Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2016. – № 841

Permanent URI for this collection

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 841. – 488 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 80
 • Item
  Підбір перспективних рас дріжджів у виробництві квасу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сагайдак, М. Є.; Бліщ, Р. О.; Прибильський, В. Л.
  Досліджено підбір нових рас дріжджів, які здатні зброджувати квасне сусло при температурах понад 30 оС і одержувати квас з покращеними фізико-хімічними і органолептичними показниками. Вивчено вплив температури культивування квасних дріжджів на накопичення дріжджових клітин. У дослідженнях використовували чисті культури дріжджів (ЧКД) Saccharomyces cerevisiae раси Р-87, Saccharomyces cerevisiae штаму МП-10, хлібопекарські дріжджі. Встановлено переваги дріжджів Saccharomyces cerevisiae МП-10, які здатні накопичувати більшу кількість дріжджових клітин при температурі 34 оС. Рекомендовано використання дріжджів Saccharomyces cerevisiae МП-10 для зброджування квасного сусла з метою інтенсифікації процесу і одержання квасу з покращеними фізико-хімічними і смаковими властивостями. The study is focused on the selection of new races of yeasts that are able to ferment the wort asses at temperatures above 30 оC and receive brew with improved physical, chemical and organoleptic characteristics. Therefore, the influence of temperature culturing yeast leavened accumulation in yeast cells. Pure yeast culture (PYeC) Saccharomyces cerevisiae P-87 race, Saccharomyces cerevisiae strain MP-10, baking yeast have been used in researches. The benefits of yeast Saccharomyces cerevisiae MP-10, which can accumulate more yeast cells at 34 oC have been settled. The use of the yeast Saccharomyces cerevisiae MP-10 for fermentation kvass wort to intensify the process and obtain kvass with improved physical and chemical and taste indicators was recommended.
 • Item
  Синтез та властивості карбоксил- і аміновмісних гідрогелів на основі акриламіду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Букартик, Н. М.; Чобіт, М. Р.; Борова, С. Г.; Надашкевич, З. Я.; Токарев, В. С.
  Синтезовано просторово зшиті полімерні гідрогелі на основі гідрофільних кополімерів акриламіду з акриловою кислотою або диметиламіноетилметакрилатом. Досліджено вплив складу мономерної суміші на кінетику кополімеризації, а також залежність фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей гідрогелів від природи кополімеру та ступеня структурування. Показано, що отримані гідрогелі є високоеластичними, пружними матеріалами, а за швидкістю і ступенем набрякання можуть вважатися суперабсорбувальними полімерами. Cross-linked hydrogels based on functional copolymers of acryl amide with either acrylic acid or dimethylaminoethyl methacrylate were synthesized. Influence of the comonomer ratio onto copolymerization kinetics as well as the dependence of the physicochemical and physicomechanical properties of hydrogels on copolymer nature and cross-linking degree were studied. Obtained hydrogels are highly flexible and elastic materials. In terms of swelling rate and degree, they can be identified as super absorbent polymers.
 • Item
  Effectiveness of gas bubbling during short-term cavitational action on the water disinfection from Bacillus cereus bacteria type
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Shevchuk, L. I.; Koval, I. Z.; Falyk, T. S.
  Gases bubbling of different nature into the reaction medium for water disinfection from bacteria under cavitation conditions is proposed in the article. It was shown that gas bubbling within the first three minutes of the process leads to acceleration the process of aggregates breaking in the aqueous medium under acoustic conditions, due to the formation of additional cavitational embryos compared with the process without gas bubbling. It was found that in the initial moment of reaction the cavitation energy was spent for breaking of aggregates into a single bacterial cells but cell disruption is slower process unlike disaggregation. Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знезараження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень бактеріальних агрегатів в поодинокі клітини, а відмирання відбувається повільніше, ніж дезагрегація.
 • Item
  Композиційні мембрани з гетерошаром на основі сумішей поліамід - полівінілпіролідон
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Яцульчак, Г. В.; Мельник, Ю. Я.; Комишна, М. Г.
  Синтезовано композиційні мембрани з (ультра)тонким гетерошаром на основі сумішей ПА-6–ПВП. Підтверджено ефективність модифікування структури гідрогелів на основі рідкоструктурованих кополімерів ГЕМА–ПВП осадженням тонких полімерних плівок із розчинів, що дає змогу формувати на їхній поверхні зміцнені структуровані шари. Визначено фізико-механічні властивості і солепроникність одержаних композиційних мембран. Встановлено, що варіюванням композиційних складів гідрогелевого і модифікувального шарів і умов формування композиційних мембран можна направлено регулювати їхні фізико-механічні і транспортні характеристики. The composite membranes with a thin hetero-layer based on PA-6-PVP blends were synthesized. Effectiveness of modifying of the hydrogels structure based on cross-linked HEMA-PVP co-polymers by sedimentation of thin polyamide films from the solutions, allowing form on its surface of hardened structured layers was confirmed. The physical, mechanical properties and salt penetration of derived composite membranes were defined. It was determined that the composition variation of hydrogel and modification layers and the formation conditions of composite membranes allows the directed adjusting of its physical, mechanical and transport properties.
 • Item
  Нанокомпозитні плівки з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та нанокристалами СuS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Петрусь, Р. Ю.; Нікітішин, Є. Ю.; Долинська, Л. В.; Токарев, В. С.
  Одержано тонкі струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційно-здатних кополімерів з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та синтезованими in situ нанокристалами CuS. Досліджено струмопровідні та оптичні властивості одержаних нанокомпозитів. Оптичні спектри нанокомпозитних плівок у видимій та близькій ультрафіолетовій області підтверджують формування нанокристалів CuS в полімерній матриці. Результати свідчать, що у випадку наповнювачів з однаковим типом провідності (p-провідність) спостерігається їх синергетичний вплив на електропровідні властивості композитного матеріалу. Conductive nanocomposite films were obtained on the base of reactive copolymers with combined filling by carbon nanotubes and in situ synthesized CuS nanocrystals. Conductive and optical properties of the obtained nanocomposites were studied. UV-Vis optical spectra of nanocomposite films proved formation of CuS nanocrystals in the polymeric matrix. It was shown that if both fillers were characterized by the same type of conductivity (e.g. pconductivity) their combination demonstrated synergetic effect on conductivity of the composite material.
 • Item
  Міжмолекулярні взаємодії поліакриламіду та лауретсульфату натрію у водних розчинах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шаповал, Й. М.; Полюжин, І. П.; Бура, К. М.; Полюжин, Л. І.; Ятчишин, Й. Й.
  Досліджено міжмолекулярні взаємодії у водних розчинах поліакриламіду (ПАА) та лауретсульфату натрію (ЛСН), як аніонної поверхнево-активної речовини (ПАР). На основі вимірювання поверхневого натягу на межі “повітря-розчин”, електропровідності та густини сумішей ПАА та ПАР підтверджено утворення асоціатів ПАР з макромолекулами ПАА. За ізотермою поверхневого натягу визначено величину критичної концентрації міцелоутворення ПАР, яка знаходиться в межах цієї величини для аналогічних систем, які є відомими з літератури. Запропоновано узагальнюючу залежність електропровідності при температурі 290 К від концентрації ПАА при концентраціях ЛСН в межах від 0 до 4 мМ. Intermolecular interactions were studied in aqueous solutions of polyacrylamide (PAA) and sodium laureth sulfate (LSN) as anionic surfactant (SAC). Based on the measurement of surface tension at the interface "air-solution", of conductivity and density for mixtures of PAA and SAC formation of associates between PAA macromolecules and SAC was confirmed. From surface tension isotherm the value was determined for critical micelle concentration (CMC), which is within these values for similar systems that are known from the literature. A generalized dependence was obtained for the conductivity at 290 K on the concentration of PAA LSN at concentrations rang from 0 to 4 mM.
 • Item
  Колоїдно-хімічні властивості амфіфільних діестерів піромелітової кислоти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Хоменко, О. І.; Савка, М. З.; Будішевська, О. Г.; Кудіна, О. О.; Воронов, С. А.
  Досліджено колоїдно-хімічні властивості поверхнево-активних ди- та триблоколігомерів (ПАО) – діестерів піромелітової кислоти. Показано утворення ієрархії колоїдних структур у воді залежно від концентрації ПАО. Солюбілізацією флуоресцентних зондів встановлено критичну концентрацію міцелоутворення (ККМ). З ізотерми поверхневого натягу встановлено критичну концентрацію агрегатоутворення (ККА). Показано, що при ККМ утворюються “первинні” міцели до 20 нм, а при ККА формуються агрегати розміром близько 200 нм. Здатність солюбілізувати ліпофільні речовини визначається будовою молекул ПАО, природою ліпофільних фрагментів і спорідненістю цих фрагментів з молекулами солюбілізату. The colloid-chemical properties of surface active di- and thriblocks oligomers (SAO) – diesters of piromellitic acid were studied. Formation of colloidal structures of hierarchy in the water depending on the concentration of SAO is shown. Critical micelle concentration (CMC) was found by fluorescent probes solubilization. Critical concentration of aggregate formation (CAC) was found By surface tension isotherm. It is shown that the CCM produced "primary" micelles to 20 nm, while the CAC formed from units of about 200 nm. The ability to solubilizate of lipophilic substances is defined by structure of surfactant molecules, lipophilic nature of these fragments and affinity lipophilic fragments of SAO with solubilizant.
 • Item
  Модифікація поліакриламідних гідрогелів із застосуванням поверхево-активних псевдополіамінокислот
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ференс, М. В.; Кір’янчук, В. Ф.; Вороновська, А. В.; Варваренко, С. М.; Воронов, С. А.
  Розглянуто проблему введення ліпофільних лікарських препаратів в трансдермальні системи доставки ліків, що створені на основі поліакриламідних гідрогелів. На стадії структурування поліакриламіду та полі-N-(гідроксиметил)акриламіду як агент міжфазного перенесення та ефективний солюбілізатор лікарських препаратів використовували псевдополіамінокислоти. Показано, що при введенні дисперсії псевдополіамінокислоти з солюбілізованим барвником Суданом ІІІ (Судан є аналогом малорозчинних лікарських препаратів) солюбілізований гідрофобний Судан може бути рівномірно введений на стадії структурування із збереженням дисперсності частинок. Article is devoted to the solution of the problem of the lipophilic drugs introduction into the transdermal drug delivery systems, which were based on polyacrylamide hydrogels. On the stage of the polyacrylamide and the poly-N- (hydroxymethyl) acrylamide structuring, the pseudo-polyaminoacids were used as the interphase transfer agent and the effective solubilizer of medicines. It is shown that the introduction into the dispersion of the pseudopolyaminoacids solubilized by Sudan III dye (Sudan is an analog of slightly soluble medicines) the solubilized hydrophobic Sudan can be equally introduced on the stage of structuring, maintaining the dispersibility of particles.
 • Item
  Псевдополіамінокислоти як стабілізатори висококонцентрованих емульсій лавандової олії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Тарас, Р. С.; Васильчук, О. В.; Олекса, В. В.; Вострес, В. Б.; Самарик, В. Я.
  Отримано висококонцентровані стабільні в часті емульсії ефірного масла у воді з використанням як стабілізаторів розгалужених гліцеролом псевдополіамінокислот поліестерного типу. Такі емульсії стабільні в часі та не розшаровуються. Розгалужені поліестери одержано в умовах реакції Стегліха при 15 °С. Використання розгалужених поліестерів як стабілізаторів дає змогу підвищити температуру випаровування ефірних масел з композиції на 100 °С порівняно з чистим ефірним маслом, що робить їх перспективними для застосування в парфумерній промисловості як закріплювачів запахів. Highly concentrated, stable in time emulsions of essential oils in water were obtained using as stabilizer agents branched by glycerol pseudopolyaminoacids polyester type. These emulsions are stable in time and do not stratified. Uses of branched polyesters as stabilizer agents allows to increase the temperature of evaporation of essential oils from composition to 100 °C compared to pure oil. This fact makes them perspective to use in perfume industry as fixing odors. Cross-linked pseudopolyaminoacids were synthesized by Steglich reaction at 15 °C, using N,N’ dicyclohexylcarbodiimide as carboxylic groups activator and 4-dimethylaminopyridine. Such cross-linked pseudopolyaminoacids are non-toxic and their metabolites are also non-toxic and easily excreted.
 • Item
  Одержання полі-N-гідроксиметилакриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою, та гідрогелів на його основі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Смут, А. Б.; Нагорняк, М. І.; Дронь, І. А.; Винницька, С. І.; Носова, Н. Г.
  Методом полімераналогічних перетворень при взаємодії частини реакційноздатних метилольних груп полі(N-гідроксиметил) акриламіду та аміногрупи глутамінової кислоти створено структуруючий агент з вільними карбоксильними групами в бокових ланках. Створено нові гідрогелеві матриці з використанням як структуруючого агента полі-N-(гідроксиметил)акриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою. Ці гідрогелі набувають ознак рН-чутливості, реагують на зміну природи середовища та можуть бути використані як основи для трансдермальних систем доставки ліків. Structuring agent with the free carboxyl groups in the side links was created by the method of polymer-analogical transformations with the interaction of some reactive capable methyl groups of poly-(N-hydroxymethyl) acrylamide and the amino group of the glutamic acid the. a New hydrogel matrixes were created using poly-N-(hydroxymethyl) acrylamide modified by the glutamic acid as structuring agent. These hydrogels acquire the pH-sensitive property and respond to the change of the environment, and can be used as a basis for transdermal drug delivery systems.
 • Item
  The bactericidal hydrogel materials and soft contact lenses on their bases
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Skorokhoda, V. Y.; Semenyuk, N. B.; Melnyk, Yu. Ya.; Dzjaman, I. Z.; Suberlyak, O. V.
  A hydrogel polymeric material with bactericidal properties based on 2-hydroxyethyl methacrylate and polyvinylpyrrolidone copolymers for soft contact lenses was developed. The regularities of copolymers obtaining by the graft copolymerization reaction, which occurs through a stage of complex formation between the reagents, were investigated. The relation between the complexation constant, the polymerization reaction kinetic parameters and structural parameters of the copolymers grid were established. The basic performance properties of hydrogels depending on their composition were investigated. The effect of silver nanoparticles on hydrogel coefficient of light permeability and its antibacterial properties were determined. Розроблено гідрогелевий полімерний матеріал із бактерицидними властивостями на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном для м’яких контактних лінз. Досліджено закономірності одержання кополімерів реакцією прищепленої кополімеризації, яка відбувається через стадію комплексоутворення між реагентами. Встановлено взаємозв’язок між константою комплексоутворення, кінетичними параметрами реакції полімеризації і структурними параметрами сітки кополімерів. Досліджено основні експлуатаційні властивості гідрогелів залежно від їх складу. Досліджено вплив наночастинок срібла на світлопропускання гідрогелю та його бактерицидні властивості.
 • Item
  Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками Fe3O4
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сердюк, В. О.; Мельник, Р. І.; Борисюк, А. К.; Токарев, В. С.
  Поверхнево модифіковані магнітні наночастинки (МНЧ) оксиду заліза є новим видом функціональних матеріалів, що знаходять все ширше використання як магнітні системи виділення і доставки в біотехнології і каталізі. Метою роботи було одержання полімерних мікрокапсул з парафіновим ядром, наповненим МНЧ. Для цього спочатку методом співосадження синтезували МНЧ Fe3O4, поверхнево модифіковані олеїновою кислотою. Потім отримані МНЧ інкапсулювали у парафіновому ядрі синтезованим гетерофункціональним акрилатним кополімером, використовуючи розроблений раніше метод “екстракційно-коацерваційного” мікроінкапсулювання. В результаті отримано мікрокапсули з інкапсульованими в парафіновому ядрі наночастинками Fe3O4, характерною особливістю яких є наявність функціоналізованої полімерної оболонки і суперпарамагнітних властивостей. Surface modified iron oxide magnetic nanoparticles (MNPs) are a kind of novel functional materials, which find broadening application as the systems of magnetic separation and delivery in catalysis and biotechnology. The purpose of this study was to obtain polymer microcapsules with the paraffin core filled by MNPs. To achieve this goal, initially the Fe3O4 MNPs surface-modified with oleic acid were synthesized by coprecipitation method. Afterwards the obtained MNPs were encapsulated in the paraffin core by the synthesized heterofunctional acrylate copolymer applying the elaborated “extraction-coacervation” technique. As a result, the microcapsules with nanoparticles of Fe3O4 encapsulated in the paraffin core were obtained; their main features are the presence of functionalized polymer shell and superparamagnetic properties.
 • Item
  Антимікробні природно-синтетичні кополімери на основі ксантанової камеді
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Паюк, О. Л.; М’ягкота, О. С.; Надашкевич, З. Я.; Комаровська-Порохнявець, О. З.; Заіченко, О. С.
  Графт-кополімери на основі ксантанової камеді (КМК) та прищеплених синтетичних ланцюгів різної природи синтезовано полімеризацією, ініційованою RedOx системами сіль церію – КМК, сіль феруму – КМК. Досліджено кінетичні параметри перебігу процесу полімеризації. Досліджено структурні, реологічні, плівкоутворювальні властивості одержаних кополімерів, а також ефективність використання одержаних кополімерів як носіїв антимікробних препаратів. Graft copolymers based on xanthan gum and synthetic graft chains of different nature were synthesized by polymerization initiated with RedOx systems cerium salt – xanthan gum, iron salt – xanthan gum. The kinetic parameters of polymerization behavior were investigated. We explored structural, rheology, film-forming properties of synthesized copolymers. The efficiency obtained using copolymers as carriers of antimicrobial agents.
 • Item
  Металізація полівінілхлоридного пластикату хімічним відновленням у розчинах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Моравський, В. С.; Тимків, І. А.; Боднарчук, П. Т.
  Наведено результати досліджень особливостей металізації активованої цинком поверхні полівінілхлоридного пластикату в розчинах хімічного відновлення. Досліджено вплив щільності завантаження полімерної сировини та початкового рН розчинів на швидкість і ефективність осадження міді на активованій полівінілхлоридній поверхні. Встановлено, що зміною щільності завантаження та початкового рН розчинів можна ефективно впливати на процес відновлення міді, а отже, контролювати вміст металу в металовмісних полімерних композитах, що одержані з таких матеріалів. Article studies the features of metallization of zinc plating activated surface of PVC plastic compound in solvents of chemical recovery. Influences of polymers load density and initial pH of solvents at the speed and efficiency of deposition of copper on the surface of activated PVC was investigated. It was found that changes of density loading and initial pH solvents can effectively influence recovery of copper, and thus control the metal content in metal-polymer composites received from such materials.
 • Item
  The influence of structural changes of single-screw-extruder for polypropylene composites processing
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Moravskyi, W. S.; Krasinskyi, W. W.; Dulebova, L.; Sikora, J.; Suberlak, O. V.
  The influence of construction features of single-screw extruder, namely lengths of screw and amount of ditches of unchanging secant are in the area of feed of extruder, and the number and nature of the filler on the performance extruder in the processing of composites based on polypropylene filled with fiberglass, talc, chalk is investigated. It is established that the use of extruders which supply with seating grooves can influence the extrusion process in general, and change the characteristics of the extruder, depending on the nature of the filler and its amount in composites based on PP. Досліджено вплив конструкційних особливостей одношнекового екструдера, а саме довжини шнека і кількості канавок незмінного перерізу в зоні живлення екструдера, та кількості і природи наповнювача на продуктивність екструдера під час переробки композитів на основі поліпропілену, наповненого скловолокном, тальком, крейдою. Встановлено, що використання екструдерів, які обладнані зоною живлення з канавками, впливає на процес екструзії загалом, а також змінювати характеристики екструдера залежно від природи наповнювача та його кількості в композитах на основі поліпропілену.
 • Item
  Scintillation polymeric nanolayers based on BAF2
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Mitina, N. E.; Vistovskiy, V. V.; Voloshynovskiy, A. S.; Miagkota, O. S.; Zaichenko, A. S.
  Method of obtaining scintillation polymer films, loaded with nanoparticles as a result of theirs nucleation in functional polymer brushes, immobilized on solid substrates was developed. Dependence of size and size distribution of mineral particles formed by nucleation in polymer "brushes" on density of polymer chains packing on substrate, as well as nature and content of oligoperoxide macroinitiators immobilized on the surface, was investigated. Dependence of nanoparticles size on content of carboxyl groups in molecules of surface-active copolymers used as templates was investigated. Polystyrene and poly(styrene-co-acrylonitrile) polymer films, loaded with nanoparticles of fluorides of alkaline earth elements, were characterized with attractive physical and mechanical properties and optical transparence. Розроблено метод отримання сцинтиляційних полімерних плівок, наповнених наночастинками в результаті їх нуклеації в функціональних полімерних щітках на підкладках. Встановлена залежність розміру та розподілу за розміром частинок, які утворюються, від щільності пакування полімерних ланцюгів на підкладці, а також від природи та вмісту олігопероксидного макроініціатора, іммобілізованого на поверхні. Встановлено залежність розміру наночастинок, отримуваних темплатним синтезом, від вмісту карбоксильних груп в молекулах поверхнево-активних кополімерів – темплатів. Полімерні плівки на основі полістиролу та полі(стирол-ко-акрилонітрил), наповнені наночастинками фторидів лужноземельних елементів, характеризуються високими фізико-механічними показниками та оптичною прозорістю.
 • Item
  Фізико-хімічні властивості поверхні металовмісних полімер-силікатних композитів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Масюк, А. С.; Левицька, Х. В.
  Досліджено фізико-хімічні властивості поверхні металовмісних полімер-силікатних композитів щодо ряду кислотно-основних індикаторів з різною природою функційних груп та значенням pKα. Визначено вплив природи і вмісту полімерного модифікатора (полівінілового спирту і полівінілпіролідону) та металу на кількість активних центрів і питому площу активної поверхні полімер-силікатних композитів. Встановлено, що сорбційна здатність металовмісних полімер-силікатних композитів має специфічний селективний характер і визначається природою полімерного модифікатора і металу. Physicochemical properties of the surface of metal-containing polymer-silicate composites in relation to various acid-base indicators with different nature of functional groups and value of pKα were studied. Influence of the nature and content of polymer modifiers (polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidone) and metal on the number of active centers and specific surface area of polymer-silicate composites were established. It was also established that the sorption ability of metal-containing polymer-silicate composites has a specific selective nature and determined by the nature of the polymer modifier and metal.
 • Item
  Реологічні властивості полівінілхлорид-полістирольних пластикатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ларук, Ю. В.; Левицький, В. Є.
  За результатами віскозиметричних та реологічних досліджень встановлено вплив природи полістирольного модифікатора (суспензійний та удароміцний полістирол) на характеристичну в’язкість розчинів полівінілхлориду у діоктилфталаті. Виявлено вплив полістирольного модифікатора на реологічні параметри, зокрема індекс течії, границю текучості та кесонову в’язкість полівінілхлоридних пластикатів до і після стадії желювання матеріалу. Досліджено зміну показника текучості розтопу полівінілхлоридних пластикатів залежно від вмісту полістирольного модифікатора та температури желювання композиції. Based on viscometry and rheological studies influence of the nature of polystyrene modifier (suspension and high impact polystyrene) on the intrinsic viscosity of the solutions of poly(vinyl chloride) in dioctyl phthalate was found. Influence of polystyrene modifier on the rheological parameters, including flow index, liquid limit and caisson viscosity of poly(vinyl chloride) plasticates before and after the stage of material gelation was revealed. Change of melt flow index of poly(vinyl chloride) plasticates in dependence from polystyrene modifier content and temperature of gelation of composition was studied.