Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2005. – № 536

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 536 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 280 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 536
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005)
 • Item
  Композиції з покращаними адгезійними властивостями на основі новолачних феноло-формальдегідних смол
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Шаповал, Й. М.; Гриценко, О. М.; Когут, Я. А.; Римар, Т. І.; Кочубей, В. В.
  Одержано клеєві композиції та мастики на основі новолачної фенолоформальдегідної соли, модифікованої полівінілбутералем, та встановлено оптимальні умови їх приготування. It was obtained the adhesive compositions and mastics on the basis of novolacs phenolformaldehyde resinse, modified by polyvinylbutyraldehyde, and optimal conditions of theis preparing are determined as well.
 • Item
  Фізико-механічні властивості термопластів модифікованих полівінілпіролідоном
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Тарнавський, А. Б.; Жуковська, У. В.; Левицький, В. Є.
  Досліджено фізико-механічні властивості промислових термопластів, модифікованих полівінілпіролідоном у взаємозв’язку з їх надмолекулярною структурою. The physical-mechanical properties of industry thermoplastic modify by polyvinylpyrrolidone have been studing with munual relation of this molecular structure.
 • Item
  Нові струмопровідні композиційні матеріали на основі полімерних гідрогелів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Гриценко, О. М.; Скорохода, В. Й.; Лозинський, Я. Т.; Мількович, О. І.
  Встановлено можливість одержання електропровідних наповнених полімерних гідрогелів на основі кополімерів гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП). Досліджено вплив природи, кількості наповнювача, вологи на електропровідні характеристики одержаних матеріалів. It was determined the possibility of conducting filled polymer hydrogels on the basis of co-polymers of hydroethylenemethacrylate (HEMA) with polyvinylpirrolidone (PVP) obtaining. The effect of nature, filler quantity, moisture and temperature on conducting characteristics of obtained materials was investigated.
 • Item
  Фактори формуванняя асортименту та рівня якості керамічних виробів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Гивлюд, М. М.; Дублянська, І. П.
  Наведено фактори формування асортименту та рівня якості керамічних виробів, на основі чого запропоновано схему їх впливу на конкурентоспроможність указаної продукції. Some factors of assortment and guality level of the ceramics products are presented in this article, on the basics of these factors the sheme of their influence on the competitivnes of this products is proposed.
 • Item
  Вплив природи стабілізатора на дисперсні характеристики гранульних кополімерів полівінілпіролідону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Семенюк, Н. Б.; Лукань, Г. Д.; Суберляк, О. В.; Скорохода, В. Й.
  Досліджені особливості стабілізації полімер-мономерних композицій на основі ГЕМА та ПВП у водному середовищі під час суспензійної полімеризації. Встановлено вплив природи та кількості стабілізатора на форму та розмір полімерних частинок. The peculiarity of polymer-monomer compositions stabilization based on hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpirrolidone in water environment at the suspension polymerization were investigated. The influence of stabilizer amount and nature on the form and size of polymeric particles determined.
 • Item
  Підвищення міцності керамзитового гравію регулюванням його напруженого стану
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Солоха, І. В.; Пона, М. Г.; Луцюк, І. В.; Семеген, Р. І.
  Досліджено фактори, які спричиняють напружений стан гранул керамзиту і можливість підвищення його міцності. Factors, that cause the intense state of keramzite granules and possibility of increasing its durability were investigated.
 • Item
  Дослідження легкотопкого скла як наповнювача полімерів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Бабаджанова, О. Ф.; Вахула, Я. І.; Васійчук, В. О.; Токарєв, В. С.
  У результаті досліджень розроблено склади скла в системах P2O5–B2O3–Na2O і MoO3–P2O5–Na2O з низькою температурою синтезу і визначено їх властивості. Показано, що такі скла можуть бути використані як сповільнювачі горіння для наповнення полімерів. The result of investigations is an elaboration of glasses in systems P2O5–B2O3–Na2O and MoO3–P2O5–Na2O with low temperature of synthesis and properties have been studied. Is shown, that these glasses can be utilised as inhibitor of burning at filling polymers.
 • Item
  Особливості спрямованого формування структури високогідрофільних кополімерів полівінілпіролідону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Скорохода, В. Й.
  Виявлені ефективні шляхи спрямованого формування структури і регулювання властивостей високогідрофільних кополімерів полівінілпіролідону з (мет)акриловими естерами гліколів. The effective ways of the directed structure formation and properties regulation of highly hydrophilic poly(vinylpirrolidone) and glycols methacrylic esters copolymers are established.
 • Item
  Дослідження процесу осадження поліакриламіду 8 %-го водного розчину
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Дулеба, В. П.; Білецька, Л. З.; Дуда, П. Б.
  Проведено дослідження процесу осадження поліакриламіду за допомогою різних органічних речовин, з метою одержання його у сухому вигляді. Research of process of besieging of poliacrilamidou is conducted by means different organic matters, with the purpose of receipt of him in a dry kind.
 • Item
  Кінетика сушіння дрібнокускової глини комбінованим методом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Ханик, Я. М.; Римар, Т. І.; Креховецький, О. М.
  Наведено і проаналізовано кінетичні залежності зміни вологості дрібнокускової глини залежно від умов ведення процесу. Також наведено розрахунки швидкості сушіння матеріалу у період постійної швидкості. It is resulted and the changes of humidity of clay kinetic to dependence are analysed depending on the terms of conduct of process. The calculations of speed of drying of these materials in a period permanent speed are also resulted.
 • Item
  Біопотенціал Львівської області
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Бать, Р. Я.; Гумницький, Я. М.
  Ця стаття є обґрунтуванням того, що Львівська область є сировинною базою біомаси. Запропоновано статистичні дані заготівлі деревини, розподіл лісів по районах та с/г відходи Львівської області. The given article is obrountouvannya that the Lvov region is raw material by the base of biomasi. Statistical data of purveyance of wood, distributing of forests, are offered in the district of the Lvov region.
 • Item
  Чисельне моделювання тепломасообмінних і деформаціфйно-релаксаційних полів під час пресування деревностружкових плит
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Соколовський, Я. І.; Петрів, О. М.
  Наведено фізико-математичну модель розрахунку динаміки температурно-вологісних полів, визначення напруження та деформації під час пресування деревностружкового пакета для змінної дії пресу. Здійснено чисельну реалізацію моделі та проаналізовано вплив тепломасообмінних полів на напруження та деформацію в різні етапи дії пресу. The physico-mathematical model for calculation of the dynamics of thermal and moisture fields and determining of stresses and deformations is presented for variable action of press. The numerical realisation of the model has been done and influences of heat and mass transfer fields on stress and deformation was analysed at different stages of press action.
 • Item
  Двостадійна хімічна переробка фосфогпісу в нітрат амонію
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Малик, Н. Ю.; Мальований, М. С.; Малик, Ю. О.
  Показано методи переробки твердого промислового відходу (фосфогіпсу) у товарні продукти, а саме сірчану кислоту та нітрат амонію (азотне добриво). The methods of processing of hard industrial departure (of plaster with impurity of a phosphoric acid) are shown in commodity products, namely sulphuric acid and nitrate to the ammonium (nitric fertilizer).
 • Item
  Батарейний циклон з жалюзійними елементами: результати досліджень і перспективи використання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Куц, В. П.
  Наводяться результати експериментальних і теоретичних досліджень створеного за задумом автора нового пиловловлювального апарата і обґрунтовуються сфери його раціонального застосування. Here presented the results of experimental and theoretical researches of a new dust catcher device. The spheres of its applying are substantiated here as well.
 • Item
  Дослідження процесу конверсії лайнбейніту і кізериту з хлоридмагнієвим розчином
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Хацевич, О. М.; Костів, І. Ю.
  Досліджено конверсію лангбейніту в хлоридмагнієвому розчині за різних концентрацій MgCl2. Знайдено концентрацію, при якій спостерігається найвища константа швидкості процесу конверсії. Вивчено поведінку важкорозчинних мінералів (полігаліту і кізериту) в хлоридмагнієвому розчині. Отримані результати досліджень показують, що кізерит конвертує в каїніт, полігаліт з хлормагнієвим розчином не взаємодіє. The process of conversion of langbeinite in solution of Magnesium chloride have researched in different concentrations of MgCl2. The concentration, in wich have been the biggest constant of speed of the process of conversion, have found. The behaviour of difficult dissolving minerals (Po and Ki) in solution of Magnesium chloride have studied. The results of this research show, that kieserite converts into kainite, but poligalit – does not.
 • Item
  Впливкомпонентів заліза на фазовий склад і структуру покрить для високотемпературного захисту матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Гивлюд, М. М.; Ємченко, І. В.
  Встановлено вплив компонентів вихідних складів на формування фазового складу і структури захисних покрить під час нагрівання. The influence of components of initial structures on formation of phase structure and structures of sheetings is established at heating.
 • Item
  Концентраційні профілі катонів натрію та олова в поверхневих шарах листового флоат-скла
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Яртись, А. А.; Ящишин, Й. М.
  Досліджено дифузійні процеси катіонів олова та натрію під час термічної обробки композицій на основі системи K2SO4–CuSO4 в поверхневих шарах листового флоат- скла та його змочувальну здатність. In work are investigated diffusion processes ions sodium and tin at thermal processing compositions on the basis system K2SO4–CuSO4 in superficial layers float-glass and there hydrophilic properties.
 • Item
  Керамічні кордієритвмісні високотемпературні захисні покриття
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Гивлюд, М. М.; Вахула, О. М.; Топилко, Н. І.
  Вивчено процеси синтезу кордієритвмісних керамічних матеріалів. Показано можливість їх використання як захисні високотемпературні покриття. The processes of synthesis cordierite-contentive ceramic materials is studied. The possibility of their usage as protective high temperature coatings is roted.
 • Item
  Підвищення міцності керамзитового гравію регулюванням його напруженого стану
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Солоха, І. В.; Пона, М. Г.; Луцюк, І. В.; Семеген, Р. І.
  Досліджено фактори, які спричиняють напружений стан гранул керамзиту і можливість підвищення його міцності. Factors, that cause the intense state of keramzite granules and possibility of increasing its durability were investigated.