Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2016. – № 841

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34418

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 841. – 488 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 80
 • Thumbnail Image
  Item
  Підбір перспективних рас дріжджів у виробництві квасу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сагайдак, М. Є.; Бліщ, Р. О.; Прибильський, В. Л.
  Досліджено підбір нових рас дріжджів, які здатні зброджувати квасне сусло при температурах понад 30 оС і одержувати квас з покращеними фізико-хімічними і органолептичними показниками. Вивчено вплив температури культивування квасних дріжджів на накопичення дріжджових клітин. У дослідженнях використовували чисті культури дріжджів (ЧКД) Saccharomyces cerevisiae раси Р-87, Saccharomyces cerevisiae штаму МП-10, хлібопекарські дріжджі. Встановлено переваги дріжджів Saccharomyces cerevisiae МП-10, які здатні накопичувати більшу кількість дріжджових клітин при температурі 34 оС. Рекомендовано використання дріжджів Saccharomyces cerevisiae МП-10 для зброджування квасного сусла з метою інтенсифікації процесу і одержання квасу з покращеними фізико-хімічними і смаковими властивостями. The study is focused on the selection of new races of yeasts that are able to ferment the wort asses at temperatures above 30 оC and receive brew with improved physical, chemical and organoleptic characteristics. Therefore, the influence of temperature culturing yeast leavened accumulation in yeast cells. Pure yeast culture (PYeC) Saccharomyces cerevisiae P-87 race, Saccharomyces cerevisiae strain MP-10, baking yeast have been used in researches. The benefits of yeast Saccharomyces cerevisiae MP-10, which can accumulate more yeast cells at 34 oC have been settled. The use of the yeast Saccharomyces cerevisiae MP-10 for fermentation kvass wort to intensify the process and obtain kvass with improved physical and chemical and taste indicators was recommended.
 • Thumbnail Image
  Item
  Синтез та властивості карбоксил- і аміновмісних гідрогелів на основі акриламіду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Букартик, Н. М.; Чобіт, М. Р.; Борова, С. Г.; Надашкевич, З. Я.; Токарев, В. С.
  Синтезовано просторово зшиті полімерні гідрогелі на основі гідрофільних кополімерів акриламіду з акриловою кислотою або диметиламіноетилметакрилатом. Досліджено вплив складу мономерної суміші на кінетику кополімеризації, а також залежність фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей гідрогелів від природи кополімеру та ступеня структурування. Показано, що отримані гідрогелі є високоеластичними, пружними матеріалами, а за швидкістю і ступенем набрякання можуть вважатися суперабсорбувальними полімерами. Cross-linked hydrogels based on functional copolymers of acryl amide with either acrylic acid or dimethylaminoethyl methacrylate were synthesized. Influence of the comonomer ratio onto copolymerization kinetics as well as the dependence of the physicochemical and physicomechanical properties of hydrogels on copolymer nature and cross-linking degree were studied. Obtained hydrogels are highly flexible and elastic materials. In terms of swelling rate and degree, they can be identified as super absorbent polymers.
 • Thumbnail Image
  Item
  Effectiveness of gas bubbling during short-term cavitational action on the water disinfection from Bacillus cereus bacteria type
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Shevchuk, L. I.; Koval, I. Z.; Falyk, T. S.
  Gases bubbling of different nature into the reaction medium for water disinfection from bacteria under cavitation conditions is proposed in the article. It was shown that gas bubbling within the first three minutes of the process leads to acceleration the process of aggregates breaking in the aqueous medium under acoustic conditions, due to the formation of additional cavitational embryos compared with the process without gas bubbling. It was found that in the initial moment of reaction the cavitation energy was spent for breaking of aggregates into a single bacterial cells but cell disruption is slower process unlike disaggregation. Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знезараження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень бактеріальних агрегатів в поодинокі клітини, а відмирання відбувається повільніше, ніж дезагрегація.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 841
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Thumbnail Image
  Item
  Композиційні мембрани з гетерошаром на основі сумішей поліамід - полівінілпіролідон
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Яцульчак, Г. В.; Мельник, Ю. Я.; Комишна, М. Г.
  Синтезовано композиційні мембрани з (ультра)тонким гетерошаром на основі сумішей ПА-6–ПВП. Підтверджено ефективність модифікування структури гідрогелів на основі рідкоструктурованих кополімерів ГЕМА–ПВП осадженням тонких полімерних плівок із розчинів, що дає змогу формувати на їхній поверхні зміцнені структуровані шари. Визначено фізико-механічні властивості і солепроникність одержаних композиційних мембран. Встановлено, що варіюванням композиційних складів гідрогелевого і модифікувального шарів і умов формування композиційних мембран можна направлено регулювати їхні фізико-механічні і транспортні характеристики. The composite membranes with a thin hetero-layer based on PA-6-PVP blends were synthesized. Effectiveness of modifying of the hydrogels structure based on cross-linked HEMA-PVP co-polymers by sedimentation of thin polyamide films from the solutions, allowing form on its surface of hardened structured layers was confirmed. The physical, mechanical properties and salt penetration of derived composite membranes were defined. It was determined that the composition variation of hydrogel and modification layers and the formation conditions of composite membranes allows the directed adjusting of its physical, mechanical and transport properties.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нанокомпозитні плівки з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та нанокристалами СuS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Петрусь, Р. Ю.; Нікітішин, Є. Ю.; Долинська, Л. В.; Токарев, В. С.
  Одержано тонкі струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційно-здатних кополімерів з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та синтезованими in situ нанокристалами CuS. Досліджено струмопровідні та оптичні властивості одержаних нанокомпозитів. Оптичні спектри нанокомпозитних плівок у видимій та близькій ультрафіолетовій області підтверджують формування нанокристалів CuS в полімерній матриці. Результати свідчать, що у випадку наповнювачів з однаковим типом провідності (p-провідність) спостерігається їх синергетичний вплив на електропровідні властивості композитного матеріалу. Conductive nanocomposite films were obtained on the base of reactive copolymers with combined filling by carbon nanotubes and in situ synthesized CuS nanocrystals. Conductive and optical properties of the obtained nanocomposites were studied. UV-Vis optical spectra of nanocomposite films proved formation of CuS nanocrystals in the polymeric matrix. It was shown that if both fillers were characterized by the same type of conductivity (e.g. pconductivity) their combination demonstrated synergetic effect on conductivity of the composite material.
 • Thumbnail Image
  Item
  Міжмолекулярні взаємодії поліакриламіду та лауретсульфату натрію у водних розчинах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шаповал, Й. М.; Полюжин, І. П.; Бура, К. М.; Полюжин, Л. І.; Ятчишин, Й. Й.
  Досліджено міжмолекулярні взаємодії у водних розчинах поліакриламіду (ПАА) та лауретсульфату натрію (ЛСН), як аніонної поверхнево-активної речовини (ПАР). На основі вимірювання поверхневого натягу на межі “повітря-розчин”, електропровідності та густини сумішей ПАА та ПАР підтверджено утворення асоціатів ПАР з макромолекулами ПАА. За ізотермою поверхневого натягу визначено величину критичної концентрації міцелоутворення ПАР, яка знаходиться в межах цієї величини для аналогічних систем, які є відомими з літератури. Запропоновано узагальнюючу залежність електропровідності при температурі 290 К від концентрації ПАА при концентраціях ЛСН в межах від 0 до 4 мМ. Intermolecular interactions were studied in aqueous solutions of polyacrylamide (PAA) and sodium laureth sulfate (LSN) as anionic surfactant (SAC). Based on the measurement of surface tension at the interface "air-solution", of conductivity and density for mixtures of PAA and SAC formation of associates between PAA macromolecules and SAC was confirmed. From surface tension isotherm the value was determined for critical micelle concentration (CMC), which is within these values for similar systems that are known from the literature. A generalized dependence was obtained for the conductivity at 290 K on the concentration of PAA LSN at concentrations rang from 0 to 4 mM.
 • Thumbnail Image
  Item
  Колоїдно-хімічні властивості амфіфільних діестерів піромелітової кислоти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Хоменко, О. І.; Савка, М. З.; Будішевська, О. Г.; Кудіна, О. О.; Воронов, С. А.
  Досліджено колоїдно-хімічні властивості поверхнево-активних ди- та триблоколігомерів (ПАО) – діестерів піромелітової кислоти. Показано утворення ієрархії колоїдних структур у воді залежно від концентрації ПАО. Солюбілізацією флуоресцентних зондів встановлено критичну концентрацію міцелоутворення (ККМ). З ізотерми поверхневого натягу встановлено критичну концентрацію агрегатоутворення (ККА). Показано, що при ККМ утворюються “первинні” міцели до 20 нм, а при ККА формуються агрегати розміром близько 200 нм. Здатність солюбілізувати ліпофільні речовини визначається будовою молекул ПАО, природою ліпофільних фрагментів і спорідненістю цих фрагментів з молекулами солюбілізату. The colloid-chemical properties of surface active di- and thriblocks oligomers (SAO) – diesters of piromellitic acid were studied. Formation of colloidal structures of hierarchy in the water depending on the concentration of SAO is shown. Critical micelle concentration (CMC) was found by fluorescent probes solubilization. Critical concentration of aggregate formation (CAC) was found By surface tension isotherm. It is shown that the CCM produced "primary" micelles to 20 nm, while the CAC formed from units of about 200 nm. The ability to solubilizate of lipophilic substances is defined by structure of surfactant molecules, lipophilic nature of these fragments and affinity lipophilic fragments of SAO with solubilizant.
 • Thumbnail Image
  Item
  Модифікація поліакриламідних гідрогелів із застосуванням поверхево-активних псевдополіамінокислот
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ференс, М. В.; Кір’янчук, В. Ф.; Вороновська, А. В.; Варваренко, С. М.; Воронов, С. А.
  Розглянуто проблему введення ліпофільних лікарських препаратів в трансдермальні системи доставки ліків, що створені на основі поліакриламідних гідрогелів. На стадії структурування поліакриламіду та полі-N-(гідроксиметил)акриламіду як агент міжфазного перенесення та ефективний солюбілізатор лікарських препаратів використовували псевдополіамінокислоти. Показано, що при введенні дисперсії псевдополіамінокислоти з солюбілізованим барвником Суданом ІІІ (Судан є аналогом малорозчинних лікарських препаратів) солюбілізований гідрофобний Судан може бути рівномірно введений на стадії структурування із збереженням дисперсності частинок. Article is devoted to the solution of the problem of the lipophilic drugs introduction into the transdermal drug delivery systems, which were based on polyacrylamide hydrogels. On the stage of the polyacrylamide and the poly-N- (hydroxymethyl) acrylamide structuring, the pseudo-polyaminoacids were used as the interphase transfer agent and the effective solubilizer of medicines. It is shown that the introduction into the dispersion of the pseudopolyaminoacids solubilized by Sudan III dye (Sudan is an analog of slightly soluble medicines) the solubilized hydrophobic Sudan can be equally introduced on the stage of structuring, maintaining the dispersibility of particles.