Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – №657

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 564 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 88
 • Item
  Non capital strategies of the foreign expansion of the enterprises
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Drabik, Ireneusz
  Описуються можливості та обмеження застосування обраної стратегії розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств: непрямий експорт та кооперативні форми (ліцензійні угоди і франчайзинг). Непрямий експорт здійснюється без посередників, через прямі контакти з іноземними клієнтами. Вона заснована на продажі продукції національного виробника для національного експортера або внутрішньої філії' іноземного імпортера. Ліцензування є методом розширення, у відповідності до якого іноземний ліцензіат одержує право виробляти і продавати продукти на основі отриманого від підприємства (ліцензіара) досвіду. Франчайзинг - в основному схожий на ліцензування -означає угоду, в якій одна зі сторін (франчайзі) самостійно здійснює підприємницьку діяльність за згодою та контролем іншої сторони (франчайзер) при здійсененні фіксованих платежів. Товари (послуги) виробляються у відповідності до франшизи та стратегії франчайзера і під його товарним знаком. Стратегії закордонної експансії, такі як ліцензійні угоди і франчайзинг суттєво впливають на сучасну світову економіку. The article describes possibilities and limitatons of applications of chosen non-capital rategies of the foreign expansion of enterprises: the indirect export and cooperative forms (licence agreements and franchising). The indirect export is carried out by intermediaries without the direct contact with the foreign customer. It is based on the sale of the producer's own products for the national exporter or the domestic branch of the foreign importer in order to sell the products abroad. Licensing is a method of the expansion relying on the agreement, according to which the foreign licensee acquires the right to produce and sell products on the basis of widely understood knowledge obtained from the granting enterprise (licensor). Franchising - basically similar to licensing - it denotes the agreement, in which one of the sides (franchisee) independently conducts business activity under a permission of the other side (franchisor), but according to their signs and control and for the fixed payment. The produced items (services) are sold by the franchisee according to the strategy determined by the franchisor and under his trademark. Non-capital strategies of the foreign expansion, especially licence agreements and franchising make profit on their significance in the contemporary world economy.
 • Item
  Business model - creation of competitive edge
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Brzoska, Jan
  Зміна середовища, поступові процеси консолідації та глобалізації вимагають постійного вдосконалення методів створення конкурентних переваг підприємств, що діють на відкритому ринку. Зміни в умовах діяльності підприємств, що зумовлені глобальними процесами та належністю до Європейського Союзу, вимагають коригування, а в деяких випадках глибокої трансформації бізнес-моделі. Наведено характеристику бізнес-моделі, яка трактується як поєднання концепції конкурентних переваг із зазначенням заходів і засобів, необхідних для її реалізації, що дає змогу організації (підприємству) досягнути визначених цілей, зокрема, рентабельності. The dynamics of he environment, the continuing processes of consolidation and globalization require continuous improvement of methods for building competitive advantages of enterprises operating in the open market. Changes in conditions of global business processes and determined membership in the European Union need to produce correct and often deep transformation of business model. The article presents the characteristics of the business model as a combination of treating the concept of competitive advantage with a set of activities and resources necessary for is implementation, enablng the organization (company) to achieve those objectives, in particular profitabilty.
 • Item
  Оцінка бізнесу як критерій його конкурентоспроможності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Холява, І. П.
  Питання конкурентоспроможності підприємств, формування конкурентної політики держави з огляду на стрімкий розвиток підприємницького сектору та бізнес-середовища, загострення конкурентної боротьби, розуміння конкурентних переваг окремими підприємствами визначають актуальність оцінки бізнесу. Розглянуто внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на діяльність підприємства, виділено принципи формування майна і бізнесу, проаналізовано компоненти структури капіталу та чинники корегування вартості капіталу. Наведено рекомендації стосовно стратегії розвитку підприємства та формування його конкурентних переваг. The question of competitiveness of enterprises, creating competition policy in view of the rapid development of the business sector and business environment, exacerbated by competition, understanding the competitive advantages of individual enterprises determine the relevance assessment business. The internal and external factors affecting the activities of the company, highlighted principles of property and business analyzed the components of capital structure and capital cost adjustment factors are considered. From this work contains recommendations on development strategy and the formation of its competitive advantage.
 • Item
  Передумови розвитку інноваційної інфраструктури (узагальнення світового досвіду)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шотік, Т. М.
  Центральне місце у вивченні проблематики активізації інноваційної діяльності у межах вітчизняної економіки посідає питання розвитку інноваційної інфраструктури. Саме розвинена інноваційна інфраструктура є середовищем, яке уможливлює у максимально стислі терміни здійснювати системний пошук та розробку інноваційних технологій. Особливого значення в сучасних умовах набуває узагальнення світового досвіду розвитку інноваційної інфраструктури. The central position in the studies of problem of activization problem of innovation activity in home economy belongs to the question of innovation infrastructure development. Only the developed innovative infrastructure is an environment which allows in the shortest term perform the system search and development of innovation technologies. The special value is acquired by generalizaton of world experience of development of innovative infrastructure.
 • Item
  Моніторинг витрат на управління якістю машинобудівних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шуляр, Н. В.
  Розглянуто питання моніторингу витрат на систему якості машинобудівного підприємства. Особливу увагу спрямовано на наукове вивчення питань впливу таких витрат на показники конкурентоспроможності продукції та підприємства загалом. Проаналізовано найновіші дослідження та публікації з питань облікування та аналізування витрат на забезпечення якості продукції. Проведено короткий огляд проблематики на прикладі вивчення практики якості машинобудівного підприємства. Зроблено висновки про можливість практичного застосування отриманих результатів та рекомендації щодо моніторингу витрат на системи якості на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. The issues of costs for quality system monitoring of machine-buiding company are reviewed. The main attention is attached to the scientific research of the issues of mentioned cost influence on the product and company competitiveness. In the article modern research and publications devoted to the issues of quality cost analysis are presented. The short review of the quality costs field based on practical activity of machine-building company is conducted. As the result of the research conclusions about practical application of received results are made and the recommendations concerning costs for quality sysem monitoring basing on national accounting scandards.
 • Item
  Ефективність використання логічного аутсорсингу на польських підприємствах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Жебруцький, З.; Кручек, М.
  Наведено вибрані аспекти аутсорсингу на польських підприємствах. Головну увагу сконцентровано на ефективності використання аутсорсингу, а також представлено в цьому контексті бар'єри і шанси для впровадження аутсорсингу на польських підприємствах. Оцінюється обслуговування клієнта для гірничого підприємства і авторизованих продавців. Досліджено рівень і діапазон контролю наданих послуг і способу комунікації, що концентрувались на пошуку заходів оцінки ефективності аутсорсингу, встановлено, які процеси найчастіше підлягають виділенню. The paper presents selected aspects of logistic outsourcing in polish companies. The main goal was focused on pointing out the efficiency of use of outsourcing services. The article presents also barriers and chances for implementation of outsourcing in polish companies. The case study is an example for evaluation of customer service for coal company and coal sellers. The article presents the second part of researches of authors above the use of autsorsing in the Polish enterprises. A level and range of control of the given services and method of communication is probed in this part, concentrated on the search of measures of estimation of efficiency of autsorsing, it is set, what processes are subject more frequent all a selection. Businessmen specified also on actors, which pretended to be to success and make the factors of success, and also barriers in the grant of autsorsing's services.
 • Item
  Формування інвестиційної стратегії на машинобудівних підприємствах України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Вербицька, Г. Л.; Завербний, А. С.
  Проаналізовано стан вітчизняних машинобудівних підприємств, уточнено поняття інвестиційна стратегія, обгрунтовано важливість планування інвестиційної діяльності, принципи та основні етапи розроблення інвестиційної стратегії, реалізація яких дасть змогу інвестору забезпечити чіткий взаємозв'язок стратегічного, поточного й оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства, сформувати основні критеріальні оцінки вибору реальних інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування. The state of domestic machine-building enterprises is analysed in the article, a concept is specified investment strategy, grounded importance of planning of investment activity and grounded principles and basic stages developments of investment strategy, realization of which will enable an investor to provide clear intercommunication of strategic, current and operative management of enterprise investment activity, form the basic criterion estimations of choice of the real investment projects and financial instruments of investing.
 • Item
  Взаємозв`язок інновації і конкурентоспроможності на прикладі підприємств Львівської області
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гвоздю, С. Ю.
  Представлено ситуацію щодо інновацій на прикладі підприємств Львівської обл. Визначено взаємозв'язок інновацій та конкурентоспроможності, який випливає із їхніх визначень. Проаналізовано чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств та запропоновано напрями подолання негативних чинників, зокрема інноваційних. The article presents the example of situation of enterprise innovation in Lviv region. Connection of innovation and competitiveness is analyzed from their definitions. Factors of influence on competitiveness of enterprises are analyzed and directions for overcoming the negative factors, including innovation, are proposed .
 • Item
  Cultural conditioning in marketing on foreign markets
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Limanski, Andrzej
  Культурне середовище є елементом міжнародного оточення, що характеризується дуже широкою, різноманітною сферою впливу на маркетингову діяльність підприємств у галузі споживчих товарів, поставок та послуг. Культура еволюціонує, проте, на даний момент вона є загальною системою для суспільства. Культура проявляється з використанням словесної і невербальної мови, вірування (релігії) і, проявляється в соціальному і економічному житті. Культурне розмаїття ринків є передумовою відмінної концепції міжкультурного маркетингу. Cultural surroundings is an element of the nternational surroundings which is characterised by a very wide, diversified scope and the multiple influence on marketing activity of the enterprises in industries of consumer goods, supply, and services. Culture is subject to an evolution, however, at a particular moment it constitutes the shared system for the given society or its distinguished parts. Culture manifests itself with the used verbal and non-verbal language, with beliefs (religion) and with turning towards the products of a foreign social and economic life. Cultural diversity of markets is a premise of distinguishing the concept of cross-culural marketing.
 • Item
  Quantitative methods in the process of segmentation
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Szlapka, M.
  У статті наведено основні припущення щодо здійснення сегментації клієнтів і кількісні методи, що використовуються при цьому. Визначено методи перевірки статистичних гіпотез для визначення статистичної значущості досліджуваних параметрів. Для того щоб уникнути дублювання інформації та спростити розподіл одержувачів на однорідні групи визначено, що може бути використаний аналіз співвідношення параметрів. При визначенні однорідних класів - сегментів покупців, застосовуються методи ієрархічного групування і розподілу. Незалежно від ієрархічних методів застосовуються також графічні методи, методи площі та щільності, оптимізація ітераційних методів та спільний аналіз. In the article the fundamental assumptions of conducting the process of segmentation of customers and quantitative methods helpful in its realization are presented. The methods of the verification of statistical hypotheses enable determining the statistical relevance of the studied parameters. In order to avoid the redundancy of the information and to simplify the distribution of recipients into homogeneous groups, the analysis of the correlation of parameters can be used. In defining homogeneous classes -segments of buyers, the methods of hierarchical grouping and distribution are applied respective of hierarchical methods. The graphic, area and density methods, as well as terative optimization and conjoint analysis are also applied.
 • Item
  Удосконалення механізмів фінансування АПК в умовах кризи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гадупяк, В. І.
  Проаналізовано ситуацію, яка склалася в агропромисловому комплексі України. Досліджено механізми фінансування сільськогосподарських підприємств в умовах кризового стану економіки. Описано пропозиції щодо їх вдосконалення. A situation in the agro industrial industrial complex of Ukraine is analyzed in the article. Investigational mechanisms of financing of agricultural enterprises at the conditions of crisis state economics’. Suggestions are described in relation to their perfection.
 • Item
  Проблеми залучення банківських кредитів підприємництвами реального сектору економіки в період кризи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Буднік, І. О.
  Невизначеність та неконтрольованість економічних факторів макросередовища ставить успішність діяльності підприємств у повну залежність від позикового капіталу. Висвітлено чинники фактично заблоклваного кредитування. Відображені головні тенденції на ринку позитових ресурсів. Визначено, що недоступність фінансування для підприємств виступає основною причиною, яка сприяє уповільненню розвитку бізнесу в Україні взагалі та економічного зростання країни зокрема. Economic factors of macroenvironment are vague and uncontrolled. So the enterprise activity success depends on borrowed capital. Negative factors of actually blocked the crediting process are considered. The main tendencies on the Ukrainian loan resources market are reflected. Unavailability of enterprise financing is definite as a principal reason for delaying of business development in Ukraine in general and country economic growth in particular.
 • Item
  Управління соціально-економічним розвитком машинобудівних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Фещур, Р. В.; Тимощук, М. Р.
  Розглянуто тенденції розвитку машинобудівних підприємств; розроблено загальний підхід до управління розвитком з виділенням основних етапів процесу управління. The tendencies of machine building enterprises development are dealt with; general approach to development management with distinguishing main stages of management process is worked out.
 • Item
  Застосування теорії систем у стратегічному плануванні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тригоб’юк, С. С.
  Розглянуто еволюцію розвитку системних ідей і їх використання в управлінні, зокрема, стратегічному плануванні. Наведено основні поняття, закономірності, принципи систем у контексті розвитку стратегічного планування як вітчизняних, так і закордонних науковців, показано суть систем стратегічного планування, визначено її особливості, переваги застосування, а також зазначено можливості складності й додаткові вимоги, які можуть перешкодити для впровадження такої системи. The evolution of development of system ideas and their use is considered in management, in particular, strategic planning, basic concepts, conformities to the law, principles of the systems, are resulted in the context of development of the strategic planning, the last researches in the systems of the strategic planning of domestic and oversea research workes are are analysed, of application, are certain, and also the possible complication are marked and additional requirements which can prevent for introduction of such system.
 • Item
  Оцінювання конкурентоспроможності продукції транспортного машинобудування України на ринку Російської Федерації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ковальчук, М. Б.
  Розглядаються питаня, пов'язані з оцінюванням конкурентоспроможності продукції транспортного машинобудування на ринку Російської Федерації. Проведено експертне опитування, на основі якого здійснено оцінювання. Проаналізовано ринок Російської Федерації стосовно оцінюваного виду продукції, на основі чого виявлено <<сильні >> та <<слабкі>> сторони конкурентоспроможності. Наголошено на важливості стимулювання експорту як необхідної передумови підтримки та повноцінної реалізації конкурентопспроможності вітчизняної машинобудівної продукції. The questions concerning the evaluation of the competitivenes of transport machine-building production on Russian market are discussed in this article. Results of the expert survey provided a basis for the presented evaluation. The Russian market was analyzed according to the evaluated type of production then strongs and weaknesses of competitiveness were determined. Here is announced the significance of the export stimulation of domestic machine-building production as a main support for competitiveness program realization.
 • Item
  Strategic planning in Polish hard coal industry
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Wodarski, K.
  Наведено стратегічне планування в польській вугледобувній промисловості. Обгрунтовано весь процес стратегічного планування та виконання стратегічного плану в вугледобувної промисловості. Визначено, що реалізація найкращих стратегій повинна гарантувати досягнення стратегічних цілей. Однак, слід зазначити, що однією з найважливіших умов для здійснення цієї стратегії є інформація про внутрішні і зовнішні фактори в довгостроковій перспективі. З'ясовано, що у вугільних компаніях стратегічне планування ускладнене невизначеність, а для інструментом стратегічного контролю є ведення облікового табелю. The paper is about strategic planning in Polish hard coal industry. It shows the whole process of strategic planning and execution of strategic plan in hard coal inductry. It is a very wide-spread subject to write about. We should be aware that execution of the previously selected best strategy shall guaratee achievement ot strategic objective. However, it should be pointed out that one of the most crucial conditions for execution of the strategy is information concerning internal and external factors in the long-term perspective. From practical point of view concerning strategic planning in coal companies it turns out that information gathered for the purpose of this process is encumbered with uncertainty and a very useful tool for strategic control is the aforementioned Balanced Score Card.
 • Item
  Причини та футурологія сучасної світової валютно-фінансової кризи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гладун, Т. М.; Домарадзька, Г. С.; Русина, Н. С.
  Проаналізовано та узагальнено причини та футурологію сучасної світової валютно-фінансової кризи та досліджено суть банківської кризи в Україні. The causes and futurology of modern world monetary-financial crisis are analyzed and summarized. The essence of the banking crisis in Ukraine is explored.
 • Item
  Аналіз впливу економічної кризи на розвиток ринку корпоративного контролю в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Герасименко, А. Г.
  Досліджено сучасні прояви циклічності розвитку концентраційних процесів в економіці України. З цією метою проведено кількісний та якісний аналіз змін, що відбулися на вітчизняному ринку корпоративного контролю, виявлено причини уповільнення концентраційної активності у 2008 році, окреслено шляхи подальшого розвитку ринку. На основі порівняння сучасних тенденцій розвитку процесів концентрації в Україні із хвилею концентрацій, що відбулась у США у 1980-х рр., здійснено оцінку їх ролі в оздоровленні економіки України. The article is devoted the investigation of modern stage of M&A cyclical development in Ukrainian economy. The quantitative and qualitative analysis of native market for corporate control changes has been made. The reasons for slowdown of M&A activity in the year 2008 have been determined. The ways of future development the market for corporate control have been defined. On the base of comparison of modern Ukrainian tendencies of M&A development with American M&A wave of 1980s the estimation of modern M&As' influence the revitalizing of Ukrainian economy has been made.
 • Item
  Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гуменюк, Ю. П.; Гоголь, Г. П.
  Опрацьована множинність поглядів на дефініцію <<міжнародна міграція робочої сили>>, що охопили радянський та трансформаційний періоди; та запропоновано власне бачення на основі використання класичних праць Д. Кейнса, Р. Коуза, Г. Форда. In the article are considered glances on definition "international migration of the labour", which is covered soviet and transformational periods and is offered her vision on base of the use the classical works J. Keynes, R. Coase, H. Ford.