Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Випуск 1(21)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21) : До 16-ої річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 300 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 75
 • Item
  Спосіб компарування штрихкодових рейок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Літинський, В.; Перій, С.
  Запропоновано спосіб компарування штрихкодових рейок за допомогою цифрової камери і контрольного метра, який забезпечує точність компарування рейок, що використовуються у нівелюванні І класу. Предложен способ компарирования штрихкодовых реек при помощи цифровой камеры и контрольного метра, что обеспечивает точность компарирования реек, которые используют в нивелировании І класса. A method of bar-coded rodes calibration with help of a digital camera and control meter that provides accurate calibration of rodes used in 1st class leveling.
 • Item
  Академіку Панасу Ростиславу Миколайовичу - 75 років
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Земельна реформа - основна ланка земельних перетворень в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ступень, М.; Малахова, С.
  Для розуміння сутності української земельної реформи необхідно ставити дві цілі: реформування земельних відносин на основі визнання прав та інтересів людини (роздержавлення земель) та раціональне, високоефективне й екологобезпечне використання земельних ресурсів, підвищення родючості та всебічна охорона ґрунтів. Земельна реформа буде здійснена лише тоді, коли забезпечимо економічно ефективне й екологічно безпечне використання земель. Тільки тоді Україна зможе стати конкурентоспроможною на європейському й світовому агропродовольчих ринках. Для понимания сущности украинской земельной реформы необходимо ставить две цели: реформирование земельных отношений на основе признания прав и интересов человека (разгосударствления земель) и рациональное, высокоэффективное и экологически безопасное использование земельных ресурсов, повышение плодородия и всесторонная охрана почв. Земельная реформа будет осуществлена лишь тогда, когда обеспечим экономически эффективное и экологически безопасное использование земель. Только тогда Украина сможет стать конкурентоспособной на европейском и мировом агропродовольственных рынках. To understand the essence of Ukrainian land reform is necessary to put two goals: reforming the existing land relations on the basis of recognition of the rights and interests of rights (privatization of land) and management, highly efficient and ecologically safe land use, soil fertility and overall soil protection. The future of land reform can answer that – the idea will be implemented only when provide cost-effective and environmentally safe land use. Only in this way Ukraine can become competitive on the European and world food markets.
 • Item
  Перевірка можливостей пошуку грубих похибок у висотних геодезичних мережах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бурак, К.; Гринішак, М.
  Експериментально показано можливість пошуку грубих помилок малої величини (5m) у висотних мережах за допомогою аналізу нев'язок у полігонах з дослідженням змін помилки одиниці ваги при почерговому вилученні ходів та за результатами попереднього урівноваження методом найменших модулів. Экспериментально показана возможность поиска грубых ошибок измерений малой величины (5 m) для высотных сетей путем анализа невязок в полигонах с исследованием изменений ошибки единицы веса при поочередном исключении ходов и за результатами предыдущего уравновешенияпо способу наименьших модулей. Experimentally rotined possibility of searching the flagrant errors in the measurings of small size (5 m) for height networks by the analysis of misclosures in grounds with research of changes in error of unit of weight by turn exception of motions and as a result of previous balancing of measurings on the method of the least modules.
 • Item
  Співпраця Інституту геодезії та факультету геодезії і картографії Вищої школи регіональної економіки (м. Кутно, Польща)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Третяк, К.; Смолій, К.; Романишин, І.; Серант, О.
  Висвітлено міжнародну співпрацю науковців Інституту геодезії та факультету геодезії та картографії Вищої школи регіональної економіки м. Кутно. Описано международное сотрудничество научных работников Института геодезии и факультета геодезии и картографии Высшей школы региональной экономики г. Кутно. Presented an international collaboration between scientists from Institute of Geodesy and from department of Geodesy and Cartography of High School Regional Economics in Kutno.
 • Item
  Деятельность НИГТКИ в отрасли геодезии, картографии и кадастра недвижимости в условиях свободного рынка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Радей, К.; Лехнер, И.
  Розглянуто проблематику європейських та державних приписів для галузі землевимірювальної діяльності в системі Чеського землевимірювального і кадастрового управління. Описана роль Науково-дослідного геодезичного, топографічного і картографічного інституту в організаційному і технічному забезпеченні метрологічної діяльності. Статья посвящена метрологической проблематике европейских и национальных предписаний в области землеизмерительной деятельности в условиях системы Чешского землеизмерительного и кадастрового управления и роли Научно-исследовательского геодезического, топографического и картографического института в организационном и техническом обеспечении метрологической деятельности. The article is deal with covering of metrological requests of european and state transcriptions for area of surveying in sphere of Czech of* ce for surveying, mapping and cadastre. It is descriptioned role of Research institute of geodesy, topography and cartography with organizing and technical security these metrological activities.
 • Item
  XV Міжнародний ювілейний науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища, GPS- і GIS-технології"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Третяк, К.; Глотов, В.; Грицюк, Т.
  Висвітлено роботу XV Міжнародного ювілейного науково-технічного симпозіуму "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища, GPS- і GIS-технології". Описана работа XV Международного юбилейного научно-технического симпозиума "Геоинформационный мониторинг окружающей среды: GPS- и GIS-технологии". Work of the XV International scientific-technical symposium “Geoinformation monitoring of environment: GPS- and GIS-technologies”.
 • Item
  Радиофизический метод измерения параметров гравитационного поля космических тел
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Матвиенко, С.; Сидоренко, Г.; Романько, В.; Копыл, В.; Прокопов, А.; Романько, А.; Тревого, И.; Тревого, І. С.
  Розглянуто перспективи практичної реалізації радіофізичного методу визначення прискорення вільного падіння для тіл, що гравітують, на основі вимірювання релятивістського зсуву частоти електромагнітного випромінювання радіотехнічними засобами вимірювальної техніки. Подано оцінку потенціальної точності різних методів. Рассмотрены перспективы практической реализации радиофизического метода определения ускорения свободного падения для гравитирующих тел на основе измерения релятивистского сдвига частоты электромагнитного излучения радиотехническими средствами измерительной техники. Дана оценка потенциальной точности различных методов. The prospects for practical realization the radiophysical method of definition the gravitational acceleration for gravitational bodies based on measurement of the relativistic frequency shift of electromagnetic emission by radio-technical tools of the measuring equipment are considered. The estimation of the potential accuracy for different methods is given.
 • Item
  Адаптивний алгоритм оперативного GPS-геодезичного контролю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мельник, О.
  Наведено простий і оперативний алгоритм GPS-координатних визначень, адаптований для умов геодезичних мереж спеціального призначення. Приведен простой и оперативный алгоритм GPS-координатных определений, адаптированный для условий геодезических сетей специального назначения. In the article the simple and efficient algorithm for GPS-coordinate definitions adapted to the conditions of geodetic networks for special purpose.
 • Item
  Мельнику Володимиру Миколайовичу - 70 років
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Методика дослідження стану лісів прикарпатського регіону з використанням космічних знімків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бурштинська, Х.; Поліщук, Б.; Садовська, О.
 • Item
  Определение индекса ровности методом наземного лазерного сканирования
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Горб, А. А.; Горб, А. И.
 • Item
  Світовий форум компанії Trimble
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Третяк, К.
  Висвітлено заходи і події, що проходили на світовому форумі компанії Trimble в Лас-Вегасі (США). Описаны мероприятия и события, которые проходили на мировом форуме компании Trimble в Лас-Вегасе (США). Measures and events which took place on the world forum of company in Las-Vegas (USA).
 • Item
  Системне моделювання просторових елементів при організації території землекористувань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Німкович, Р.; Черняга, П.
  За допомогою теорії нечітких множин розглянуто критерії проекту організації території та на прикладі реального проекту визначено узагальнений показник таких критеріїв для вибору найкращого варіанта. С помощью теории нечетких множеств рассмотрено пространственные критерии проекта организации территории и на примере реального проекта определен обобщенный показатель таких критериев для выбора наилучшего варианта. With the help of the theory of fuzzy sets is considered spatial criteria of the project of organization of territory and the generalized parameter (on an example of the real project) such criteria for a choice of the best variant is found.
 • Item
  Інвентаризація земель, порушених промисловими розробками передкарпатських родовищ сірки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Маланчук, М.
  Проаналізовано можливість інвентаризації порушених земель. Наведено склад земель Прикарпатського сірконосного басейну за адміністративними утвореннями. Проанализировано важность инвентаризации нарушенных земель. Приведено состав земель Предкарпатского сереносного бассейна в разрезе административных образований. The article analyzes the importance of an inventory of land disturbed. A composition deposits Precarpathians sulfur basin land for administrative structures.
 • Item
  Модель системи охорони сільськогосподарських земель від водної ерозії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Швець, О.; Дмитрів, О.; Черняга, П.
  Для оптимізації системи охорони сільськогосподарських земель використано метод аналізу ієрархій. Визначено найвпливовіші фактори розвитку водноерозійних процесів та найефективніші заходи захисту сільськогосподарських земель. Для оптимизации системы охраны сельскохозяйственных земель используетса метод анализа иерархий. Определены наиболее весомые факторы развития водноэрозионных процессов и наиболее влияющие мероприятия защиты сельскохозяйственных земель. To optimize the system of protection of agricultural lands the method of analysis of hierarchies has been used. The most influential factors to develop water erosion processes and the most effective measures the protect agricultural lands have been determinant.
 • Item
  Аналіз використання земельних ресурсів Івано-Франківщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Петрович, Д.; Петрович, Л.; Лудчак, О.
  Показано способи використання природно-ресурсного потенціалу регіону на основі ефективного використання земельних ресурсів. Показаны пути использования природно-ресурсного потенциала региона на основе эффективного использования земельных ресурсов. Indicated way using of the naturally – recourses potential on the base effective cussing land recourses.