Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011

У книзі зібрано матеріали XII Міжнародного симпозіуму з обчислювальних проблем електротехніки. Видання призначене для науковців, аспірантів та фахівців у галузі електротехніки.

Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 80 с. – Паралельний титульний аркуш англійською.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  About one approach to monitoring of Interconnected Power System operational condition parameters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Kyrylenko, Oleksandr; Butkevych, Oleksandr; Chyzhevskyi, Volodymyr
  One approach to solving of the most urgent problem of monitoring of Interconnected Power System operational condition parameters consists in the defection of the threat to Interconnected Power System in the form of oscillatory instability is considered.
 • Item
  Evaluation of two schemes for power control of DFIG for wind energy generation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Jedut, Leszek; Rosołowski, Eugeniusz
 • Item
  Features of measurement and processing of vibration signals registered on the moving parts of electrical machines
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Gyzhko, Yuri
  Measurement and processing of vibration signals registered on the moving parts of the electrical machines using the diagnostic information-measuring system that uses Bluetooth wireless standard for the transmission of the measured data from moving parts of electrical machine is discussed.
 • Item
  Mathematical modelling of transitional emergency processes in traction power networks of railway transport
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Kostin, Nickolai; Mishchenko, Tatyana; Reutskova, Oksana; Mikhalichenko, Pavel
  The results of mathematical modelling of emergency modes of short circuit in railway traction power networks have been given. Викладені результати математичного моделювання аварійного режиму короткого замикання в тягових мережах залізниці.
 • Item
  Magnetic field in the monophase single-pole bifilar high-current busduct
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Kusiak, Dariusz; Piątek, Zygmunt; Szczegielniak, Tomasz
  This paper is on the determination of the magnetic field in the screen of the monophase single-pole of the bifilar high-current busduct. The components of this field have been presented by the modifed Bessel functions as the functions of two variables r and Θ in the cylindrical coordinate system. These solutions take into account the magnetic field of the reverse reaction of the eddy currents induced In the screen as the result of the proximity effect and the skin effect. For each screen the distribution of the field has been shown in the function of the parameter that considers the current frequency, conductivity, and both the conductor and screen cross-dimensions. Also, it has been taken into consideration the fact that the magnetic field is the rotating elliptic and its absolute value is equal to the length of the ellipse longer axis. W artykule wyznaczono pole magnetyczne w ekranie jednofazowego jednobiegunowego bifilarnego toru wielkoprądowego. Skladowe tego pola przedstawiano przez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funkcje dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Rozwiązania te uwzględniają pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w ekranie w wyniku zjawiska zbliżenia oraz zjawiska naskórkowości. Rozkłady pokazano dla każdego ekranu w funkcji parametru uwzględniającego częstotliwość prądu, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodu i ekranu rumwego. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym potem eliptycznym i jego modul jest równy wartości dłuższej półosi elipsy. (Pole magnetyczne w jednofazowym jednobiegunowym bifilamym torze wietkoprądowym).
 • Item
  Evaluation of discrete modeling efficiency of asynchronous electric machines
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Byczkowska-Lipińska, Liliana; Stakhiv, Petro; Hoholyuk, Oksana; Vasylchyshyn, Ivanna
  In the paper the problem of effective mathematical macromodels in the form of state variables intended for asynchronous motor transient analysis is considered. Their comparing with traditional mathematical models of asynchronous motors including models built into MATLAB/Simulink software was carried out and analysis of their efficiency was conducted.
 • Item
  Modeling of power system containing filtering-compensating device
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Brociek, Wiesław; Wilanowicz, Robert
  The paper presents the simulation results of the power system supplied by the middle voltage overhead line with the filtermg- compensating device (FCD).The magnitude characteristics of the system impedance presented as the function of frequency will considered. The FCD device will be placed in two points of the system: at the beginning and at the end of the system. The parameters of FCD device will be adjusted to compensate the 5th harmonic. The supplying line was simulated by a two-port of the distributed parameters. The numerical data used in experiments have been acquired tram the real (physical) power system. All experiments have been performed using Micro-Cap 3 program, tn the paper we have included the exemplary results of the numerical calculations.
 • Item
  Calculation of losses, heating in tank covers of powerful transformers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Basova, Anastasija; Ivankov, Victor; Nizhnik, Leonid; Khimjuk, Ivan
  The description of the main approaches to three-dimensional modeling according to the method of finite elements of electromagnetic and thermal processes in the areas of tank covers by means of ANSYS software is given The results of researches of three-dimensional structures of tanks covers of single-phase and three phase transformers, taking into account not only magnetic field elbows, but also the field of windings scattering are performed.
 • Item
  Hardware and software for electronic circuit diagnostics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Blagitko, Bogdan; Brygilevych, Volodymyr; Rabyk, Vasyl
  Rozpatrzono teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki ukladów elektronicznych przy prądzie slałym i w dziedzinie częstotliwości otez niezbędne dla tego oprogramowanie i sprzęt pomiarowy. Przedstawiono opis wbudowanego systemu mikroprocesorowego dla pomiaru węzłowych potencjałów, oprogramowanie oraz przykłady diagnostyki układów elektrycznych przy prądzie stałym i w dziedzinie częstotliwości. Theoretical and practical aspects of the electric circuits diagnostics in DC and in the frequency domain, and required for this purposes hardware anri software were considered. The embedded microprocessor system of node potentials measurement, soflware and examples of electric circuits diagnostics in DC and in frequency domain were described.
 • Item
  The continuous measurement of the potential during the process of the electrochemical copper setting
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Białostocka, Anna Maria; Walendziuk, Wojciech
  In the article will be presented usefulness of the computer modeling support through the remote measurements in the electrochemical technologies. Modeling of the electrolytic covers demand of problems solution connection with current distribution in the electrolyte, electrodes shape and composition of the electrochemical environmental in which the process takes place. Adapted methodology is used to potential analyze and its influence on the covered layer structure and Its topology. Classification of methods properties makes possibility of its valuation in the case of elasticity, usefulness in the galvanic process and conforming in practice. W artykule przedstawiona zostanie przydatność komputerowego wspomagania modelowania poprzez przeprowadzanie zdalnych pomiarów w technologiach elektrochemicznych. Modelowanie powłok elektrolitycznych wymaga rozwiązania problemów związanych między innymi z rozkładem prądu w elektrolicie, kształtem elektrod i składem elektrochemicznym środowiska, w którym zachodzi proces. Zastosowaną rnetodologię wykorzystuje się do analizy potencjałui jego późniejszego wpływu na strukturę osadzonej powłoki i jej topologię. Klasyfikacja własności tej metody umożliwi jej ocenę pod względem elastyczności i przydatności w procesie galwanizacji oraz możliwość późniejszego zastosowania w praktyce.
 • Item
  Requirements and approaches for both harmonic analysis and related problems software for specialized nonlinear power systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Volkov, Ihor; Podolnyi, S.
  The modern requirements of harmonic analysis software implementation for specialized nonlinear power systems was considered. The available software solutions for partially tasks fulfilling was analyzed. Approaches to the creation and development of perspective calculation program for mentioned task was showed. Rozpatrzone i przeanalizowane obecnych wymagań w zakresie specjalistycznych zastosowań analizy harmonicznej systemów elektroenergetycznych. Analizowane liczba dostępnych rozwiązań oprogramowania wykorzysty wane są częściowo spełnia wymagania. Wyświetlanie podejśda do tworzenia i rozwoju obiecujących programów adres tego zakresu zadań.
 • Item
  Analysis of overvoltages in transformer windings with considering of distributed parameters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Seheda, Mykhaylo; Mazur, Tetyana; Chutora, Ivan
  The procedure of mathematical model forming intended for electromagnetic processes analysis in transformers when distributed parameters are taken into account is presented. Problems of calculation of the equivalent circuit parameters and solving of partial differential equations are discussed.
 • Item
  Ripple analysis for three-phase four-leg active power filters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Mikołajuk, Kazimierz; Tobola, Andrzej
 • Item
  Searching the relevant precedents based on adaptive ontology
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Lytvyn, Vasyl; Shakhovska, Natalya; Pasichnyk, Volodymyr; Dosyn, Dmytro
  This document reviews the functioning of the intellectual agents based on adaptive ontology, which are using precedents. Also was made the software activity of such agents. W artykule dokonano przeglądu funkcjonowania inteligentnych agentów w oparciu o ontologie adaptacyjne przy precedensów. Matematycznych wsparcia tych środków.
 • Item
  Fuzzy adaptive signal filtering system for arc steel-melting furnace control system
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Lozynskyy, Orest; Paranchuk, Yaroslav; Paranchuk, Roman
  A mathematical model of signal fittening for arc steel-melting furnace regimes control system based on fuzzy output system is proposed. Variable model parameters and approaches to the rules base of tuny production system are substantiated.
 • Item
  A lattice structure for biorthogonal two channel filter banks
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Yatsymirskyy, Mykhaylo
  A lattice structure for implementation of biorthogonal wavelet transforms of degree K/K i K/(K-2) has been proposed.
 • Item
  Parallelization of calculations using GPU in optimization approach for macromodels construction
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Stakhiv, Petro; Strubytska, Iryna; Kozak, Yuriy
  Construction ol mathematical models for nonlinear dynamical systems using optimization requires significant computation efforts to solve the optimization task. The most CPU time is required by optimization procedure for goal function calculations, which is repeated many times for different model parameters. This allows to use processors with SIMD architecture or calculation parallelization The effectiveness of such parallelization is the subject of investigation in this paper.
 • Item
  The main areas of dataspace realization
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Shakhovska, Natalya; Medykovsky, Mykola; Byczkowska-Lipińska, Liliana
  Problems which arise up during work with separate information sources and databases are analyzed. Probletny, które pojawiają się podczas pracy z oddzielnych źródeł informaji i baz danych są analizowane.
 • Item
  Simulation study of laboratory session of electrical engineering and electronics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Rendzinyak, Serhiy; Musykhina, Natalia
  The problems of the study of typical and specialized electrical and electronic circuits in laboratory works of electrical engineering and electronics with simulation experiment of schemes on a modem computer technology using available software in addition to natural experiment during the educational process are considered.
 • Item
  Algorithm for identification of differential macromodel
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Matviychuk, Yaroslav; Pauchok, Volodymyr
  To provide a detailed description of the algorithm identifying differential macromodelling.