Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2014. – №785

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 785 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 131 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Застосування чотириквадрантних перетворювачів частоти для покращення характеристик верстатних електроприводів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тверд, М.; Копчак, Л. С.; Цяпа, В. Б.
  Запропоновано для живлення перетворювачів частоти електроприводів верстатів, які працюють у режимах інтенсивного генераторного гальмування, застосовувати перетворювачі MSI на IGBT і наведено результати їх лабораторних досліджень. For a supply of frequency converters for electric machines, working as intense generator braking it has been suggested to apply a MSI IGBT converter and the results of laboratory tests have been provided.
 • Item
  Захист розгалуженої мережі електропостачання з розподіленим навантаженням від обриву нейтрального провідника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Середа, О. Г.
  Обґрунтовано можливість розширення переліку реалізованих захистів у розчіплювачах автоматичних вимикачів на основі результатів цифрової обробки сигналів від датчиків струму. Запропоновано нове технічне рішення, яке дозволяє в режимі ковзного моніторингу сформувати критерій спрацьовування автоматичних вимикачів під час захисту однофазних споживачів електроенергії від обриву нейтралі. Доведена можливість ідентифікації факту обриву нейтралі за допомогою гармонійного аналізу спектра фазних струмів за наявності нелінійних спотворень. A possibility of extending the implemented protection list of circuit breakers trip units based on the digital processing of signals from the current sensors is justified. The new technical solution allowing in a sliding monitoring mode to create of circuit breakers operation criterion at single-phase electric power consumers protection from neutral failures is proposed. Feasibility of neutral failures fact identification by the harmonious analysis of phase currents spectrum with the nonlinear distortions presence is proved.
 • Item
  Система підпорядкованого керування з селективним регулятором швидкості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Панченко, Б. Я.; Карплюк, Л. Ф.
  Проаналізовано роботу системи підпорядкованого керування електроприводу. Розроблено методику налаштування регуляторів. Результати досліджень можна використовувати під час розроблення нових систем електроприводів. The control system of electric drives has been analyzed. Method of tuning speed feedback adjusting was developed. The result can be used for the designing new systems of electric drives.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання колекторного і вентильного виконавчих двигунів оптичного телескопа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Оксентюк, В. М.; Кревнюх, А. Б.; Дзьоба, Т. Я.
  Розроблено математичні та комп’ютерні моделі колекторного і безконтактного моментних двигунів у складі безредукторного електроприводу наведення оптичного телескопа. У середовищі MATLAB/Simulink проведено комп’ютерне симулювання визначених об’єктів дослідження. Для підтвердження правомірності отриманих результатів проведено фізичні експерименти на дослідному стенді засобами цифро-аналогової техніки. Commutator and brushless torque motors, which work in component of the direct electric servo drive of the optical telescope the mathematical and computer models were designed. In MATLAB/Simulink the computer simulation of the control objects mathematical models is held. In order to confirm the results the physical eksperiment is held on the stand for researching.
 • Item
  Аналіз динаміки дводвигунного приводу повороту кар'єрних екскаваторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Мороз, В. І.; Стефанюк, В. М.; Цяпа, В. Б.; Сивякова, Г. О.
  Розглянуто модель еквівалентної тримасової дводвигунної системи електроприводу повороту кар'єрного екскаватора з урахуванням люфтів у механічних передачах, за допомогою якої досліджено перехідні процеси приводу в пуско-гальмівних режимах. The analysis of dynamic properties of the equivalent two-motor three-mass excavator's swing electric drive proposed in this article using model with the gaps in the gearing. The researches of their dynamic properties are offered for start-stop regimes.
 • Item
  Аналіз існуючих методів оцінки чутливості коренів передатних функцій до змін їх коефіцієнтів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Мороз, В. І.; Сольський, М. І.
  Проаналізовано відомі методи оцінки чутливості коренів поліномів передатних функцій до змін їх коефіцієнтів. Особливу увагу звернено на випадок наявності кратних коренів поліномів, що призводить до різкого впливу найменшої похибки коефіцієнтів поліномів на результат знаходження їх коренів. Визначено основні математичні співвідношення, що описують міру чутливості коренів поліномів передатних функцій до змін їх коефіцієнтів. The existing methods for assessing of the sensitivity of the polynomials roots of the transfer functions to changes in their coefficients were analyzed in this article. Particular attention was paid to the case of the multiple polynomials roots of the transfer functions, leading to a drastic impact of slightest error in polynomial coefficients on result of their roots finding. The basic mathematical equations for assessing the sensitivity of polynomials roots of the transfer functions to changes in their coefficients were described.
 • Item
  Оцінка надійності схем грозозахисту повітряних ліній електропересилання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ліщак, І. В.; Бінкевич, Т. В.
  Проаналізовано наявні математичні моделі для визначення надійності схем грозозахисту, а також запропоновано узагальнену математичну модель, яку реалізовано програмним методом. The analysis of existing mathematical models to determine the reliability of lightning protection schemes, and proposed the generalized mathematical model, which is implemented by software.
 • Item
  Аналіз точності апроксимації об’єктів електромеханічних систем високого порядку дробовими передавальними функціями різного типу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Копчак, Б. Л.
  Проведено апроксимацію передавальної функції високого порядку синтезованими методом рою частинок ланками (моделями) дробового порядку різного типу та отримано оцінку точності такої апроксимації на основі порівняння перехідних та частотних характеристик шляхом математичного моделювання в середовищі MATLAB Simulink. Доведено, що для апроксимації перехідної характеристики асинхронного генератора з самозбудженням доцільності використовувати дробову модель першого порядку. An approximation of the transfer function of the high-order particle swarm synthesized by links (models) of various types of fractional order and estimate the accuracy of this approximation by comparing transient and frequency characteristics by means of mathematical modelling in MATLAB Simulink. We prove that the approximations for induction generator with self excitation using fractional model of the first order.
 • Item
  Вплив вибору стандартної лінійної форми на характеристики динамічної системи з нечітким модальним регулятором
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Демків, Л. І.
  На прикладі двомасової системи з нечітким регулятором досліджено вплив коренів характеристичного полінома на характеристики динамічної системи. Зроблено висновки щодо доцільності налаштування регулятора на відповідні стандартні лінійні форми залежно від величини похибки регулювання вихідної координати системи. On the example of two-mass fuzzy control system the influence of characteristic polynomial’s roots on the characteristics of a dynamic system is investigated. The conclusions about the advisability of setting controller to the appropriate standard linear forms depending on the size of the error of system’s output coordinate.
 • Item
  Вентильний двигун для електроприводу коліс тролейбуса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ткачук, В. І.; Біляковський, І. Є.; Жук, В. І.
  Запропоновано вентильний реактивний двигун з ємнісними накопичувачами енергії для приводу коліс тролейбуса, який за механічною та регулювальними характеристиками може успішно конкурувати з тяговими колекторними двигунами за вищої надійності і меншого об’єму активної частини. В основу проектного розрахунку покладені рекомендації, які грунтуються на особливостях конструкції і на теорії електромагнітного перетворення енергії. Результати досліджень свідчать про можливість використання створеного двигуна в електроприводі коліс тролейбуса. The electric drive on basis of the Switched Reluctance Motor with the parallel accumulator of energy is offered for the wheels drive to the trolleybus. Main characteristic allow an engine successfully to complete with traction collector engines. They have higher reliability and less volume of active part. Recommendations are grounded in relation to designing taking into account the features of construction and on the basis of theory of electromagnetic transformation of energy. These recommendations are taken as a basis of project calculation. The results of the researches of the created SRM testify expedience of the use of the created engine is in the electromechanic of wheels of trolleybus.
 • Item
  Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталетопної печі пофазно керованим пічним вимикачем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гапанович, В. Г.; Гапанович, В. В.; Маврін, О. І.
  Досліджено можливість обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання надпотужної сталетопної печі застосуванням пофазно кероваваного пічного вимикача. The paper examines possibilities of limitation of magnetization current inrushes in electrical power supply system of high-power steel-smelting electric furnace in way of application of phase-controlled furnace switch.
 • Item
  Аналіз процесів автономного асинхронізованого генератора на базі трифазного модулятора за схемою в одну зірку під час роботи на комбіноване навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Василів, К. М.
  Методом математичного експерименту виконано дослідження електромагнітних і електромеханічних процесів, які відбуваються в автономній системі електроживлення на базі асинхронізованого генератора з трифазним модульованим збуджувачем. Проаналізовано процеси на предмет роботопридатності системи живлення під час її роботи на вузол асинхронних двигунів та активно-індуктивне навантаження. Встановлено закономірності перебігу електромагнітних і електромеханічних процесів залежно від графіка роботи споживачів та параметрів системи керування комутатором. Investigation of electromagnetic and electromechanical processes, which take place in the autonomous power supply system based on asynchronised generator with three phase modulated exciter, was conducted by means of mathematic experiment. The processes in terms of work suitableness of power supply system during its work at the junction of asynchronous motors and active-inductive load were analysed. Regularities of electromagnetic and electromechanical processes, depending on the schedule of consumers’ work and system of commutator management parameters were determined.
 • Item
  Особливості перевірки реле спрямування потужності серії РБМ з застосуванням цифрових систем тестування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Баран, П. М.; Кідиба, В. П.; Пришляк, Я. Д.; Дембіцький, М. І.; Шмагала, В. М.
  Розроблено спеціалізований модуль перевірки реле спрямування потужності серії РБМ для цифрової системи тестування. The specialized module of check of the relay of the direction of power of the RBM series is developed for digital system of testing.
 • Item
  Власна і взаємна операторні і перехідні індуктивності прохідного внутрішнього кільцевого вихрострумового перетворювача у провідній трубі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.
  Отримані вирази для власної і взаємної операторної і перехідної основної і внесеної індуктивностей обмотки збудження прохідного екранованого кільцевого первинного перетворювача прямокутного поперечного перерізу всередині контрольованої провідної труби. Explored for own and mutual the Laplace transform and transitional basic and brought in inductances of puttee of excitation of the communicating screened circular primary transformer rectangular transversal to the cut into the controlled leading pipe.
 • Item
  Особливості використання вимірювальних трансформаторів у системах обліку електроенергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Козевич, О. П.
  Розглянуті питання оцінки похибок вимірювальних ТС і ТН, що використовуються в системах обліку електроенергії. Проаналізовані залежності похибок від величин реального вторинного навантаження цих трансформаторів. Рекомендовано вимірювальний прилад, що дає змогу виміряти реальне вторинне навантаження трансформаторів. In the article questions of error estimation of measuring voltage and current transformers used in electric energy metering systems are discussed. Dependencies of errors on values of real secondary burden of such transformers. Measuring device is recommended capable of measuring real secondary transformer burden.
 • Item
  Нові напрямки конструювання трансформаторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Білий, Л. А.; Ковівчак, Я. В.
  Запропоновано нові принципи побудови конструкції магнітних систем трансформаторів. Вибором співвідношень основних геометричних розмірів магнітної системи, що забезпечують максимальне охоплення обмоток у просторі, а також об’ємно-симетричним їх розміщенням досягається покращення умов перебігу електромагнітних процесів у трансформаторі. У результаті досягнуто значного покращення технічних характеристик і отримано нові властивості трансформаторів: автоматичне регулювання симетрування напруг під час несиметричного навантаження. New principles of construction of magnetic systems of transformer are proposed. Selects the basic geometric dimensions of the magnetic system, which provides maximum coverage of the windings in the space as well as space-symmetric placement is achieved by improving their conditions for the occurrence of electromagnetic processes in the transformer. The result is a significant improvement in performance and new properties of transformers: automatic control of balancing stress with unbalanced load.
 • Item
  Техніко-економічна оптимізація параметрів трансформатора з обертовою половиною для різних потужностей вітроелектроустановок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Щур, І. З.; Ковальчук, А. І.
  Для запропонованої нетрадиційної конструкції автономної контрроторної вітро-електроустановки (ВЕУ) з вертикальною віссю обертання (ВВО) з метою безконтактного передавання та регулювання виробленої електроенергії застосовується спеціальний трансформатор з обертовою половиною (ТзОП). Використовуючи метод експертного оцінювання, визначено прогнозовану ринкову вартість нового пристрою. Проведено техніко-економічну оптимізацію параметрів конструкції трансформатора для низки потужностей автономних контрроторних ВЕУ з ВВО. Підтверджено доцільність застосування ТзОП в автономній ВЕУ через його нижчу від прогнозованої собівартість. For the proposed non-traditional design of autonomous contra-rotating wind turbine with vertical axis of rotation (VAWT) applies a special transformer with rotating half (TRH) for the purpose of noncontact transmission and regulation of electricity generated. The predicted market value of the new device is defined using the method of expert evaluation. Technical and economic optimization of design parameters of the transformer have been performed for a number of power of autonomous contra-rotating VAWT. Expediency of application of TRH in the autonomous wind turbine was confirmed by its lower cost compared with predicted.
 • Item
  Прогнозування ефективності роботи фотоелектричних панелей у місті Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Щур, І. З.; Климко, В. І.
  Наведено алгоритм розрахунку надходження сонячної радіації на фотоелектричні панелі. Опрацьовано метеорологічні дані та створено програмний продукт для прогнозування енергетичної ефективності роботи сонячних батарей у місті Львові. The paper presents the algorithm for calculation the incoming of solar radiation on photovoltaic panels. The meteorological data has been processed and the software product to predict the energy efficiency of solar cells in the city of Lviv has been set up.
 • Item
  Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності електротехнічної системи із складним загальним заміщувальним резервуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Щербовських, С. В.
  Запропоновано математичну модель надійності електротехнічної системи із складним загальним заміщувальним резервуванням. Така модель адекватно враховує вплив зміни навантаження на ймовірнісні показники мінімальної множини перетинів. Для моделювання застосовані динамічне дерево відмов та марковський аналіз. In the paper mathematical reliability model for electrical system with complex whole standby redundancy is proposed. Such model adequately takes into account load-sharing impact on minimal cut set probability indexes. Formodeling dynamic fault tree andMarkov analysis is used.