Mathematical Modeling And Computing. – 2018. – Vol. 5, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України. Виходить двічі на рік з 2014 року.

Mathematical Modeling and Сomputing : [the scientific-technical journal] / Lviv Politechnic National University, Centre of mathematical Modeling of IAPMM hamed after Ya. S. Pidstryhach Ukrainian National Academy of Sciences ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv, 2018. – Volume 5, number 1. – 102 p. : il.

Mathematical Modeling and Computing

Зміст (том 5, № 1)


1
10
16
21
27
34
41
48
56
66
74
88
98

Content (Vol. 5, No 1)


1
10
16
21
27
34
41
48
56
66
74
88
98

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Ranking the social media platform user pages using Big Data
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Мастикаш, О.; Любінський, Б.; Топилко, П.; Пеняк, І.; Mastykash, O.; Liubinskyi, B.; Topylko, P.; Penyak, I.; Національний університет "Львівська політехніка"; Lviv Polytechnic National University
  Проаналiзовано платформи соцiальних середовищ Iнтернету залежно вiд їхнього кон- тенту. Здiйснено класифiкацiю, яка дала змогу виокремити групи за певними озна- ками. Для ранжування сторiнок користувачiв вiртуальних спiльнот запропоновано використовувати модифiкований алгоритм PageRank. Побудовано пiдхiд, який осно- вується на використаннi лексичного аналiзу, алгоритму ранжування та упорядкуван- ня даних з використанням парадигми MapReduce. Реалiзовано програмне забезпечен- ня для ранжування сторiнок користувачiв. Проаналiзовано результати оброблених даних та формування PageRank користувачiв платформи.
 • Item
  Solution of the connected problem of thermomechanics for a long hollow electroconductive cylinder under the action of impulsed electromagnetic field with amplitude modulation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Мусій, Р.; Дрогомирецька, Х.; Клапчук, М.; Орищин, О.; Наконечний, Р.; Musij, R.; Drohomyretska, Kh.; Klapchuk, M.; Oryshchyn, O.; Nakonechnyy, R.; Національний університет "Львівська політехніка"; Lviv Polytechnic National University
  Використовуючи апроксимацiю осьової компоненти вектора напруженостi магнiтно- го поля, температури та радiальної компоненти вектора перемiщень кубiчними полi- номами за радiальною змiнною, отримано загальний розв’язок зв’язаної динамiчної задачi термомеханiки для довгого порожнистого електропровiдного цилiндра за дiї iмпульсних електромагнiтних полiв з модуляцiєю амплiтуди у простiй аналiтичнiй формi. Знайдений розв’язок є основою для комп’ютерного аналiзу впливу таких полiв характерних типiв на процес термопружного розсiювання енергiї в електропровiд- ному порожнистому цилiндрi, що є конструктивним елементом багатьох приладiв i пристроїв, а також сенсорiв електромагнiтного випромiнювання радiочастотного дiа- пазону.
 • Item
  Peculiarities of dynamics of the reservoir with a free–surface liquid on pendulum suspension with the moving suspension point
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Лимарченко, О.; Нефьодов, О.; Limarchenko, O.; Nefedov, A.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko Kyiv National University
  Розглянуто задачу динамiки резервуара цилiндричної форми, частково заповненого рiдиною, на маятниковому пiдвiсi з рухомою точкою пiдвiсу. Задачу розглядають у нелiнiйнiй постановцi з метою визначення впливу маятникового пiдвiсу на частотнi характеристики i поведiнку системи в бiлярезонанснiй зонi. Аналiтично i чисельно дослiджено, що власнi частоти коливань суттєво змiнюються як для квазiтвердої ма- ятникової форми руху, так i особливо для частоти коливань рiдини. Чисельнi прикла- ди показали, що резонанснi властивостi системи для дорезонансного, зарезонансного i бiлярезонансного режимiв суттєво вiдрiзняються i для усiх випадкiв сильно прояв- ляється ефект амплiтудної модуляцiї.
 • Item
  Effect of the Coriolis forces on dynamics of the system reservoir–liquid under uniform outflowing
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Лимарченко, О.; Семенович, К.; Limarchenko, O.; Semenovych, K.; Київський національний університет іменi Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Розглянуто задачу про рух цилiндричного резервуару, частково заповненого рiдиною, на маятниковому пiдвiсi в сумiснiй постановцi. Пiд час руху системи вiдбувається рiв- номiрне витiкання рiдини, локальними ефектами витiкання знехтувано. Показано, що побудована математична модель системи описує основнi механiчнi ефекти i не су- перечить законам збереження. Особливостi динамiки системи за наявностi витiкання проiлюстровано чисельними прикладами руху системи в разi початкового кiнематич- ного вiдхилення та пiд дiєю зовнiшнього iмпульсного навантаження. Вивчено внесок сил Корiолiса в розвиток хвильового руху на вiльнiй поверхнi рiдини за наявностi витiкання i проведено порiвняння iз задачею зi сталим об’ємом рiдини. Встановлено, що Корiолiсовi сили сприяють розвитку хвильового руху на вiльнiй поверхнi рiдини, проте пригнiчують високочастотнi форми коливань.
 • Item
  Modeling of the effect of carbon dioxide desorption on carbon monoxide oxidation process on platinum catalyst surface
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Костробій, П.; Рижа, І.; Гнатів, Б.; Kostrobij, P.; Ryzha, I.; Hnativ, B.; Національний університет "Львівська політехніка"; Lviv Polytechnic National University
  Дослiджено двовимiрну математичну модель окиснення монооксиду вуглецю (СО) на поверхнi платинового каталiзатора (Pt) згiдно з механiзмом Лангмюра–Гiншелвуда. Враховано впливи структурних змiн каталiтичної поверхнi, температури пiдкладу та десорбцiї продукту реакцiї (CO2). Показано, що врахування скiнченностi десорбцiї CO2 незначно впливає як на хiд реакцiї окиснення, так i на область стiйкостi реакцiї.
 • Item
  Effect of the film thickness on the effective electron-electron interaction in a metal film
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Костробій, П.; Маркович, Б.; Kostrobij, P.; Markovych, B.; Національний університет "Львівська політехніка"; Lviv Polytechnic National University
  Чисельно розраховано ефективний потенцiал мiжелектронної взаємодiї в металевiй плiвцi, яку розглядають у межах моделi ¾желе¿. Дослiджено вплив товщини плiвки на цей потенцiал та виявлено, що навiть незначнi змiни товщини плiвки спричинюють суттєвi змiни поведiнки цього потенцiалу.
 • Item
  Optimization of welding heat regimes for glass shell construction
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Гачкевич, О.; Ірза, Є.; Торський, А.; Козярска, А.; Hachkevych, O.; Irza, E.; Torskyy, A.; Koziarska, A.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine
  Запропоновано чисельну методику оптимiзацiї параметрiв режиму локального нагрi- вання оболонок обертання зi скла пiд час зварювання.Методику побудовано на моделi термов’язкопружного тiла з урахуванням залишкових деформацiй i напружень, якi формуються пiд час зварювання.
 • Item
  Stress-optimal modes of convective heating and electromagnetic radiation within infrared frequency range of the shells of revolution
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Гачкевич, О.; Гачкевич, М.; Станік-Беслер, А.; Торський, А.; Hachkevych, O.; Hachkevych, M.; Stanik-Besler, A.; Torskyy, A.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine
  Запропоновано числово-аналiтичний метод знаходження оптимальних за напружен- нями режимiв нагрiву конвективним способом та джерелами тепла, створюваних електромагнiтним випромiнюванням iнфрачервоного дiпазону частот кусково-одно- рiдних оболонок обертання.
 • Item
  Instructions to the authors
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15)
 • Item
  Finite element approximations in projection methods for solution of some Fredholm integral equation of the first kind
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Поліщук, О.; Polishchuk, O.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics
  Дослiджено апроксимацiйнi властивостi В-сплайнiв та лагранжевих кiнцевих елемен- тiв у гiльбертових просторах функцiй, визначених на поверхнях у тривимiрному про- сторi. Встановлено умови збiжностi методiв Гальоркiна та колокацiї розв’язання iн- тегрального рiвняння Фредгольма першого роду для потенцiалу простого шару, еквi- валентного задачi Дiрiхле для рiвняння Лапласа в R3. Визначено оцiнку похибки наближеного розв’язку цiєї задачi, отриманого за допомогою методiв теорiї потенцiа- лу.
 • Item
  Generalization and application of the Cauchy–Poisson method to elastodynamics of a layer and the Timoshenko equation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Селезов, І.; Selezov, I.; Інститут гідромеханіки НАН України; Institute of Hydromechanics, NASU
  Метод Кошi–Пуассона узагальнено на n-вимiрний евклiдiв простiр так, щоб отримати диференцiальнi рiвняння в часткових похiдних вищого порядку. Наведено застосуван- ня до побудови гiперболiчних апроксимацiй, що узагальнюють та доповнюють попе- реднi дослiдження. В евклiдовому просторi вводять обмеження на похiднi. Розглянуто гiперболiчне виродження за параметрами та його реалiзацiя у виглядi необхiдних i достатнiх умов. Як окремий випадок 4-вимiрного евклiдового простору, зберiгаючи оператори до 6-го порядку, отримано узагальнене гiперболiчне рiвняння поперечних (згинних) коливань пластин з коефiцiєнтами, залежними тiльки вiд числа Пуассона. Це рiвняння мiстить як окремi випадки всi вiдомi рiвняння Бернулi–Ейлера, Кiрх- гофа, Релея, Тимошенкo. Зазначено, що уточнене рiвняння згинних коливань балки, вперше представлене Тимошенко, потрiбно розглядати як розвиток дослiджень Макс- велла i Ейнштейна про поширення збурень зi скiнченою швидкiстю в середовищi. Вперше вiдзначено вiдповiднiсть з теорiєю Коссера.
 • Item
  Stability under stochastic perturbation of solutions of mathematical models of information spreading process with external control
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Наконечний, О.; Шевчук, Ю.; Nakonechnyi, O.; Shevchuk, I.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Наведено загальну схему аналізу стохастичної стiйкості за першим наближенням в околi точок стiйкості моделі розповсюдження довільної кількості типів iнформацiї на прикладах узагальненої моделі з стацiонарними параметрами та моделi з нестаціонар- ними параметрами та спецiальним представленням зовнiшнього впливу. Результати числового експерименту демонструють практичнi можливостi цiєї схеми. Отриманi результати дали змогу визначати для параметрiв моделi допустимi областi, значен- ня з яких будуть гарантувати асимптотичну стiйкiсть у середньоквадратичному за першим наближенням в околi стацiонарних точок.
 • Item
  Analytical methods of optimization of operational parameters of the main gas pipelines (gas mains)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-15) Фролов, В.; П’янило, Я.; Притула, М.; Frolov, V.; Pyanylo, Ya.; Prytula, M.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача; Centre of Mathematical Modelling of Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics NAS of Ukraine
  Запропоновано аналiтичну модель експлуатацiї магiстрального газопроводу. Наведе- но результати дослiдження областi оптимальностi за допомогою аналiтичних мето- дiв. Розроблене програмне забезпечення перевiрене на реальних даних. Представле- но порiвняльнi результати моделювання та оптимiзацiї за допомогою чисельних та аналiтичних методiв.