Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. – 2005. – №542

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та докторантів інституту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету “Львівська політехніка”, науковців та викладачів із провідних вищих навчальних закладів та академічних інститутів та провідних вчених Республіки Польща та Англії. Тематика робіт пов’язана з питаннями теорії фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів, теоретичними і практичними проблемами мікроелектроніки та сенсорної техніки. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, інженерів, студентів.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – № 542 : Елементи теорії та прилади твердої електроніки / відповідальний редактор Я. С. Буджак. – 111 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
8
14
26
30
35
40
45
52
56
60
64
71
75
81
85
89
95
98
101
110

Content


1
3
8
14
26
30
35
40
45
52
56
60
64
71
75
81
85
89
95
98
101
110

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Пристрій картографування магнітного поля циклотронних магнітів на основі матриць холлівських сенсорів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Большакова, І. А.; Голяка, Р. Л.; Єрашок, В. Е.; Національний університет “Львівська політехніка”; Лабораторія Магнітних Сенсорів, Центр “Кристал”
  Проаналізовано задачу картографування магнітного поля в циклотронних магнітах. Особливістю цієї задачі є високопрецизійне вимірювання неоднорідного магнітного поля багатоканальними магнітометрами на основі матриць радіаційностійких холлівських сенсорів (похибка – не більше 0.01%). Розкриті нові рішення щодо побудови таких вимірювальних пристроїв, а також структура та результати апробації розробленого картографа Mapper-MSL.
 • Item
  Fibre-optic humidity sensor with active element based on CoCl2
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Proszak, Władysław; Trybus, Mariusz; Woś, Bogdan; Hotra, Olexandra; Gelzynskyy, Ihor; Rzeszow University of Technology; Lviv Medical National University; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано конструкцію оптоволоконного сенсора вологості з активним елементом на основі CoCl2. Визначено статичні і динамічні характеристики сенсора.
 • Item
  Коефіцієнт ефекту Зеєбека та хімічний потенціал в PBSE в умовах екранування домішків
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Буджак, Я. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Вияснено вплив ефекту екранування домішкових центрів з малими енергіями активації на значення приведеного хімічного потенціалу μ2 та значення коефіцієнта ефекту Зеєбека α. Показано, що за наявності ефекту екранування в кристалах за певних умов можна спостерігати немонотонну залежність α від температури. Це пов'язано з відомою в літературі залежністю енергії іонізації домішків від концентрації носіїв зарядів. У роботі дані аналітичні висновки і числові оцінки впливу цієї залежності на коефіцієнти α та μ2.
 • Item
  Capacitive couplings of parallel conducting path systems in hybrid microcircuit
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Wisz, Bogusław; Rzeszów University of Technology
  Наведено застосування методу інтегралів Фур'є для визначення паразитних ємностей у паралельних провідних системах. В розглянутому випадку два паралельних провідники однакової ширини розміщені з одного боку діелектричної підкладки визначеної довжини. Запропонований метод базується на розв’язанні тривимірної крайової задачі. Зображений електричний потенціал у формі інтегралів Фур’є виконує умову Лапласа. Як результат отримано систему рівнянь, яка описує розподіл електричних зарядів. Застосовано числовий метод розв’язання системи, який дозволив розрахувати ємність між провідниками.
 • Item
  Моделювання просторових характеристик керованих оптичних потоків некогерентних випромінювачів для фотомедичних технологій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кожухар, О. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Внаслідок проведеного моделювання некогерентних випромінювачів розглянуті можливості керування просторовими характеристиками випромінювання для нових інформаційно-енергетичних фотомедичних технологій.
 • Item
  Electrical, mechanical and thermal properties of thick film resistors on dielectrics
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Jakubowska, Małgorzata; Pitt, Keith; Institute of Electronic Materials Technology, Warsaw; Middlesex University, London
  Описано останні дослідження в області сумісності товстоплівкових та резистивних комбінацій. Розглянуті причини реакції між матеріалами та подальші зміни в електричних параметрах. Новорозроблені серії резисторів на основі оксиду рутенію демонструють значно кращу електричну і механічну сумісність, ніж старі комбінації. Термографічне картографування і комп’ютерне моделювання розподілу теплових полів навколо нагрітого резистора демонструють значне зростання на нижньому провідному шарі.
 • Item
  Зміст до Вісника “Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Кінетичні та фотоелектричні властивості шаруватих напівпровідників, лазерно інтеркальованих нікелем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Стахіра, П. Й.; Черпак, В. В.; Фоменко, В. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Вивчено механізми виникнення фотоелектретного ефекту в інтеркальованим нікелем GaSe. Визначено, що для цього об’єкта дослідження наявність фотоелектретного ефекту можна пояснити, припускаючи, що інтеркальованим нікелем GaSe збудженні світлом нерівноважні електрони і дірки знаходитимуться в асиметричній потенціальній ямі.
 • Item
  Моделювання механізму генерації центрів забарвлення в легованих кристалах флюоритів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Качан, С. І.; Чорній, З. П.; Пірко, І. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний лісотехнічний університет України
  Розглянуто основні принципи побудови одномірної моделі механізму генерації центрів забарвлення в легованих кристалах із структурою флюориту. У запропонованій моделі реальний кристал розглядається як ланцюг, побудований із іонів основи і обмежений по довжині домішково - вакансійними диполями (ДВД). Центри забарвлення виникають внаслідок розпаду в іонному ланцюгу електронно-діркових пар.
 • Item
  Аналіз ефективності програм трасування провідників у сучасних САПР
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бень, О. Б.; Григор’єв, В. В.; Панчак, Р. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуті результати дослідження ефективності автоматичного трасування провідників в системах P-CAD та OrCAD.
 • Item
  Структура та деякі електрофізичні властивості аморфних і кристалічних плівок селеніду ртуті
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Андрейко, А. М.; Білинський, Ю. М.; Гончар, Ф. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Було винайдено аморфні та кристалічні плівки HgSe завтовшки 1000 А. У кристалічному зразку визначити ширину забороненої зони 0.2 eV, концентрацію і рухливість носіїв. В аморфних зразках визначити ширину забороненої зони 1 ev. При температурі рідкого азоту зразки володіють лише р-провідністю, тоді як при температурах, вищих від температури рідкого азоту – лише n-провідністю. Структуру аморфного HgSe вивчали електронографічно, і було показано, що координаційне число не змінюється з переходом з аморфного в кристалічний стан. В аморфних зразках було також визначено середньоквадратичне зміщення атомів.
 • Item
  Кінетика оптичного відгуку під час абсорбції аміаку в плівці поліаніліну
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Стахіра, П. Й.; Готра, З. Ю.; Глушик, І. П.; Аксіментьєва, О. І.; Черпак, В. В.; Фечан, А. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Вивчено кінетику оптичного відгуку в плівці поліаніліну під час абсорбції аміаку. Враховуючи досліджені механізми взаємодії між молекулами NH3 та плівкою поліаніліну, встановлено, що процеси абсорбції газу можуть бути подані як хемосорбційні. Здійснено апроксимацію експериментальних кривих поглинання газу, використовуючи кінетичне рівнянння Легмюра.
 • Item
  Низькочастотні рідкокристалічні модулятори потужного лазерного випромінювання ІЧ-діапазону
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Микитюк, З. М.; Фечан, А. В.; Сушинський, О. Є.; Волинюк, Д. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Робота присвячена розробці рідкокристалічних модуляторів, зокрема, запроповано новий підхід для створення рідкокристалічного модулятора потужного лазерного випромінювання інфрачервоного діапазону з використанням термоелекторооптичного ефекту в холестеричних системах.
 • Item
  Дослідження спектральних характеристик хемілюмінесценції сироватки крові
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Готра, З. Ю.; Олійник, І. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Здійснено експериментальний та теоретичний аналіз спектрів хемілюмінесценції (ХЛ) сироватки крові. Показано, що спектральний розподіл має лоренцівський характер. Спрогнозовано звуження спектра у разі ініціювання хемілюмінесценції. Показано, що квантовий вигляд стимульованої ХЛ є значно вищий за вихід спонтанної ХЛ.
 • Item
  Моделювання алгоритмів обробки електроенцефалограм для мікроелектронних систем контролю електричної активності мозку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дорош, Н. В.; Кучмій, Г. Л.; Калюжна, К. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено алгоритм та результати моделювання процедури спектрального аналізу електроенцефалограм (ЕЕГ) у різних відведеннях для мікроелектронних систем контролю біосигналів мозку.
 • Item
  Nonlinear discrete elements in electro-thermal model of thick film multilayer structure
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Błąd, Grzegorz; Klepacki, Dariusz; Potencki, Jerzy; Rzeszów University of Technology
  Комплексність механізму теплообміну і складності під час визначення коефіцієнтів процесу роблять тепловий аналіз однією з важливих проблем при розробці електронних приладів. Насправді тільки числові методи і спеціальні програми моделювання можуть розв’язати системи диференціальних рівнянь з ускладненими крайовими і початковими умовами. Наведено кілька аспектів опису теплової моделі товстоплівкових мікросхем з еквівалентними моделями на базі RC елементів.
 • Item
  Математичне моделювання процесів струмоперенесення та хвилеутворення в тонких плівках
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пеленський, Р. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Сформовано математичну модель процесів струмоперенесення та хвилеутворення в тонких плівках з урахуванням в приповерхневих областях подвійних шарів магнітних та електричних зарядів.
 • Item
  Amplitude optical fibre sensor
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Hotra, Z.; Skoczylas, M.; Lviv Polytechnic National University; Rzeszów University of Technology
  Описані результати вимірювань характеристик амплітудного сенсора, виготовленого на основі пластикового оптоволоконного сенсора. Також досліджено вплив довжини хвиль на властивості сенсора.
 • Item
  Вимірювальний комплекс для досліджень електрооптичних характеристик рідких кристалів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Микитюк, З. М.; Готра, О. З.; Сушинський, О. Є.; Скочиляс, М.; Гураль, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Жешувська політехніка
  Розглянуто можливості створення вимірювального комплексу для досліджень електрооптичних характеристик рідкокристалічних матеріалів. Запропоновано використання мікроконтролерів для оптимізації вимірювальних методик досліджень рідкокристалічних модуляторів лазерного випромінювання, що суттєво покращило точність вимірювання.
 • Item
  Multichannel measuring system of planar dependencies of pyroelectric current
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Proszak, Władysław; Trybus, Mariusz; Woś, Bogdan; Rzeszów University of Technology
  Описано багатоканальну вимірювальну систему для визначення планарних залежностей піроелектричного струму.