Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. – 2015 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали І Наукового семінару, 25–26 червня 2015 року, Львів

У книзі зібрані матеріали наукового семінару, присвяченого проблемам у галузі кіберфізичних систем. Видання призначено для науковців, аспірантів.

Кіберфізичні системи: досягнення та виклики : матеріали І Наукового семінару, 25–26 червня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : НВФ «Українські технології», 2015. – 178 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Віддалене коригування похибок багатоканальних кібер-фізичних вимірювальних систем
  (НВФ «Українські технології», 2015) Яцук, В. О.; Здеб, В. Б.
  Описано методологію віддаленого коригування похибок багатоканальних вимірювачів, призначених для використання в розпорошених кібер-фізичних системах. The created methodology for remote errors correction of multichannel measuring devices which used at cyber physical systems.
 • Item
  Удосконалення систем керування рухомими об’єктами в просторових координатах
  (НВФ «Українські технології», 2015) Різник, В. В.
  Досліджуються методи та засоби удосконалення гармонійної взаємодії людини з навколишнім фізичним світом на основі концепції «оптимальних» просторових співвідношень частин і цілого з метою глибшого розуміння ролі геометричних структур в поведінці природних й штучних об’єктів. Methods and means for development of harmonious man-outside physical world interaction based the concept of “optimum” circular space relationships of parts and entity are investigated for a better understanding of the role of geometric structure in the behavior of natural and man-made objects.
 • Item
  Метрологічне забезпечення та методи параметризації зображень у КФС визначення когерентності речовини
  (Глухова Н. В. Метрологічне забезпечення та методи параметризації зображень у КФС визначення когерентності речовини / Н. В. Глухова, В. І. Корсун // Кіберфізичні системи досягнення та виклики : матеріали І Наукового семінару, 25–26 червня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : НВФ «Українські технології», 2015. – С. 158–164. – Бібліографія: 9 назв., 2015) Глухова, Н. В.; Корсун, В. І.
  Описано спектральні методи обробки зображень випромінювання об’єктів, призначені для використання у КФС оцінки когерентності речовини. Described spectral methods of image processing of radiation objects for use in cyber-physical systems of evaluation coherence substance.
 • Item
  Система компенсації гравітаційного впливу на лінійну швидкість автономного мобільного колісного робота
  (НВФ «Українські технології», 2015) Козленко, М. I.
  Описано створену систему компенсації гравітаційного впливу на лінійну швидкість колісного автономного мобільного робота, що обладнаний колекторним ходовим двигуном. Встановлено характеристики сигналів, що надходять від сенсорів нахилу. Обґрунтовано вибір способу здійснення ШІМ керування двигуном. Запропоновано спосіб програмної реалізації регулятора ходу. This paper describes the velocity stabilization system of the wheeled autonomous mobile robot. The experimental research results of the tilt sensor characteristics are presented. The features of the PWM approaches are established and the best method is selected. Based on the established features software realization conception is proposed.
 • Item
  Моделі застосування модифікованих блокових шифрів у кіберфізичних системах
  (НВФ «Українські технології», 2015) Ігнатович, А. О.
  За результатами аналізу особливостей та характеристик відомих блокових шифрів запропоновано моделі підвищення їх ефективності та надійності в кіберфізичних системах на основі статичного та динамічного включення маскуючих символів. Обґрунтовано підвищення ефективності та надійності блокових шифрів. This research work proposes models of efficiency and reliability increasing of the certain block ciphers. The proposed models are based on the basis of static and dynamic inclusion of masking symbols. Also the analysis of effectiveness of the certain block codes is done. Increasing of block ciphers’ strength and effectiveness is justified.
 • Item
  Проблеми апаратного захисту у кіберфізичних системах
  (НВФ «Українські технології», 2015) Шологон, Ю. З.
  У роботі наведено основні відмінності кіберфізичних систем від вбудованих комп'ютерний систем, а також персональних комп'ютерів. Проаналізовано проблеми апаратного захисту у кіберфізичних системах. The main differences between cyber-physical systems, embedded systems and personal computer are analyzed in this paper. The main hardware security problems in cyber-physical systems also considered in this work.
 • Item
  Безпека у кіберфізичних системах
  (НВФ «Українські технології», 2015) Шологон, О. З.
  У роботі проаналізовано різновиди атак та властивості безпечності у кіберфізичних системах. Для забезпечення збереження конфіденційності та захисту цілісності інформації розглянуто вимоги щодо криптогрфічних причтроїв у КФС. In the paper is analysed the types of attacks and security properties in the cyberphysical systems. To ensure the confidentiality and integrity of information considered to review cryptography requirenments of cyber-physical system.
 • Item
  Концепція побудови захищених кібер-фізичних систем
  (НВФ «Українські технології», 2015) Дудикевич, В. Б.; Максимович, В. М.; Горпенюк, А. Я.; Пархуць, Л. Т.; Микитин, Г. В.; Мороз, Л. В.; Войтусік, С. С.
  Розроблено концепцію створення багаторівневої комплексної системи безпеки (КСБ) кібер-фізичних систем (КФС), яка спрямована на забезпечення захищеної взаємодії рівнів та компонентів. The concept of creating a multilevel complex security system (CSS) of cyber-physical systems (CFS) was developed, which aims to ensure a secure interaction of levels and components.
 • Item
  Використання принципу готовності даних для організації взаємодії компонентів кіберфізичних систем
  (НВФ «Українські технології», 2015) Ковригіна, А. О.; Мельник, А. О.
  У роботі запропоновано використати принцип готовності даних для організації взаємодії компонентів кібернетичних систем. Сформовано основні засади такої взаємодії між багатоагентною «хмарою» засобів опрацювання інформації та іншими рівнями кібернетичної системи. The paper proposes to use the principle of the availability of data for interaction of cyber-physical system cybernetic components. The basic principles of such interaction between multiagent "cloud" of computing tools and other levels of cyber-physical system are formed.
 • Item
  Аналіз та порівняння методів навігації колективу автономних мобільних агентів
  (НВФ «Українські технології», 2015) Гребеняк, А. В.; Голембо, В. А.
  Розглянуто проблему навігації автономних мобільних агентів. Проведено аналіз та порівняння кількох методів навігації апаратів котрі працюють в складі колективу. The problem of autonomous navigation of mobile agents. Analysis and comparison of several methods of navigation devices that work as part of team.
 • Item
  Використання багаторезисторного подільника напруги для забезпечення метрологічної надійності вимірювальних каналів кібер-фізичних систем
  (НВФ «Українські технології», 2015) Кочан, Р. В.
  Проведено аналіз вимог до формування точок метрологічної перевірки вимірювальних каналів кібер-фізичних систем на базі аналого-цифрових перетворювачів (АЦП). Проведено аналіз похибки точки метрологічної перевірки сформованої з використанням багаторезисторного подільника напруги з усередненням спадів напруги на всіх резисторах. Запропоновано підходи до реалізації джерела напруги живлення багаторезисторного подільника напруги, що дозволяють звести метрологічну перевірку навіть багато діапазонних АЦП до метрологічної перевірки цього джерела напруги. There is analyzed requirements to testing points generation for metrology verification of measurement channels of cyber-physical systems based on analog to digital converters (ADC). The analysis of error was done of testing point generated by multi-resistors voltage divider with averaging of voltages of all resistors. There are proposed approaches of reference voltage source design, which simplify metrology verification of multi-range ADC to metrology verification of this reference voltage source.
 • Item
  Метод самодіагностики термоелектричних перетворювачів на місці їх експлуатації
  (НВФ «Українські технології», 2015) Кочан, О. В.
  В статті запропоновано метод самодіагостики степені деградації електродів термоелектричних перетворювачів в процесі їх експлуатації, без необхідності демонтування. В результаті самодіагостики отримуємо еквівалентний час експлуатації термоелектричного перетворювача, що дозволяє визначити його місце у моделі похибки від дрейфу функції перетворення та набутої термоелектричної неоднорідності. Умовою проведення самодіагостики термоелектричних перетворювачів є сталість температури його робочого кінця на час самодіагостики. The method of selfdiagnostic of thermocouples’ electrodes degradation without replacement from operation place is considered in this paper. The equivalent operation time of thermocouple is obtained. This time allows determinштп its place in conversional characteristic error dependence on drift and acquired inhomogeneity. The necessary condition that makes selfdiagnostic possible is constant hot junction temperature during procedure of selfdiagnostic.
 • Item
  Діагностика підземних трубопроводів у концепції кібер-фізичних систем
  (НВФ «Українські технології», 2015) Джала, Р. М.
  Розглянуто проблему обстежень, контролю параметрів і діагностування стану підземних трубопроводів з позицій будови і функціонування сучасних кібер-фізичних систем. Метод і апаратура безконтактних вимірювань струмів з пам’яттю і автоматичним опрацюванням результатів підвищують оперативність та інформативність контролю для забезпечення надійності та продовження термінів безаварійної експлуатації трубопроводів. The problems of inspections, control parameters and diagnostics of underground pipelines from the standpoint of the structure and functioning of modern cyber-physical systems are discussed. Method and apparatus for contactless measurement of currents with memory and automatic processing results improve efficiency and information of testing to ensure the reliability and extension of trouble-free operation of pipelines.
 • Item
  Інфранизькочастотні вихрострумові вимірювальні засоби кіберфізичних систем
  (НВФ «Українські технології», 2015) Бучма, І. М.
  Проаналізовано характеристики та важливі особливості аналогових інфранизькочастотних вихрострумових вимірювальних та діагностичних засобів. Розглянуто основні підходи до створення цифрових вимірювально засобів (В-ОЗ) кіберфізичних систем (КФС). Сharacteristics and important features of analog low-frequency eddy current measurement and diagnostic tools are examined. The basic approaches to create digital measurement tools of cyber-physical systems are analyzed.
 • Item
  Принципи побудови та функціонування мобільних кіберфізичних систем
  (НВФ «Українські технології», 2015) Шевчук, Р. П.
  У роботі розглянуто особливості побудови та функціонування мобільних кіберфізичних систем із трьохрівневою архітектурою. Запропоновано принципи побудови мобільних кіберфізичних систем. In this paper the features of construction and operation of mobile cyber-physical systems with three-level architecture was describes. An principles of construction mobile cyber-physical systems was proposed.
 • Item
  Метрологія в кібер-фізичних системах
  (НВФ «Українські технології», 2015) Стадник, Б.; Яцишин, С.; Микитин, І.
  У даній праці розглянуто комплекс проблем, пов’язаних з роботою кібер-фізичних систем, що зумовлені необхідністю одночасного розвитку метрології. Проаналізовано низку таких проблем та накреслено шляхи їх вирішення,що включають, зокрема, розвиток мобільної еталонної бази зі встановленням таких робочих еталонів на елементах систем, забезпечення віддаленого кодованого доступу до мір з їх спеціальними процедурами самоперевірки, самодіагностики, самокалібрування тощо.
 • Item
  Елементи великого мультиплікативного порядку: побудова та застосування
  (НВФ «Українські технології», 2015) Дунець, Р. Б.; Попович, Р. Б.; Попович, Б. Р.
  Розглянуто питання явної побудови в скінченних полях елементів великого мультиплікативного порядку та їх застосування. They consider the question of explicit construction in finite fields elements of high multiplicative order and their applications.
 • Item
  Опрацювання одно- та багатовимірних сигналів з використанням сучасних хмарних технологій
  (НВФ «Українські технології», 2015) Наконечний, А. Й.
  В статті розглядаються особливості побудови хмарних технологій, які можуть використовуватися для ефективного оброблення сигналів, представлених у вейвлет області. Сформульовані основні задачі, які вимагають першочергового вирішення. In this article design characteristics of cloud based technologies that can be used for efficient wavelet signal processing tasks are considered. The requirements for primary tasks has been developed.
 • Item
  Активне екранування в ємнісних сенсорах наближення
  (НВФ «Українські технології», 2015) Кремінь, В. Т.
 • Item
  Нанострукторовані мульти-функціональні сенсорні елементи як складові кібер-фізичних систем
  (НВФ «Українські технології», 2015) Клим, Г. І.
  Одержано та досліджено мульти-функціональні температурно- та волого-чутливі наноструктурно-оптимізовані сенсорні елементи в об’ємному та товстоплівковому виконанні для застосування в якості компонент кібер-фізичних систем. Спроектовано прототип системи контролю та реєстрації мікрокліматичних параметрів середовища з використанням розроблених наноструктурованих сенсорних елементів. The multifunctional temperature- and humidity-sensitive nanostructured and optimized sensor elements in bulk and thick-film performance were prepared and studied for application as components of cyber-physical systems. The prototype of system for control and registration of microclimate environmental parameters with use of the developed nanostructured sensor elements was proposed.