Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2022. – Випуск 1(43)

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59246

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- і GIS-технологій, інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет «Львівська політехніка» ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – Випуск 1 (43). – 130 с. : іл.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Зміст (том І (43))


1
9
16
22
30
40
41
48
55
62
71
78
89
101
111
121
127

Content (Vol. I (43))


1
9
16
22
30
40
41
48
55
62
71
78
89
101
111
121
127

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 17
 • Thumbnail Image
  Item
  Сучасний стан головної висотної основи в контексті характеристик пунктів нівелювання Ι та ІΙ класів у західних областях України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Тревого, І.; Ільків, Є.; Галярник, М.; Житар, Д.; Боровик, Д.; Дрбал, А.; Trevoho, I.; Ilkiv, E.; Galyarnyk, M.; Zhytar, D.; Borovyk, D.; Drbal, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний інститут; Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas; Research Geodetic, Topographic and Cartographic Institute
  Мета – проаналізувати технічні характеристики нівелірних пунктів для встановлення їх реального стану в контексті об’єднання нівелірної головної висотної основи України з Європейськими лініями нівелювання для виявлення недоліків функціонування і з метою вироблення науково-технічних пропозицій для підвищення ефективності моніторингу стану ліній нівелювання Ι та II класів на території Західної України. Методика. Для аналізу технічних характеристик нівелірних пунктів, які подано на геопорталі ДГМ України, використано методи статистичного аналізу, основою яких є виконання послідовних дій із вивчення та інтерпретації технічних характеристик нівелірних пунктів у контексті моніторингу ДГМ України. Результати. Запропоновані науково-технічні рекомендації дають змогу підвищити ефективність організаційно-технологічних процесів, які є основою моніторингу стану геодезичних пунктів ДГМ України, та практично довести необхідність науково-технічних розробок для моніторингу нівелірних стінових пунктів. Наукова новизна. Виконаний статистичний аналіз характеристик пунктів нівелювання є основою для розроблення авторських науково-технічних та організаційних рекомендацій щодо моніторингу нівелірних знаків ДГМ України для відповідних управлінських структур Держгеокадастру. Це також дасть змогу виявити недоліки в їх функціонуванні, спричинені різними за характером змінами, накопиченими протягом тривалого життєвого циклу нівелірних пунктів. Визначено сукупність технічних характеристик пунктів, які потребують доопрацювань або змін, що підвищить ефективність обстеження та оновлення пунктів нівелювання. Практичне значення роботи полягає в аналізі характеристик нівелірних пунктів (назва, тип центра, знака, клас мережі, метод визначення координат, опис, стан, попередня назва, рисунок), які представлені на геопорталі ДГМ України і розташовані на територіях Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей з метою встановлення сучасного стану нівелірних пунктів для вироблення наукових, технологічних, організаційних рекомендацій для управлінських регіональних структур Держгеокадастру, а також для фахівців, які виконують обстеження та оновлення пунктів ДГМ. Результати досліджень можна використати у перспективі для ведення моніторингу стану нівелірних пунктів головної висотної основи України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування методики визначення координат за даними GNSS-спостережень із прив’язкою до мережі активних референцних станцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Савчук, С.; Проданець, І.; Федорчук, А.; Savchuk, S.; Prodanets, I.; Fedorchuk, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Закарпатська регіональна філія ДП “УКРДАГП”; Lviv Polytechnic National University; Transcarpathian regional branch of SE “UKRDAGP”
  Одне із основних завдань геодезії – визначення координат з високою точністю за допомогою GNSSспостережень. Для виконання таких завдань зазвичай застосовують відносний метод визначення координат у статичному режимі. Статичний режим спостережень здебільшого використовують для побудови геодезичних мереж, оскільки він найточніший. Методика відносного методу основана на визначенні координат невідомого пункту щодо відомого. Координати базового пункту повинні бути відомі, найчастіше точно задані на підставі державних геодезичних мереж. У цьому дослідженні базовими пунктами прийнято активні референцні станції, координати яких задано із тижневого комбінованого розв’язку GNSS-мережі. Мета роботи – дослідити точність застосування методики визначення координат за даними GNSS-спостережень із прив’язкою до мережі активних референцних станцій. Методика. У роботі використано дані GNSS-спостережень, виконаних на пунктах тріангуляції Державної геодезичної мережі, та дані референцних станцій. На їхній основі створено умовні GNSS-мережі, які складаються із трьох референцних станцій та одного пункту тріангуляції. Процес опрацювання даних у програмному пакеті передбачав, що контрольним пунктом слугували найближчі референцні станції, уточнені координати яких фіксували як контрольні та задані в системі ETRF2000. Отримані набори координат однойменних пунктів та станцій були трансформовані в систему УСК2000. Точність визначених у такий спосіб координат проаналізовано на основі різниць координат та їх стандартних відхилень. Різниці для референцних станцій визначали відносно уточнених тижневих координат, а для пунктів тріангуляції щодо середнього значення. Результати. Отримані різниці на пунктах державної мережі містяться у межах 1–2 см, набуваючи як додатних, так і від’ємних значень. Виняток – лише п’ята сесія спостережень, де різниці становлять 2–4 см із додатним знаком. На референцній станції KOVL різниці координат змінюються від –1,2 см до +1,8 см, а на станції MEL2 від 0 см до 5,4 см. Зміни координат на пунктах тріангуляції оцінено стандартним відхиленням на рівні 2,1 см, 1,1 см та 1,9 см для XYZ, відповідно. Точність усіх інших координат референцних станцій становить 0,3–1,6 см, із середнім коливанням від –2,7 см до +1 см. Наукова новизна та практична значущість. У роботі показано методику визначення координат у системі УСК2000 за даними GNSS-спостережень із прив’язкою до мережі активних референцних станцій. Запропонована методика дає змогу використовувати супутникові методи для визначення координат у державній системі УСК2000 із забезпеченням точності на рівні 1–2 см, а також істотно спростити і пришвидшити процес польових робіт
 • Thumbnail Image
  Item
  Геодезичне забезпечення території Чернівецької області (історія, сучасний стан)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Тревого, І.; Сухий, П.; Білокриницький, С.; Дарчук, К.; Trevoho, I.; Sukhiy, P.; Bilokrynytskiy, S.; Darchuk, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Lviv Polytechnic National University; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
  Мета досліджень – обґрунтувати теоретичні й науково-методичні основи значення геодезичного забезпечення територій регіонів, оцінити можливості створення топографічних карт і планів різних масштабів за наявною геодезичною мережею. Методи. Для досягнення мети досліджень використано такі методи та способи: історичного аналізу (для вивчення історії геодезичного забезпечення досліджуваної території), геодезичний (для з’ясування необхідної щільності розташування геодезичних пунктів з метою проведення топографічних знімань без порушення чинних нормативів), математичний (для визначення добудови геодезичної мережі, оцінювання можливостей створення топографічних карт і планів на ту чи іншу територію), картографічний (для відображення пунктів геодезичної основи) та інші. Результати. Історія досліджень геодезичного забезпечення регіонів території держави налічує сотні років, але, на наш погляд, тільки в роки незалежності України вони стали більш науковими. Проаналізовано геодезичне забезпечення території Чернівецької області та оцінено можливості створення топографічних карт і планів за наявною геодезичною мережею. Для створення топографічних карт і планів, згідно із вимогами нормативних документів, розраховано необхідність добудови геодезичної мережі на територію Чернівецької області. Наукова новизна. Історія розвитку геодезичного забезпечення території Чернівецької області доповнена сучасним її станом, який формується на підставі “Основних положень створення Державної геодезичної мережі України” 1998 р., які в 2013 р. були замінені на “Порядок побудови Державної геодезичної мережі”. На основі сьогоднішньої ДГМ здійснено оцінювання можливості створення топографічних карт та планів. Підраховано, скільки необхідно добудувати пунктів геодезичної мережі відповідно до вимог нормативних документів. Практичне значення. Теоретичні узагальнення, методичні прийоми виконаних досліджень можуть використовуватися під час таких досліджень в інших регіонах, а конкретні результати – організаціями, підприємствами, відомствами, які виконують геодезичні роботи на території Чернівецької області.
 • Thumbnail Image
  Item
  Життєвий шлях Ростислава Георгійовича Юрковського
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22)
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз літературних джерел за темою “Віртуальне геологічне відслонення”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Олійник, М.; Бубняк, І.; Oliinyk, M.; Bubniak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National Universitycopyright=
  Проаналізовано літературні джерела, що стосуються віртуального геологічного відслонення. Для цього використано наукометричні бази Web of Science, Scopus, ScienceDirect, а також реферативні журнали “Геологія”, “Геодезія” та український реферативний журнал “Джерело”. Розглянуто тенденції застосування фотограмметрії та лазерного сканування для геологічних завдань.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нові прилади, системи, технології та науковий форум на INTERGEO 2021
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Горб, А.; Тревого, І.; Четверіков, Б.; Задорожний, В.; Gorb, A.; Trevoho, I.; Chetverikov, B.; Zadorozhnyy, V.; СНС Navigation; Національний університет “Львівська політехніка”; СНС Navigation; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено новітні технологічні розробки у геодезії, фотограмметрії, геоінформатиці та інформацію про наукову конференцію на світовому геодезичному конгресі ІNTERGEO 2021 у м. Ганновер (Німеччина) та участь у роботі конгресу вчених і фахівців із України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Четвертий з’їзд Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Тревого, І.; Четверіков, Б.; Карпінський, Ю.; Trevoho, I.; Chetverikov, B.; Karpinskyy, U.; Національний університет “Львівська політехніка”; Науково-дослідний інститут геодезії і картографії; Lviv Polytechnic National University; Research Institute of Geodesy and Cartography
  Висвітлено підготовку до проведення і роботу IV з’їзду Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії” (ГС “УТГК”), який відбувся у м. Львові 26 листопада 2021 року. Наведено інформацію про організаційні заходи, делегатів і гостей з’їзду, урочисте і пленарне засідання, про звітні доповіді Президії і ревізійної комісії за 2017–2021 рр. та оцінку діяльності президії ГС “УТГК”; про обрання президента та нового складу Президії і ревізійної комісії ГС “УТГК” на 2022–2026 рр. та прийняття ухвали IV з’їзду.
 • Thumbnail Image
  Item
  Діяльність Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії” за 2017–2021 роки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Тревого, І.; Четверіков, Б.; Ванчура, О.; Trevoho, I.; Chetverikov, B.; Vanchura, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено основні результати діяльності Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії” за п’ять років після ІІІ з’їзду у 2016 р. Висвітлено напрями діяльності ГС “УТГК” та внесок Президії, підрозділів, окремих організацій, фахівців, науковців, громадських діячів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22)
 • Thumbnail Image
  Item
  Геоінформаційне забезпечення оціночного районування територій громад в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Мартин, А.; Палеха, Ю.; Євсюков, Т.; Кошель, А.; Martyn, A.; Palekha, Yu.; Ievsiukov, T.; Koshel, A.; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст “ДІПРОМІСТО” ім.. Ю. М. Білоконя; National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; Ukrainian State Research Institute of Urban Design “DIPROMISTO” named after Yu. M. Bilokon
  Мета статті – висвітлення нового підходу до геоінформаційного забезпечення проведення оціночного районування територій громад під час нормативної грошової оцінки земель. Зокрема, викладено підходи до геоінформаційного забезпечення формування відомостей про оціночне районування території громади як складової складання технічної документації із нормативної грошової оцінки земель у електронному вигляді із застосуванням формату eXtensible Markup Language. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу наявних літературних джерел із відповідної тематики та практичного пілотного впровадження геоінформаційного оціночного зонування територій Паланської сільської територіальної громади Черкаської області, Миколаївської міської територіальної громади Донецької області та Межівської селищної територіальної громади Дніпропетровської області. Наукова новизна. Необхідність дослідження зумовлена важливістю запровадження забезпечення внесення геопросторових відомостей про оціночне зонування територій під час здійснення нормативної грошової оцінки земель до геоінформаційної системи Державного земельного кадастру, що дасть змогу створити організаційно-технічні передумови для надання учасникам земельних відносин відомостей про оцінку земельних ділянок у автоматизованому режимі у формі електронного сервісу. Практичне значення. Запропоновані підходи до геоінформаційного забезпечення оціночного районування територій громад упроваджено під час розроблення Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.2021 р. № 1147, а також визначення набору базових лексичних та синтаксичних правил для створення електронного документа, що містить геопросторові та інші дані про результати робіт із нормативної грошової оцінки земель для внесення їх до Державного земельного кадастру.