Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2015. – №826

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До збірника наукових праць Національного університету “Львівська політехніка ”“Комп’ютерні науки та інформаційні технології” увійшли статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка”, провідними вченими України і зарубіжними вченими в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розроблення і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка»; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 826. – 431 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 58
 • Item
  Особливості рубрикації текстового комерційного контенту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Висоцька, В. А.
  Розглянуто застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів. This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.
 • Item
  Cинтез компонентів апаратних паралельних нейромереж вертикально-групового типу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Цмоць, І.; Скорохода, О.; Ігнатєв, І.
  Розроблено паралельний метод вертикально-групового опрацювання даних у нейромережах, який порівняно з відомими підвищує швидкодію, збільшуючи розряди каналів надходження множників і кількості часткових добутків, які формуються у результаті їхнього аналізу. Вибрано принципи побудови, розроблено модель та структуру формального нейрона вертикально-групового типу з мультиплексуванням шин вагових коефіцієнтів і даних, яка забезпечує узгодження інтенсивності надходження даних із обчислювальною здатністю нейроелемента зміною розрядності каналів надходження і кількості розрядів множників у групі, які одночасно аналізуються для формування часткових добутків. Розглянуто основні етапи та методику синтезу паралельного нейроелемента вертикально-групового типу з високою ефективністю використання обладнання. An method of parallel vertical-group data processing in neural networks has been developed, which in comparison with known enhances performance by increasing the bitwidth of input channels and the number of partial products, which are formed as a result of their analysis. Principles have been selected, the model and structure of formal neuron with vertical-group multiplexing of tire have been developed, which provides coordination of data flow intensity with computing ability of neuro element by changing bit-width of channel and number of digits in a group of factors that simultaneously analyzed for the formation of partial products. The main stages and methods of synthesis of parallel vertical neuro element of group type with high efficiency of equipment use have been reviewed.
 • Item
  Адаптивний ігровий метод синхронізації сигналів розподілених систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кравець, П.
  Запроновано адаптивний ігровий метод для синхронізації сигналів розподілених систем. Метод побудовано на основі стохастичної апроксимації умови доповняльної нежорсткості, яка описує розв’язок гри за Нешем у вирівнювальних змішаних стратегіях. Розроблено ігровий алгоритм та виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри для вирівнювання фаз гармонійних сигналів. Визначено вплив параметрів ігрового методу на якість синхронізації сигналів розподіленої системи. In this paper the adaptive game method for signals synchronization of the distributed systems is offered. The method is constructed on the basis of stochastic approximation of a complementary slackness condition which describes the game solution on Nash in the equilizing mixed strategies. The game algorithm is developed and computer modelling of stochastic game for alignment of phases of harmonious signals is executed. Influence of parameters of a game method on quality of signals synchronization of the distributed system is defined.
 • Item
  Investigation of existing image denoising algorithms
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Pavliuk, O.; Kutelmakh, R.
  Запроновано адаптивний ігровий метод для синхронізації сигналів розподілених систем. Метод побудовано на основі стохастичної апроксимації умови доповняльної нежорсткості, яка описує розв’язок гри за Нешем у вирівнювальних змішаних стратегіях. Розроблено ігровий алгоритм та виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри для вирівнювання фаз гармонійних сигналів. Визначено вплив параметрів ігрового методу на якість синхронізації сигналів розподіленої системи. In this paper the adaptive game method for signals synchronization of the distributed systems is offered. The method is constructed on the basis of stochastic approximation of a complementary slackness condition which describes the game solution on Nash in the equilizing mixed strategies. The game algorithm is developed and computer modelling of stochastic game for alignment of phases of harmonious signals is executed. Influence of parameters of a game method on quality of signals synchronization of the distributed system is defined.
 • Item
  Алгоритмічний метод діагностики витоків газу на ділянках магістральних газопроводів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Химко, О.; Гринів, О.; Притула, Н.; Притула, М.
  Розглядається проблема діагностики витоків газу на ділянках газопроводів. Проблема тісно пов’язана з оцінкою і нормуванням втрат газу через негерметичність системи, з розрахунком балансу газу і з системою метрологічного забезпечення. Подано перелік факторів, які впливають на точність діагностичних величин. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення, яке забезпечило проведення числових експериментів. Подано аналіз результатів моделювання. We considered the problem of diagnosing loses of gas on the pipeline sections. This issue is closely associated with assessment and valuation losses of gas leakage through the system, with the calculation of the gas balance and with the system of metrological support. We gave a list of factors that affect the accuracy of diagnostic value. We developed algorithms and software that provided conducting numerical experiments. We showed the analysis of the simulation results.
 • Item
  Method of forming latent image to protect documents based on the effect moire
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Troyan, О.
  Analysis of modern methods of information protection based on printed documents. It is shown that methods of protection from moiré effect provide reliable and effective protection by gaining new protection technology that is displayed in the optical acceleration motion layers and causes moire in fraud. Latent images can securely protect paper documents. Introduce a system of equations to calculate curvilinear patterns, where the optical formula of acceleration and periods moire stored in its simplest form. There is a need to create new types of protection of printed documents as the means and methods of fraud are becoming more common.
 • Item
  Метод побудови випадкових перехідних шарів та його застосування у мультимасштабному моделюванні структур гетерогенних середовищ за допомогою технології OPenCL
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Яворський, Н.; Фармага, І.; Марікуца, У.
  На основі методів побудови випадкових скалярних полів та методів побудови градуйованих перехідних шарів запропоновано метод побудови випадкових мікрорівневих перехідних шарів, що дає змогу моделювати, рекурентно у різних масштабах, структури гетерогенних середовищ, як комбінацію детермінованих елементів із заданими стохастичними перехідними шарами між ними. Описано реалізацію методу за допомогою технології високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень OpenCL. Basing on the random field construction methods and graded transition layers construction methods, the random micro level transition layer construction method is proposed. It gives the ability to do recurrent different scaled modelling of heterogeneous environment structures as the combination of deterministic elements with stochastic transition layers between them. Also described the method realization by technology of high performance parallel and distributed computing – OpenCL.
 • Item
  Схеми відновлення розподілених обчислень на основі ідеальних кільцевих відношень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Різник, О.; Повшук, О.; В’юшкова, К.
  Метою роботи є дослідження схем відновлення. Схема відновлення повинна мати рівномірно розподілене навантаження, навіть за найгірших ситуацій комп'ютерів, що вийшли з ладу. На основі розглянутих методів встановлено, що задача виявлення оптимальних схем відновлення відповідає математичній задачі ВІВ-схеми. У процесі досліджено схему відновлення на основі ВІВ-схеми, яка працює для більшої кількості пошкоджених комп'ютерів, ніж інші схеми. Ця схема дає змогу забезпечити оптимальне відновлення для будь-якої кількості комп'ютерів у кластері. The purpose of work is research of recovery scheme. The recovery scheme must have the equipartition loading, even at the worst situations of computers which broke ranks. It was investigational on the basis of the considered existent methods, that the task of exposure of optimal recovery scheme answers the mathematical task of ВІВ - design. In the process of work the recovery scheme was worked out on the basis of ВІВ - design, which works for the greater number of the damaged computers, what other existent charts. This recovery scheme to provide optimal renewal for any amount of computers in a cluster.
 • Item
  Нечіткий когнітивний аналіз ризиків при тестуванні програмного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гожий, В.
  Розглянуто питання нечіткого когнітивного аналізу ризиків під час тестування програмного забезпечення. Визначено головні типи ризиків під час тестування програмного забезпечення. Для аналізу застосовано нечіткі когнітивні карти Силова. Визначено системні показники нечітких когнітивних карт та переваги і недоліки їх використання. У результаті когнітивного моделювання визначено найвпливовіші показники ризику. This article discusses the fuzzy cognitive analysis of risks in software testing. It identified the main types of risks in software testing. For the analysis were applied fuzzy cognitive map Silova. They were identified systemic indicators of fuzzy cognitive map, and the advantages and disadvantages of their use. As a result, cognitive modeling identified the most influential risk factors.
 • Item
  Енергетично-сигнальна концепція визначення стану технологічного стоматологічного процесу як енергоактивного об’єкта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Драґан, Я.; Никитюк, В.; Паляниця, Ю.
  Обґрунтовано застосування енергетично-сиґнальної концепції до вибору процедури визначення стану технологічного стоматологічного процесу як енергоактивного об’єкта (стоматологічний композитний матеріал). The application of energy-signal concept to the selection procedure of determining the state of dental technological process as energy-active object (dental composite material), is grounded.
 • Item
  Development of in-situ calibration method's algorithm for thermal imager
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Dzikovska, Yu.; Hots, N.
  The effect of impact factors on the output signal of the radiation receiver is analyzed. Necessity to do additional in-situ calibration of thermal imager by using the standard extended area grey emitter is justified. In-situ calibration method's algorithm for thermal imager is developed. It helps to eliminate the effect of impact factors on the measurement results of temperature gradient. The requirements to the standard extended area emitter are formulated.
 • Item
  Електротеплова SPICE – модель калориметричного перетворювача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бойко, O.; Голяка, Р.
  На основі концепції електротеплової аналогії розроблена SPICE модель калориметричного перетворювача. Модель реалізована на RC ланках, керованих джерелах струму та керованих ключах типу S(V-Swich). Розглянуто особливості модельних досліджень елементів із саморозігріванням. Продемонстровано типові приклади калориметричних досліджень з використанням запропонованої SPICE моделі. The SPICE model of calorimetric transducer based on the concept of electrothermal analogy is developed. The model is implemented on the RC circuit, controlled current sources and controlled switches S (V-Swich). The features of modeling the elements with selfheating are considered. Typical examples of calorimetric studies with the help of proposed SPICE model are demonstrated.
 • Item
  Estimation of methods efficiency of sequence processing determination of electronic documents in internet
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Osypenko, V.; Shvorov, A.
  The article describes the approach to defining the importance of incoming documents and the technique of evaluating the effectiveness of application of parametric processing of electronic documents with the Internet. The assessment of the effectiveness of methods for priority processing of incoming documents in accordance with their importance.
 • Item
  Методи аналізу динамічних режимів коливань одновимірних середовищ із урахуванням нелінійних сил опору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пукач, П.
  Розглянуто математичні моделі коливань важливих класів одновимірних середовищ, згинальною жорсткістю яких можна знехтувати. Застосувати наближені аналітичні методи побудови розв’язків у математичних моделях динамічних процесів у них не вдається. Тому подано обґрунтування існування та єдиності розв’язків; проведено якісну їх оцінку; на базі числового аналізу підтверджено наведене вище та проаналізовано особливості динамічних процесів деяких із розглядуваних класів систем. In this paper we consider the mathematical models of oscillations of important classes of one-dimensional environments, bending stiffness of which can be neglected. Approximate analytical methods of solution of mathematical models of dynamic processes cannot be applied. So here is given to justify the existence and uniqueness of solutions; carried out a qualitative their evaluation; based on numerical analysis are considering in this paper. Also the features of dynamic processes of some of examined class of systems are analyzed .
 • Item
  Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання з різними структурами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Олеськів, О.; Микитин, І.
  Розглянуто класифікацію програмного забезпечення засобів вимірювання. Проведено класифікацію структур засобів вимірювання. Проаналізовано можливість проведення метрологічної перевірки певного типу програмного забезпечення засобів вимірювання відповідно до методів метрологічної перевірки програмного забезпечення. We consider the classification of software measuring instruments. Classification of their structures is performed. The possibility of verification a certain type of the metrological software for measuring instruments is analyzed.
 • Item
  Зміна роздільної здатності зображення засобом псевдообертання виродженого матричного оператора відносних симетричних мір конвергенції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Рашкевич, Ю.; Ізонін, І.; Пелешко, Д.; Малець, І.
  Розроблено метод зміни роздільної здатності зображення на основі псевдо- обертання виродженого матричного оператора відносних симетричних мір конвергенції. Процедура передбачає побудову виродженого квадратного матричного оператора на основі мір подібності. Експериментальні дослідження показують високу стійкість методу до обробки зображень із різкофлуктуаційною функцією інтенсивності. Це зумовлює можливість його застосування для оброблення зображень з різкими краями. The method of changing the image resolution based on pseudorotation degenerate operator's matrix of relative symmetric measures of convergence is developed. The procedure involves the construction of a degenerate square matrix operator based on measures of similarity. Experimental studies show high resistance to image processing method with sharply fluctuating function of intensity. This leads to the possibility of its application in image processing with sharp edges.
 • Item
  Adaptive decision support system for estimating financial risks
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Kozhukhivska, O.; Bidyuk, P.; Kozhukhivskyi, А.
  A computer based decision support system is proposed the basic tasks of which are adaptive model constructing and forecasting of financial risks. The DSS development is based on the system analysis principles, i.e. the possibility for taking into consideration of some stochastic and information uncertainties, forming alternatives for models and forecasts, and tracking of the computing procedures correctness during all stages of data processing. A modular architecture is implemented that provides a possibility for the further enhancement and modification of the system functional possibilities with new forecasting and parameter estimation techniques. A high quality of final result is achieved thanks to appropriate tracking of the computing procedures at all stages of data processing during computational experiments: preliminary data processing, model constructing, and forecasts estimation. The tracking is performed with appropriate set of statistical quality parameters. Examples are given for estimation of financial credit. The examples solved show that the system developed has good perspectives for the practical use. It is supposed that the system will find its applications as an extra tool for decision making when developing the strategies for financial companies and enterprises of various types.
 • Item
  Розпаралелення на рівні підзадач алгоритму ШГП на основі циклічних згорток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Процько, І.
  Розглянуто паралельну модель обчислення швидких гармонічних перетворень на основі циклічних згорток. Цей підхід проаналізовано з погляду розпаралелення обчислення через підзадачі з можливістю ефективного обміну даними між ними. Parallel model of efficient computation discrete harmonic transforms using of circular convolutions is considered. Analysis the method by means of paralleling computing subtasks with capability efficient transput data is presented.