Комп'ютерні системи та мережі. – 2010. – №688

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету “Львівська політехніка”, вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 688 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 235 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Методи міжбазисних перетворень на основі розмежованої системи числення залишкових класів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Волинський, О. І.
  Викладено інформаційну технологію реалізації методу міжбазисних перетворень (Радемахера – Крестенсона) на основі розмежованої системи числення залишкових класів. Наведено схемотехнічні рішення базових модульних операцій представлення двійкових чисел у цілочисловій системі залишкових класів. Information technology of realization of method is expounded between base transformations (Rademakhera – Krestensona ) on the basis of the delimited scale of notation of remaining classes. The schematic-technical decisions of base module operations of presentation of binary numbers are resulted in the whole-numeral system of remaining classes.
 • Item
  Зміст до "Комп'ютерні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Розрахунок характеристик пам’яті з впорядкованим доступом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Аль Равашдех, Д. Х.
  Отримано аналітичні вирази для розрахунку характеристик пам’яті з впорядкованим доступом, а саме: затрат обладнання, швидкодії та ефективності. На основі цих виразів проведено розрахунки та побудовано графіки залежності затрат обладнання та ефективності від ємності за різних розрядностей даних та за різних кількостей каналів поступлення даних. Проведено порівняльний аналіз розроблених типів ПВД. Визначено області доцільного використання різних типів пам’яті. The analytical expressions for calculation of an ordered access memory characteristics, such as equipment volume, performance and efficiency, are received. Based on these expressions, the calculations are performed and charts which show dependence of equipment volume and efficiency from capacity at various data length and at various number of input channels are built. The comparative analysis of developed types of ordered access memory is performed. The areas of reasonable use of different types of memory are defined.
 • Item
  Метод підвищення продуктивності роботи мереж на кристалі на основі рівномірного завантаження її сегментів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шпіцер, А. С.; Бережанський, Ю. І.; Дунець, Р. Б.
  Розглянуто метод підвищення продуктивності роботи мереж на кристалі на основі рівномірного завантаження її сегментів зміною статусів елементів за принципом "головний – підлеглий". A method for improving performance of the networks on a chip based on similar loading of the segments by changing the status of the item on a "master – slave".
 • Item
  Моделювання процесів діагностування станів складних об’єктів управління комп’ютерних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ширмовська, Н. Г.; Николайчук, Я. М.
  Запропоновано систематизацію моделей джерел інформації з метою їх використання під час діагностування станів складних промислових об’єктів. A systematization of models of information sources to be used in the diagnosis of conditions of complex industrial facilities.
 • Item
  Дослідження алгоритму кореляції для стеження літальними апаратами за їх візуальними зображеннями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Торубка, Т. В.; Пуйда, В. Я.; Пищак, І. І.
  Проведено моделювання модифікованого алгоритму виявлення об’єкта за його зображенням на основі розробленого програмного пакета та досліджено особливості його функціонування під час виявлення літальних апаратів на зображеннях сцени. The modeling of object detection algorithm is modified by its image on the basis of the developed software package and the peculiarities of its functioning in an aircraft on the scene images.
 • Item
  Аналіз функціонування моделі нейронної схеми “К-winners-take-all” обробки дискретизованих сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тимощук, П.
  Описано модель нейронної схеми типу “K-winners-take-all” (KWTA), призначеної для ідентифікації К максимальних серед N дискретизованих сигналів, де 1 £ K < N . Здійснюється порівняльний аналіз функціонування моделі і найвідоміших аналогів. Наведено відповідні результати комп’ютерного моделювання. The model of K-winners-take-all (KWTA) neural circuit of discrete-time that can identify K maximal from N signals, where 1 £ K < N is described. A functioning comparative analysis of the model and most known analogs is fulfilled. Corresponding computer simulation results are given.
 • Item
  Обчислення матриці монодромії в розбудові алгоритмічних основ автоматизації проектування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Скоропад, П.; Чабан, В.; Гоголь, З.
  Розглянуто задачу обчислення матриці монодромії на прикладі виконавчого конденсаторного асинхронного мотора як компонента комп’ютерної системи. The article considers the problem of determination of monodromy matrix on exemple of condenser induction motor as component of computer system.
 • Item
  Формально-логічні моделі проектування комп’ютерного тренажера з відпрацювання тактичних навиків у керівника ліквідації пожежі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Рак, Ю. П.; Зачко, О. Б.; Рак, Т. Є.
  Проведено літературно-інформаційний аналіз тенденцій розвитку комп’ютерних тренажерів та запропоновано формально-логічні моделі проектування комп’ютерного тренажера з відпрацювання тактичних навиків керівника ліквідації пожежі. Formal logical models of planning the computer trainer from working off the tactical skills of head of fire liquidation based on the conducted literary and informative analysis of the tendencies of using existent computer trainers are offered.
 • Item
  Методи забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ваврук, Є. Я.; Грос, В. В.
  Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію. Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object based on FFT comparative analysis are performed. Quantitative indicators of overheads on their implementation are introduced.
 • Item
  Ефективне обчислення дискретного перетворення Хартлі на основі циклічних згорток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Процько, І. О.
  Розглянуто узагальнений підхід ефективного обчислення дискретного перетворення Хартлі (ДПХ) на основі циклічних згорток. Підхід ґрунтується на приведенні матриці аргументів і матриці знаків дійсного базису ДПХ до еквівалентних циклічних секцій. The general method of efficient computation discrete Hartley transform using of circular convolutions is considered. The method is based on the presentation of the matrix of arguments and signs of the real basis the discrete Hartley transform to the equivalent cyclic sections.
 • Item
  Формування зображень у системах промислового розпізнавання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Олещук, О. В.; Попель, О. Є.; Копитчук, М. Б.
  Розглянуто процес вимірювання зображень. Проаналізовано особливості зображень, отриманих за фіксованого та змінного, тривалого та нетривалого часу експозиції. Визначено, який режим відеозйомки є найпридатнішим для конкретних задач. Наведено математичні залежності, що відповідають зображенню спостережуваного об'єкта, характерного для систем промислового розпізнавання. Process of image measurement is considered. Features of images, which are received with fixed and variable, long-term and short-term exposure time, is analyzed. The most suitable modes are defined for particular tasks. Mathematical dependencies are given, which correspond to observed object that is typical for industrial system of recognition.
 • Item
  Метод візуального виявлення та ідентифікації літаків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Олексів, М. В.; Пуйда, В. Я.
  Розглянуто метод візуального виявлення та ідентифікації літаків, що має модульну структуру. Він охоплює широке коло методів цифрового опрацювання зображень, які в поєднанні дають змогу здійснювати всепогодне візуальне виявлення та ідентифікацію об’єктів. Окремі модулі можна використати самостійно. На відміну від існуючих методів здійснює одночасне автоматичне візуальне всепогодне виявлення та/або ідентифікацію багатьох об’єктів з визначенням їх піксельних координат на сцені. The aircraft visual detection and identification method that has a modular structure is considered. It covers a wide range of digital image processing methods which being combined provide for all-weather visual objects detection and identification. Individual modules can be used independently. Unlike existing methods it can provide simultaneous all-weather automatic multiple objects visual detection and / or identification and the pixel coordinates determination on the scene.
 • Item
  Моделювання процесів вступу та припинення дії законодавчих актів на основі продукційних моделей подання знань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Николайчук, Л. М.
  Досліджено та промодельовано поведінку суб'єктів права в процесі припинення дії того чи іншого закону. In this work is problem is research and modeling of behavior of legal subjects in the process of stopping of action of that or other law.
 • Item
  Апаратно-програмне моделювання підсистеми визначення координат за методом центра мас
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Миц, А. М.
  Розглядається апаратно-програмна реалізація алгоритму обчислення координат об’єкта методом центра мас. А саме: обробка вхідного аналогового сигналу, бінаризація кадру, який взято з відеоряду шляхом кадрування, та визначення координат об’єкта методом центра мас. In the article the hardware and software implementation of algorithm used to calculate the coordinates using the objects center of weight method. Namely, the incoming analog signal processing, binarization frame take video by cropping, and determining the coordinates of the object by its center of weight.
 • Item
  Самоконфігуровні апаратні прискорювачі обчислень у комп’ютерах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мельник, В. А.; Сарайрех, З.
  Запропоновано новий клас прискорювачів обчислень у комп’ютерах – самоконфігуровні апаратні прискорювачі та концепцію їх побудови, яка передбачає поєднання процесів автоматичної генерації програмних моделей спеціалізованих процесорів та конфігурування прискорювачів, враховуючи вхідні параметри прискорювача та високорівневий опис алгоритму його функціонування. A new class of hardware accelerators – self-configurable hardware accelerators, and the concept of self-configurable hardware accelerators design are proposed in the paper. Proposed concept combines processes of the soft-cores automatic generation and accelerators configuring without operator’s participation according to the input parameters of the hardware accelerator and the high-level description of its algorithm.
 • Item
  Побудова усічених на виході алгоритмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мельник, А. О.; Яковлєва, І. Д.
  Запропоновано метод побудови усічених на виході алгоритмів, який полягає у врахуванні факту відсутності операцій за зменшення кількості отримуваних вихідних даних та передбачає зміну правила обробки даних модифікацією структурної матриці, за допомогою якої подано структуру потокового графа алгоритму та побудову нового алгоритму меншої складності. This paper describes the design method of truncated on output algorithm, which takes into account the lack of operations when is used the reduced number of output data and supposes changing the rule of data processing by modifying the structural matrix which presents the algorithm flow graph and further synthesis of a new algorithm of less complexity.
 • Item
  Реконфігуровані обчислювальні системи на однорідній структурі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кузьо, М. М.
  Розглянуто побудову реконфігурованих обчислювальних систем на пульсуючих інформаційних решітках (пульсіри) як обчислювальних структур з однорідною архітектурою середовища. Пульсіри – це обчислювальне поле з матрицею однобітових процесорів та зв’язків між ними. Особливістю пульсірів є те, що вони мають змінність конфігурації обчислювального поля через її структурну зміну на рівні команд та послідовності самих обчислень. Are considered pulsing information grates (pulsing), as computing structures with homogeneous architecture of environment. Pulsing represent computing with a matrix of onebit processors, which are connected among themselves. Сharacteristic property of pulsing are modification of computing field by means programming of computing homogeneous environment and hardware realization of computing problem.
 • Item
  Метод та алгоритм множення у двовимірній системі числення матричного Радемахера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Круцкевич, О. Д.
  Представлено теоретичні основи матричної системи числення. Здійснено порівняння швидкодії операції множення над векторним та матричним Радемахером. Подано алгоритм міжбазисного переходу матриця-вектор, вектор-матриця, а також дослідження, які показують альтернативне представлення кодів чисел у матричному Радемахері. Розроблено інформаційну технологію виконання операції множення, яка може бути ефективно використана для створення високопродуктивного, мульти-базисного процесора. In this article the theoretical principles of matrix calculus system are presented. The comparison of rapid multiplication operation with vector and matrix Rademacher is accomplished. Also there is an algorithmof interbases transition “matrix-vector”, “vector-matrix”. The research that show the alternative number codes representation in matrix Rademacher. The informational technology of multiplication operation processing is developed which can be efficiently used for making the highly-productive, multi-bases processor.
 • Item
  Аналіз властивостей гістограмного методу оцінки нелінійності характеристики перетворення прецизійних АЦП
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кочан, Р. В.
  Проведено аналіз доцільності використання гістограмного методу для дослідження інтегральної нелінійності прецизійних АЦП. There is done the analysis of the expediency of histogram method of integral nonlinearity testing of precision ADC.