Інформатизація вищого навчального закладу. – 2014. – № 803

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кричковська, А. М.; Паращин, Ж. П.; Швед, О. В.; Губицька, І. І.; Болібрух, Л. Д.; Новіков, В. П.
  Проаналізовано результати дослідження складності текстів роботи “Екологічна біотехнологія” авторів О. В. Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровської-Порохнявець, В. П. Новікова за допомогою удосконаленої програми “Читанка”. Доведено доцільність визначення експериментального індексу читабельності з метою встановлення доступності текстів навчальних посібників та їх відповідності належному науково-методичному рівню. The results of the study of complexity texts of textbook “Environmental Biotechnology” (authors Shved O.V., Mykoliv O.B., Komarovska-Porohnyavets A.Z., Novikov V.P.) using the enhanced “Reader” are analysed. The expediency of experimental determination of index of readability to determine the availability of textbooks texts and their compliance with the appropriate methodological level is proved.
 • Item
  Інтелектуальні освітні системи – запорука інноваційного розвитку університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Слободянюк, С. М.
  Розглянуто задачі інноваційного розвитку вищого навчального закладу та запропоновано комплексне вирішення значного кола актуальних проблем у сфері інформаційних технологій. The article considers the problem of innovation development of the higher education institution and offers a comprehensive solution to significant range of contemporary problems in the sphere of information technologies.
 • Item
  Методика масового імпортування питань із відповіддю так/ні у ВНС Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Левченко, О. М.
  Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у ВНС Львівської політехніки найпростіших тестових питань (із відповіддю так/ні) за допомогою простих операцій у Word і Excel. Методика придатна до поширення на питання інших типів. The article deals with the preparation method of the massive import of the easiest test questions (with yes/no answers) into the Lviv Polytechnic VLE using simple operations in Word and Excel. The method is suitable for other types of questions.
 • Item
  Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі на прикладі веб-аплікації для дисципліни “Дискретна математика”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Джавала, Л. Л.
  Враховуючи необхідність кардинальних змін в освіті, необхідно змінити формат подання навчального матеріалу, інформації людині, що виховується вже в епоху інформатизації суспільства з високим рівнем інформаційного обслуговування, доступністю будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізації представленої інформації, суттєвості використовуваних даних, а також результатів глибшого дослідження процесів осмислення нового матеріалу. Запропоновано практичну реалізацію вищезгаданих завдань на прикладі вивчення дисципліни “Дискретна математика” у популярному зараз в ІТ-сфері вигляді – веб-аплікація. Типове завдання розбито на кроки, які повною мірою відображають процес мислення і формують у студента логіку зв’язку теоретичного матеріалу з його застосуванням. Під час проектування дизайну і розроблення інтерфейсу велику увагу було звернено на анімацію переходу стану елементів інтерфейсу під час взаємодії з користувачем. The idea of radical changes in education is needing changes in the format of presentation of teaching material, taking into account the perception of information man, that is educated in the epoch of information society with a high level of information services, the accessibility of any member of the public to sources of reliable information visualization provided information materiality of data and the results of a deeper understanding of the research process new material. A practical implementation of this ideas is represented of solving of problems in the discipline "Discrete Mathematics", which is popular in the IT-sciences - web application. Typical tasks divided into steps that fully reflect the thinking process and form the student logic of theoretical material due to its application. In the design of interface design and development attention was paid to the state transition animation interface elements in the interaction with the user..
 • Item
  Оcобливості навчальної дисципліни “Інформатика”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кухарська, Н. П.
  Акцентовано увагу на значенні інформатики у формуванні в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній (а згодом професійній) діяльності, повсякденному житті; виокремлено особливості навчальної дисципліни “Інформатика” та зазначено практичні результати, досягнуті в процесі викладання цього предмета. The paper emphasis on the importance of Informatics in shaping of students’ knowledge, skills and competences, which are required for the effective use of new information and communication technologies in teaching and learning (and later professional ) activities, daily life, it is singled out the features of the course “Informatics “and noted the practical results achieved in teaching the subject.
 • Item
  Алгоритм компонентного аналізу формульних виразів для систем електронного тестування знань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тмєнова, Н.; Сусь, Б.
  Пропонується методика перевірки завдань з математичних дисциплін під час тестування в електронних навчальних середовищах. Розроблено алгоритм компонентного аналізу формульних виразів та їх індексування для автоматичної обробки. Запропонований підхід дає можливість урізноманітнити типи тестових запитань та реалізувати їх перевірку в комп’ютерних системах. Principles of knowledge examination of mathematical subject testing in e-learning environments have been developed. Component analysis and formula expression indexing algorithm for automatic analysis is suggested. This approach allows to diversify the types of questions for consequent verification and implementation in computer systems.
 • Item
  Архітектура віртуального інноваційного простору для ІТ-студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Жежнич, П. І.; Завалій, Т. І.; Яковина, В. С.; Сердюк, П.
  Побудовано компоненту та програмну архітектуру Віртуального інноваційного простору як спеціалізованої Веб-спільноти для ІТ-студентів. Обґрунтовано необхідність ведення високорівневої розробки VIS за допомогою системи керування контентом Drupal. Для побудови програмної платформи VIS вибрано типовий набір Apache, PHP, MySQL. This paper deals with the component and software architecture developed of Virtual Innovation Space as a specialized Web-community for IT-students. VIS development is motivated to be performed at high levels with the content management system Drupal. VIS software platform consists of typical set Apache, PHP, MySQL.
 • Item
  Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Moodle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гатальська, Н. В.
  Наведено результати аналізу особливостей створення електронних курсів дисциплін “Основи образотворчого мистецтва” і “Ландшафтна графіка”, методичні підходи до їх використання студентами стаціонарної та заочної форми навчання. Presented the analysis results of the electronic courses creation peculiarities of the disciplines “Basics of Fine Arts”, “Landscape graphic” and the methodological approaches to their use by students of all education forms.
 • Item
  Нові інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Мосоров, В. Я.; Панський, Т. І.
  Описано нові інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями. Основну увагу звернено на можливості полегшеного управління комп’ютером з використання нових інформаційних технологій, а також комунікаційні можливості людей з обмеженими можливостями з усього світу за допомогою комп’ютерів. Класифіковано нові технології для людей з обмеженими можливостями, описано та вибрано програмні засоби та пристрої для полегшення використання комп’ютера. This paper describes new informatics technologies for the persons with disabilities. This paper focuses on the possibilities of easier computer management with using new informatics technologies and also communication capabilities of people with disabilities around the world using computers. New technologies for people with disabilities have been classified in this paper. Based on this classification software and devices to facilitate the use of computer have been described and selected.
 • Item
  Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Слюсарчук, Ю. М.; Угрин, Л. Є.; Джавала, Л. Л.
  Розглянуто широкі можливості мультимедійних технологій навчання для підвищення ефективності вивчення інформатики студентами економічних напрямів підготовки. Побудовано структурно-логічну схему формування математичних знань. Opportunities of multimedia learning technologies for improving effectiveness study of computer science student-economist is considered. Structural and logical scheme of formation of mathematical knowledge are carried out.
 • Item
  Система інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Березко, О. Л.; Ткаченко, В. С.
  Проаналізовано сучасні підходи до інформаційного менеджменту наукових журналів та конференцій, а також розглянуто особливості онлайн-системи Львівської політехніки, реалізованої для таких потреб за допомогою CMS Drupal. In this paper we analyse modern approaches to conference and journal information management as well as consider the features of online system of Lviv Polytechnic National University built for this purpose with CMS Drupal.
 • Item
  Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Анохін, В. М.; Ковальова, К. О.
  Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ – закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено приклади тренувальних вправ з різних підручників, які створювались у середовищі Adobe Captivate під керівництвом В. М. Анохіна. The paper describes the requirements for interactive exercises of electronic textbooks for higher education. The purpose of these exercises – to consolidate the theoretical material by performing tasks in interactive communication with e-books. There are the examples of training exercises from various textbooks that are created in Adobe Captivate environment under V. M. Anokhin leadership in the article.
 • Item
  Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Чайківська, Р. Т.; Чайківський, Т. В.
  Описано інноваційні технології та методи дистанційного навчання, запропоновані до системи навчання студентів та викладення матеріалу з метою покращення освітнього процесу. Описано способи використання активної частини електронної дисципліни для покращення засвоєння матеріалу студентами та їх успішності. Основну увагу звернено на ті активні компоненти електронної дисципліни, які вимагають зворотного зв’язку. The introduction of innovative technologies and methods in distance learning system for training students and presentation of the material in order to improve the educational process. These methods use active part e- course to improve the learning of students and their success. Special attention paid to those active components electronic disciplines that require feedback.
 • Item
  Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кудін, А. П.
  Розглянуто питання ефективності використання нових програмних продуктів і інтернет-адаптованих технологій у традиційному навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми, що виникають на основних стадіях процесу навчання. Показано шляхи вирішення цих проблем за допомогою інформаційно- комунікаційних технологій і програмних продуктів (Power Point, VBA, Virtual Dub, Microsoft Mouse Mischief, Camtasia Studio, Moodle, Apple Podcasting, Skype, ooVoo, Open meeting і ін.). Оцінено ефективність їх застосування порівняно з традиційними методами навчання. The effectiveness of using modern software and Internet technologies during the usual learning in higher education was considered in that topic. Basic teaching issues, which arising in the focused five general stages of the learning process, were determined. Solutions for these issues were found using of ICT and software (MS PowerPoint, VBA, Virtual Dub, Microsoft Mouse Mischief, Camtasia Studio, Moodle, Apple Podcasting, Skype, ooVoo, Open meeting etc.). Assessment of its application as compared with traditional methods of learning was implemented.
 • Item
  Використання програмних продуктів Аutodesk у навчальному процесі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Стефанович, Т. О.
  Розглянуто особливості впровадження програмних продуктів Autodesk у процес підготовки інженерів-механіків на кафедрі електронного машинобудування Національного університету “Львівська політехніка”. This paper is devoted to the application of the Autodesk software into studies of mechanical engineers on the Department of Mechanical engineering Lviv Polytechnic National University.