Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – №732

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012 . – № 732: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 407 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 57
 • Item
  Дослідження завадостійких циклічних кодів на комбінаторних конфігураціях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Різник, В.; Пилип, В.; Тимченко, Т.
  Розглянута можливість використання комбінаторних конфігурацій, таких як “ідеальні кільцеві в’язанки” (ІКВ) для дослідження завадостійких циклічних кодів та поліпшення їхніх параметрів на основі використання властивостей ІКВ. Possibility for application of the combinatorial configurations such as “Ideal Ring Bundles” (IRB)s for research of protective cyclic codes and improvement of its parameters using remarkable IRB’s properties has been regarded.
 • Item
  Задачі керування потоками в системах транспортування газу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Притула, Н.
  Розглядається газотранспортна система із складною технологічною схемою та газодинамічні процеси, які в ній відбуваються. Сформульовані основні задачі на знаходження параметрів керування технологічними процесами транспортування газу та розроблено алгоритми їх побудови. The gas transport system with the technological scheme of big degree of complexity and gas-dynamic processes which occur in it are considered. The main objectives of parameters finding of technological processes control of gas transportation are formulated and algorithms of their construction are developed.
 • Item
  Пошук образів за їх інваріантними та параметричними ознаками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мельник, Р.
  Наведена методика отримання розподілених інваріантних та параметричних властивостей образів під час фрагментації об’єму інтенсивності зображення. Показано застосування отриманих результатів у разі пошуку зображень за вмістом. Аn extraction method of distributed invariant and parametric features of patterns based on the image intensity volume fragmentation is presented.
 • Item
  Використання спеціалізованих пошукових систем для отримання показників цитованості електронних наукових архівів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Тарасов, Д.; Гарасим, О.
  Розглянуто проблему визначення індексу цитованості документів електронного наукового архіву та обчислення наукометричних показників українських науковців. Розроблено алгоритм пошуку цитованості для електронного наукового архіву. Побудовано прототип інформаційної системи аналізу наукометричних показників електронних наукових документів. In the paper raised the problem of searching documents index citation in electronic scientific archive and computing scientometrics indicators of Ukrainian scientists. Built algorithm of citation searching for electronic scientific archive. Built a prototype information system analysis of scientific metrics of scientific documents.
 • Item
  Управление преемственностью и жизненный цикл информационных систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Калмыков, А.
  Розглянуто питання забезпечення наступності розробки IT-систем в багатоетапних програмах розвитку. Досліджуються спадкоємність у проектуванні, реалізації, розгортанні, супроводженні систем згідно з NGOSS концепцією життєвого циклу. Запропонована класифікація задач збереження наступності з урахуванням етапів проектування, розробки та впровадження систем. На основі стратифікації процесів проектування та класифікації відповідних задач запропоновано підхід до управління наступністю розробки інформаційних систем. The paper is dedicated to questions of the succession granting in multi-stage development programs of IT-systems. It investigates succession in the design, implementation, deployment, maintenance according to the NGOSS life-cycle concept. The paper presents tasks classification for the procuring of the succession in systems development, taking into account the stages of design, development and implementation of systems. The approach to the succession management in the information systems development is proposed on the basis of the stratified design processes and classification of the related tasks.
 • Item
  Метод захисту документів на основі фракталів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дронюк, І.; Рибалко, Є.
  Запропоновано метод захисту друкованої продукції, який ґрунтується на основі фракталів. Подано алгоритми побудови захисних елементів на основі теорії фракталів та приклади застосування для захисту документів. The method of printing security, which is based on fractals. There are presented security elements algorithms based on fractal theory and application examples for document security.
 • Item
  Розроблення конкурентних маркетингових стратегій за індуктивною технологією системних інформаційно-аналітичних досліджень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Осипенко, В.
  Пропонується нова технологія розроблення конкурентних маркетингових стратегій на прикладі розвитку корпоративної мережі фірмової торгівлі охолодженими м'ясопродуктами, яка ґрунтується на індуктивних принципах системних інформаційно-аналітичних досліджень. Показана висока ефективність застосування такої технології як на стадіях проектування маркетингових стратегій, так і у реальному бізнесі. The new technology of creating competitive marketing strategies on example of the development corporative firm-trade network of the chilled meat products is considered. It is based on the inductive principles of system information-analytical researches. The high efficiency of the proposed technology, both at the design of marketing strategies stage and at the stage of real business implementation is shown.
 • Item
  Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Жежнич, П.; Гірняк, М.
  Розглядаються основні принципи та особливості електронних енциклопедичних видань із зазначенням їх превалювання над паперовими виданнями, подано способи організації та моделювання електронної енциклопедії. Здійснено огляд Вікі-технології – досягнення веб 2.0 у контексті розробки електронної енциклопедії. Запропоновано використання Дублінського ядра при формуванні енциклопедії. The article reviews the basic principles and features of electronic encyclopedias with their predominance of paper publications, and presents the methods of the electronic encyclopedia modeling and organization. There is a survey of wiki-technology (Web 2.0 achievment) in the context of electronic encyclopedia development. The use of Dublin Core in the encyclopedia formation is proposed.
 • Item
  Метод знаходження відповідних точок на контурах мікрооб’єктів біомедичної природи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мельник, Г.
  Характерною властивістю цифрових біомедичних зображень є наявність повторюваних елементів з нечіткою геометричною структурою. Наближення форми клітин до форми круга або еліпса вимагає вдосконалення алгоритмів співставлення областей. Для визначення найкращого афінного перетворення між областями використано симетричну різницю множин точок областей. Застосування дискретних центральних моментів області дозволило підвищити точність визначення відповідних точок на контурах при визначенні афінних перетворень між областями мікрооб’єктів. The characteristic feature of digital biomedical images is presense of repeated elements with fuzzy geometry. Cell shape is approximately equals to shape of circle or ellipse. It demands an improved algorithms for region matching. The symmetric difference of regions point sets used to determine the best affine transformation between the regions. Application of region discrete central moments increases the accuracy of contours corresponding points during calculation of affine transformations between the regions of microobjects.
 • Item
  Про можливість використання методів пошуку нечітких дублікатів для автоматизації перевірки тестових завдань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Яковина, В.; Смірнова, Т.; Смірнов, В.
  Розглянуто основні методи пошуку нечітких дублікатів засновані як на синтаксичному, так і на лексичному підходах. Показано, що за відповідної модифікації ці методи можуть бути використані для автоматизації перевірки відповідей на тестові завдання у відкритій формі. The main methods of near-duplicates searching based on both syntactic and the lexical approach are reviewed. It is shown that by appropriate modification of these methods, they can be used to automate the checking of quiz answers in an open form.
 • Item
  Аналіз сучасних засобів автоматизації роботи з електронною документацією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Жежнич, П.; Сопрунюк, О.; Марчик, О.
  Розглянуто основні засоби автоматизації роботи з електронною документацією, відзначено переваги застосування електронного документообігу в установах та організаціях. Проаналізовано сучасні програми та системи, які можуть реалізувати застосування електронного документообігу. Відзначено важливість використання автоматизованих систем у туризмі.The article describes essential automation means of electronic documentation processing, highlights advantages of electronic documentation management use in organizations. Modern programs and systems that can implement the use of electronic documentation organization are analyzed. The importance of automation system use in tourism is highlighted.
 • Item
  Перспективи застосування закону елеґантних обертових симетрій-асиметрій для кодування векторних даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Різник, В.
  Показана можливість застосування закону “елеґантних” обертових симетрій-асиметрій, а саме: комбінаторних конфігурацій, таких, як одно- і багатовимірні ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ) для розроблення високопродуктивних систем кодування векторних даних та розширення сфери застосування комбінаторних методів оптимізації в сучасних інформаційних технологіях. It is shown possibility for application an “elegant” circular symmetry-asymmetries law, namely combinatorial configuration such as one- and multidimensional “Ideal Ring Bundles” (IRB)s for development high performance vector data coding, and enhancement the area of application of the combinatorial methods for finding optimal solutions for wide classes of problems into modern information technologies.
 • Item
  Моделювання відображення навколишнього середовища в 3D-об'єктах у реальному режимі часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Різник, О.; Лисак, О.
  Запропоновано вдосконалений метод візуалізації 3D-об’єктів, що мають властивість відображення на своїх поверхнях навколишнього середовища. Розглянуто процес візуалізації відбиття світла від поверхонь 3D-об’єктів за законом Ламберта та процес візуалізації відображення навколишнього середовища на поверхнях 3D-об’єктів із використанням кубічних карт. Відкоректовано вектор відбиття під час його обчислення в процесі візуалізації відбиття навколишнього середовища. Розроблено процес пост - обробки кубічних карт. Комплексне врахування цих процесів забезпечує покращення реалістичності зображень. An improved method for visualization of 3D-objects that have the ability to display on their surface environment. The process of rendering the reflection of light from the surfaces of 3Dobjects using Lambert law and process visualization environment mapping on the surfaces of 3Dobjects using cube maps technique. Reflection vector is corrects when it calculates in process of reflection of environment. The mechanism has been designed after processing cube map. This method guarantees the objects image quality because there is complicity usage of this processes.
 • Item
  Основні підходи до оптимізації функціональних програм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Заяць, В.
  Розглянуто основні підходи до оптимізації функціональних програм. Показано особливості та переваги кожного з них. Кожен із підходів ілюструється прикладами реалізації програм у середовищі Ліспу. The basic approaches to optimization of functional programs are considered in the article. Features and advantages of each of them are shown. Each of approaches is illustrated by the examples of realization of the programs in the environment of Lisp.
 • Item
  Дослідження залежностей Bета- та Aтев-функцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Назаркевич, М.
  Розглянуто застосування Beta- та Ateb-функцій для математичного аналізу, математичної статистики, рівнянь математичної фізики, механіки, квантової фізики та інформаційних технологій. Наведено властивості та побудовано графіки цих функцій. Досліджено взаємодію Beta- та Ateb-функцій. Application Beta and Ateb-functions for mathematical analysis, mathematical statistics, mathematical physics, mechanics, quantum physics and information technology is considered. There are presented properties and constructed graphs of these functions.The interaction of Beta and Ateb-functions is investigated.
 • Item
  Про одну модифікацію алгоритму RSA шифрування – дешифрування півтонових зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ковальчук, А.; Пелешко, Д.; Навитка, М.; Борзов, Ю.
  Описано застосування модифікації алгоритму RSA для шифрування – дешифрування зображень. Шифрування – дешифрування проводиться без і з додатковим зашумленням. We describe the use of modified RSA algorithm for encryption – decryption of images. Encryption – decryption is carried out without and with extra noisy.
 • Item
  Аналіз функціонування та організації віртуальних комунікативних середовищ українських науковців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Федушко, С.; Мельник, Д.; Сєров, Ю.
  Запропоновано аналіз мережевих спільнот як джерел інформаційної комунікації, подано коротку характеристику та порівняльний аналіз популярних веб-спільнот. Розроблено схему функціонування сайта “Українська наукова інтернет-спільнота” (http://www.nauka-online.org). This paper considers the analysis of web communities as the sources of informational communication. The short characteristic and comparative analysis of popular network communities is proposed. The functional scheme of the site http://www.nauka-online.org is developed.
 • Item
  Системи фрактальних алгоритмів у шифруванні – дешифруванні зображень з додатковим зашумленням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Цмоць, І.; Ковальчук, А.; Ступень, М.
  Запропоновано алгоритм застосування систем лінійних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами. Proposed algorithm application of linear transformations for fractal encrypting and decrypting images with well-selected contours.
 • Item
  Розроблення методики дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Марікуца, У.; Мазур, В.; Фармага, І.
  Розроблено методику проведення вимірів комфортності приміщень, здійснено ідентифікацію параметрів та визначені розподіли освітленості і температури в 3D просторі. Designed methodology of measuring rooms comfort facilities. Carried out the identification of the parameters and determined the distribution of light and temperature in the 3D space.