Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2007. – №598

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’терної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – № 598 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 215 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» № 598
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Семантичний розподіл характеристичних дієслів для наукових робіт прикладного та фундаментального напрямків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2007) Андрейчук, Н.; Волошиновська, І.
  Описано результати аналізу головних компонент, що був застосований до корпусу наукових текстів. Проаналізовано внесок характеристичних наборів дієслів, що описують стан наукового поступу. Виділено основні компоненти разом із відповідними наборами дієслів, що відповідають за прогрес у прикладних та фундаментальних науках. Розглянута можливість застосування характеристичних слів в інформаційному пошуку. This paper reports the results of principal component analysis applied to the corpus of scientific texts. The contribution of the characteristic set of verbs, revealing the stage of scientific advance, is analyzed. The main components attributed to the progress in applied and fundamental science are extracted together with the respective verb sets. The possibility of characteristic word application in the information retrieval is discussed.
 • Item
  Стратегічне управління підприємством із застосуванням контролінгу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Огородник, І.
  Запропоновано використання поточного контролю за станом виробничих процесів підприємства для досягнення його стратегічних цілей. Розглянуто особливості узгодження стратегічного та поточного управління, розроблено рекомендації щодо їхнього практичного поєднання. Using of the current control behind a status of production and conomic processes of the enterprise for achievement of its strategic purposes is offered. The features of strategic and current management are considered, recommendations are developed in relation to practical combination these two types of management.
 • Item
  Графоаналітичний метод дослідження нееквідистантних антенних решіток з поліпшеними характеристиками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Різник, В.; Скрибайло-Леськів, Д.
  Розглядаються нові моделі для побудови антенних решіток з нееквідистантним розміщенням елементів апертури, що ґрунтуються на використанні графічних інтерпретацій “оптимальних структурних співвідношень”, які дають змогу розширити теоретичні та прикладні можливості згаданих моделей для розроблення антенних систем з поліпшеними якісними показниками з низьким рівнем пелюстків бокового випромінювання та іншими вагомими характеристиками. The new models for synthesis of non-uniformly spaced antenna arrays, based on the graphic interpretation of “optimal structural relationships”, which allows on development of theoretical and applied possibilities for improving the quality indices of antenna systems with respect to low level of side lobes and the other significant operating characteristics of the systems, are considered.
 • Item
  Бульові нейрофункції і синтез розпізнавального пристрою у нейробазисі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гече, Ф.; Коцовський, В.; Ковальов, С.; Батюк, А.
  Вивчаються достатні умови зображення множин бульових векторів матрицями толерантності. На основі цього доводяться теореми, що є достатніми умовами належності бульових функцій до класу нейрофункцій. In this paper we have investigated sufficient conditions of representing sets of the Boolean vectors with help of the tolerancy matrixes.
 • Item
  Розрахунок об'ємного виходу пилопродукції та відповідних відходів методами числового інтегрування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Грицюк, Ю.; Яцишин, С.
  Запропоновано методику розрахунку об’ємів необрізних і однобічно обрізних пиломатеріалів, різних кускових відходів і втрат на виконання пропилів, яка дає змогу отримати достовірні дані про використану деревину внаслідок розкроювання колод на радіальні пиломатеріали. На відміну від наявних, у даній методиці за рахунок застосування наближених методів числового інтегрування аналітично заданих функцій враховано як кривизну колоди, складну форму її твірної поверхні, так і еліптичність поперечного перерізу. The technique is proposed to calculate the volumes of completely or one-sidedly not edge-surfaced lumbers, different piecewise waste and saw cut losses. It makes possible to obtain reliable data on used timber when logs are cut into radial lumbers. This technique in contrast to currently available ones takes into accounts both the log curvature and complicated geometry of its surface as well as its elliptic cross-section.
 • Item
  Засоби інженерії квантів знань для прийняття рішень в системах штучного інтелекту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Сіроджа, І.
  Для створення систем штучного інтелекту актуальною є проблема прийняття знанняорієнтованих рішень в умовах невизначеності. Основні труднощі обумовлені складністю його формального опису й алгоритмізації. На основі нової структуризації (квантування) різнотипних даних і розроблення засобів інженерії квантів знань (ІКЗ) розвивається знанняорієнтований підхід до моделювання інтелектуальних умінь людини, що часто успішно приймає рішення в будь-яких умовах невизначеності, спираючись на власні знання й інтуїцію. Запропо¬новано математичні моделі, методи й програмні засоби ІКЗ для створення комп'ютерних інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності різного характеру, тобто 8-невизначеності (8=t,n,v,q>). The problem of acceptance knowledge-oriented decisions in uncertainty conditions at creation of artificial intellect systems is actual. The basic difficulties are caused by complexity of knowledge formal description and algorithmization. In the work on the basis of new structurization (quantization) of the polytypic data and development of means of knowledge quantums engineering (KQE) develops knowledge- oriented the approach to modelling intellectual skills of the person which frequently successfully makes a decision in any conditions of uncertainty, by leaning on own knowledge and intuition. Mathematical models, methods and software KQE for creation computer intellectual systems of decision-making support in conditions of different character uncertainty, i.e. 8- uncertainty (8=t,n,v,q>) are offered.
 • Item
  Сучасні методи та засоби розпаралелення і розподілення обчислень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Семчишин, Ю.; Федасюк, Д.
  Здійснено класифікацію та аналіз сучасних методів та засобів розпаралелення і розподілення обчислень, а також запропоновано метод оцінки обчислювальної складності та часових затрат систем розподілення обчислень. In this paper the classification and analysis of modern methods and facilities of parallel and distributed computing is performed. Also, the method of estimation of computational complexity and time losses of distributed computing systems is offered.
 • Item
  Методи класифікації на основі моделі геометричних перетворень для завдань інтелектуального аналізу даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Дорошенко, А.
  Проаналізовано особливості постановки та підходи до розв’язку задач класифікації для випадків великорозмірних завдань інтелектуального аналізу даних. Подано основи розроблених методів класифікації, вдосконалених завдяки використанню оптимізації відпалом металу. The article analyses the features of the target setting and the approach to solving a problem of classification task for Data Mining tasks where data are high-dimensional. Essential principles of the methods of classification on the base of neural networks are proposed. This methods of classification are improved by simulated annealing algorithm.
 • Item
  Опрацювання нечіткої експертної інформації у процесі діагностування комп’ютерних засобів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гнатчук, Є.
  Наведено групування діагностичної інформації, приклад ролі нечіткої діагнос¬тичної інформації у підвищенні достовірності процесу діагностування комп’ютерних засобів. Grouping of unclear diagnostic information depending on that describes is offered in the article. The example of role of such information for construction of the diagnosing process of computer devices is resulted.
 • Item
  Зміст до Вісника «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» № 598
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Підвищення достовірності тестування програмного забезпечення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Говорущенко, Т.
  Метою дослідження є підвищення достовірності програмних продуктів за рахунок ідентифікації прихованих помилок через повторне тестування програмного забезпечення (ПЗ). Для досягнення мети розвинута концептуальна модель підвищення достовірності тестування ПЗ, розроблена категорійна модель повторного тестування ПЗ на базі штучних нейронних мереж (ШНМ), метод ідентифікації прихованих помилок ПЗ на основі ШНМ, удосконалено метод оцінки достовірності виявлення прихованих помилок ПЗ. The goal of research is software product reliability increasing at the expense of hidden mistakes identification by repeated software testing. For goal achievement conceptual model of software testing reliability increasing was developed, category neuronet model of repeated software testing process was received, software hidden mistakes identification neuronet technique was developed, technique of evaluation of software hidden mistakes identification reliability was improved
 • Item
  Удосконалений алгоритм збільшення роздільної здатності зображень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Рашкевич, Ю.; Пелешко, Д.; Ковальчук, А.; Кустра, Н.; Шпак, З.
  Уточнено алгоритм збільшення роздільної здатності зображень методами теорії нечітких множин. За основу взято метод прогнозування на основі нечітких множин. In the paper described the improved algorithm increase the resolution of images based on the method of fuzzy sets.
 • Item
  Синтез завадостійких кодів з використанням числових в’язанок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Різник, О.; Балич, Б.; Скрибайло-Леськів, Д.
  Розглядаються подання чисел на основі числових в'язанок для кодування інформації. Розроблена методика побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість подання кодових комбінацій чисел у вигляді монолітного коду. In the article presentations of numbers are examined on the basis of numerical bundles for conducting of code of information. Developed method of construction of codes combinations of numbers on the basis of theory of numerical bundles, that enables presentation of codes combinations of numbers as a monolithic code.
 • Item
  Автоматизація збирання та оброблення даних при дослідженні лісових масивів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Токар, О.; Густі, М.; Король, М.
  Обґрунтовано актуальність задачі автоматизації збирання та оброблення даних при дослідженні лісових масивів. Запропоновано підхід до розв’язання поставленої задачі з використанням СУБД. Подано концептуальну та логічну моделі розробленої проблемно-орієнтованої інформаційної системи. Importance of the problem of automating of data acquisition and processing for studying forest stands is shown. An approach to solving of the problem using Data Base Management System is proposed. A conceptual and logic models of the developed problem oriented information system are presented.
 • Item
  Декомпозиційні алгоритми для розв’язування задачі комівояжера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Базилевич, Р.; Кутельмах, Р.
  Описано алгоритми декомпозиції задачі комівояжера, які забезпечують знаходження розв’язків задачі із малими часовими затратами. Вхідна множина точок ділиться на підмножини, що істотно зменшує розмірність задачі. Одержані розв’язки потребують подальшої оптимізації. The decomposition algorithms of solving Traveling Salesman Problem, that provide finding solution in the small time, are described. The whole input area is partitioned into subareas that substantially decrease the problem size. Achieved solutions need futher optimization.
 • Item
  Переваги та перспективи проектування систем електронної контент-комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Висоцька, В. А.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем. In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
 • Item
  Координація командної гри мобільних агентів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кравець, П.
  Досліджується проблема координації дій мобільних агентів у стохастичній командній грі. Сформульовано ігрову задачу командного володіння динамічним ресурсом. Розроблено рекурентний метод та алгоритмічно-програмне забезпечення для розв’язування ігрової задачі. Вивчено вплив параметрів задачі на збіжність ігрового методу. The problem of coordination of actions of the mobile agents in stochastic command game is investigated. The statement of a game task of command possession of a dynamic resource is executed. The recurrence method, algorithm and software for the task solving are developed. The influence of parameters of a task on convergence of a game method is investigated.
 • Item
  Систолічний пристрій з вертикальним сортуванням потоків даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Зербіно, Д.; Цмоць, І.; Пасєка, Є.
  Запропоновано принципи побудови, розроблено новий алгоритм і паралельну НВІС-структуру для вертикального сортування чисел методом злиття, оцінено її швидкодію та затрати обладнання. It was offered a principles of construction, developed a new algorithm and parallel VLSI-structures for the vertical sorting of numbers by the method of confluence, and conducted the estimation of fast-acting and expenses of equipment.
 • Item
  Метод розроблення словника для побудови семантичного опису графічного об’єкта
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Медиковський, М.; Чаплагін, М.
  Описано метод побудови семантичного словника. Розроблений метод використано для організації пошуку даних про графічні об’єкти в автоматизованих системах управління. In this article described method of semantic dictionary création. Method used for information about graphic objects search organization in automatic control systems.