Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2002. – №449

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 449 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 220 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Зміст до Вісника "Електроенергетичні та електромеханічні системи" № 449
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Електроенергетичні та електромеханічні системи" № 449
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002)
 • Item
  Просторові гармоніки МРС клітки ротора асинхронного двигуна за наявності дефекту в одному стрижні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Яцун, М. А.
  Визначені комплексні величини просторових гармонік магніторушійної сили додаткових струмів від дефекту в стрижні короткозамкненої клітки обмотки ротора асинхронного двигуна. Complex value space harmonic of the magnetomotive force at the addit current from the defekt in the bar squirrel-cage rotor winding induction motor has been determined.
 • Item
  Електропривід з двигуном постійного струму послідовного збудження як термодинамічний перетворювач енергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Щур, І. З.
  Вперше описано і досліджено електропривід з двигуном постійного струму послідовного збудження як термодинамічний перетворювач енергії, що дало можливість отримати низку універсальних аналітичних і графічних залежностей між основними параметрами і показниками електропривода у відносних одиницях. It is for the first time that the electric drivers with direct current series motor as thermodynamic energy converters were described and researched mathematically as a result of which there appeared an opportunity to obtain a series of universal analytical and graphic dependencies between major parameters and indicators of the electric driver in relative units.
 • Item
  Підвищення продуктивності сигаретної машини удосконалення системи керування електропроводом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Щур, І. З.; Наконечний, А. І.
  Для усунення браку в роботі сигаретної машини у вигляді обпалу сигаретного джгута та його випадання з обрізаного пристрою розроблено систему форсового нагрівання то охолодження нагрівального елемента праски та слідкуючий за його температурою електропривід сигаретної машини. In order to eliminated deficiencies in the functioning of the cigarette-making machine, for instance, burning of the cigarette plait and its felling off from the cutting device, the system of accelerated heating and cooling of the heating element of the iron and the system of the electric driver that monitors its temperature have been designed.
 • Item
  Математичне та цифрове моделювання електромагнетичних процесів трансформаторів з магнетними шунтами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Шелепетень, Т. М.; Гордий, В. С.
  Наведений універсальний підхід до моделювання електромагнетних процесів трансформаторів з магнетними шунтами. The universal method for modeling of the electromagnetic processes of transformers with magnetic shunt is presented.
 • Item
  Модель узагальненої неявнополюсної машини як елемент моделі електромеханічної системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Фільц, Р.
  Запропонована модель узагальненої неявнополюсної електричної машини як елемент моделі електромеханічної системи. Модель грунтується на описі машини за допомогою інтегральних рівнянь і диференційних параметрів. Застсування моделі проілюстровано на прикладі електромеханічної системи, що складається з неявнополюсних машин. Mathematical model of generalized non-salientpol saturated electrical ma-chine as an electromechanical multipole has been elaborated. The model is based on mathematical description with integral equations. It is applicable for stiff equation systems and ensures high numerical stability. The application of the model has been illustrated on modelling of an electromechanical system.
 • Item
  Асинхронний генератор з самозбудженням як ланка автоматичного керування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Ткачук, В. І.; Копчак, Б. Л.
  Розроблена лінеаризована модель асинхронного генератора з самозбудженням, яка дозволяє аналізувати вплив на нього різних збурювальних впливів і придатна для використання в програмному середовищі MATLAB Simulink.The linear model of an induction generator with self-excitation is designed. Model allows to analyse influencings of the different disturbing factors on it and is usable in the program MATLAB.
 • Item
  Дослідження пульсації електромагнітного моменту вентильного реактивного двигуна з буферами енергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Ткачук, В. І.; Каша, Л. В.; Гайдук, В. Г.
  Описано вплив кута вмикання, кількості секцій та інших параметрів на величину пульсації електромагнітного моменту вентильних реактивних двигунів з буферами енергії. Наведено результати та графіки досліджень вентильних реактивних двигунів з послідовними буферами енергії. The influence of an switch on angle, amount of sections and other parameters on magnitude of pulsings of an electromagnetic moment of switched reluctance motor with buffers of energy are described. The researches results of switched reluctance motor with buffers of energy are given.
 • Item
  Знаходження екстремального збудження для рівняння другого порядку за принципом максимуму понтрягіна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Паранчук, Р. Я.
  Проведено дослідження закону зміни параметра для рівняння другого порядку, котрий дає найсильніше параметричне збудження, спираючись на принцип максимуму Понтрягіна. Наведено приклад застосування запропонованої методики. Excitation function for second order equation, which gives strongest parametric excitation is investigated using Pontriagin maximum principle. Application example of proposed method is given.
 • Item
  Аналіз гармонік струму магнітно-тиристорного перетворювача напруги у несиметричних режимах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Паранчук, Я. С.; Плахтина, О. Г.; Мороз, В. І.; Уханська, Д. В.
  Описано сферу застосування та характеристику режимів розробленого магнітно-тиристорного перетворювача напруги. Наведена його математична модель, отримані на створеній цифровій моделі процеси зміни струмів і результати їх гармонічного аналізу у несиметричних режимах при детермінованому і випадковому процесах зміни кутів регулювання тиристорів. The area of application and characteristic of modes of proposed magnetothyristor voltage transformer is described. Its mathematical model is shown along with obtained results of simulation. They include processes of current change in asymmetric modes for determined and random processes of thyristor regulation angle change. The results of harmonic analysis of current are also shown.
 • Item
  Необоротні явища в тілі людини у випадку дії на нього змінної напруги
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Никонець, Л. О.; Маліновський, А. А.; Комаров, В. І.
  Визначені умови виникнення трамуючих необоротних явищ в тілі людини під дією змінної напруги. Запропонованих методика розрахунку діючих і миттєвих значень струму крізь тіло людини під час виникнення і розвитку необоротних явищ. Conditions of appearance traumatic irreversible phenomena in case of an alternating voltage action are defined. The methodology of calculation of the effective and instantaneous current values through the human body during an appearance and a development of the irreversible phenomena is proposed.
 • Item
  Чисельні дослідження вентильного гальмування асинхронного двигуна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Нечай, О. М.
  Існує низка електричних схем, які здійснюють гальмування асинхронних двигунів за допомогою вентилів. При цьому особлива увага надається схемам із мінімальною кількістю вентилів. Тому є необхідність у вивченні і переосмисленні процесу динамічного гальмування для моделювання найкращих переметрів як процесі, так і самого асинхронного двигуна. Існуючі до цього числові методи дослідження не могли розв'язати цієї задачі, вдаючись до наближень та припущень, через високу штивність диференціальних рівнянь, які представляють модель роботи асинхронного двигуна. Запропонований числовий дробораціональний метод враховує властивості процесу при моделюванні. There are exists of electric circuit which make braking of the anisochronous engine by means of valves. Special attention herewith is paid to the schemes with the minimal number of valves. That is why exists the necessity in the study and reanalysing of the process of the dynamic braking for the simulation of the best data parameters of this process and the anisochronous engines itself. The exiting digital methods of investigation couldn’t solve the task. They used the probability and aproximality because of the high represent the model of the anisochronous engine work. The suggested digital takes into consideration the features of the process in the desigining.
 • Item
  Системи збудження машин повздовжньо-поперечного збудження і асинхронізованих
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Міняйло, О. С.; Романів, М. С.; Кривий, В. В.; Крисюк, А. М.
  Зроблено спробу систематизації за певними ознаками існуючих систем збудження генераторів повздовжньо-поперечного збудження і асинхронізованих. In article attempt systematize to the certain attributes of existing systems of excitation of generators of longitudinal – cross excitation and asynchronized is made.
 • Item
  Розрахунок та аналіз стаціонарних режимів електротехнічних пристроїв з ферорезонансними контурами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Маляр, В.С.; Маляр, А. В.
  Розглянуто особливості застосування диференціального сплайн-методу до розрахунку періодичних процесів в електротехнічних пристроях з ферорезонансними контурами та аналізу асимптоточної стійкості нелінійних періодичних режимів. Peculiarities of application of the differential spline-method for calculating periodic processes in electrotechnical devices with ferroresonant circuits and for analyzing asymptotic stability of periodic modes have been considered.
 • Item
  Метод розрахуку поперечних коливаннь вала, що обертається
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Макарчук, О. В.
  Описується математичне формування та метод розв'язування задачі розрахунку поперечних коливань пружного вала, що обертається на двох нерухомих опорах і має нерівномірно розділені по довжині масу та жорсткості. The mathematical formulation and the method of solution of task of transversal oscillations calculation of the elastic shaft rotating on two motionless support and having nonuniformly disrtibuted along on length a mass and rigidity are described.
 • Item
  Математичне моделювання аварійних режимів в автотрансформаторах підстанцій 750 кв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Лисяк, Г. М.; Равлик, О. М.; Іваноньків, В. Й.
  Розроблено математичну та цифрову моделі аналізу аварійних режимів в автотрансформаторах 750 кВ з поздовжньо-поперечним регулюванням для налагодження та перевірки функціонування систем їх захисту й автоматики. Developed mathematical and digital models to analysis of malfunctions in avtotransformers 750 V with longitudinal-transversal adjustment for adjusting and systems functioning verification of their protections and automations.
 • Item
  Особливості синтезу електромеханічних систем з пружними елементами і урахуванням дії дисипативних сил
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Лозинський, О. Ю.; Марущак, Я. Ю.; Кушнір, А. П.
  Обгрунтовано необхідність дії дисипативних сил при синтезі двомасових систем автоматичного керування. Показано, що нехтування їх дією під час синтезу спричиняє відмінності динамічних характеристик реальних систем від очікування. The necessity of the account of operating dissipative forces at synthesizing two mass automatic control systems is justified. It is rotined that neglect of their operating during synthesizing results in difference of dynamic performances of real systems from anticipated.
 • Item
  Математичне моделювання процесів у системі тиристорного збудження синхронного гідрогенератора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Куцик, А. С.
  Використання силових напівпровідникових перетворювачів - характерна особливість побудови сучасних систем збудження потужних синхронних генераторів. Для комплексного досліждення процесів у таких системах пропонується використовувати метод математичного моделювання. У статті розглянуто один з варіантів системи збудження потужного синхронного гідрогенератора, описано його математичну модель та наведено результат дослідження процесів при початковому збудженні синхронного генератора. The power semiconductor converters are widely used in the modern excitation systems of the power synchronous generators. For research of the processes in such systems the mathemathical modeling method are proposed. The excitation system of the power explicit-pole synchronous generators and its mathematical model are described in the paper. The research results of the processes under initial excitation of synchronous generators are presented.
 • Item
  Алгоритм пошуку хаотичних режимів в коливальній системі другого порядку та його реалізація
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002) Заяць, В. М.
  Запропоновано алгоритм пошуку хаотичних режимів у коливальній системі другого порядку. Результати комп'ютерного моделювання підтвердили відсутність областей параметрів та початкових умов, в яких існує хаос на основній частині. The algorithm for chaos seach in vibration network with ferromagnetic core is proposed. The absence of this regim on basic frequency be confirmed by computer modeling results.