Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2018. – Випуск 2(36)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузях використання GNSS- i GIS-технологій, інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картогра-фічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет «Львівська політехніка» ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – Випуск 2 (36). – 136 с. : іл.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць

Зміст (том 2 (36))


1
8
14
18
21
25
28
32
36
41
50
58
63
71
77
87
92
97
102
106
114
117
124
128
129

Content (Vol. 2 (36))


1
8
14
18
21
25
28
32
36
41
50
58
63
71
77
87
92
97
102
106
114
117
124
128
129

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  The sustainability of the ETRS89 realizations at national level
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Савчук, С.; Цвікляк, Я.; Savchuk, S.; Cwiklak, J.; Савчук, С.; Цвикляк, Я.; Polish Air Force Academy
  Розглянуто основні вимоги до сучасних реалізацій референцних систем координат. Серед них важливе місце займає їх довготривала стабільність, яка характеризується можливістю прогнозувати коорди- нати опорних пунктів, що закріплюють координатну систему, на задану епоху. Офіційна трансформація EUREF недостатня на окремих ділянках європейського континенту, оскільки не враховує внутрішніх деформацій, спричинених немодельо- ваними ефектами різного характеру та масштабів. У статті на прикладі використання семипараметричного трансформування Гельмерта показано, що для урахування тектонічних ефектів та вертикальних рухів можуть застосовуватися різні параметри на окремі часові інтервали.
 • Item
  Побудова площини нормального перерізу для виконання тригонометричного нівелювання за просторовими вимірюваннями GNSS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Перій, С.; Фис, М.; Согор, А.; Согор, М.; Periy, S.; Fys, M.; Sohor, A.; Sohor, M.; Перий, С.; Фис, М.; Согор, А.; Согор, М.
  Побудовано площину нормального перерізу та одержано результати обчислень прямокутних коор- динат точки перетину двох прямих, що належать цій площині, а також значення кута між цими прямими.
 • Item
  До питання зняття інформації із “закритих” геодезичних пунктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Тревого, І.; Ільків, Є.; Галярник, М.; Trevoho, I.; Ilkiv, E.; Galyarnyk, M.; Тревого, И.; Илькив, Е.; Галярник, М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Встановлено, що виконання будівельних робіт, зокрема, облицювання й утеплення будівель (споруд), влаштування нових та відновлення доріг та доріжок призвело до закриття багатьох геодезичних пунктів. Ускладнюють цю проблему невирішені юридичні питання користування і власності щодо забезпечення функціонування ДГМ. Для розв’язання цієї задачі запропоновано використати технології мікрогеофізики, а також розробити відповідні юридичні документи.
 • Item
  К теории градиентного метода определения среднеинтегрального показателя преломления воздуха при дальномерных измерениях на приземных трассах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Неєжмаков, П.; Прокопов, О.; Тревого, І.; Neyezhmakov, P.; Prokopov, A.; Trevoho, I.; Неежмаков, П.; Прокопов, А.; Тревого, И.; Национальный научный центр “Институт метрологии”, Харьков; Национальный университет “Львовская политехника”
  Виконано аналіз точності градієнтного методу визначення середньоінтегрального показника залом- лення повітря під час віддалемірних вимірювань на приземних трасах. Показано можливість модифікації цього методу на випадок нерівномірного розбиття вимірюваної траси точками, в яких визначають локальні значення показника заломлення.
 • Item
  Застосування другого методу Неймана до сферичних функцій на сферичній трапеції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Джуман, Б.; Dzhuman, B.; Джуман, Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто використання сферичних функцій на сферичній трапеції для моделювання регіонального гравітаційного чи магнітного поля. Ці функції формують ортогональну за вагою систему функцій на довільній сферичній трапеції. У зв’язку з цим розроблено методику використання квадратурних формул Гаусса (другого методу Неймана) для моделювання регіонального потенціального поля на довільній сферичній трапеції із використанням сферичних функцій. Встановлено, що ряд числового інтегрування з використанням квадратурних формул Гаусса в цьому випадку збігається доволі повільно. Незважаючи на це, такий підхід дає змогу використовувати діагональну матрицю нормальних рівнянь для обчислення невідомих коефіцієнтів шуканої моделі.
 • Item
  До 50-ліття геодезичного полігона в м. Бережани
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Тартачинська, З.; Tartachynska, Z.; Тартачинская, З.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні передумови виникнення навчально-наукового геодезичного полігона в м. Бережани, його структуру, значення для навчання студентів, науки і виробництва.
 • Item
  Розвиток Національної інфраструктури геоданих в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Малюк, О.; Maliuk, O.; Малюк, А.; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
  Подано інформацію про структуру Держгеока- дастру України та розвиток Національної інфра- структури геопросторових даних.
 • Item
  Зміст до "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21)
 • Item
  Козаку Роману Ільковичу 70 років
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21)
 • Item
  Продуктивні словотвірні моделі термінів у науках про Землю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Голубінка, Н.; Голубінка, Ю.; Литвин, О.; Holubinka, N.; Holubinka, Y.; Lytvyn, O.; Голубинка, Н.; Голубинка, Ю.; Литвин, О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто продуктивні словотвірні моделі, використані для творення термінології наук про Землю. Під час аналізу термінів виявлено найчастіше вживані суфікси та префікси, схарактеризовано безафіксний спосіб, осново- і словоскладання, абревіацію, вказано особливості творення лексико-семантичним способом.
 • Item
  До унормування геодезичної термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Літинський, В.; Перій, С.; Бабій, Л.; Кочан, І.; Litynskyj, V.; Periy, S.; Kochan, I.; Babiy, I.; Литинський, В.; Перий, С.; Кочан, И.; Бабий, Л.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У багатьох наукових джерелах: наукових статтях, виступах на конференціях, у словниках, підручниках, посібниках часто вживають, на нашу думку, неточні, деколи зрусифіковані вирази. Крім цього, деякі наукові назви та терміни різні автори трактують по-різному. У статті розглянуто термінні вислови, які найчастіше трапляються в українській геодезичній літературі, і, переважно, стосуються теодолітів та електронних тахеометрів. Уточнено трактування деяких науково- технічних термінів, які використовують для означення основних понять, пов’язаних із теодолітами та електронними тахеометрами. Запропоновано власний погляд щодо написання низки часто вживаних геодезичних термінів українською мовою, а також пропозиції щодо внесення деяких коректив як до самих наукових назв, так і до їхнього трактування, оскільки вважаємо, що українська геодезична терміносистема потроху удосконалюється, уточнюється, набуває національних ознак, прозорої мотивації. Уточнено, коли можна використовувати такі поняття, як візирна вісь і лінія візування; колімація і колімаційна похибка; місце нуля і відлік місця нуля тощо. Правильно вживати таке поняття, як константа комплекту чи приладова поправка комплекту тахеометр–відбивач; вплив зовнішніх умов чи вплив зовнішнього середовища на результати вимірювань; збільшення зорової труби, крат чи разів. Пояснено, як впливає нахил горизонтальної осі кутомірного приладу на результати вимірювання горизонтальних кутів і що є причиною нахилу осі. Спрощено формулу регресії для оцінювання точності вимірювання ліній електронними тахеометрами, а також змінено підхід щодо визначення експериментальних адитивної та мультиплікативної середніх квадратичних похибок виміру віддалі. Запропоноване, на нашу думку, правильне україномовне написання деяких термінів та їхнє трактування дадуть змогу використовувати цю роботу під час написання наукових статей, методичних матеріалів, навчальних посібників та Державних стандартів. Крім цього, переклад англійською мовою розглядуваних термінів може допомогти студентам та аспірантам під час вивчення англійської мови.
 • Item
  Дослідження методів виконання геодезичних обчислень у сучасних геоінформаційних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Колб, І.; Тревого, І.; Лісняков, С.; Kolb, I.; Trevoho, I.; Lisniakov, S.; Колб, И.; Тревого, И.; Лисняков, С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено методи виконання геодезичних обчислень у сучасних геоінформаційних системах. Описано створене програмне забезпечення для ArcGIS, яке виконує та візуалізує розрахунок геодезичних задач. Це створює передумови для створення спеціальних інструментів для автоматизації обчислень та використання їх результатів сумісно із середовищем ГІС.
 • Item
  Дослідження зміщень русла ріки Дністер засобами ГІС технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Радзій, І.; Заяць, І.; Третяк, С.; Radziy, I.; Zayats, I.; Tretyak, S.; Радзий, И.; Заяц, И.; Третяк, С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні причини виникнення зміщень та меандрування русла річки Дністер. Моніторинг проведено на ділянці від смт. Розвадів до м. Галич. Визначено коефіцієнти звивистості окремих ділянок русла річки Дністер, які є значними, що свідчить про меандрування русла ріки.
 • Item
  Міжнародна науково-технічна конференція “Геофорум-2018”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Тревого, І.; Савчук, С.; Четверіков, Б.; Trevoho, I.; Savchuk, S.; Chetverikov, B.; Тревого, И.; Савчук, С.; Четвериков, Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Подано огляд сучасного стану та перспектив розвитку геодезичних, картографічних та кадастрових робіт в Україні за матеріалами Міжнародної науково- технічної конференції “Геофорум-2018”, що відбулася 18–20 квітня 2018 р. у Львові–Брюховичах–Яворові.
 • Item
  Інваріанти ПТК як критерії картографічної коректності архівних топокарт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Мельник, В.; Муляр, Н.; Расюн, В.; Melnyk, V.; Muliar, N.; Rasiun, V.; Мельник, В.; Муляр, Н.; Расюн, В.; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  Розглянуто питання комплексної оцінки якості архівних топокарт, топопланів тощо. Проаналізовано тензорні чинники картографічної коректності архівних картматеріалів. Виконано оцінювання трансформації растрового й оригінального картматеріалу. Зроблено висновок про доцільність застосування поліноміальної апроксимації другого та третього степенів. Проілюс- тровано за коректними топографо-геодезичними даними стабільність планів твердих контурів (ПТК). Зроблено висновок про ефективність застосування фільтрації Колмогорова–Вінера.
 • Item
  Геоінформаційне картографування змін адміністративно-територіального поділу Дніпропетровщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Гаврюшин, О.; Havriushyn, O.; Гаврюшин, А.; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  Проаналізовано процес виявлення змін за різноча- совими адміністративними картами. Запропоновано створення у ГІС карт локалізації змін для унаочнення розбіжностей змісту різночасових адміністративних карт. Виділено види змін адміністративно-терито- ріального поділу. Розроблено умовні позначення для різних видів адміністративних змін. Запропоновано методику автоматизованого укладання шарів карти локалізації адміністративних змін.
 • Item
  Методика створення засобами геоінформатики картографічного шару контурів будівель за матеріалами великомасштабного аерознімання місцевості з БПЛА
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Колб, І.; Kolb, I.; Колб, И.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено методологію оброблення хмари 3D точок, яка отримана у результаті фотограм- метричного оброблення великомасштабних аероз- німків із БПЛА для автоматизованого отримання контурів будівель.
 • Item
  Методика створення цифрової моделі місцевості центральної частини міста Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Четверіков, Б.; Рега, Р.; Chetverikov, B.; Rega, R.; Четвериков, Б.; Рега, Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто метод створення цифрової моделі місцевості центральної частини міста Львова, об’єкти якої належать до історико-культурної спадщини українського народу і внесені до реєструЮНЕСКО. ЦММ побудовано засобами програмного пакета Google SkrechUp за допомогою технології “match photo”.
 • Item
  Моніторинг планових зміщень русел правобережних приток річки Дністер
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Третяк, С.; Tretyak, S.; Третьяк, С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто планові зміщення та зміни русла річок Лімниця та Бистриця, які є одними з найбільших приток Дністра. Моніторинг здійснено за 106-літній період на підставі топографічних карт, космічних знімків, карти четвертинних відкладів, карти ґрунтів з різних часових періодів. Дослідження проведено для всієї довжини русел річок Лімниця та Бистриця від витоків річок до їх гирла у місці впадіння у річку Дністер. Виявлено особливості змін для трьох різних частин річок: гірської, горбистої з болотистою рівниною та рівнинної. Для гірської частини русла річок за 106-літній період залишились майже незмінними, для другої частини характерна багато- рукавність та заболоченість, найсуттєвіші планові зміщення русел характерні для третьої рівнинної частини. Ці зміщення спричинені як природними, так і антропогенними чинниками. На цій ділянці річок горизонтальні зміщення досягають 490 м (р. Лімниця), до 579 м (р. Бистриця).
 • Item
  Невикористаний потенціал технології XML для цілей електронного документообігу в сфері землеустрою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-08-21) Пересоляк, Р.; Peresoliak, R.; Пересоляк, Р.; Ужгородський національний університет
  Основна мета статті – розроблення мови розмітки та формату кадастрового формату файла обміну на її основі. В результаті було розроблено мову UCML. Отримані результати покращують якість кадастрових файлів обміну.