Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2007. – №598

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’терної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – № 598 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 215 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 33
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» № 598
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Семантичний розподіл характеристичних дієслів для наукових робіт прикладного та фундаментального напрямків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Андрейчук, Н.; Волошиновська, І.
  Описано результати аналізу головних компонент, що був застосований до корпусу наукових текстів. Проаналізовано внесок характеристичних наборів дієслів, що описують стан наукового поступу. Виділено основні компоненти разом із відповідними наборами дієслів, що відповідають за прогрес у прикладних та фундаментальних науках. Розглянута можливість застосування характеристичних слів в інформаційному пошуку. This paper reports the results of principal component analysis applied to the corpus of scientific texts. The contribution of the characteristic set of verbs, revealing the stage of scientific advance, is analyzed. The main components attributed to the progress in applied and fundamental science are extracted together with the respective verb sets. The possibility of characteristic word application in the information retrieval is discussed.
 • Item
  Стратегічне управління підприємством із застосуванням контролінгу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Огородник, І.
  Запропоновано використання поточного контролю за станом виробничих процесів підприємства для досягнення його стратегічних цілей. Розглянуто особливості узгодження стратегічного та поточного управління, розроблено рекомендації щодо їхнього практичного поєднання. Using of the current control behind a status of production and conomic processes of the enterprise for achievement of its strategic purposes is offered. The features of strategic and current management are considered, recommendations are developed in relation to practical combination these two types of management.
 • Item
  Графоаналітичний метод дослідження нееквідистантних антенних решіток з поліпшеними характеристиками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Різник, В.; Скрибайло-Леськів, Д.
  Розглядаються нові моделі для побудови антенних решіток з нееквідистантним розміщенням елементів апертури, що ґрунтуються на використанні графічних інтерпретацій “оптимальних структурних співвідношень”, які дають змогу розширити теоретичні та прикладні можливості згаданих моделей для розроблення антенних систем з поліпшеними якісними показниками з низьким рівнем пелюстків бокового випромінювання та іншими вагомими характеристиками. The new models for synthesis of non-uniformly spaced antenna arrays, based on the graphic interpretation of “optimal structural relationships”, which allows on development of theoretical and applied possibilities for improving the quality indices of antenna systems with respect to low level of side lobes and the other significant operating characteristics of the systems, are considered.
 • Item
  Бульові нейрофункції і синтез розпізнавального пристрою у нейробазисі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гече, Ф.; Коцовський, В.; Ковальов, С.; Батюк, А.
  Вивчаються достатні умови зображення множин бульових векторів матрицями толерантності. На основі цього доводяться теореми, що є достатніми умовами належності бульових функцій до класу нейрофункцій. In this paper we have investigated sufficient conditions of representing sets of the Boolean vectors with help of the tolerancy matrixes.