Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2003. – №479

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 479 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 236 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Аналіз процесів у вентильних колах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Пеленський, P. A.
  Досліджено електромагнітні процеси у вентильних колах. Розглянуто основні принципи взаємодії швидкодійних перемикачів з потужними накопичувачами енергії магнітного поля. Виявлено нові підходи до розрахунку комплектуючих пристроїв для вентильних схем. The electromagnetic processes in the rectifying circuits have been studied. Major principles of the interaction of instant switching jumpers with powerful energy reactors of the magnetic field have been considered. Approaches to the calculation of compensatory devices for valve circuits have been found.
 • Item
  Гармонічний склад струму й електромагнітного моменту у вентильному реактивному двигуні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.; Селепина, P. O.
  Визначений гармонічний склад електричного струму й електромагнітного моменту у вентильному реактивному двигуні. Is determined harmonic composition of electrical current and electromagnetic torque in switched reluctance motor.
 • Item
  Модуляція струмів в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефекту в одному стрижні клітки ротора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Яцун, М. А.; Яцун, A. M.; Ігнатюк, В. М.; Євсюк, М. М.
  Визначені обертові просторові гармоніки магніторушійної сили, додаткові і повні струми в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефекту у стрижні короткозамкненої клітки ротора. Are defined the rotate space harmonics of the magnetic driving force, additional and full currents in the stator windings of induction motor when the defect is presented in the squirrel-cage rotor winding bar.
 • Item
  Електропривід за системою «джерело струму – двигун постійного струму» як термодинамічний перетворювач енергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Щур, І. 3.; Костинюк, Л. Д.; Когут, А. Р.
  Вперше описано і досліджено електропривід з двигуном постійного струму, який живиться від джерела струму, як термодинамічний перетворювач енергії, що дало можливість отримати низку універсальних аналітичних і графічних залежностей між основними параметрами і показниками електропривода у відносних одиницях. It is for the first time that the electric drivers with direct current motor supplying from the current sours as thermodynamic energy converters were described and researched mathematically as a result of which there appeared an opportunity to obtain a series of universal analytical and graphic dependencies between major parameters and indicators of the electric driver in relative units.
 • Item
  Параметри струмів збудження однофазного трансформатора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шелепетень, Т. М.; Баран, П. М.
  Методами комп'ютерного симулювання розраховано та виконано гармонійний аналіз струмів збудження однофазного трансформатора в режимах вмикання та усталення. With the help of computer program we have calculated the harmonic analisys of exciting currents of the single-phase transformer in its switching on and steady-state conditions.
 • Item
  Методика проектування явнополюсних вентильних реактивних двигунів з буферами енергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ткачук, В. І.; Аль Зубі, О. Р.
  Запропоновано методику проектування нового виду електричних машин - вентильного реактивного двигуна з буферами енергії. Обгрунтовано та надано рекомендації з вибору незалежних параметрів проектування ВД з пасивним ротором, явнополюсним статором й ємнісним нагромаджувачем енергії. The technique of designing of a new type of electric machines - switched reluctance motor with buffers of energy is offered. The guidelines are submitted at the choice of independent parameters of designing of a SRM with a passive rotor, salient pole stator and capacitive energy store.
 • Item
  Алгоритм визначення сіткових рівнянь періодичного режиму лінійних підсхем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Совин, Р. Я.
  Запропоновано ефективний метод формування сіткових або, як їх ще називають, точкових рівнянь, що описують періодичний процес у лінійних підсхемах у випадку рівномірної сітки на періоді коливань. Запропонований метод не залежить від використаного способу одержання сіткових рівнянь і з цього погляду є універсальним. Це дозволяє значно підвищити ефективність і розширити галузь практичного застосування сіткових методів аналізу періодичних процесів у електричних колах при використанні методу підсхем. In the given work the effective method of formulation grid or is offered, as them still name, dot equations circumscribing periodic process in linear subcircuits in case of uniform of a grid on period of oscillations. The offered method does not depend on a method of deriving of the grid equations and from this point of view is universal. It allows considerably to increase efficiency and to expand area of practical application of grid methods of the analysis of periodic processes in electrical circuits for want of use of a method of subcircuits.
 • Item
  Аналіз і синтез інваріантних напівпровідникових перетворювачів автономних об’єктів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Смирнов, B. C.
  Робота присвячена розвитку теорії побудови інваріантних систем перетворю¬вання параметрів електроенергії з багаторазовою модуляцією. На основі теоретичних досліджень розроблені та обґрунтовані положення про структурну інваріантність перетворювачів, основи квадріплексного перетворення в гіперкомплексному форматі до аналізу перетворювальних систем з багаторазовою модуляцією. Запропоновані і досліджені принципи організації та алгоритми керування багатофункціональними перетворювачами. The work is devoted to the development of the construction theory invariant systems of conversion of the electric power parameters with a multiple modulation. On the basis of theoretical researches and generalized rule about structural invariancy, fundamentals of the quadriplex conversion in the hypercomplex format concerning the analysis of conversion systems with a multiple modulation are developed and justified. The principles of organization and control algorithms of multifunction converters are proposed and researched.
 • Item
  Аналіз чутливості систем електроприводу з векторним керуванням на базі АД з К.З. ротором до параметричних збурень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Сметана, І. В.; Лозинський, А. О.
  Розглянуто чутливість системи з векторним керуванням до зміни параметрів двигуна під час експлуатації електроприводу. Проведено аналіз існуючих підходів дослідження чутливості. Для моделі системи традиційного векторного керування (FOC) з ПІ-регуляторами струму визначено міру чутливості системи, показано перехідні характеристики контурів регулювання потоку та швидкості обертання двигуна при зміні його параметрів. In the given article the sensitivity of the vector control system to the motor parameters disturbances during electric drive perfomance is reviewed. The analysis of the existing approaches of the sensitivity investigations is conducted. For the traditional field-oriented control (FOC) system model with PI current controllers a measure of the system sensitivity is determined, also the transient characteristics of the flux and rotational speed control loops by changing motor parameters are shown.
 • Item
  Удосконалений метод формування системи рівнянь стану електричних кіл
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Рендзіняк, С. Й.
  Запропоновано удосконалений метод формування системи рівнянь стану електричних кіл з лінійними і нелінійними компонентами, що базується на згортанні лінійних опорів і провідностей та лінійно керованих джерел енергії з застосуванням властивостей блокових матричних операцій. The improved method of creating of state equation system of electric circuits with linear and nonlinear components, which founded on reduction of linear resistances and conductances and linearly controllable power sources with usage of properties of block matrix operations, is proposed.
 • Item
  Проблеми перемикання тягової підстанції з випростувального режиму в інверторний і навпаки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Пулін, М. М.; Скрипник, 0. І.
  Виконано аналіз проблем перемикання тягової підстанції з випростувального режиму в інверторний і навпаки. Виявлені істотні недоліки існуючих способів такого перемикання. Запропоновано для перемикання перетворювача з випростувального в інверторній режим давачем інформації використовувати ефект зменшення практично до нуля струму фільтра вищих гармонік, а для зворотного перемикання використовувати ефект появи струму на вторинній обмотці трансреактора, який підключений послідовно в коло постійного струму перетворювача. The analysis of such issue as switching a traction substation from rectifying mode into inverting one and vice versa has been made. Essential drawbacks of existing ways to switch were discovered. The following solution was proposed: to use the effect of diminishing the higher harmonic filter current up to complete disappearance to switch a transformer from rectifying into inverting mode by means of information supplier and use the effect of current appearance in the secondary of transreactor, that is series connected to the line of rectified current transformer, for the reverse switching.
 • Item
  Спосіб векторного керування напругою живлення фазного ротора асинхронної машини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Плахтина, О. Г.; Куцик, A. C.; Йовбак, В. Д.
  Описано спосіб векторного керування асинхронною машиною, при якому керування здійснюється напругою живлення фазного ротора, що формується вентильним перетворювачем. Наведено результати математичного моделювання процесів у системі, де реалізовано такий спосіб керування. The manner of vector control of induction machine, when the phase rotor voltage is controlled, is proposed. The research rezults the processes in the system with proposed control principle are presented.
 • Item
  Елементи діагностичних систем для скловиробів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Пеленський, P. A.
  Досліджено процеси проходження електромагнітних хвиль через діелектричне середовище з неоднорідностями у вузькому приповерхневому шарі. Побудована математична модель цих процесів як елемента електричної системи комп’ютерного томографа для діагностики стану скляних виробів. Studied in the paper are processes of the penetration of electromagnetic waves through dielectric media with the impurities in the narrow layer close to the surface. A mathematical model of these processes as an element of the electric system of the computer tomograph for the diagnostics of the state of glass objects has been construed.
 • Item
  Стабілізація процесу електроперетворення у плавильному просторі дугової сталеплавильної печі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Паранчук, Я. С.
  Запропоновано схемотехнічні рішення для стабілізації потужності дуг у дуговій сталеплавильній печі. Подається функціональна блок-схема системи регулювання електричного режиму печі з контуром регулювання потужності дуги, методика оцінки показників якості стабілізації потужності дуг та результати комп’ютерного симулювання електричного режиму дугової сталеплавильної печі, оптимізованого за критерієм мінімуму середньої квадратичної похибки регулювання потужності дуги. Schematic decisions for digital arc furnace current stabilization are proposed. Block scheme of furnace control system with power regulation contour and method for estimating arc power stabilization quality are given. The paper also presents results of arc electrical mode computer simulation. Electric mode is optimized by criterion of minimal average quadratic error of arc power.
 • Item
  Вимоги до регулятора статичного компенсатора прямого регулювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Никонець, Л. О.; Сіваков, Д. М.
  Наведені технічні вимоги до регулятора статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання. Characteristics to a regulator of the static equaliser of jet capacity of direct regulation are submitted.
 • Item
  Застосування z-перетворення для моделювання електроприводів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мороз, В. І.
  Розглянуті способи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь, які описують моделі електроприводів, за допомогою рекурентних формул, що отримані із застосуванням Z-перетворення. The approach for the solving of the ordinary differential equations that modeling the electric drives based on Z-transformer is described.
 • Item
  Математичне моделювання перехідних процесів в асинхронних двигунах з екранованими полюсами неявним методом на основі сплайн-функцій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Маляр, B. C.; Гавдьо, I. P.
  Розроблена математична модель для розрахунку перехідних процесів в асинхронних двигунах з екранованими полюсами неявним методом інтегрування диференціальних рівнянь на основі апроксимації інтегральної кривої кубічними сплайнами. При цьому для розрахунку електромагнітних зв’язків використовується розгалужена заступна схема магнітопроводу двигуна. A mathematical model for transient processes analysis in shaded-pole induction motor using implicit method of integrаtion based on integral curve approximation by cubic splines is presented. The electromagnetic couplings are calculated on the base of ramifided equivalent circuit of motor magnetic circuit.
 • Item
  Проектування мікроелектромеханічних структур для вбудованих систем з використанням сучасних САПР
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Лобур, М. М.
  Описані кілька підходів до моделювання та симуляції мікроелектромеханічних структур, використовуючи сучасні САПР та мову VHDL-AMS. This paper present few approaches to modeling and simulation of microelectromechanical structures using CFDRC software and VHDL-AMS language.
 • Item
  Узагальнена схема заміщення двообмоткових трансформаторів для розрахунку усталених режимів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Лисяк, Г. М.; Пастух, O. P.; Коновал, B. C.
  Запропонована узагальнена схема заміщення двообмоткових трансформаторів з концентричними обмотками однакової висоти, яка придатна для розрахунку усталених режимів і струмів коротких замикань в електроенергетичних системах. Наведений приклад розрахунку параметрів елементів еквівалентного цій схемі повного чотириполюсника. Offered generalized substitution scheme of transformers with concentric windings of identical height, which suitable for computation of steady-state modes and currents short circuits in power systems. Directed elements parameters computation example of full of quadripole.
 • Item
  Спосіб компенсації нулів передавальної функції спостерігачів двомасових позиційних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кушнір, А. П.
  Розглянуто спосіб компенсації нулів передавальної функції спостерігачів двомасових позиційних систем за допомогою його корекції за декількома координатами. Досліджено динаміку та статику такої системи, а також її чутливість до параметричних збурень. The method of compensation of transfer function zeros of the observers two mass positional systems with the help of its correction with several coordinates is reviewed. Dynamics and statics of such system and its sensitivity to parametric perturbations are investigated.