Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – №744

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012 . – № 744: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 323 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Овсяк, О.; Овсяк, В.; Петрушка, Ю.
  Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів, за умов логічних значень змінних і функціональних змінних та наявності тільки одного індексу порядку, доведена зведенням операцій алгебри секвенційних алгоритмів до операцій несуперечної логіки предикатів. Sequential consistency algebra algorithms under logical variables and functional variables and there is only one index procedure proved mixing operations algebra sequential algorithms for operations consistent logic.
 • Item
  Метод знаходження відповідних точок на контурах мікрооб’єктів біомедичної природи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мельник, Г.
  Характерною властивістю цифрових біомедичних зображень є наявність повторюваних елементів з нечіткою геометричною структурою. Наближення форми клітин до форми круга або еліпса вимагає вдосконалення алгоритмів зіставлення областей. Для визначення найкращого афінного перетворення між областями використано симетричну різницю множин точок областей. Застосуванням дискретних центральних моментів області підвищено точність визначення відповідних точок на контурах при визначенні афінних перетворень між областями мікрооб’єктів. The characteristic feature of digital biomedical images is presense of repeated elements with fuzzy geometry. Cell shape is approximately equals to shape of circle or ellipse. It demands an improved algorithms for region matching. The symmetric difference of regions point sets used to determine the best affine transformation between the regions. Application of region discrete central moments increases the accuracy of contours corresponding points during calculation of affine transformations between the regions of microobjects.
 • Item
  Доказова та практична стійкість R-схеми блочного шифрування до диференціального криптоаналізу.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Яковлєв, С.
  Наведено аналітичні оцінки верхніх меж імовірностей існування нетривіальних диференціалів та диференціальних характеристик для немарковської R-схеми блочного шифрування. Upper bounds for differential probabilities and differential characteristic probabilities of non-Markov R-scheme are estimated.
 • Item
  Модель аналітичної системи профілювання наркотичних речовин на основі мережі Байеса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Вартузов, В.; Бабічев, С.; Литвиненко, В.; Фефелов, А.
  Наведено аналітичну модель системи профілювання наркотичних речовин, що дозволяє оцінити ймовірність шляху транзиту наркотиків та місце їх виготовлення. Побудована мережа Байєса, що враховує характер взаємозв'язку між вузлами системи, в якій як цільовий був прийнятий вузол, що визначає назву лабораторії виробництва наркотичної речовини. Показано реалізацію запропонованої моделі на прикладі трьох лабораторій,шести дилерів, які поставляють товар до місця призначення і чотирьох компонент наркотичної речовини, які додають дилери в процесі транспортування товару. In the article presents the analytical model of the system profiling of the drugs allowing estimating the probability of drug transit route of the drugs and placing their manufacture.Bayesian network is constructed, taking into account the nature of the relationship between the nodes of the system, which has as its target was adopted node, defines the name of the laboratory drug production. Shows the implementation of the model proposed by the example of the three laboratories, six dealers that supply goods to the destination and the four components of a narcotic substance, added dealers during its transportation.
 • Item
  Адаптивний w-нейрон та його навчання в задачах прогнозування і виявлення розладнань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бодянський, Є.; Винокурова, О.
  Розглянуто структуру адаптивного W-нейрона та його метод навчання. Запропонований алгоритм навчання має підвищену швидкість збіжності та забезпечує покращені апроксимуючі властивості за рахунок настроювання усіх параметрів вейвлет- функцій. Введена підсистема виявлення розладнань для W-нейрона, що дає змогу розв’язувати задачі діагностування в on-line режимі стохастичних процесів. Adaptive W-neuron and its learning algorithm are considered. Proposed learning algorithm has increased convergence rate and provides improved approximative properties because of the all wavelet parameters tuning. The fault detection subsystem for W-neuron that allows to solve a stochastic process diagnosing problems in on-line mode. Key words: W-neuron, learning algorithm, prediction, fault detection.
 • Item
  Дослідження характеристик засобів генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів у самоконфігуровній комп’ютерній системі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мельник, В.
  Проаналізовано особливості засобів генерування програмних моделей обчислювальних пристроїв, порівняно характеристики цих засобів та запропоновано рекомендації щодо застосування цих засобів під час побудови самоконфігуровної комп’ютерної системи. An overview and analysis of the features of the IP Cores generation facilities and a comparison of the characteristics of these facilities are presented in the paper. Recommendations in regard of their use in self-configurable computer system design are proposed.
 • Item
  Пасивний Т-мікроміксер з бар’єрами для ламінарного потоку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Матвійків, О.; Дмитришин, Б.
  Змішування в пасивних мікроміксерах залежить від їх геометрії. Отже, багато пасивних мікроміксерів ефективні тільки при великих числах Рейнольдса і вимагають складної структури каналів. Наведено можливості вдосконалення структури Т- мікроміксера для змішування двох рідин з введенням бар'єрів у мікроканалі. У дослідженні ми змінюємо 3 параметри: висоту бар'єра, зсув бар'єра від центру каналу та форму бар'єра. Модель демонструє високу ефективність змішування навіть при малих числах Рейнольдса Re = 0,1. Модифікований Т-мікроміксер можна легко інтегрувати в різноманітні лабораторії на чипах (ЛНЧ) або мікросистеми повного аналізу (МПА). Mixing in the passive micromixers depends on their geometry. Thus many passive micromixers are effective only at high Reynolds numbers and require a complex structure of channels. The article presents the possibility of improving the structure of T-micromixer for mixing two fluids with barriers. In our investigation we change 3 parameters: barrier height, barrier offset from the centre of the channel and barrier shape. The model shows high efficiency of mixing even at low Reynolds numbers Re = 0,1. Modified T-micromixer can be easily integrated into various labs-on-chip (LOC) or micro-total-analysis systems (μTAS.
 • Item
  Порівняння пропускних здатностей схем доступу DCF та EDCA безпровідних локальних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Леонтьєва, О.; Обельовська, К.
  Проведено порівняльний аналіз пропускної здатності двох схем доступу безпровідних мереж DCF та EDCA в умовах насиченої завантаженості. This paper is devoted to the comparison analysis of wireless networks access schemes DCF and EDCA in case of saturation condition.
 • Item
  Застосування штучної нейронної мережі прямого поширення сигналу для реконструкції зображень біполярної імпедансної томографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Промович, Ю.
  Для реконструкції зображень розподілу провідності за даними томографічного експерименту біполярної імпедансної томографії (БІТ) синтезовано структуру штучної нейронної мережі (ШНМ) прямого поширення сигналу, вхідним вектором якої є дані томографічного експерименту, а вектором виходу – зображення розподілу провідності. Шляхом комп’ютерного імітаційного моделювання досліджено метод реконструкції із застосуванням нейронної мережі. The artificial neuron network (ANN) of direct extension signal was used for the conductivity distribution image reconstruction from the bipolar impedance tomography (BIT) data. An input vector of network contains tomographic experiment data and a target vector is a conductivity distribution image. The neuron network reconstruction method by a computer imitation design is investigated.
 • Item
  Розроблення дискретної моделі знаходження ефективних теплофізичних характеристик композитних матеріалів зі складною структурою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Яворський, Н.; Фармага, І.; Марікуца, У.
  Описано спосіб розрахунку теплофізичних характеристик композитних матеріалів зі складною внутрішньою структурою на основі дискретної моделі, що будується за методом теплоелектричних аналогій. This paper consider the method of calculation the thermophysical characteristics of composite materials with complex internal structure based on the discrete model that is constructed by the method of thermal-electric analogies. Key words: FEM, thermal analysis, composite, discrete model, thermal-electricanalogies, mesh constructing, Delaunay triangulation.
 • Item
  Використання MVC для створення соціальної мережі ветеринарних клінік
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пиц, М.; Демида, Б.
  Досліджується популярна у Веб-програмуванні концепція MVC (Model View Controller) в аспекті застосування її для побудови соціальної мережі ветеринарних клінік. Соціальна мережа ветеринарних клінік характеризується великим масивом та постійним поповненням інформації про нових клієнтів та їхніх домашніх улюбленців, а також різноманітними медичними даними від ветеринарів, такими як: результати аналізів тварини та її історія хвороби. Щоб реалізувати таку систему, недостатньо створити декілька статичних сторінок на PHP, тут варто використати MVC архітектуру, яка дасть змогу оживити мережу і дасть їй можливість рости. This article implements the research of MVC (Model View Controller) concept , which is very popular in WEB - programming and its usage to develop a social network of veterinary clinics. Social network is characterized by a vast, always expanding array of information about new clients, their pets and various medical data, added by attending doctors, like: pet tests and medical history. Implementing few static pages on PHP is not enough to create such a system , an MVC architecture should be used , it will bring this system to life and allow it to grow.
 • Item
  Підвищення ефективності механізмів пошуку в базах даних на основі К-дерев
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мухін, В.; Корнага, Я.; Снєгірєв, Л.
  Запропоновано новий вид дерев для побудови індексів таблиць баз даних: К-дерева. Проведено експериментальне порівняння з В+-деревами з дослідження ефективності використання К-дерев для пошуку в базах даних. There are suggested the new type of trees for database tables indexes forming: K-trees. The experimental researches for the B-trees and K-trees features are performed. The researches show that the K-trees ensure the improvement of the data search.
 • Item
  Мультиагентна ігрова модель прийняття рішень з корельованими стратегіями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кравець, П.
  Досліджено проблему кооперативного прийняття рішень у мультиагентних системах на основі моделі стохастичної гри з корельованими стратегіями. Сформульовано ігрову задачу, розроблено метод та алгоритм для її розв’язування. Наведено та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання стохастичної гри з корельованими стратегіями. The problem of co-operative decision-making in multiagent systems on the basis of stochastic game model with the correlated strategies is investigated. The formulation of a game problem is executed, the method and algorithm are developed for its solving. Results of computer modelling of stochastic game with the correlated strategies are described and analysed.
 • Item
  Апаратна реалізація інтелектуальних компонентів робототехнічних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Цмоць, І.; Скорохода, О.; Андрієцький, Б.; Ткаченко, Р.
  Проаналізовано нейромережеві методи реалізації інтелектуальних компонентів, вибрано нейромережі на базі геометричних перетворень, виділено базові операції, розроблено на основі нейроподібної структури інтелектуальний компонент робототех- нічної системи для збільшення точності давачів відстані. Neural networks methods for intellectual components realization have been analyzed,neural networks based on geometric transformations have been selected, base operations have been determined, the intellectual component of robotic systems for accuracy-increasing of distance sensors based on the neurolike structure has been developed.
 • Item
  Інтелектуальна система розподілу дайджестів між працівниками електронних засобів масової інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Висоцька, В. А.; Окрушко, О.
  Розглянуто питання розроблення уніфікованих методів опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції. Розроблено формальну модель та узагальнену типову архітектуру систем електронної контент-комерції, а також методи проектування та реалізації системи електронної контент-комерції на прикладі Інтернет-журналу, який відображає результати теоретичних досліджень. This paper is devoted to the development of unified methods for processing information resources in the systems of electronic content commerce. A formal model and generalized typical architecture of systems of electronic content commerce are declared. Methods of designing and implementation of systems of electronic content commerce on the example of online Magazine, which reflects the results of theoretical research, are developed.
 • Item
  Спектральні властивості булевих функцій, реалізовних одним нейронним елементом і суматорами за модулем 2
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гече, Ф.; Коцовський, В.; Батюк, А.
  Розроблено методи синтезу комбінаційних схем із одного нейронного елемента та суматорів за модулем 2. Встановлено ті основні перетворення у спектральній області булевих функцій, за допомогою яких мовою характеристичних векторів можна встановити реалізованість булевих функцій комбінаційною схемою з одного нейронного елемента та суматорів за mod 2. We give new algorithms for the synthesis of the combinational circuits including one threshold device and binary adders. We show how we can use the characteristic vectors for checking the realizability of the Boolean function on such circuits.
 • Item
  Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Драган, Я.; Овсяк, В.; Овсяк, О.
  Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алгоритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної індукції. There is describe by the stages of synthesis, optimization and study mathematical models machine algorithmic component by the methods of algorithm algebra, decomposition and mathematical induction..