Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2003. – №485

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету «Львівська політехніка» та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 485 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 256 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Model tranzystora CооlMOSC2 dla programu SPICE
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Zarębski, Janusz; Górecki, Krzysztof; Jasicki, Piotr
  In the paper a new class of power unipolar transistors called CoolMOSC2 proposed by Infineon Technologies is considered. The detailed form of this macromodel of the considered device for SPICE is presented. The usefulness of this macromodel has been tested on the example of SPP07N60C2 transistor. The selected SPICE characteristics have been compared with the results of measurements.
 • Item
  Modelowanie charakterystyk przetwornicy buck z monolity cznym regulatorem LT1073 w programie SPICE
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Posobkiewicz, Krzysztof; Gorecki, Krzysztof; Zargbski, Janusz
  In the paper a new electrothermal model of LT1073 pulse regulator is presented and tested. This model has been implemented in SPICE and SwitcherCAD tools. The BUCK dc-dc chopper comprising LT1073 has been investigated. The results of measurements as well as simulations by SPICE and SwitcherCAD are presented and compared.
 • Item
  Інформаційна модель побудови системи передачі та прийому голосової інформації в нетрадиційних умовах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Лобур, М. В.; Байбаков, К.
  Описано інформаційну модель побудови системи передачі та прийому голосової інформації в нетрадиційних умовах. Informational model for the information transfer system creation is given in this paper.
 • Item
  Розрахунок динамічних режимів складних електротехнічних кіл паралельними діакоптичними методами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Рендзіняк, С. Й.; Мурин, В. І.
  Описано розробку методів паралелізації діакоптичних методів інтегрування складних електротехнічних кіл у локальній комп’ютерній мережі. На прикладі показано ефективність методу роздільного інтегрування підсхем з суттєво різними інерційними властивостями. Diacoptic parallel methods of time-domain simulation of large-scale electrical engineering circuits in local computer netware are presented.
 • Item
  Класичний метод аналізу перехідних процесів у лінійних системах засобами лінійної алгебри
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мочернюк, Ю. П.; Мочернюк, О. Ю.
  Запропоновано реалізований винятково на алгебраїчних операціях метод аналізу перехідних процесів у лінійних системах, динамічні процеси в яких описуються лінійними диференціальними рівняннями з постійними коефіцієнтами, за умови, що відомо значення величин (так звані незалежні початкові умови), які визначають собою запас енергії енергоємних елементів системи в момент відбуття події, що спричинила цей процес. Implemented purely on algebraic opérations the method of analysis of dynamic processes in the linear systems is offered in the article. Dynamic processes in such systems are described by the linear differential equations with constant coefficients.
 • Item
  Математичне моделювання електричних кіл на основі термодинаміки нерівноважних процесів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Щур, І. З.
  Математично описано лінійний електричний багатополюсник як термодинамічну систему, доповнено електричну математичну модель лінійним виразом дисипативної функції, яка дає можливість моделювати теплові потоки, що генеруються в багатополюснику під час протікання нерівноважних процесів. Запропоновано використання низки універсальних аналітичних і графічних залежностей у відносних одиницях для енергетичної характеристики прохідних чотириполюсників. A linear electric multi-pole device as thermodynamic system is described mathematically, the electric mathematic model is supplemented by the expression of dissipative function which allows to modeling hit fluxes which are generating in multipole device during of passing of irreversible processes. The row of universal analytical and graphic dependencies in relative units is proposed in order to characterize of passage four-pole devices.
 • Item
  Modelling of generating equipment operation and reliability
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Mromliński, L.
  Operation properties of generating equipment are characterized by the following parameters: mean values of time to failure and to repair and the corresponding failure and repair intensities. Reliability may be expressed by the unit forced outage rate. These parameters are determined using the statistical analysis for the set of generating units located in one power plant. The results of analysis demonstrate the necessity of treating the units individually in spite of their similar technical construction.
 • Item
  Погляд інженера-електрика на числові методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Мороз, В. І.
  У статті розглянуті властивості числових методів розв’язання звичайних диференціальних рівнянь, що описують моделі електроприводів. There were analysed properties of the numeric methods for solving the ordinary differential equations that described the electric drives control systems.
 • Item
  Integral and special methods in modelling of 3D electric fields
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Doležel, Ivo; Hamar, Roman; Karban, Pavel; Ulrych, Bohuš
  Computation of large electric fields in complicated 3D arrangements (especially with geometrically incommensurable subregions) by classic numerical techniques based on differential methods often fails due to lack of boundary conditions and problems with meshing. For some of these cases the paper offers integral or special approach. Particular algorithms are illustrated on two examples whose results are discussed.
 • Item
  Методи розв’язання коло-польових математичних моделей електромеханічних перетворювачів енергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Васьковський, Ю. М.; Гибель, Ю. А.
  Розглянуто методи чисельного розв’язання коло-польових математичних моделей електромеханічних перетворювачів енергії. Проаналізовано властивості різних методів. Показано перспективність використання методу розподілу змінних, який забезпечує високу вірогідність результатів моделювання і ефективність обчислювальних процедур. The methods of numerical decision of the circuit - field mathematical models of electromechanical energy converters are considered. The properties of the different methods are analysed. Perspective of the distribution variable method are shown. This metod provides reliability of modeling results and great efficiency of computing procedures.
 • Item
  Схемотехнічне моделювання компенсаційної перетворювальної системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Бойко, В. С.; Юрченко, М. М.; Сотник, М. І.; Шуляк, С. А.
  Запропонована схемотехнічна модель компенсаційного випрямляча. Порівняні результати схемотехнічного моделювання з даними аналітичного розрахунку. Schematic model of compensative rectifier is proposed. Results of schematic model analysis and analytical calculation data are compared.
 • Item
  Індекс схеми шару обмотки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гаврилюк, Р. Б.
  Пропонується введення показника ваги (індексу) для характеристики як симетричних, так і несиметричних схем шарів обмоток електричних машин змінного струму, що дозволяє на підставі порівняння двох числових індексів встановити еквівалентність або нееквівалентність двох схем, які ми порівнюємо. The introduction of a weight exponent (index) if proposed to define both symmetrical and asymmetrical layer schemes of the alternative current electrical machines windings that on the basis of comparing two numerical indexes allows to determine either equivalence or non-equivalence of the too schemes, which we compare.
 • Item
  Проектный синтез однофазных коллекторных двигателей с адаптацией обобщенного показателя качества
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Пуйло, Г. В.; Пирковский, С. Н.; Бабийчук, О. Б.
  Запропонований підхід до оптимального проектного синтезу однофазного колекторного двигуна з адаптацією узагальненого показника якості. Обгрунтовані переваги запропонованого підходу. The approach to optimum design synthesis of a single-phase collector motor with adaptation of the generalized index of quality is offered. The advantages of the offered approach are justified.
 • Item
  Модуляція струмів в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефектів у декількох стрижнях клітки ротора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.; Ігнатюк, В. М.; Євсюк, М. М.
  Визначені обертові просторові гармоніки магніторушійної сили, додаткові і повні струми в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефектів у декількох стрижнях короткозамкненої клітки ротора. Are defined the rotate space harmonics of magnetic driving force, additional and full currents in the stator windings of induction motor when the defects are in few bars of rotor squirrel-cage winding.
 • Item
  Ковариационный анализ моделей старения трансформаторного масла
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шутенко, О. В.
  Запропоновано методику коваріаційного аналізу коефіцієнтів лінійної регресійної моделі старіння трансформаторного масла. Перевірено вплив деяких експлуатаційних чинників на старіння масла. The technique of covariation analysis of factors linear regression of model aging transformer oil is offered. The influence of some operational factors on aging of oil is checked up.
 • Item
  Преобразователь частоты с импульсным преобразователем в звене постоянного тока
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шавёлкин, А. А.; Мирошник, Д. Н.
  Пропонується для узгодження напруг джерела та двигуна використовувати у колі постійного струму імпульсний перетворювач, що підвищує напругу, це дає змогу регулювати напругу на вході інвертора та обмежувати пульсації вхідного струму. Розглянуто модель для дослідження процесів у імпульсному перетворювачі та розрахунок його параметрів з урахуванням витрат у схемі та навантаження. A step-by-step converter on direct current link is offered to use for the coordination of voltage of a source and the motor, allowing to adjust a voltage on an input of the inverter and to limit pulsations of an input current. The model for research of processes in a pulse converter and a design procedure of parameters taking into account of losses and loading is considered.
 • Item
  Моделирование схемы матричного преобразователя частоты
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шавёлкин, А. А.
  Наведені деякі результати досліджень матричного перетворювача частоти. Показана можливість забезпечення безпечної комутації транзисторів при використанні алгоритму, що розподіляє функції ключів без контролю напрямку струму у вихідних фазах, а також доцільність використання релейного регулятору струму, що забезпечує синусоїдну форму вихідного струму. Some results of researches of a matrix converter of frequency are given. The opportunity of support of safe switching of transistors is shown at use of algorithm with division of functions of switches without the control of a direction of a current in output phases, and also expediency of use of a relay regulator of a current for maintenance of the sine wave form of an output current.
 • Item
  Sensorless control of permanent magnet synchronous motor
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Urbanski, Konrad; Zawirski, Krzysztof
  In the paper a problem of speed and position estimation in sensorless control of PMSM drive is discussed. A presented concept is a modification of solution based on detecting back EMF, induced in stator windings. A new structure of adaptive observer with proportional-integral function of corrector was introduced. Both simulation and experimental results show good properties of proposed observer structure.
 • Item
  Керування швидкістю обертання вентильних двигунів електроприводів транспортних засобів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ткачук, В. І.; Біляковський, І. Є.; Бурштинський, М. В.; Гайдук, В. Г.
  Запропоноване просте розв’язання задачі “м’якого” старту і регулювання швидкості обертання вентильних двигунів електропривода транспортних засобів. Керування електроприводом відзначається надійністю і не вимагає змін схеми комутатора. A simple decision of the problem of “soft” start and regulation of the speed of electric drive direct curent brushless motor of transport is offered. Electric drive control differs with safety and does not require electric drive commutator scheme changes.
 • Item
  Побудова макромоделі силового трансформатора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Росоловскі, E.; Стахів, П. Г.; Козак, Ю. Я.; Гоголюк, О. П.
  Розглянуто проблему побудови математичних моделей та макромоделей силових трансформаторів. Запропоновано метод побудови макромоделі силового трансформатора у вигляді “чорної скриньки” у формі дискретних рівнянь стану. The problem of creation of power transformer mathematical models and macromodels is considered. A method of power transformer macromodel design is presented.