Комп'ютерні системи та мережі. – 2008. – №630

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету «Львівська політехніка», вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторатів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 630 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 131 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Вибір методу підвищення візуальної якості зображень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ваврук, Є.; Грицик, І.
  Проаналізовано методи опрацювання зображень, визначено критерії оцінки та вибраний метод покращання якості зображень. Images processing methods are analysed, criteria of a rating are determined. The method of improvement of images quality is chosen.
 • Item
  Структура та принципи функціонування спеціалізованих пристроїв зменшення обсягів даних тріангуляційного опису тривимірних об’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Акимишин, О. І.
  Запропоновано алгоритм розбиття тріангуляції для її паралельної обробки та на його основі розроблено базову структуру спеціалізованих пристроїв зменшення обсягів даних тріангуляційного опису тривимірних об’єктів. The method of triangulation partitioning into separated processing elements to their parallel processing is developed. The basic structures and functioning principles of the hardware accelerators of data reduction of 3D object triangular representation based on proposed method have been developed.
 • Item
  Колективна поведінка мобільних агентів у задачах рівномірного розподілу обмеженої території
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бочкарьов, О. Ю.; Голембо, В. А.; Ціж, А. М.
  Розглянуто проблему організації колективної поведінки в завданнях рівномірного розподілу обмеженої території. Запропоновано узагальнений підхід до вирішення цієї проблеми, який дає змогу одержувати універсальні розв’язки на вищому "організаційному" рівні прийняття рішень. The problem of organization of collective behavior of mobile autonomous agents dividing some territory within unknown boundaries to equal individual areas of responsibility for each agent is considered. The generalized approach to solve this problem is proposed. The approach allows to find corresponding universal solutions at superior "organizational" level of decision making.
 • Item
  Оцінка варіантів синтезу паралельних обчислювальних пристроїв сортування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яковлєва, І. Д.
  Розглянуто різні варіанти синтезу паралельних обчислювальних пристроїв сортування та їхнє проектування від програмного опису алгоритму до апаратної реалізації з можливістю зміни ширини паралельної форми. Various options for the synthesis of parallel computing sorting devices and their design flow from software descriptions of the algorithm to hardware implementation with the possibility of changing the width of the parallel form are considered.
 • Item
  Розпізнавання рухів на сенсорній панелі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сокіл, В. М.; Карпін, О. О.; Кремінь, В. Т.; Кулик, Т. В.
  Наведено новий метод розпізнавання рухів на сенсорних панелях. Метод надає можливість розпізнавати найпоширеніші рухи, що виконуються одним або декількома ємнісними об’єктами (наприклад, пальцями). Реалізація методу на сучасних сенсорних дисплеях доводить його працездатність та ефективність. The new method of gesture recognition on sensing panels was proposed. This method gives the possibility to recognize the most popular gestures, which are performed by one or several capacitive objects (for example by finger). Implementation of the proposed method confirms its availability and efficiency.
 • Item
  Мікроконтролерний метод керування профілем температурного поля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кочан, О. В.; Кочан, Р. В.
  Запропоновано метод керування нагрівачами термоелектричного перетворювача зі стабілізацією профілю температурного поля вздовж електродів головної термопари. Через низькі вимоги до об’єму пам’яті та обчислювальних ресурсів метод придатний для 8-бітних мікроконтролерів. There is proposed method of control which could be implemented for heaters situated across electrodes of the main thermocouple and provides stabilization profile of temperature field. The proposed method has small requirements to memory space and computing power so it could be implemented using 8-bit microcontrollers.
 • Item
  Узгодження версій програмного забезпечення в корпоративних інформаційних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сімашко, В. Й.
  Розглянуто задачу неузгодженості версій програмного забезпечення на робочих станціях корпоративних інформаційних систем. Пропонуються методи і технології автоматичного поновлення та синхронізації версій програмного забезпечення в корпоративних мережах. The problem of software versions inconsistency on workstations of corporate intelligence systems is considered. Methods and technologies of an auto update and synchronisation of software versions in corporate networks are offered.
 • Item
  Система керування мотором постійного струму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Самотий, В. В.; Павельчак, А. Г.; Дзелендзяк, У. Ю.
  Розглянуто задачу неузгодженості версій програмного забезпечення на робочих станціях корпоративних інформаційних систем. Пропонуються методи і технології автоматичного поновлення та синхронізації версій програмного забезпечення в корпоративних мережах. The problem of software versions inconsistency on workstations of corporate intelligence systems is considered. Methods and technologies of an auto update and synchronisation of software versions in corporate networks are offered.
 • Item
  Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території оптимізацією топологічних схем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Рак, Ю. П.; Синельніков, О. Д.; Рак, Т. Є.
  Запропоновано організаційні зміни стосовно управління проектами, на основі виконаного аналізу топології схем гасіння пожеж у місцях, віддалених від основних пожежно-рятувальних підрозділів. Виявлено найбільш трудоємкі, за часом, технологічні операції пожежогасіння. Показана можливість забезпечення мінімізації часу гасіння пожежі у віддалених зонах методом застосування операції розпаралелювання. Organizational changes are offered in relation to a management projects, on the basis of the conducted layout of charts of extinguishing of fires analysis in places remote from basic fire-rescue subsections. It is discovered most trudoemni, at times, technological operations pozhezhogasinnya. Rotined possibility of providing of minimization of time of extinguishing of fire in remote areas by the method of application of operation of rozparalelyuvannya.
 • Item
  Структурні рішення під час побудови багатокористувацьких мультитермінальних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Парамуд, Я. С.; Іващук, Т. С.
  Проаналізована задача створення багатокористувацьких комп’ютерних мультитермінальних систем. Розглядаються структурні схеми побудови та модель багато-користувацьких мультитермінальних систем. The task of multi-user terminal systems was analysed. Structural schemes of multi-user terminal systems development and their model were considered.
 • Item
  Дослідження алгоритмів навчання нейронної мережі прямого поширення для ідентифікації літаків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Олексів, М.; Пуйда, В.
  Розглянуто результати дослідження алгоритмів навчання штучної нейронної мережі для ідентифікації літаків за їх силуетами. Отриману навчену нейронну мережу можна використовувати для ідентифікації літаків у системі технічного зору для контролю повітряного простору в зоні аеропорту. Під час навчання і тестування використовували літаки АНТК ім. О.К. Антонова. The research results of artificial neural network learning algorithms for airplane identification after their silhouettes are described in the paper. The resulting taught neural network can be used for airplane identification in computer vision control system for airport. Antonov ASTC airplanes were used in learning and test processes.
 • Item
  Порівняльний аналіз типів пам'яті комп’ютера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мельник, А. О.; Аль Равашдех, Д. Х.
  Сформовано вимоги до пам’яті сучасного комп’ютера та критерії її ефективності під час використання комп’ютера для виконання інтенсивних обчислень над масивами даних. Виконано аналіз та порівняння пам’яті сучасних комп’ютерів за вибраними критеріями. Визначено та обґрунтовано переваги та вузькі місця і недоліки пам'яті з довільним, послідовним, асоціативним та програмованим доступом. The requirements for computer memory and the criteria of its efficiency for computer using to intensive computing at data arrays are defined. The analysis and comparison of computer memory with defined criteria have been carried out. The advantages and weakness of random access memory, serial access memory, associative access memory and programmable access memory have been found out.
 • Item
  Опрацювання статичних масивів в архітектурі на основі пам’яті з впорядкованим доступом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Клименко, В. А.
  Наведено алгоритм оптимізації компілятором статичних масивів в архітектурі на основі пам’яті з впорядкованим доступом. Наведено результати виконання оптимізації компілятором. Algorithm of static array optimization by compiler in the architecture with the distributed register file with time access is described in this article. Results of the compiler’s optimization are shown.
 • Item
  До питань проектування багатофункціональних пристроїв
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Квурт, Л. С.
  Означено тенденції розвитку технічного оснащення в діяльності людини та створення багатофункціональних пристроїв, проаналізовано умови їх побудови, наведено приклади використання реляційної алгебри у проектуванні конкретних багатофункціональних пристроїв. Defined trends of human activity technical equipment evolution and multifunctional multimedia devices creation, analysed terms of its building, taken examples of using relational algebra in designing of concrete multifunctional devices.
 • Item
  Метод побудови сенсорних дисплеїв з можливістю детектування багатьох одночасних дотиків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Карпін, О. О.; Сокіл, В. М.; Кремінь, В. Т.; Коновалов, А. А.
  Описано новий метод побудови ємнісних сенсорних дисплеїв з можливістю детектування багатьох одночасних дотиків. Реалізація методу на сучасних сенсорних дисплеях показує його працездатність та ефективність. In this article the new sensing method of capacitive touchscreens with maltitouch detection capability is proposed. The test results of method realization with modern touchscreens show its workability and efficiency.
 • Item
  Гарантоздатна інтегрована система навігації рухомих наземних об’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бондарук, А. Б.; Глухов, В. С.; Євтушенко, К. С.; Оліярник, Б. О.
  Запропоновано підхід до побудови гарантоздатної інтегрованої навігаційної системи рухомих наземних об’єктів. In this article the approach to the construction of land vehicles dependable integrated navigation system is discussed.
 • Item
  Порівняльний аналіз алгоритмів виявлення оптимальних рішень у системах безпеки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Биковий, П. Є
  Виконано порівняльний аналіз алгоритму повного перебору з обмеженнями та генетичного алгоритму (ГА), що виявило область їх доцільного використання в системі проектування систем безпеки периметра території (PSCAD), показало переваги і недоліки ГА. In this paper the comparative analysis of exhaustive search algorithm with limitations and genetic algorithm was made. That reveals the area of it’s reliability usage in the perimeter security computer aided design system (PSCAD).
 • Item
  Вплив компонент архітектури програмованого комп’ютерного пристрою на його характеристики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Крайовський, В. Я.; Мельник, А. О.
  Сформовано вимоги до пам’яті сучасного комп’ютера та критерії її ефективності під час використання комп’ютера для виконання інтенсивних обчислень над масивами даних. Виконано аналіз та порівняння пам’яті сучасних комп’ютерів за вибраними критеріями. Визначено та обґрунтовано переваги та вузькі місця і недоліки пам'яті з довільним, послідовним, асоціативним та програмованим доступом. The requirements for computer memory and the criteria of its efficiency for computer using to intensive computing at data arrays are defined. The analysis and comparison of computer memory with defined criteria have been carried out. The advantages and weakness of random access memory, serial access memory, associative access memory and programmable access memory have been found out.
 • Item
  Каталог Веб-особистостей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Березко, О. Л.
  Розглянуто проблему персоніфікації інформаційного наповнення WWW та запропоновані засоби такої персоніфікації, зокрема каталог Веб-особистостей. The problem of Web content personification is considered and the means of such personification are proposed, Web personalities directory particularly.
 • Item
  Класифікація територій засобами нейронних мереж для управління проектами в забезпеченні екологічної безпеки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дунець, Р.; Рак, Ю.; Зачко, О.
  Наведено методику класифікації регіонів України за рівнем екологічної безпеки з використанням моделі багатошарового персептрона для управління проектами модернізації системи безпеки життєдіяльності. The method of classification of regions of Ukraine is resulted after ecological strength security with the use of model of multi-layered perseptron for a management the projects of modernization of the system of safety of vital functions.