Комп'ютерні системи та мережі. – 2016. – №857

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Подано статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету “Львівська політехніка”, вченими інших регіонів України в галузі теорії та розроблення комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, кіберфізичних систем, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, комп’ютерних мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 857. – 128 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Моделювання процесу автоматичного коригування похибок калібраторів напруги постійного струму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Яцук, В. О.; Матвіїв, Р. О.
  Запропоновано метод коригування адитивних похибок в калібраторах напруги постійного струму на основі методу комутаційного інвертування з додатковим джерелом зразкової напруги. Розроблено структурну схему калібратора напруги з автоматичним коригуванням адитивних похибок і досліджено її методом комп’ютерного моделювання. A method of additive error correction in DC voltage calibrator on the basis of inverting commutation method with additional voltage source is proposed. The structural diagram of the calibrator with automatic correction of additive errors is developed. The investigation of proposed diagram using computer simulation is conducted.
 • Item
  Алгоритмічно-програмні засоби синхронізації при обміні даними великих обсягів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Яркун, В. І.; Парамуд, Я. С.
  Проаналізовано використання керуючих засобів щодо конфігурації потоків для ефективного передавання даних великих обсягів та наведено основні переваги їх використання. Розкрито задачу синхронізації декількох процесів та її розв’язання за допомогою задачі обмеженого буфера. При надсиланні повідомлення великого обсягу рекомендовано його розбиття на певну кількість процесів, за синхронну роботу яких відповідають запропоновані засоби, універсальні для різних операційних систем. In this article is considered the use of tools for configuration managing flow for efficient transferring large amount of data and described the main benefits of using them. Solved the problem of synchronization of multiple processes by producer-consumer design. When sending large amount of data it is recommended to divide it into several small parts for proper work of which are responsible the proposed configurations.
 • Item
  Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Трембач, Б. Р.
  Проаналізовано існуючі методи та засоби застосування акустичних сигналів у різних галузях промисловості. Показано перспективу розвитку теорії та методів удосконалення інформаційних систем та пристроїв визначення віддалі до джерела акустичних сигналів на основі їх градієнтного та кореляційного опрацювання. Запропоновано метод градієнтного опрацювання акустичних сигналів та інформаційну технологію розв’язання задачі визначення віддалі до джерела акустичних сигналів. Систематизовано просторові геометрії різного розміщення джерел та приймачів акустичних сигналів. Оцінено діаграми розсіювання акустичних сигналів та загасання їх потужності у середовищі поширення. Розроблено принципи покращення характеристик, оцінено переваги та функціональні обмеження запропонованого методу. The analysis of existing methods and means of application of acoustic signals in different branches of industry. Prospects for further development of theory and methods for improving information systems and devices determination of the distance to the source of acoustic signals based on their gradient and correlation processing have been shown. The proposed method of gradient-processing acoustic signal and information technology solving the problem of determining the distance to the source of acoustic signals. Spatial geometry for different location of sources and receivers of acoustic signals was systemized. Acoustic signals dissemination charts and fading of their intensity in the propagation medium were estimated. Principles to improve performance were developed, evaluated the advantages and functional limitations of the proposed method.
 • Item
  Оптимізація перенесення при додаванні двійкових чисел у теоретико-числовому базисі Радемахера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Соломко, М. Т.; Круліковський, Б. Б.
  Розглянуто математичні моделі обчислювальної схеми у вигляді орієнтованого ациклічного графу для побудови паралельних суматорів з паралельним способом перенесення. Продемонстровано зв’язок між обчислювальними кроками орієнтованого ациклічного графу та процесом перенесення одиниці у схемі багаторозрядного суматора, що дає змогу визначати оптимальну кількість перенесень у схемі багаторозрядного паралельного суматора з паралельним способом перенесення у теоретико–числовому базисі Радемахера. Процес додавання двійкових чисел у схемі суматора використовує алгоритм логарифмічного підсумовування. The mathematical model of computer circuit as directed acyclic graph for the construction of parallel adders with parallel transfer method. Demonstrated communication between computing steps directed acyclic graph and the process of transfer of units in the scheme multibit adder that can determine the optimal number of transfers in the scheme multibit parallel adder with parallel transfer method in theoretical and numerical basis Rademacher. The process of adding binary numbers in the adder circuit uses an algorithm logarithmic summation.
 • Item
  Огляд алгоритмів ефективного обчислення ДПФ на основі циклічних згорток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Процько, І. О.
  Розглянуто підходи ефективного обчислення дискретних перетворень класу Фур’є на основі циклічних згорток. Описано сутність переформулювання базисних матриць перетворення ДПФ на блочно-циклічні структури для кожного підходу. Аналізуються переваги і недоліки алгоритмів для кожного підходу. The enumeration approaches of efficient computation discrete transform of Fourier class using cyclic convolutions is considered. The formulation of the basis matrix of transforms into the block cyclic structures is described of each approach. The analysis of the advantages and imperfections of the algorithms are discussed.
 • Item
  Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Пастернак, І. І.
  Запропоновано та досліджено соціальну мережу з врахуванням мінімального навантаження на сервери. Показано принципи проектування соціальних мереж. Наведено результати тестування розробленої соціальної мережі та проаналізовано навантаження на сервери. A social network and investigated with regard to minimum load on the server. The principles of designing social networks. The results of the tests developed by social network analysis and load on servers.
 • Item
  Телекомунікаційні підсистеми кіберфізичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Міюшкович, Є. Г.; Гребеняк, А. В.; Парамуд, Я. С.
  Проаналізовано структурні рішення автономних вимірювально-обчислювальних вузлів (АВОВ) Ethernet-орієнтованих кіберфізичних систем (КФС). Показано можливість використання в них стандартних промислових сенсорів та актуаторів з низькошвидкісними послідовними портами. Розроблено загальні засади побудови телекомунікаційних підсистем. Запропоновано базові варіанти реалізації телекомунікаційних підсистем та розроблено рекомендації щодо вибору конкретного рішення за критерієм необхідної обчислювальної потужності для первинного опрацювання даних. Досліджено фізичну модель телекомунікаційної підсистеми. This paper presents the analysis of structural solutions of autonomous measurement and computing nodes in Ethernet-centric cyber-physical systems. The possibility of using in them standard industrial sensors and actuators with low-speed serial ports was demonstrated. The general principles of building of telecommunication subsystems was proposed. Considered a few basic embodiments of telecommunication subsystems and formulated recommendations for choosing a specific decision by the criterion of necessary computing power for data preprocessing. The physical model of telecommunications subsystems was studied.
 • Item
  Основи організації та часові характеристики багатопроцесорних самоконфігуровних комп’ютерних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, В. А.
  Висвітлено принципи побудови і організації функціонування багатопроцесорних самоконфігуровних комп’ютерних систем. Розроблено спосіб опрацювання інформації в такій комп’ютерній системі та її структуру. Досліджено її часові характеристики. Визначено необхідні для досягнення високої продуктивності багатопроцесорної самоконфігуровної комп’ютерної системи умови та проаналізувано способи забезпечення їх виконання. The principles of design and operation of the multiprocessor self-configurabre FPGAbased computer systems are proposed in the article. The method of information processing and the structure of such system are developed. Its timing characteristics are explored. The conditions are determined necessary to achieve the high performance by the multiprocessor self-configurable computer system, and the approaches to implement these conditions are analyzed.
 • Item
  Параметри системи макрокоманд для графічного прискорювача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, А. О.; Козак, Н. Б.
  Визначено ключові параметри при генерації системи макрокоманд. Розглянуто залежності рівня прискорення і значень параметрів системи макрокоманд. The key parameters to generate macrocommand system are defined. The dependencies of acceleration and parameter values for macrocommand system are considered.
 • Item
  Оптимізаційне проектування спеціалізованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу та інструментальних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, А. О.; Майстренко, М. В.
  Досліджено ефективність застосування оптимізаційного проектування спеціалізованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу “Хамелеон” та інструментальних засобів фірми Altera, де під оптимізаційним проектуванням спеціалізованих процесорів розуміється синтез системою “Хамелеон” множини можливих варіантів їхніх програмних моделей, їх реалізація в ПЛІС, проведення порівняльного аналізу їх технічних характеристик та вибір оптимального варіанта за заданим критерієм. Для цього системою “Хамелеон” синтезовано множину паралельних процесорів 64-точкового та 128-точкового алгоритмуШПФ, проведено їх імплементацію у ПЛІС 5CSEMA5F31C6 фірми Altera та оцінено такі їхні характеристики: задіяні ресурси ПЛІС, продуктивність (максимальна частота роботи ПЛІС та час виконання алгоритму), а також споживану потужність. За результатами досліджень сформовано новий метод проектування спеціалізованих процесорів. An efficiency of the application-specific processors (ASP) optimization design using C2HDL Chameleon tool and Altera IDE is explored. ASP optimization design supposes to perform the following actions: the set of ASP IP cores synthesis, their FPGA implementation and comparative analysis, optimal version selection according to given criterion. The set of 64-point and 128-poimt FFT processors are synthesized for this by Chameleon system, they are implemented in 5CSEMA5F31C6 Altera FPGA and their characteristics are estimated: resource utilization, maximal frequency, data latency and power consumption. As the result the new method of ASP design is formed.
 • Item
  Оптимізація жадібних алгоритмів пошуку для скомбінованих послідовностей даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Лопіт, І. І.
  Розглянуто питання оптимізації жадібних алгоритмів, які можуть бути застосовані для оптимізації розміщення/маршрутизації між компонентами в обчислювальних системах у випадку, коли послідовності даних було отримано за допомогою комбінаційного розподілу. Проаналізовано недоліки використання звичайного жадібного алгоритму і запропоновано його оптимізований варіант на основі упорядкованого матричного запису розміщень, який дає змогу підвищити швидкодію алгоритму у 2.7 разу для 482 унікальних елементів. The paper describes optimization of the greedy algorithm that can be used to optimize the placement / routing between components in computer systems, when the sequences of data were obtained by using combinations. The disadvantages of original greedy algorithm were analyzed and its optimized version, which is based on an ordered matrix notation to store permutation, was proposed. This approach increases algorithm performance in 2.7 times for 482 unique items.
 • Item
  Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Возна, Н. Я.
  Запропоновано теоретичні положення методу оцінювання ентропії та структурної складності поліфункціональних даних. Подано приклади розрахунку ентропійно-структурної складності поліфункціональних даних на основі різних інформаційних мір ентропії та критеріїв структурної складності. The theoretical position entropy method of assessment and structural complexity of binary images. An example of calculating entropy and structural complexity of binary images based on correlation entropy measures and criteria of structural complexity.
 • Item
  Вибір бездротової технології передавання даних для обладнання навчальних лабораторій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бибель, В. П.; Глухов, В. С.; Пристопюк, О. В.
  Наведено результати дослідження, оцінювання та порівняння бездротових технологій передавання даних, які можна використати для побудови систем збирання та керування даними у лабораторіях навчальних закладів. Обґрунтовано доцільність роботи у цьому напрямі на основі аналізу сучасних тенденцій розвитку комп’ютерних мереж та систем. Пропонується використання протоколу Bluetooth Low Energy як одного із способів модернізації процесів постановки наукових дослідів та адаптації навчального процесу вищої освіти в Україні до вимог суспільства та ринку праці. The article presents the results of research, evaluation and comparison of wireless data transmission technologies that can be used in the construction of the collection and management of data system for the scientific and educational institutions. An expediency of the study in this direction made by analyzing the current trends of computer networks and systems. It is proposed to use Bluetooth Low Energy Protocol as a way of modernizing the processes of setting scientific research and adaptation of the educational process of higher education in Ukraine with the requirements of society and the labor market.
 • Item
  Особливості біотехнічних компонентів кіберфізичних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Березко, Л. О.; Соколов, С. Є.
  Синтезовано узагальнені структури біомедичних електроімпедансних біотехнічних систем як компонентів кіберфізичних систем. Запропоновані методологічні рекомендації розвитку електроімпедансної апаратури. The main structures of biomedical electroimpedance biotechnical systems as part cyberphysical systems were synthesized. The methodological recommendations on the electoimpedance apparatus development process were made.
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп’ютерні системи та мережі" № 857
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)