та теоретичні дослідження електронних процесів; методика досліджень; У віснику «ЕЛЕКТРОНІКА» публікуються оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею). Роботи можуть бути представлені як співробітниками Львівської політехніки, так і будь-яких інших навчальних чи наукових закладів. Роботи друку- ються українською мовою.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 397 : Електроніка / відповідальний редактор Д. Заярчук. – 150 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Експериментальне дослідження і моделювання струмових імпульсів від’ємної корони у потоці аргону та азоту із електровід’ємними домішками
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Чигінь, В. І.
  Експериментально досліджені особливості пульсуючої від'ємної корони в потоках аргону та азоту із домішкою кисню в області об’ємних концентрацій від 2⋅10-3 до 21%. Виміряно залежності основних параметрів імпульсів від концентрації і швидкості газу при атмосферному тиску. Проведенo детальне моделювання нерівноважних процесів у розряді на основі розв'язання рівнянь неперервності для зарядів і рівняння Пуассона для електричного поля. Вперше отримано числово вторинні осциляції струму корони, пояснено їх природу і двоякий характер залежностей частоти основних імпульсів від концентрації електровід’ємних домішок. Experimental investigation and modeling of negative corona current pulses in flow of argon and nytrogen with electronegative admixtures, by Chyhin V. The experimental investigations of the negative pulsing corona features in flow of argon and nitrogen with oxygen admixture (2⋅10-3…21 %) have been carried out. There were measured the dependences of the main pulse parameters on the concentration and gas velocity at an ambient pressure. The detailed simulations of the unequilibrium processes in the corona discharge using the solutions of continuity equations for charges and the Poisson’s equation for electric field have been performed. For the first time the numerical model of the current pulse secondary oscillations has been obtained, their nature and the double character of main corona pulse frequence dependences on the electronegative admixture concentration has been explained.
 • Item
  Термодинамічні величини сильновиродженого електронного газу у шаруватих напівпровідниках
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Товстюк, К. К.
  Розраховано термодинамічні величини сильновиродженого електронного газу в шаруватих кристалах (ШК) із врахуванням особливостей одночастинкового спектра. Отримано залежності термодинамічного потенціалу, ентропії, рівняння для визначення хімпотенціалу, які порівнюються з аналогічними виразами у кристалах з параболічною дисперсією. Показано, що температурна залежність розрахованих величин у ШК узгоджується із відомими для кристалів із парабоолічною дисперсією, в той час як параметри одночастинкового спектра та хімпотенціал визначаються зовсім іншими функціональними залежностями. The thermodynamic functions are calculated for the quantum electron gas in layered crystals, using the specification features of a one-partiсal spectrum there. The dependence of the rmodynamic potential, entropy, as well as the equation for Fermi level definition are found out and compared to similar expressions in isotropic crystals. Shown, that the temperature dependence of the designed expressions in LC are in agreement with the same ones for isotropic crystals, while parameters of an onepartical spectrum and Fermi level are defined by other functional dependence.
 • Item
  Експериментальне дослідження доменної структури в епітаксійних плівках залізо-іттрієвого гранату
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Убізський, С. Б.
  У роботі за допомогою ефекту Фарадея спостерігалася структура магнітних доменів (111)-орієнтованих епітаксійних плівок залізо-іттрієвого гранату, що володіють малою одноосною магнітною анізотропією. Досліджено її особливості в тонких і товстих плівках, поведінку доменної структури під час перемагнічування, а також вплив країв плівки на формування і перемагнічування доменів. Using Faraday effect a structure of magnetic domains was being observed in the (111)-oriented epitaxial yttrium iron garnet films with a low uniaxial magnetic anisotropy. Their peculiarities in thin and thick films are studied as well as the domain structure behavior under magnetization and an influence of film’s edges on the formation and remagnetization of domains.
 • Item
  Елементи теорії термодинамічних та кінетичних властивостей матеріалів
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Буджак, Я. С.; Готра, О. З.; Лопатинський, І. Є.
  У роботі обґрунтовані розрахункові алгоритми важливих термодинамічних та кінетичних властивостей кристалів з довільними законами дисперсії та довільними механізмами розсіювання носіїв заряду в омічній області провідності і в неквантуючому магнітному полі. The calculating algorithms of important thermodynamic and kinetic properties of crystals with arbitrary dispersion laws and arbitrary mechanisms of scattering of charge carriers in ohmic conductivity range and in non-quantumed magnetic field are considered in this paper.
 • Item
  Розсіювання світла на конфокальних доменах в індукованих холестериках
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Микитюк, З. М.; Сушинський, О. Є.; Черпак, В. В.; Іваницький, В. Г.
  Досліджено розсіювання світла на конфокальних доменах індукованих холестериків під час холестерико-нематичного переходу. Представлена фізична модель зразка індукованого холестерика при накладанні електричного поля. Показано характер зміни доменної структури та вплив розмірів доменів на інтенсивність розсіювання. Експериментальні результати добре узгоджуються з математичною моделлю на основі теорії Релея-Ганса. The light scattering on confocal domains of induced cholesterics in process of cholestreric-nematic transition was investigated. The physical model of induced cholesterics under the action of electric field was proposed. The transformations of domain structure and influence of domain size on scattering intensity was shown. The experimental results are in a good agreement with mathematical model based on theory Reley-Gans.